logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 17 W GORZOWIE ŚLĄSKIM

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.101.2017

Burmistrza Gorzowa Śląskiego

z dnia  25 września 2017 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) w wykonaniu Uchwały Nr III/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.  w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi mienie komunalne,  zarządza się, co następuje:

 § 1

  1. Przeznacza się do wynajmu w trybie nieograniczonego przetargu ustnego lokal użytkowy położony w Gorzowie Śl. przy ul. Rynek 17, 46-310 Gorzów Śl. działka nr 1077, opisana w  KW  Nr OP1L/00007818/8 – brak obciążeń. 
  2. W/w lokal jest przeznaczony na prowadzenie działalność handlową.
  3. Lokal składa się z: I pomieszczenie handlowe37,53 m2, II pomieszczenie 7,21 m 2 o powierzchni 44,74 m 2.
  4. Lokal wyposażony jest w sieć wodociągowo - kanalizacyjną i elektryczną.
  5. Minimalna stawka za 1m2 wynosi 7,00 zł. /jest to kwota netto bez podatku VAT/
  6. Miesięczny czynsz uiszcza się w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego w kasie Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. lub na konto w BS Zawadzkie O/Gorzów Śl. nr 22 890910582005000003900001.
  7. Stawka czynszu za 1m2 nie podlega podwyżce w pierwszym roku najmu. Po upływie pierwszego roku umowy stawka zostaje podwyższona raz na rok o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
  8. Termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

 § 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej urzędu.

 § 4

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 28.09.2017r. do 19.10.2017r.

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Artur Tomala

Metryka

Liczba odwiedzin 8018
Osoba wprowadzająca informację Kamil Surowiec
Osoba publikująca informację Kamil Surowiec
Osoba odpowiedzialna za informację Kamil Surowiec
Data opublikowania 2017-09-28 00:00:00
Zmodyfikował Kamil Surowiec
Data ostatniej aktualizacji 2017-09-26 13:14:55