logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna, Rynek, Byczyńska i Mała wraz z wymianą Kanlizacji deszczowej i sieci wodociągowej w Gorzowie Śląskim.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 6568-2011 z dnia 2011-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Śląski
Przebudowa ulic Celem przedsięwzięcia jest przebudowa ulic: Kluczborskiej, Kościelnej, Rynek, Byczyńskiej, Małej wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, które ujęte zostały w opracowaniu ( branża sanitarna ). ...
Termin składania ofert: 2011-02-10


Gorzów Śląski: Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna, Rynek, Byczyńska i Mała wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w Gorzowie Śląskim.
Numer ogłoszenia: 30114 - 2011; data zamieszczenia: 25.02.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 6568 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna, Rynek, Byczyńska i Mała wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w Gorzowie Śląskim..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa ulic Celem przedsięwzięcia jest przebudowa ulic: Kluczborskiej, Kościelnej, Rynek, Byczyńskiej, Małej wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, które ujęte zostały w opracowaniu ( branża sanitarna ). Zakres przebudowywanych ulic obejmował będzie: - rozbiórkę istniejących krawężników, obrzeży, chodników z płyt betonowych 50-50, - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, - sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej ( lokalnie ) tabela frezowania, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku, - wykonanie podbudowy tłuczniowej, - ułożenie krawężników, oporników, obrzeży, - ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej grb: 8,0 cm, - wykonanie zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej kolorowej grb: 8,0 cm, - wykonanie nawierzchni na miejscach postojowych z kostki granitowej 15 17, - wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych grb: 10,0 cm na placu przy ulicy Kluczborskiej, - ułożenie korytek ściekowych 50-50 przy ulicy Kluczborskiej, - wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 15-17 na ulicy Małej, - wykonanie ścieku z kostki granitowej wzdłuż miejsc postojowych w Rynku z kostki granitowej 8/11, - wyrównanie profilu istniejących nawierzchni bitumicznych masą z betonu asfaltowego 0/16, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 012,8 grubości 4,0 cm. Przebudowywany ciąg ulic rozpoczyna się na zjeździe z drogi krajowej Nr 42 ( ul. Kluczborska ) , a kończy się na wjeździe na drogę krajową Nr 42 ( ul. Byczyńska ). Zestawienie powierzchni przebudowywanych dróg - powierzchnia całkowita drogi - 25490,00 m2 - powierzchnia nawierzchni bitumicznej - 11060,30 m2 - powierzchnia nawierzchni z kostki granitowej -553,79 m2 - powierzchnia stanowisk postojowych - 1274,14 m2 - powierzchnia chodników z kostki brukowej - 1490,03 m2 Wymiana kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej I. Konstrukcja kanalizacji deszczowej Rury Rurociąg kanalizacyjny będzie budowany z rur pvc-u Średnica rur: Kolektor w ulicach - lite rury kielichowe Dz 315 x 9,2 mm ( klasa S ) Przykanaliki do wpustów - lite rury kielichowe Dz 160 x 4,7 mm ( klasa S ) ( wg PN-EN- 1401:1999 ) Studnie inspekcyjne Studnie będą niewłazowe ( inspekcyjne ) wykonane z polipropylenu. Konstrukcja studni wg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN-476:2000 Włazy będą żeliwne typ D400 każdy na betonowym pierścieniu odciążającym. Konstrukcja zwieńczenia dla obciążenia 40 T Wpusty uliczne Wpusty będą z rur polipropylenowych Zwieńczenie wpustów do obciążenia D 400 Połączenie wpustów z istniejącymi studniami betonowymi lub ze studniami z pp będzie przykanalikami z rur pvc-u Dz 160 mm Włączenie przykanalików do studni będzie przez wkładkę in situ Istniejąca kanalizacja deszczowa Istniejące rury kanalizacji deszczowej kolidujące z projektowanymi mogą być zdemontowane. Istniejące studnie deszczowe i wpusty uliczne należy zdemontować Parametry kanalizacji wg projektu budowlanego. - rury pvc-u typ S o średnicy 315 mm - m 901 - rury pvc-u typ S o średnicy 160 mm - m 180 - studnie inspekcyjne z pp ø 600 mm - kpl 31 - wpusty uliczne Dn 600 z pp - kpl 55 - rury Wipro ø 600 mm - m 9 - rury Wipro ø 800 mm - m 15 - komory z bloczków M6 na kanale z rur Wipro - kpl 2 II. Przebudowa istniejącego wodociągu W przebudowywanych ulicach istnieje wodociąg wody pitnej. Zbudowany jest z rur żeliwnych o średnicy 100 mm. Przyłącza do budynków są o średnicy Dn 40 mm Wobec jego dużego zużycia objawiającego się zarostami kamiennymi, kwalifikuje się go do przebudowy. Nowy wodociąg będzie z rur polietylenowych klasy 100. Średnica rur jest 110 x 6,6 mm Połączenie rur będzie przez zgrzewanie. Trasa nowego wodociągu będzie jak wodociąg istniejący. Głębokość ułożenia rur ok.1,5 m Armatura. Na wodociągu będą zamontowane zasuwy o średnicy 100 mm wraz ze skrzynkami nad przedłużkami. Zamontowane będą hydranty podziemne Dn 80 z zasuwami Dn 80. W Rynku pozostaje zdrój uliczny wg stanu obecnego. Lokalizacja armatury zbliżona do stanu obecnego. Nad wodociągiem w odległości 30 cm ułożyć niebieską taśmę ostrzegawczą. Przyłącza należy przebudować na nowy wodociąg. Każde przyłącze będzie połączone z wodociągiem przez nawiertkę z zaworem i przedłużką wyprowadzoną do poziomu terenu. Nad zaworami przedłużek będą skrzynki do zasuw. Parametry wodociągu wg projektu budowlanego. - wodociąg z rur polietylenowych klasy 100 Dz 110 x 6,6 mm - m 1650 - hydranty podziemne Dn 80 z zasuwami i skrzynkami - kpl 14 - zasuwy Dn 100 z przedłużkami i skrzynkami na rurociągach - kpl 14 - nawiertki 110 1¼ dla istniejących przyłączy - kpl 76 Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót i projekt budowlano wykonawczy...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.20.00-2, 45.23.30.00-9, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. (RPO WO 2007-2013)..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: Lider - Remost Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna Partner: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o, ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3125441,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 2408159,36

