logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gorzów Śląski, oraz utworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

                     ___________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Opublikował: Marcin grabowski 12.06.2013r

 

                             

                              ___________________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

 NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Opublikował: Marcin Grabowski 24.05.2013r.

 

 

                               ___________________________________________________________________________

Zmiana treści ogłoszenia

o zamówieniu

 

dotyczy postępowania pn.: ”Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gorzów Śląski, oraz utworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)”

Zamawiający działając zgodnie z art. 11 ust. 4 i art.12a ustawy z z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 162246-2013  w dniu 24.04.2013r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego www.bip.gorzowslaski.pl
w zakładce „przetargi 2013”, w następujący sposób:

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 162246-2013 z dnia 2013-04-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Śląski
Przedmiotem zamówienia jest 1.odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Gorzów Śląski w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów...
Termin składania ofert: 2013-05-07


Numer ogłoszenia: 181164 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 162246 - 2013 data 24.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, fax. 034 3505710, 715 wew. 42.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

·                  W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest 1.odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Gorzów Śląski w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 2.wyposażenie nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych w komplet pojemników do zbierania odpadów według zestawienia adresów w załączniku nr 7, 8, 9 i 10 3.prowadzenie sprawozdawczości w okresie trwania zamówienia; 4.osiąganie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz.391 z późn. zm), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego; 5.Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej zwany PSZOK) oraz odbieranie odpadów. Szczegółowy zakres robót określa SIWZ...

·                  W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest 1.odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Gorzów Śląski w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 2.wyposażenie nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych w komplet pojemników do zbierania odpadów według zestawienia adresów w załączniku nr 7, 8, 9 i 10 3.prowadzenie sprawozdawczości w okresie trwania zamówienia; 4.osiąganie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz.391 z późn. zm), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego; 5.Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej zwany PSZOK) oraz odbieranie odpadów. Szczegółowy zakres robót określa SIWZ.. 1. W rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2, ppkt.2.4 SIWZ: Wykreśla się odpad o kodzie 02 01 04 z listy odpadów odbieranych z PSZOK. 2. W rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4, ppkt.4,6 SIWZ jest: Liczba miejsc które należy wyposażyć w pojemniki na zużyte baterie i akumulatory 13 Zmienia się na: Liczba miejsc które należy wyposażyć w pojemniki na zużyte baterie i akumulatory 15, liczba ta w trakcie realizacji zamówienia może ulegać zmianom. 3. W załączniku nr10 do SIWZ - adresy punków - pojemniki leki i baterie, dodaje się zapis: Wykonawca będzie zobowiązany do odbierania przeterminowanych leków oraz zużytych baterii i akumulatorów z częstotliwością co pół roku. 4. W rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2, ppkt.2.1, 2.2 SIWZ: Dopisuje się odpad o kodzie 20 01 23 w części dotyczącej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 5. W rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 6, ppkt.6,21 SIWZ jest: Wykonawca w przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości będzie odbierał odpady z tej nieruchomości począwszy od pierwszego tygodnia następującego po tygodniu, w którym Wykonawca został powiadomiony o zmianie Zmienia się na: Wykonawca w przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości będzie odbierał odpady z tej nieruchomości w najbliższym terminie odbioru danej frakcji odpadów zgodnym z harmonogramem. 6. W rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia pkt.2 ppkt.2.1, 2.2, 2.3, 2.4 SIWZ: Dopisuje się odpad o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04 jako odpady suche, oraz 15 01 07 jako odpady szklane..

·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

·                  W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski Pokój nr 3 (sekretariat)...

·                  W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski Pokój nr 3 (sekretariat)...

·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.5.

·                  W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do 05.06.2013r..

·                  W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do 13.06.2013r..

 Opublikował: Marcin Grabowski 2013-05-08

                   ___________________________________________________________________________________

Zmiana treści SIWZ

 

dotyczy postępowania pn.: ”Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gorzów Śląski, oraz utworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)”

Zamawiający, działając na podstawia art. 38 ust. 4   ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ.

1. W rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2, ppkt.2.4 SIWZ:

Wykreśla się odpad o kodzie 02 01 04 z listy odpadów odbieranych z PSZOK.

2. W rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4, ppkt.4,6 SIWZ jest:

Liczba miejsc które należy wyposażyć w pojemniki na zużyte baterie i akumulatory 13

Zmienia się na:

Liczba miejsc które należy wyposażyć w pojemniki na zużyte baterie i akumulatory 15, liczba ta

w trakcie realizacji zamówienia może ulegać zmianom.

