logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Przebudowa ulic K. Miarki, Piłsudzkiego i Piaskowej wraz z odwodnieniem i chodnikami w Gorzowie Śląskim.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 30780-2011 z dnia 2011-02-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Śląski
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie trzech ulic: Piaskowa, Piłsudskiego i K.Miarki, stanowiących jeden ciąg komunikacyjny w Gorzowie Śląskim. Ulica K. Miarki rozpoczyna się od mostku na rzece Piaska, a...
Termin składania ofert: 2011-03-15


Gorzów Śląski: Przebudowa ulic K. Miarki, Piłsudzkiego i Piaskowej wraz z odwodnieniem i chodnikami w Gorzowie Śląskim
Numer ogłoszenia: 59844 - 2011; data zamieszczenia: 31.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 30780 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic K. Miarki, Piłsudzkiego i Piaskowej wraz z odwodnieniem i chodnikami w Gorzowie Śląskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie trzech ulic: Piaskowa, Piłsudskiego i K.Miarki, stanowiących jeden ciąg komunikacyjny w Gorzowie Śląskim. Ulica K. Miarki rozpoczyna się od mostku na rzece Piaska, a kończy na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 Gorzów Śląski - Olesno - Byczyna. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 422,24 m Ulica Piłsudskiego rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. K.Miarki, a kończy na skrzyżowaniu z ulicą Piaskową. Długość odcinka wynosi 430,5 m. Ulica Piaskowa rozpoczyna się od skrzyżowania z droga krajową nr 42 - ul. Chopina, a kończy się za ostatnią zabudowaną działką - ul. Piaskowa 9. Długość odcinka 332,7 m. Wszystkie ulice posiadają jezdnie o nawierzchni bitumicznej z wyjątkiem początkowego odcinka ul. K. Miarki o dług. 43,7 m, który posiada nawierzchnię z trylinki, przeznaczonej do rozbiórki i wykonania podbudowy tłuczniowej. Zakres robót obejmuje : - rozbiórkę krawężników, obrzeży i chodników z płytek betonowych - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej - ułożenie nowych krawężników i obrzeży betonowych - wykonanie wykopów i nasypów pod konstrukcję chodników - wykonanie podbudowy z tłucznia bazaltowego i ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej - regulacja studni, krat i zasuw, znajdujących się w obrębie przebudowy - wykonanie poszerzenia jezdni, zgodnie z projektem - wykonanie studni ściekowych z kratą żeliwną - czyszczenie istniejących studni ściekowych - wykonanie przepustów rurowych - umocnienie rowu otwartego za pomocą elementów ściekowych betonowych - montaż poręczy sprężystych stalowych wraz z pochwytami dla pieszych - remont konstrukcji mostu w ciągu ul. Piłsudskiego - wykonanie kładki dla pieszych przy moście nad rzeką Piaska - wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, wg tabeli wyrównań - wykonanie warstwy ścieralnej grub. 5 cm z betonu asfaltowego - malowanie oznakowania poziomego na ulicach Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, STWiOR, oraz przedmiary robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6, 45.23.31.42-6, 45.23.32.61-6, 45.23.32.22-1, 45.22.11.19-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX, ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 922981,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 921870,04

·         Oferta z najniższą ceną: 921870,04 / Oferta z najwyższą ceną: 1163964,07

·         Waluta: PLN.

 Opublikował: Marcin Grabowski 31-03-2011r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Przebudowa ulic K. Miarki, Piłsudzkiego i Piaskowej wraz z odwodnieniem

i chodnikami w Gorzowie Śląskim”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o., ul., Klonowa 11,

42-700 Lubliniec

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę oraz uzyskał największą ilość punktów.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 12-04-2011r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

             najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------  x 100 pkt
            
cena badanej oferty brutto

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 Oferta nr1-   Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego i Transportu, Edward Hucz, 42-283 Boronów, ul. 3-go Maja 27

 

Łączna cena oferty   984 000,00 zł brutto

 

921 870,04 zł    
------------           x100pkt.= 93,69pkt
984 000,00 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 93,69pkt

Oferta nr2- .  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., 42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 8

 

Łączna cena oferty  1 163 964,07 zł brutto

 

921 870,04 zł    
------------           x100pkt.=  79,20pkt
1 163 964,07 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 79,20pkt

Oferta nr3- .  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX, Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

 

Łączna cena oferty  921 870,04 z zł brutto

 

921 870,04 zł    
------------           x100pkt=  100pkt
921 870,04 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 100pkt

Oferta nr4- .  „REMOST”, Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, Spółka Jawna, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

 

Łączna cena oferty  1 139 030,89  zł brutto

 

921 870,04 zł    
------------           x100pkt.=  80,93pkt
1 139 030,89 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 80,93pkt

Oferta nr5-   P.U.H „DOMAX”, Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

 

Łączna cena oferty  947 300,53  zł brutto

 

921 870,04 zł    
------------           x100pkt.=  97,32pkt
947 300,53 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 97,32pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie  zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po upływie

5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

z zastrzeżeniem art. 94. ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)

 Opublikował: Marcin Grabowski 2011-03-23

 

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust.4  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie:

do SIWZ dodaje się załącznik nr 20 – Kładka - projekt

Kładka-projekt -zał. nr20    -   

 

                                                                                   