·         Oferta z najniższą ceną: 2408159,36 / Oferta z najwyższą ceną: 2429502,70

·         Waluta: PLN.

 Opublikował: Marcin Grabowski 2011-02-25

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna, Rynek, Byczyńska i Mała wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w Gorzowie Śląskim.”

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Konsorcjum: Lider – „Remost” Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka   

                        Jawna, – ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno

                        Partner: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o., ul.  

                        Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę oraz uzyskał największą ilość punktów.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 10-03-2011r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

             najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------  x 100 pkt
            
cena badanej oferty brutto

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 Oferta nr1-   Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.,

                            ul. Wojska Polskiego 8, 42-100 Kłobuck

 Łączna cena oferty   2 429 502,70 zł brutto

2 408 159,36 zł    
------------           x100pkt.= 99,12pkt
2 429 502,70 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 99,12pkt

Oferta nr2- .  Konsorcjum: Lider – „Remost” Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek  

                           Spółka  Jawna, – ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno

                           Partner: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o., ul.  

                           Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

Łączna cena oferty  2 408 159,36 zł brutto

2 408 159,36 zł    
------------           x100pkt.=  100pkt
2 408 159,36 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 100pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie  zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po upływie

5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

z zastrzeżeniem art. 94. ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: 1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 2)         odrzucenia oferty wykonawcy W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o: 1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub 2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)

 Opublikował: Marcin Grabowski 2011-02-16

 

 

 

                                                                                     

 

