logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji

Gorzów Śląski, dnia 2010-03-03

 PIŚ-IV-7624-11/7/2010

  

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Gorzowa Śląskiego

 

zawiadamia strony postępowania

 

o wydaniu decyzji Nr PIŚ-IV-7624-11/6/2010 z dnia 2010-03-01 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic: Kluczborskiej, Kościelnej, Rynek, Byczyńskiej, Małej wraz z wymiana kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w Gorzowie Śląskim

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim przy ulicy Wojska Polskiego 15 w pokoju nr 21, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim: http://bip.gorzowslaski.pl/ogłoszenia/Planowanie Przestrzenne, Inwestycje i Ochrona Środowiska

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gorzowa Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

nowa podstrona, dodana 2010-03-03

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1516
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2010-03-03 14:39:14
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2010-03-03 14:39:14