3. W załączniku nr10 do SIWZ  - adresy punków – pojemniki leki i baterie, dodaje się zapis:

Wykonawca będzie zobowiązany do odbierania przeterminowanych leków oraz zużytych baterii i akumulatorów z częstotliwością co pół roku.

4. W rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2, ppkt.2.1, 2.2 SIWZ:

Dopisuje się odpad o kodzie 20 01 23 w części dotyczącej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

5. W rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 6, ppkt.6,21 SIWZ jest:

Wykonawca w przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości będzie odbierał odpady
z tej nieruchomości począwszy od pierwszego tygodnia następującego po tygodniu,
w którym Wykonawca został powiadomiony o zmianie

Zmienia się na:

Wykonawca w przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości będzie odbierał odpady z tej nieruchomości w najbliższym terminie odbioru danej frakcji odpadów zgodnym z harmonogramem.

6. W rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia pkt.2 ppkt.2.1, 2.2, 2.3, 2.4 SIWZ:

Dopisuje się odpad o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04 jako odpady suche, oraz 15 01 07 jako odpady szklane.

7. W rozdziale XI Miejsce i termin składania i otwarcia ofert SIWZ jest:
Oferty należy składać do dnia: 10.05.2013r. roku do godz. 10.30 Pokój nr 3 (sekretariat)

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 10.05.2013r. roku o godz.11.00

Zmienia się na:

Oferty należy składać do dnia: 15.05.2013r. roku do godz. 10.30 Pokój nr 3 (sekretariat)

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 15.05.2013r. roku o godz.11.00

8. W rozdziale X Opis sposobu przygotowania oferty SIWZ jest:

Oferta na ”Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gorzów Śląski, oraz utworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)”.

 

Nie otwierać przed 10.05.2013r., godz. 11:00

Zmienia się na:

Oferta na ”Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gorzów Śląski, oraz utworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)”.

 

Nie otwierać przed 15.05.2013r., godz. 11:00

 

9. W rozdziale IX Termin związania ofertą SIWZ jest:
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.06.2013r.

Zmienia się na:

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 13.06.2013r.

 

Powyższa modyfikacja SIWZ, prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
zgodnie z art. 38 ust. 4a   ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm).

 Opublikował: Marcin Grabowski 2013-05-08

 

 

 

                                 __________________________________________________________________________

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

 Opublikował: Marcin Grabowski 2013-05-07

 

 

                                ___________________________________________________________________________

Zmiana treści SIWZ

 

 

dotyczy postępowania pn.: ”Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gorzów Śląski, oraz utworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)”

Zamawiający działając na podstawia art. 38 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w pkt. XII opis sposobu obliczenia ceny, oraz zmiany załącznika nr 1 do SIWZ formularz ofertowy.

 

W punkcie XII SIWZ jest:

 

c)     Wykonawca poda w ofercie [formularz ofertowy zał. nr1 do SIWZ, (tabela c)], cenę całkowitą  przedmiotowego zamówienia jako sumę kosztów rocznych (18 miesięcy) tabela a) kol.5 + tabela b) kol.5, która służyła będzie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zmienia się na:

c)     Wykonawca poda w ofercie [formularz ofertowy zał. nr1 do SIWZ, (tabela c)], cenę całkowitą  przedmiotowego zamówienia jako sumę kosztów (18 miesięcy) tabela a) kol.5 + tabela b) kol.5, która służyła będzie do  porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

 W związku ze zmianą powyższego zapisu, Zamawiający modyfikuje załącznik nr1

do SIWZ Formularz ofertowy.

 

Zał. nr1 do SIWZ – 

 

Opublikował: Marcin Grabowski 2013-04-30

 

 

                       ___________________________________________________________________________

Zmiana treści ogłoszenia

o zamówieniu

 

 

dotyczy postępowania pn.: ”Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gorzów Śląski, oraz utworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)”

Zamawiający działając zgodnie z art. 11 ust. 4 i art.12a ustawy z z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 162246-2013  w dniu 24.04.2013r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego www.bip.gorzowslaski.pl
w zakładce „przetargi 2013”, w następujący sposób:

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 162246-2013 z dnia 2013-04-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Śląski
Przedmiotem zamówienia jest 1.odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Gorzów Śląski w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów...
Termin składania ofert: 2013-05-07

 

Numer ogłoszenia: 169756 - 2013; data zamieszczenia: 29.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 162246 - 2013 data 24.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, fax. 034 3505710, 715 wew. 42.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

·                  W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski Pokój nr 3 (sekretariat)..