Gorzów Śląski: Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna, Rynek, Byczyńska i Mała wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w Gorzowie Śląskim
Numer ogłoszenia: 6568 - 2011; data zamieszczenia: 17.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski , ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna, Rynek, Byczyńska i Mała wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w Gorzowie Śląskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa ulic Celem przedsięwzięcia jest przebudowa ulic: Kluczborskiej, Kościelnej, Rynek, Byczyńskiej, Małej wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, które ujęte zostały w opracowaniu ( branża sanitarna ). Zakres przebudowywanych ulic obejmował będzie: - rozbiórkę istniejących krawężników, obrzeży, chodników z płyt betonowych 50-50, - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, - sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej ( lokalnie ) tabela frezowania, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku, - wykonanie podbudowy tłuczniowej, - ułożenie krawężników, oporników, obrzeży, - ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej grb: 8,0 cm, - wykonanie zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej kolorowej grb: 8,0 cm, - wykonanie nawierzchni na miejscach postojowych z kostki granitowej 15 17, - wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych grb: 10,0 cm na placu przy ulicy Kluczborskiej, - ułożenie korytek ściekowych 50-50 przy ulicy Kluczborskiej, - wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 15-17 na ulicy Małej, - wykonanie ścieku z kostki granitowej wzdłuż miejsc postojowych w Rynku z kostki granitowej 8/11, - wyrównanie profilu istniejących nawierzchni bitumicznych masą z betonu asfaltowego 0/16, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 012,8 grubości 4,0 cm. Przebudowywany ciąg ulic rozpoczyna się na zjeździe z drogi krajowej Nr 42 ( ul. Kluczborska ) , a kończy się na wjeździe na drogę krajową Nr 42 ( ul. Byczyńska ). Zestawienie powierzchni przebudowywanych dróg - powierzchnia całkowita drogi - 25490,00 m2 - powierzchnia nawierzchni bitumicznej - 11060,30 m2 - powierzchnia nawierzchni z kostki granitowej -553,79 m2 - powierzchnia stanowisk postojowych - 1274,14 m2 - powierzchnia chodników z kostki brukowej - 1490,03 m2 Wymiana kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej I. Konstrukcja kanalizacji deszczowej Rury Rurociąg kanalizacyjny będzie budowany z rur pvc-u Średnica rur: Kolektor w ulicach - lite rury kielichowe Dz 315 x 9,2 mm ( klasa S ) Przykanaliki do wpustów - lite rury kielichowe Dz 160 x 4,7 mm ( klasa S ) ( wg PN-EN- 1401:1999 ) Studnie inspekcyjne Studnie będą niewłazowe ( inspekcyjne ) wykonane z polipropylenu. Konstrukcja studni wg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN-476:2000 Włazy będą żeliwne typ D400 każdy na betonowym pierścieniu odciążającym. Konstrukcja zwieńczenia dla obciążenia 40 T Wpusty uliczne Wpusty będą z rur polipropylenowych Zwieńczenie wpustów do obciążenia D 400 Połączenie wpustów z istniejącymi studniami betonowymi lub ze studniami z pp będzie przykanalikami z rur pvc-u Dz 160 mm Włączenie przykanalików do studni będzie przez wkładkę in situ Istniejąca kanalizacja deszczowa Istniejące rury kanalizacji deszczowej kolidujące z projektowanymi mogą być zdemontowane. Istniejące studnie deszczowe i wpusty uliczne należy zdemontować Parametry kanalizacji wg projektu budowlanego. - rury pvc-u typ S o średnicy 315 mm - m 901 - rury pvc-u typ S o średnicy 160 mm - m 180 - studnie inspekcyjne z pp ø 600 mm - kpl 31 - wpusty uliczne Dn 600 z pp - kpl 55 - rury Wipro ø 600 mm - m 9 - rury Wipro ø 800 mm - m 15 - komory z bloczków M6 na kanale z rur Wipro - kpl 2 II. Przebudowa istniejącego wodociągu W przebudowywanych ulicach istnieje wodociąg wody pitnej. Zbudowany jest z rur żeliwnych o średnicy 100 mm. Przyłącza do budynków są o średnicy Dn 40 mm Wobec jego dużego zużycia objawiającego się zarostami kamiennymi, kwalifikuje się go do przebudowy. Nowy wodociąg będzie z rur polietylenowych klasy 100. Średnica rur jest 110 x 6,6 mm Połączenie rur będzie przez zgrzewanie. Trasa nowego wodociągu będzie jak wodociąg istniejący. Głębokość ułożenia rur ok.1,5 m Armatura. Na wodociągu będą zamontowane zasuwy o średnicy 100 mm wraz ze skrzynkami nad przedłużkami. Zamontowane będą hydranty podziemne Dn 80 z zasuwami Dn 80. W Rynku pozostaje zdrój uliczny wg stanu obecnego. Lokalizacja armatury zbliżona do stanu obecnego. Nad wodociągiem w odległości 30 cm ułożyć niebieską taśmę ostrzegawczą. Przyłącza należy przebudować na nowy wodociąg. Każde przyłącze będzie połączone z wodociągiem przez nawiertkę z zaworem i przedłużką wyprowadzoną do poziomu terenu. Nad zaworami przedłużek będą skrzynki do zasuw. Parametry wodociągu wg projektu budowlanego. - wodociąg z rur polietylenowych klasy 100 Dz 110 x 6,6 mm - m 1650 - hydranty podziemne Dn 80 z zasuwami i skrzynkami - kpl 14 - zasuwy Dn 100 z przedłużkami i skrzynkami na rurociągach - kpl 14 - nawiertki 110 1¼ dla istniejących przyłączy - kpl 76 Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót i projekt budowlano wykonawczy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.20.00-2, 45.23.30.00-9, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium w wysokości: 30 000,00 zł Słownie: trzydzieści tysięcy złotych

