logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w Jamach.

ZARZĄDZENIE Nr 0050. 2.2015
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 7 stycznia 2015r

w  sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2013r, poz.594, 645 i 1318, z 2014r poz.379, 1072) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2014 poz.518 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr XLI/312/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24.09.2014 r w  sprawie: „wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości niezabudowanych”

zarządza się , co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym grunty  gminne, położone w Jamach km 3, pomiędzy gruntami rolnymi, stanowiące nieużytkowane drogi, niezdatne do samodzielnego zagospodarowania, oznaczone jako działki: nr 2 o pow. 0,1000 ha i nr 6 o pow. 0,1400 ha, dla których prowadzona jest KW OP1L/00053561/8 bez obciążeń, z przeznaczeniem na powiększenie działek przyległych oznaczonych nr nr  3 i 5, na rzecz ich właścicieli

Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Działki mają dostęp do drogi powiatowej.  Nie mają dostępu do sieci:  energetycznej, kanalizacyjnej  i wodociągowej. Wartość działek 6.500,-zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych. Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 8 stycznia  do 29 stycznia 2015r. Termin złożenia wniosku o roszczenie nabycia nieruchomości, przysługującego na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014r poz.518 z póź.zm.) upływa  19.02.2015r

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego
mgr inż.  Artur Tomala

Metryka

Liczba odwiedzin 9247
Osoba wprowadzająca informację Marek Morawiec
Osoba publikująca informację Marek Morawiec
Osoba odpowiedzialna za informację Marek Morawiec
Data opublikowania 2016-05-26 13:49:33
Zmodyfikował Marek Morawiec
Data ostatniej aktualizacji 2016-05-26 13:49:33