logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

OGŁASZENIE NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA D/S INWESTYCJI

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

PODINSPEKTORA D/S INWESTYCJI.

Wymiar zatrudnienia : 1 etat.

Rodzaj zatrudnienia : umowa o pracę na okres 12 miesięcy po pozytywnej ocenie pracy w tym okresie - umowa o pracę na czas nieokreślony.

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

1.Wymagania niezbędne:

· wykształcenie wyższe lub średnie techniczne (preferowany: kierunek budowlany)

. obywatelstwo polskie

· stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

. niekaralność

2. Wymagania dodatkowe:

Znajomość:

· ustaw: o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, o drogach publicznych oraz innych niezbędnych do wykonywania zadań na danym stanowisku,

. znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej

. systemów operacyjnych Windows 98, Windows XP,

             . pakietów biurowych Open Office, MS Office

                3. Główne obowiązki:

                 I. prowadzenie spraw związanych z inwestycjami oraz innymi robotami

                    budowlanymi prowadzonymi przez gminę

 

     II. sporządzanie wniosków oraz wymaganych dokumentów niezbędnych do pozyskiwania funduszy            unijnych,

                III. prowadzenie spraw związanych z zakresu zarządzania drogami gminnymi,

                 IV. wykonywanie innych spraw dotyczących drogownictwa, planowania

                       przestrzennego, inwestycji i ochrony środowiska.

.

4.Wymagane dokumenty:

a) życiorys (C V) , z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

                  b) list motywacyjny

                  c) kopie dokumentów potwierdzających:

o wykształcenie ( kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych),

o doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy),

                               o kwalifikacje i umiejętności,

                 d) oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za

                       przestępstwa popełnione umyślnie,

e) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

"Nabór na stanowisko podinspektora d/s inwestycji" do dnia 27 stycznia 2012r . w

sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 w godzinach od 7.30 do 15.00

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne, termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip.gorzowslaski.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę po przedstawieniu zaświadczenia o niekaralności.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz Ustawą z dn. 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz.1458 z późn. zmianami)    

 Burmistrz                          
mgr inż.Artur Tomala      

 

      

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1373
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2012-01-13 14:08:08
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2012-01-13 14:08:08