logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Dowód osobisty – złożenie wniosku

Tytuł:

Dowód osobisty – złożenie wniosku

Komórka  organizacyjna:

Referat Spraw Obywatelskich

Nr pokoju:

23

Kontakt:

 

34 3594004, wew. 67,39

Podmioty uprawnione:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego (pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium) może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin z wyjątkiem:

- osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek

- składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. W tym przypadku przy składaniu wniosku jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat.

- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców. W tym przypadku przy składaniu wniosku jest wymagana obecność osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.

W sytuacji gdy osoba nie ma możliwości złożenia wniosku w sposób przedstawiony powyżej z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby jeżeli pozwalają na to okoliczności w jakich się ona znajduje. W tym przypadku odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru

Wymagania i potrzebne dokumenty:

1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego

2.Załączniki:

- jedna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków , tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej ,bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost              z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Fotografia dołączana do wnioski w wersji papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Fotografię w okularach z ciemnymi szkłami może złożyć osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku. W takim przypadku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności. Fotografię z nakryciem głowy może złożyć osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania. W takim przypadku załącza również zaświadczenie          o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

-dotychczasowy dowód osobisty lub paszport a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, posiadany dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość –do ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na żądanie organu -gdy dane we wniosku nie są zgodne z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL:

skrócony odpis polskiego aktu urodzenia albo skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokument

poświadczający obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Opłaty:

Nie podlega opłacie

Miejsce składania wniosku:

Pokój 23, UM Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15

Organ właściwy:

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Termin załatwiania sprawy:

4 tygodnie

Sposób załatwienia sprawy

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o odmowie wydania dowodu osobistego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem, organu który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Podstawa prawna:

 

 

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity z 2016 r., poz. 391)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz.212)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Dodatkowe informacje:

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Natomiast dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.

Załatwianie spraw drogą elektroniczną.

Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy. Do ww. wniosku załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą takie same wymogi jak fotografia dołączana do wniosku w wersji papierowej. Jeśli do wniosku załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydawane jest bezpłatnie

 

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2403
Osoba wprowadzająca informację Jowita Maćczak
Osoba publikująca informację Jowita Maćczak
Osoba odpowiedzialna za informację Jowita Maćczak
Data opublikowania 2016-12-02 14:50:52
Zmodyfikował Jowita Maćczak
Data ostatniej aktualizacji 2016-12-02 14:57:57

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-12-02 14:57:57 Jowita Maćczak Edycja artykułu
2016-12-02 14:56:44 Jowita Maćczak Edycja artykułu
2016-12-02 14:51:33 Jowita Maćczak Edycja artykułu
2016-12-02 14:50:52 Jowita Maćczak Publikacja artykułu