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        wymagane jest wykonanie co najmniej jednego zadania związanego z remontem, przebudową lub budową drogi obejmującą również prace sieciowe lub kanalizacyjne o łącznej wartości prac nie mniejszej niż 3 000 000, 00 zł brutto, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r.Nr.156, poz. 1118, z późn. zm.), do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - drogowej - sieci kanalizacji sanitarnej

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        posiadają opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000, 00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów ( wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeżeli Wykonawca wykazał, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Wyłoniony Wykonawca w drodze niniejszego postępowania przetargowego zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kalkulację zaoferowanej ceny przedstawionej w formularzu ofertowym w formie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną zawierającego wszystkie roboty wymienione w załączonych do SIWZ przedmiarach robót, oraz wycenione indywidualnie przez oferenta Przedstawiona kalkulacja winna określać ilość, cenę jednostkową i wartość dla wszystkich pozycji.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zamiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; d) zmianę kierownika budowy w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego e) zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego. f) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; g) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy h) w przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych Zamawiający wydłuży termin o czas niezbędny do ich wykonania jeżeli na konieczność ich wykonania niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie terminu na roboty podstawowe, i) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie Wykonawcy. j) zmiany ustawowej wysokości podatku VAT, w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za roboty w których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorzowslaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2011 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski Pokój nr 3 ( sekretariat ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 11.03.2011.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. (RPO WO 2007-2013).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                

Zał. nr1      

Zał. nr2      

Zał. nr3      

Zał. nr4      

Zał. nr5      

Zał. nr6      

Zał. nr7      

Zał. nr8      

Zał. nr9      

Zał. nr10    

Zał. nr11    

Zał. nr12    

Zał. nr13    

Zał. nr15    

Zał. nr16    

Zał. nr17    

Zał. nr18    

Zał. nr19    

Zał. nr20    

Zał. nr21    

Zał. nr22    

Zał. nr23    

Zał. nr24    

Zał. nr25    

Zał. nr26    

Zał. nr27    

Rysunek nr1 oraz nr2 – sieci kanalizacji deszczowej i wodociąg dostępne są w siedzibie zamawiającego lub do przesłania dla zainteresowanych wykonawców na ich telefoniczne zgłoszenie lub pisemny wniosek

.

 

 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 17-01-2011r.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1524
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2011-01-17 10:33:24
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2011-03-21 07:38:14

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2011-03-21 07:38:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-02-25 11:57:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-02-16 11:25:15 Roland Fabianek Publikacja artykułu