logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Informacja publiczna - archiwum

    Gorzów Sl. dnia 22-12-2006r.

 

 

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów           w Gorzowie i we wsi Jamy.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,poz. 717) oraz uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim nr IV/34/2006 z dnia 07-06-2006 i VI/45/2006 z dnia 20-07-2006 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Gorzowie i we wsi Jamy obejmujących:

w Gorzowie - teren w rejonie ulic Karola Miarki – Piłsudskiego,

dz. nr 931/96;734/98;102;100;99;97;

- teren w rejonie ulicy Powstańców Śląskich,

dz. nr  409/115;410/115;411/115;412/115, 413/115;414/115;417/115;  418/115;419/115; 921/43; 922/43; 923/43;739/44; 110,

- teren w rejonie ulicy Byczyńskiej

dz. nr 612/72; 611/65; 610/65; 587/72; 586/65; 585/65; 797/60; 

583/60;  584/60; 607/72; 792/60; 793/60; 795/60; 794/60;796/60;

we wsi Jamy- teren dz. nr  339/130; 15/2; 15/1; 726/127; 725/127; 413/126; 124;352/123;  296/119,

 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  04-01-2007r. do 31-01-2007r.

 w   siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.. w godz. od  7,30 do 15,00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się

w dniu 24-01-2007r  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Sl. .o godz. 10,00 .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gorzowa Śląskiego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia   15-02-2007r.

 

 

Gorzów Śl., dnia 2006-10-19

 

 

I N F O R M A C J A

 w sprawie: Zarządzenia Nr 0151/36/2006 Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

Niniejszym informuję, że Zarządzenia Nr 0151/36/2006 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie obowiązuje z uwagi na konieczność opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. W związku z tym zostały wszczęte procedury mające na celu opublikowanie nowego zarządzenia.

Zarządzenie w przedmiotowej sprawie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 175, poz. 1458 z późn.zm.) bieg ustawowego terminu 6-ciu miesięcy na dostosowanie swojej działalności do zmian wprowadzonych powyższą ustawą oraz wystąpienie o zmianę posiadanego zezwolenia rozpocznie się od dnia wejścia w życie nowego zarządzenia.

Informacja publiczna, dodana 2006-10-19

 

 

 

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

terenów w Gorzowie i we wsi Jamy.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gorzowie Śl. uchwały nr IV/34/2006 z dnia 07-06-2006 i VI/45/2006 z dnia 20-07-2006 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Gorzowie i we wsi Jamy obejmujących:

w Gorzowie

- teren w rejonie ulicy Karola Miarki-Piłsudskiego dz. nr  931/96; 734/98; 102; 100; 99; 97,

 

- teren w rejonie ulicy Powstańców Śl.   dz. nr  409/115; 410/115; 411/115; 412/115; 413/115; 414/115; 417/115; 418/115; 419/115; 921/43; 922/43; 923/43; 739/44; 110,

 

- teren w rejonie ulicy Byczyńskiej  dz.  nr  612/72; 611/65; 610/65; 587/72; 586/65; 585/65; 797/60; 583/60; 607/60; 584/60; 792/60;793/60; 795/60; 794/60; 796/60,

 

we wsi Jamy    - teren dz. nr  339/130; 15/2; 15/1; 726/127; 725/127; 413/126; 124; 352/123; 296/119.

 

             Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego  w  Gorzowie Śl. ul. Wojska Polskiego 15, 46-310  Gorzów Śl..  w terminie do dnia    10-10-2006rok.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Informacja publiczna, dodana 2006-09-05

 

 

I N F O R M A C J A
o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

 

 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) informuje się, że REMONDIS Opole Sp. z o.o. uruchomił w Oleśnie punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Szczegółowe dane:

 

REMONDIS Opole Sp. z o.o., Oddział w Oleśnie

ul. Powstańców Śl. 14, 46-300 Olesno

Punkt otwarty jest:

 

 • wtorek w godzinach od 900 do 1500

   

   

 • czwartek w godzinach od 900 do 1500

   

 

W punkcie zbierane są wszystkie kategorie odpadów wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495), a w szczególności:

 

 • lodówki

   

   

 • duży i mały sprzęt AGD

   

   

 • monitory i telewizory

   

   

 • sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny

   

   

 • narzędzia elektryczne i elektroniczne.

 

Informacja publiczna, dodana 2006-08-23

 

 
 
 
I N F O R M A C J A


Informuje się, iż zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy
Wojewodą Opolskim pania Elżbietą Rudkowską
a Burmistrzem Gorzowa Śląskiego panem Arturem Tomalą ,
od dnia 2003-09-01 sprawy paszportowe można załatwiać Urzędzie MIejskim w Gorzowie Śląskim.

Wnioski mozna składać w Urzędzie Stanu Cywilnego pokój nr 26 .

 

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A


Informuje się, że Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu ustaliło dla Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. wybór 7 ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie w tym do Sadu Pracy w Oleśnie 2 ławników.
Na podstawie art. 158 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Rada Miejska dokona wyboru ławników spośród kandydatów, którzy:
1/ najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 30 lat, a nie przekroczyli 65 roku życia,
2/ posiadają obywatelstwo polskie i korzystają w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
3/ są zatrudnieni lub zamieszkują stale w miejscu kandydowania co najmniej od roku ,
4/ są nieskazitelnego charakteru.
Ławnikiem nie mogą zostać osoby:
1/ zatrudnione w sądzie powszechnym i innych sądach oraz w prokuraturze,
2/ wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3/ funkcjonariusze policji lub zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4/ adwokaci lub aplikanci adwokaccy,
5/ radcy prawni lub aplikanci radcowscy,
6/ duchowni,
7/ żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8/ funkcjonariusze służby więziennej.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać w terminie do 31 lipca 2003 r.:
1/ Prezesi sądów,
2/ organizacje i związki zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
3/ co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy do 31 lipca 2003 roku. 

Tryb zgłaszania kandydatów określa Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 29 czerwca 1990 r. w sprawie trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników ludowych do sądów powszechnych.

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śl. pokój nr 14 lub 1.Informacja publiczna, dodana 2003-06-24

 

 

 

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2044
Osoba wprowadzająca informację Kamil Surowiec
Osoba publikująca informację Kamil Surowiec
Osoba odpowiedzialna za informację Kamil Surowiec
Data opublikowania 2015-11-03 10:33:59
Zmodyfikował Kamil Surowiec
Data ostatniej aktualizacji 2015-11-03 10:33:59