logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kobylej Górze, Skrońsku, Kozłowicach.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 174820-2011 z dnia 2011-06-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Śląski
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trzech placów zabaw w Gminie Gorzów Śląski. Część 1 - Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kobylej Górze. Część 2 -...
Termin składania ofert: 2011-07-13


Gorzów Śląski: Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kobylej Górze, Skrońsku, Kozłowicach.
Numer ogłoszenia: 207520 - 2011; data zamieszczenia: 20.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 174820 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kobylej Górze, Skrońsku, Kozłowicach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trzech placów zabaw w Gminie Gorzów Śląski. Część 1 - Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kobylej Górze. Część 2 - Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Skrońsku. Część 3 - Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kozłowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ, koncepcja zagospodarowania placu zabaw zał. nr 11do SIWZ, projekt zagospodarowania zał. 12 do SIWZ oraz STWiOR zał. nr 14 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.50.00-7, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja jest współfinansowana w ramach umowy o przyznanie pomocy wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego PROW na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kobylej Górze.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CROQUET Spółka Cywilna, Andrzej Cieślawski, Adam Wroniecki, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Szczodre, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23435,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 25078,59

·         Oferta z najniższą ceną: 25078,59 / Oferta z najwyższą ceną: 25078,59

·         Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Skrońsku.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CROQUET Spółka Cywilna, Andrzej Cieślawski, Adam Wroniecki, Szczodre, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Szczodre, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23435,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 25078,59

·         Oferta z najniższą ceną: 25078,59 / Oferta z najwyższą ceną: 25078,59

·         Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kozłowicach.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CROQUET Spółka Cywilna, Andrzej Cieślawski, Adam Wroniecki, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Szczodre, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23435,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 25078,59

·         Oferta z najniższą ceną: 25078,59 / Oferta z najwyższą ceną: 25078,59

·         Waluta: PLN.

 Opublikował: Marcin Grabowski 2011-07-20

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kobylej Górze, Skrońsku, Kozłowicach.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Do części 1 przedmiotowego zamówienia pn. zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kobylej Górze:
- CROQUET Spółka Cywilna, Andrzej Cieślawski, Adam Wroniecki,  Szczodre, ul. 

   Trzebnicka 81, 55-095 Mirków,

Do części 2 przedmiotowego zamówienia pn. zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Skrońsku:

- CROQUET Spółka Cywilna, Andrzej Cieślawski, Adam Wroniecki,  Szczodre, ul. 

   Trzebnicka 81, 55-095 Mirków,

Do części 3 przedmiotowego zamówienia pn. zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kozłowicach:
- CROQUET Spółka Cywilna, Andrzej Cieślawski, Adam Wroniecki,  Szczodre, ul. 

   Trzebnicka 81, 55-095 Mirków.

 

Uzasadnienie wyboru: uzasadnienie wyboru:

Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia (część1, część2, część3) oraz uzyskał maksymalną ilość punktów w każdej części przedmiotowego zamówienia tj.100.

Jednocześnie oferta firmy CROQUET Spółka Cywilna, Andrzej Cieślawski, Adam Wroniecki,  Szczodre, ul., Trzebnicka 81, 55-095 Mirków była jedyną złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

             najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------  x 100 pkt
            
cena badanej oferty brutto

W prowadzonym postępowaniu złożono ofertę:

 Oferta nr1-   - CROQUET Spółka Cywilna, Andrzej Cieślawski, Adam Wroniecki,  Szczodre, ul., Trzebnicka 81, 55-095 Mirków,

 

Łączna cena oferty dla części 1 przedmiotowego  zamówienia   25 078,59 zł brutto

 

25 078,59 zł    
------------           x100pkt.= 100pkt
25 078,59 zł

Łączna punktacja oferty dla części 1 przedmiotowego zamówienia – 100pkt

Łączna cena oferty dla części 2 przedmiotowego  zamówienia  - 25 078,59 zł brutto

25 078,59 zł    
------------           x100pkt.= 100pkt
25 078,59 zł

Łączna punktacja oferty dla części 2 przedmiotowego zamówienia – 100pkt

Łączna cena oferty dla części 3 przedmiotowego  zamówienia  - 25 078,59 zł brutto

25 078,59 zł    
------------           x100pkt.= 100pkt
25 078,59 zł

Łączna punktacja oferty dla części 3 przedmiotowego zamówienia – 100pkt

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po upływie

5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

z zastrzeżeniem art. 94. ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)
Opublikował: Marcin Grabowski 2011-07-15

 

 

 

Gorzów Śląski: Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kobylej Górze, Skrońsku, Kozłowicach.
Numer ogłoszenia: 174820 - 2011; data zamieszczenia: 28.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski , ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kobylej Górze, Skrońsku, Kozłowicach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trzech placów zabaw w Gminie Gorzów Śląski. Część 1 - Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kobylej Górze. Część 2 - Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Skrońsku. Część 3 - Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kozłowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ, koncepcja zagospodarowania placu zabaw zał. nr 11do SIWZ, projekt zagospodarowania zał. 12 do SIWZ oraz STWiOR zał. nr 14 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.50.00-7, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         inne dokumenty

Certyfikaty PN-EN 1176 -1 do 1176 - 7, PN-EN 1176-10, PN-EN 1176-11, dla oferowanych urządzeń. W zakresie części 1,2,3 przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia że oferowane urządzenia zabawowe odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego , Zamawiający żąda dołączenia do oferty rysunków, zdjęć lub katalogów ze wskazaniem oferowanych urządzeń wraz z wymiarami oraz opisem elementów składowych.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (zał. nr1 , nr2, nr3 do SIWZ.), Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę ( zał. nr4, nr5, nr6 do SIWZ), Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów ( wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeżeli Wykonawca wykazał, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zamiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorzowslaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.07.2011 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 11.08.2011.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja jest współfinansowana w ramach umowy o przyznanie pomocy wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kobylej Górze..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ, koncepcja zagospodarowania placu zabaw zał. nr 11do SIWZ, projekt zagospodarowania zał. 12 do SIWZ oraz STWiOR zał. nr 14 do SIWZ..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.50.00-7, 45.11.27.39-9, 45.22.38.00-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.09.2011.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Skrońsku..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ, koncepcja zagospodarowania placu zabaw zał. nr 11do SIWZ, projekt zagospodarowania zał. 12 do SIWZ oraz STWiOR zał. nr 14 do SIWZ..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.50.00-7, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.09.2011.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kozłowicach.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ, koncepcja zagospodarowania placu zabaw zał. nr 11do SIWZ, projekt zagospodarowania zał. 12 do SIWZ oraz STWiOR zał. nr 14 do SIWZ..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.50.00-7, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.09.2011.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

zał. nr1

zał. nr2

zał. nr3

zał. nr4

zał. nr5

zał. nr6

zał. nr7

zał. nr8

zał. nr9

zał. nr10

zał. nr11

zał. nr12

zał. nr13

zał. nr14

Opublikował: Marcin Grabowski 2011-06-28

 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 28-06-2011r.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1568
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2011-06-28 13:39:47
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2011-07-20 09:33:10

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2011-07-20 09:33:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-07-15 08:24:39 Roland Fabianek Publikacja artykułu