logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. RYNEK 17 W GORZOWIE ŚLĄSKI

              Ogłoszenie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr  0050.101.2017

               z dnia 25 września 2017 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490), Zarządzenia Nr 0050.14.2015 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia  04 lutego 2015r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargu na wynajem lokali użytkowych i garaży stanowiące własność Gminy Gorzów Śl. oraz powołania komisji przetargowej oraz Zarządzenie Nr 0050.64.2015 Burmistrza Gorzowa Śl.  z dnia  07 lipca 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.60.2014 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 01 września 2014r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za 1m 2 powierzchni lokali użytkowych na terenie Gminy Gorzów Śl. zmienione Zarządzeniem Nr 0050.21.2015 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 18 marca 2015r. oraz Zarządzeniem Nr 0050.27.2015 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 08 kwietnia 2015r. oraz Zarządzenie Nr 0050.83.2017 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 23 sierpnia 2017 r.

 

Burmistrz Gorzowa Śl.

Ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Gorzowie Śląskim przy ul. Rynek 17 , 46-310 Gorzów Śląski

 

  1. Celem przetargu jest najem lokalu użytkowego znajdującego się na działce nr 1077 w Gorzowie Śl. ul. Rynek 17, 46-310 Gorzów Śl. opisana w KW Nr OP1L/00007818/8  – brak obciążeń.   Lokal składa się z: I pomieszczenie handlowe – 37,53 m2, II pomieszczenie – 7,21 m2 o ogólnej powierzchni 44,74 m2
  2. Cena wywoławcza czynszu wynosi za 1m2 powierzchni użytkowej 7,00 zł. /plus podatek VAT/
  3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1155,63 zł. słownie: tysiąc sto pięćdziesiąt pięć złotych 63/100 z VAT (3-miesięczny czynsz najmu), do dnia 11.2017 r. data wpływu na konto Gminy Gorzów Śląski nr 54 8909 1058 2005 0000 0013 0005 Bank Spółdzielczy Zawadzkie O/Gorzów Śl.
  4. Przetarg odbędzie się w dnia 20.11.2017r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śl. ul. Wojska Polskiego 15, II piętro, sala nr 25.
  5. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone w dniu przetargu lub w pierwszym dniu roboczym po przetargu. Natomiast osobie, która wygrała przetarg wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat od daty podpisania.
  6. Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia  informacji o rozstrzygnięciu przetargu.
  7. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy.
  8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia, o czym powiadomi zainteresowane strony.
  9. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śl. ul. Wojska Polskiego 15 pok. Nr 24 nr tel. 034/ 3505-710 wew. 35 w godzinach pracy Urzędu.  Możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Referatem Spraw Bezpieczeństwa, Rozwoju Gospodarczego i Promocji tut. Urzędu.

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

          Artur Tomala

Gorzów Śl. dnia 20.10.2017r.

 

             

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1318
Osoba wprowadzająca informację Kamil Surowiec
Osoba publikująca informację Kamil Surowiec
Osoba odpowiedzialna za informację Kamil Surowiec
Data opublikowania 2017-10-20 00:00:00
Zmodyfikował Kamil Surowiec
Data ostatniej aktualizacji 2017-10-19 13:49:58