logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Uporządkowanie parku miejskiego w Gorzowie Śląskim, wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i odnową amfiteatru - wykonanie oświetlenia oraz systemu monitoringu.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 142230-2012 z dnia 2012-05-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Śląski
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci oświetlenia i monitoringu parku miejskiego w Gorzowie Śl., przy ulicy Parkowej i Chopina. Całość inwestycji będzie realizowana na dz. Nr 580/68, 679/68, 694/68, 696/68, 773/69, 789/68 i 912/75....
Termin składania ofert: 2012-05-23


Gorzów Śląski: Uporządkowanie parku miejskiego w Gorzowie Śląskim, wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i odnową amfiteatru - wykonanie oświetlenia oraz systemu monitoringu.
Numer ogłoszenia: 126853 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 142230 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uporządkowanie parku miejskiego w Gorzowie Śląskim, wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i odnową amfiteatru - wykonanie oświetlenia oraz systemu monitoringu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci oświetlenia i monitoringu parku miejskiego w Gorzowie Śl., przy ulicy Parkowej i Chopina. Całość inwestycji będzie realizowana na dz. Nr 580/68, 679/68, 694/68, 696/68, 773/69, 789/68 i 912/75. Zamówienie obejmuje miedzy innymi: wybudowanie nowej linii kablowej oświetleniowej ze słupami stylowymi, instalowanie opraw oświetleniowych sodowych w drugiej klasie ochronności z lampami sodowymi wysokoprężnymi, wykonanie sieci monitoringu, montaż kamer obrotowych i stałych, instalację głośników. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar robót (zał. nr 9,10,11,12) do SIWZ. U W A G A !!! Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych innych producentów, pod warunkiem zachowania minimalnych parametrów wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiOR. Jeżeli materiały lub urządzenia będą posiadały parametry gorsze od wymaganych, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz, w którym poda parametry techniczne (potwierdzone np. katalogiem, wydrukiem umieszczonym ze strony internetowej lub innym dowodem), oraz nazwę producenta - (brak takiego wykazu w ofercie Wykonawcy, świadczył będzie że Wykonawca oferuje materiały i urządzenia opisane z nazw własnych producentów opisanych w dokumentacji oraz STWiOR). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy, co wynika jednoznacznie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania Zamawiającego)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.10.00-0, 45.31.61.10-9, 45.31.61.00-6, 45.31.00.00-3, 32.33.32.00-8, 32.32.35.00-8, 48.95.20.00-6, 32.34.24.00-6, 32.34.24.12-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PIMAT Grażyna Korzeniowska, ul. Rynek 8, 46-310 Gorzów Śląski, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90473,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 74394,62

 • Oferta z najniższą ceną: 74394,62 / Oferta z najwyższą ceną: 98561,71

 • Waluta: PLN.

Opublikował: Marcin Grabowski 2012-06-11 

 

                                   PIŚ-IV.271.7.2012                                                                 Gorzów Śląski, dnia 2012-05-30

                              

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

 NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


   dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Uporządkowanie parku miejskiego w Gorzowie Śląskim, wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i odnową amfiteatru  - wykonanie oświetlenia oraz systemu monitoringu.”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. nr113., poz. 759 z późn. zm. ), Zamawiający (Gmina Gorzów Śląski),  informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano
do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (nr1), złożoną przez Wykonawcę:

Firma „PIMAT”, Grażyna Korzeniowska ul. Rynek 8, 46-310 Gorzów Śląski.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia tj. 74 394,62 zł brutto, oraz uzyskał maksymalną ilość punktów tj.100, w ramach kryterium oceny ofert.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Kodeks Cywilny.

 

 Kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

             najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------  x 100pkt
            
cena badanej oferty brutto

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (FIRMA)  adres Wykonawcy

Cena netto/brutto

(zł)

Liczba punktów

w ramach kryterium najniższa cena

Łączna liczba punktów

1.

Firma „PIMAT”, Grażyna Korzeniowska ul. Rynek 8, 46-310 Gorzów Śląski

 

 

 

 

60 483,43 zł netto

 

74 394,62 zł brutto

100pkt

100pkt

2.

Zakład Elektroinstalacyjny „OLDA”, Dariusz Urbański, Wędrynia 55, 46-275 Chudoba

 

62 504,29 zł netto

 

76 880,28 zł brutto

96,77pkt

96,77pkt

3.

Zakład Usługowo-Handlowy „INSTAL”, Marian Janas, ul.Warszawska 70, 46-320 Praszka.

