logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim

ZARZĄDZENIE Nr 0050.61.2015

Burmistrza Gorzowa Śląskiego

z dnia  07 lipca 2015r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 poz. 594, 645 i 1318), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ w wykonaniu Uchwały Nr III/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.  w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi mienie komunalne,  zarządza się, co następuje:

§ 1

 

1.Przeznacza się do wynajmu w trybie nieograniczonego przetargu ustnego lokal użytkowy  położony w Gorzowie Śl. przy ul. Wojska Polskiego 2, 46-310 Gorzów Śl. działka nr 1033, opisana w  KW  Nr OP1L/00007815/7 – brak obciążeń.  

2.W/w lokal jest przeznaczony na prowadzenie działalności usługowo-handlowej.

3.Lokal składa się z: I pomieszczenia  handlowego  o powierzchni 169,00m2

4.Lokal wyposażony jest w sieć wodociągowo - kanalizacyjną  i elektryczną.

5.Minimalana stawka za 1m2 wynosi 7,00 zł. /jest to kwota netto bez podatku VAT/

6.Miesięczny czynsz uiszcza się w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego w kasie Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. lub na konto w BS Zawadzkie O/Gorzów Śl. nr 22 890910582005000003900001.

7.Stawka czynszu za 1m2 nie podlega podwyżce w pierwszym roku najmu. Po upływie pierwszego roku umowy stawka zostaje podwyższona raz na rok o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

8.Termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Bezpieczeństwu, Działalności Gospodarczej i Promocji.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń.

 

§ 4

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 09.07.2015r. do 29.07.2015r.

 

 

 

                         Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                                                      Artur Tomala

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 9513
Osoba wprowadzająca informację Kamil Surowiec
Osoba publikująca informację Kamil Surowiec
Osoba odpowiedzialna za informację Kamil Surowiec
Data opublikowania 2015-07-08 12:28:29
Zmodyfikował Kamil Surowiec
Data ostatniej aktualizacji 2015-07-08 12:28:52