Gorzów Śląski: Przebudowa ulic K. Miarki, Piłsudzkiego i Piaskowej wraz z odwodnieniem i chodnikami w Gorzowie Śląskim
Numer ogłoszenia: 30780 - 2011; data zamieszczenia: 28.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski , ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic K. Miarki, Piłsudzkiego i Piaskowej wraz z odwodnieniem i chodnikami w Gorzowie Śląskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie trzech ulic: Piaskowa, Piłsudskiego i K.Miarki, stanowiących jeden ciąg komunikacyjny w Gorzowie Śląskim. Ulica K. Miarki rozpoczyna się od mostku na rzece Piaska, a kończy na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 Gorzów Śląski - Olesno - Byczyna. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 422,24 m Ulica Piłsudskiego rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. K.Miarki, a kończy na skrzyżowaniu z ulicą Piaskową. Długość odcinka wynosi 430,5 m. Ulica Piaskowa rozpoczyna się od skrzyżowania z droga krajową nr 42 - ul. Chopina, a kończy się za ostatnią zabudowaną działką - ul. Piaskowa 9. Długość odcinka 332,7 m. Wszystkie ulice posiadają jezdnie o nawierzchni bitumicznej z wyjątkiem początkowego odcinka ul. K. Miarki o dług. 43,7 m, który posiada nawierzchnię z trylinki, przeznaczonej do rozbiórki i wykonania podbudowy tłuczniowej. Zakres robót obejmuje : - rozbiórkę krawężników, obrzeży i chodników z płytek betonowych - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej - ułożenie nowych krawężników i obrzeży betonowych - wykonanie wykopów i nasypów pod konstrukcję chodników - wykonanie podbudowy z tłucznia bazaltowego i ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej - regulacja studni, krat i zasuw, znajdujących się w obrębie przebudowy - wykonanie poszerzenia jezdni, zgodnie z projektem - wykonanie studni ściekowych z kratą żeliwną - czyszczenie istniejących studni ściekowych - wykonanie przepustów rurowych - umocnienie rowu otwartego za pomocą elementów ściekowych betonowych - montaż poręczy sprężystych stalowych wraz z pochwytami dla pieszych - remont konstrukcji mostu w ciągu ul. Piłsudskiego - wykonanie kładki dla pieszych przy moście nad rzeką Piaska - wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, wg tabeli wyrównań - wykonanie warstwy ścieralnej grub. 5 cm z betonu asfaltowego - malowanie oznakowania poziomego na ulicach Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, STWiOR, oraz przedmiary robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6, 45.23.31.42-6, 45.23.32.61-6, 45.23.32.22-1, 45.22.11.19-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium w wysokości: 5 000,00 zł Słownie: pięć tysięcy złotych 3. Wykonawca wnosi wadium: 3.1) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto zamawiającego w: BS Zawadzkie o/Gorzów Śląski nr. 54 8909 1058 2005 0000 0013 0005 lub w jednej z poniżej podanych form: 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innych formach właściwy dokument wadialny tj. poręczenie lub gwarancja musi być przekazany do kasy Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim ul.Wojska Polskiego 15, pok.. Nr.8 do oferty należy załączyć otrzymane w kasie pokwitowanie wniesienia wadium, lub w formie oryginału do oferty. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jago bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt.VIII w formach o których mowa wyżej zostanie wykluczony z postępowania.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na budowie lub przebudowie dróg o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. . - Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r.Nr.243, poz.1623, z późn. zm.), do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: drogowej

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę zał. nr 1 do SIWZ, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, zał. nr 6 do SIWZ, Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów ( wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeżeli Wykonawca wykazał, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zamiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; d) zmianę kierownika budowy w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego e) zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego. f) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; g) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy h) w przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych Zamawiający wydłuży termin o czas niezbędny do ich wykonania jeżeli na konieczność ich wykonania niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie terminu na roboty podstawowe, i) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie Wykonawcy. j) zmiany ustawowej wysokości podatku VAT, w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za roboty w których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorzowslaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2011 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski Pokój nr 3( sekretariat ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 13.04.2011.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja będzie dotowana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Województwie Opolskim, Cena oferty jest ceną ryczałtową, Zamawiający informuje iż w przypadku gdy Wykonawca przedstawi w wykazie robót budowlanych na potwierdzenie warunku wymienionego w pkt. V 1.2 SIWZ, prace wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunku przyjmie średni kurs tej waluty w stosunku do PLN publikowany przez NBP z dnia otwarcia ofert, Wyłoniony Wykonawca w drodze niniejszego postępowania przetargowego zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kalkulację zaoferowanej ceny przedstawionej w formularzu ofertowym w formie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną zawierającego wszystkie roboty wymienione w załączonych do SIWZ przedmiarach robót, oraz wycenione indywidualnie przez oferenta. Przedstawiona kalkulacja winna określać ilość, cenę jednostkową i wartość dla wszystkich pozycji..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                     

zał. nr1     -    

zał. nr2     -    

zał. nr3     -    

zał. nr4     -    

zał. nr5     -    

zał. nr6     -    

zał. nr7     -    

zał. nr8     -    

zał. nr9     -    

zał.nr10    -    

zał. nr11    -   

zał. nr12    -   

zał. nr13    -   

zał. nr14    -   

zał. nr15    -   

zał. nr16    -   

zał. nr17    -   

zał. nr18    -   

zał. nr19    -   

zał. nr20    -   

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 28.02-2011r.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1634
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2011-02-28 12:36:32
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2011-03-31 11:26:10

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2011-03-31 11:26:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-03-23 12:44:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-03-21 07:49:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-03-08 11:21:54 Roland Fabianek Publikacja artykułu