logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Morcinka w Gorzowie Śląskim

ZARZĄDZENIE Nr 0050.97.2015

Burmistrza Gorzowa Śląskiego

z dnia  21 października 2015r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 poz. 594, 645 i 1318), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ w wykonaniu Uchwały Nr III/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.  w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi mienie komunalne,  zarządza się, co następuje:

§ 1

1.Przeznacza się do wynajmu w trybie nieograniczonego przetargu ustnego lokal użytkowy-garaż położony w Gorzowie Śl. przy ul. Morcinka, 46-310 Gorzów Śl.  na działce  nr 1075,  Nr KW OP1L/00006090/1

2.Lokal składa się z: I pom.- 12,60 m2 o powierzchni  12,60 m2

3.Minimalana stawka za 1m2 wynosi 5,00zł. /jest to kwota netto bez podatku VAT/

4. Miesięczny czynsz uiszcza się w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego w kasie  

   Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. lub na konto w BS Zawadzkie O/Gorzów Śl.  

    nr 22 8909 1058 2005 0000 0390 0001.

5. Stawka czynszu za 1m2 nie podlega podwyżce w pierwszym roku najmu. Po upływie  

    pierwszego roku umowy stawka zostaje podwyższona raz na rok o średnioroczny

    wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego    

    Urzędu Statystycznego.

6.Termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń.

§ 4

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 22.10.2015r. do 11.11.2015r.

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                                                      Artur Tomala

Metryka

Liczba odwiedzin 9435
Osoba wprowadzająca informację Kamil Surowiec
Osoba publikująca informację Kamil Surowiec
Osoba odpowiedzialna za informację Kamil Surowiec
Data opublikowania 2015-10-21 14:01:35
Zmodyfikował Kamil Surowiec
Data ostatniej aktualizacji 2015-10-21 14:01:35