 

80 131,47 zł netto

 

98 561,71 zł brutto

------------

-----------

Opublikował: Marcin Grabowski 2012-05-30

 

 

 

 


                                                                                       

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.gorzowslaski.pl - zakładka przetargi 2012


Gorzów Śląski: Uporządkowanie parku miejskiego w Gorzowie Śląskim, wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i odnową amfiteatru - wykonanie oświetlenia oraz systemu monitoringu.
Numer ogłoszenia: 142230 - 2012; data zamieszczenia: 07.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski , ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uporządkowanie parku miejskiego w Gorzowie Śląskim, wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i odnową amfiteatru - wykonanie oświetlenia oraz systemu monitoringu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci oświetlenia i monitoringu parku miejskiego w Gorzowie Śl., przy ulicy Parkowej i Chopina. Całość inwestycji będzie realizowana na dz. Nr 580/68, 679/68, 694/68, 696/68, 773/69, 789/68 i 912/75. Zamówienie obejmuje miedzy innymi: wybudowanie nowej linii kablowej oświetleniowej ze słupami stylowymi, instalowanie opraw oświetleniowych sodowych w drugiej klasie ochronności z lampami sodowymi wysokoprężnymi, wykonanie sieci monitoringu, montaż kamer obrotowych i stałych, instalację głośników. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar robót (zał. nr 9,10,11,12) do SIWZ. U W A G A !!! Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych innych producentów, pod warunkiem zachowania minimalnych parametrów wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiOR. Jeżeli materiały lub urządzenia będą posiadały parametry gorsze od wymaganych, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz, w którym poda parametry techniczne (potwierdzone np. katalogiem, wydrukiem umieszczonym ze strony internetowej lub innym dowodem), oraz nazwę producenta - (brak takiego wykazu w ofercie Wykonawcy, świadczył będzie że Wykonawca oferuje materiały i urządzenia opisane z nazw własnych producentów opisanych w dokumentacji oraz STWiOR). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy, co wynika jednoznacznie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania Zamawiającego)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.10.00-0, 45.31.61.10-9, 45.31.61.00-6, 45.31.00.00-3, 32.33.32.00-8, 32.32.35.00-8, 48.95.20.00-6, 32.34.24.00-6, 32.34.24.12-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 03.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium w wysokości: 2 500,00 zł Słownie: Dwa tysiące pięćset złotych . 3. Wykonawca wnosi wadium: 3.1) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto zamawiającego w: BS Zawadzkie o/Gorzów Śląski nr. 54 8909 1058 2005 0000 0013 0005 lub w jednej z poniżej podanych form: 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innych formach właściwy dokument wadialny tj. poręczenie lub gwarancja musi być przekazany do kasy Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim ul.Wojska Polskiego 15, pok.. Nr.8 do oferty należy załączyć otrzymane w kasie pokwitowanie wniesienia wadium, lub w formie oryginału do oferty. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jago bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt.VIII w formach o których mowa wyżej zostanie wykluczony z postępowania.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca musi wykazać że zrealizował (zakończył), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie oświetlenia zewnętrznego lub sieci zasilającej zewnętrznej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r.Nr.243, poz.1623, z późn. zm.), do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. nr1 do SIWZ), oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, zał. nr 4 do SIWZ, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów ( wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeżeli Wykonawca wykazał, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz, w którym poda parametry techniczne (potwierdzone np. katalogiem, wydrukiem umieszczonym ze strony internetowej lub innym dowodem), oraz nazwę producenta - (brak takiego wykazu w ofercie Wykonawcy, świadczył będzie że Wykonawca oferuje materiały i urządzenia opisane z nazw własnych producentów opisanych w dokumentacji oraz STWiOR).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zamiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; d) zmianę kierownika robót/budowy w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego e) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; f) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy g) w przypadku wystąpienia robót/zamówień dodatkowych Zamawiający wydłuży termin o czas niezbędny do ich wykonania jeżeli na konieczność ich wykonania niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie terminu na roboty podstawowe, h) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie Wykonawcy. i) zmiany ustawowej wysokości podatku VAT, w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za roboty w których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorzowslaski.pl - zakładka przetargi 2012
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2012 godzina 10:30, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 21.06.2012.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

zał. nr1  

zał. nr2  

zał. nr3  

zał. nr4  

zał. nr5  

zał. nr6  

zał. nr7  

zał. nr8  

zał. nr9   , , , ,

zał. nr10 

zał. nr11 

zał. nr12 

Opublikował: Marcin Grabowski 2012-05-07
 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 2012-05-07

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1656
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2012-05-07 09:19:57
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2012-06-11 08:38:53

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2012-06-11 08:38:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-05-30 11:22:01 Roland Fabianek Publikacja artykułu