·                  W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski Pokój nr 3 (sekretariat)..

 

Opublikował: Marcin Grabowski 2013-04-29

 

 

                          ___________________________________________________________________________

Zmiana treści SIWZ

 

 

dotyczy postępowania pn.: ”Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gorzów Śląski, oraz utworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)”

Zamawiający, działając na podstawia art. 38 ust. 4 i 4a pkt1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w pkt. XI Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Jest:

Oferty należy składać do dnia: 07.05.2013r. roku do godz. 10.30 Pokój nr 3 (sekretariat)

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 07.05.2013r. roku o godz.11.00


Zmienia się na:

Oferty należy składać do dnia: 10.05.2013r. roku do godz. 10.30 Pokój nr 3 (sekretariat)

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 10.05.2013r. roku o godz.11.00

Opublikował: Marcin Grabowski 2013-04-29

 

 

 

 

                                                                               

 

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.gorzowslaski.pl
 

 


 

Gorzów Śląski: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gorzów Śląski, oraz utworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
Numer ogłoszenia: 162246 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski , ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gorzów Śląski, oraz utworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 1.odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Gorzów Śląski w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 2.wyposażenie nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych w komplet pojemników do zbierania odpadów według zestawienia adresów w załączniku nr 7, 8, 9 i 10 3.prowadzenie sprawozdawczości w okresie trwania zamówienia; 4.osiąganie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz.391 z późn. zm), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego; 5.Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej zwany PSZOK) oraz odbieranie odpadów. Szczegółowy zakres robót określa SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.30.00-2, 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.12.00-4, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium w wysokości: 12 000,00 zł Słownie: dwanaście tysięcy złotych 3. Wykonawca wnosi wadium: 3.1) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto zamawiającego w: BS Zawadzkie o/Gorzów Śląski nr. 54 8909 1058 2005 0000 0013 0005 lub w jednej z poniżej podanych form: 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innych formach właściwy dokument wadialny tj. poręczenie lub gwarancja musi być przekazany do kasy Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim ul.Wojska Polskiego 15, pok. nr8 do oferty należy załączyć otrzymane w kasie pokwitowanie wniesienia wadium, lub w formie oryginału do oferty. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jago bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt.VIII w formach o których mowa wyżej zostanie wykluczony z postępowania.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z Gminy Gorzów Śląski, zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn zm.), - aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 28 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185. poz. 1243 z późn.zm.), lub posiadają wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21), - posiadają wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz.21), prowadzonego przez marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust.2 ww. ustawy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowanie: a) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej. - pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, - pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów. - pojazdy wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, - konstrukcja pojazdów zabezpieczona przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowanie oddziaływania czynników atmosferycznych na odpady, - pojazdy zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania przeładunku a także transportu. b) posiada bazę magazynowo - transportową: - usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy, - usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, - zabezpieczoną w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, - wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, - wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, - wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, - wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu bazy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r., - Prawo wodne. - wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, - miejsce do magazynowania selektywnie zbieranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, - legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów - punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, - miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów - o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej. Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu w/w warunków. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy zał nr1 do SIWZ, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów ( wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeżeli Wykonawca wykazał, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zamiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy e) zmiany ustawowej wysokości podatku VAT, w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem umowy. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za usługi w których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorzowslaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski Pokój nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 05.06.2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zał. nr1   -    

Zał. nr2   -    

Zał. nr3    -  

Zał. nr4    -  

Zał. nr5    -  

Zał. nr6    -  

Zał. nr7    -  

Zał. nr8    -  

Zał. nr9    -  

Zał. nr10  -  

Zał. nr11  -  

Zał. nr12  -  
 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 2013-04-24

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1688
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2013-04-24 09:25:34
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2013-06-12 09:58:11

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2013-06-12 09:58:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-05-24 11:41:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-05-08 11:55:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-05-08 10:36:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-05-08 09:22:15 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-05-07 13:47:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-30 13:48:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-29 09:01:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-29 08:49:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-24 11:17:23 Roland Fabianek Publikacja artykułu