logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenia o przetargach rok 2008

 (Informacje o przetargach ogłoszonych przed 2008-08-20 dostępne na stronie "Przetargi" )  


Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) w dniu 27-11-2008r. wpłynęło zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na:
" Przebudowa części parteru Szkoły Podstawowej w Uszycach, na oddział przedszkolny., nr sprawy: PIŚ-IV-341/19/08.
Pytanie:
Czy zamawiający może udostępnić przedmiary w wersji elektronicznej „ath”?
Odpowiedź:
Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z przedmiarami robót zamieszczonymi w formacie PDF na stronie BIP, Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.
Opublikował: Marcin Grabowski 2008-11-28


PIŚ-IV-341/19/08                                                   Gorzów Śląski 2008-11-24
                                                                          
 Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ
 
    Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu na Przebudowę części parteru Szkoły  Podstawowej w Uszycach na oddział przedszkolny, nr sprawy: PIŚ-IV-341/19/08,
nastąpiła modyfikacja załącznika nr5 do SIWZ (przedmiar robót):
 
Nr poz. przedmiaru
Opis zakresu rzeczowego pozycji
było
jest
78
Ścianki ustępowe z płyt laminowanych HPL
9,88 m2
11,07 m2
80
Skrzydła drzwiowe płytowe pełne
5,6 m2
3,8 m2
160
Okienko podawcze 60x120 cm
0
0,72 m2
161
Lada z płyty laminowanej szer. 60 cm przy wydawce 
0
140 cm
162
Zabudowa meblowa wys. 80 cm, szer. 60 cm (blaty+fronty otwierane)podzlewozmywakowa, z płyty meblowej laminowanej – wodoodpornej wraz z okuciami
0
4,5 m
163
Urządzenie WC-kompakt
0
1 kpl
164
Muszle ustępowe z płuczkami
 – typ przedszkolny (małe)
0
3 kpl
165
Brodzik blaszany 80x80 cm z syfonem czyszczonym od góry
0
1 kpl
166
Obmurówka brodzika
0
0,48 m2
167
Umywalki z syfonem pcv
0
3 kpl
168
Bateria natryskowa
0
1 szt
169
Skrzydła drzwiowe płytowe z okienkiem podawczym i ladą (do zmywalni)
0
1,8 m2
170
Szafo-ścianka z płyt laminowanych na naczynia 140x200 cm (pomiędzy kuchnią i zmywalnią), wraz z konstrukcją mocującą i okuciami
0
2,8 m2
Opublikował: Marcin Grabowski 2008-11-24
 
 
OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

PIŚ-IV-341/19/08                                                                     Gorzów Śląski, 12-11-2008r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PIŚ-IV-341/19/08.

Nazwa zadania: Przebudowa części parteru Szkoły Podstawowej w Uszycach, na oddział przedszkolny.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Gorzów Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Gorzów Śląski
Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
www.gorzowslaski.pl
um@gorzowslaski.pl
7:15-15:00 - w środy 7:30-15:30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.gorzowslaski.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
W siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
 Opis przedmiotu zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części parteru Szkoły Podstawowej w Uszycach, na oddział przedszkolny w zakres którego wchodzić będą następujące prace:
- demontaż instalacji wewnętrznych,
- roboty murarskie, ( wyburzenie ścianek, przebudowa i murowanie nowych )
- roboty tynkarskie, ( otynkowanie nowych ścianek, licowanie ścian płytkami )
- stolarka drzwiowa, ( wymiana nowych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych )
- montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, ( instalacja wodna z rur miedzianych, instalacja kanalizacyjna z rur PCV )
 
 
- roboty posadzkarskie, ( przygotowanie podłoża, wykonanie izolacji i posadzek ceramicznych z tworzyw sztucznych ).
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ nr 5 i 6
do SIWZ.
 
kod CPV:
- 45000000-7   roboty budowlane
- 45262700-8   przebudowa budynków,
- 45262500-6   roboty murarskie i murowe
- 44220000-8   stolarka budowlana
- 45310000-3   roboty instalacyjne elektryczne
- 45410000-4   tynkowanie
- 45332000-3   roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
- 45431200-9   kładzenie glazury
- 45432100-5   kładzenie i wykładanie podłóg
- 45442100-8   roboty malarskie
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
VI. Termin wykonania zamówienia:
termin wykonania zamówienia
 do dnia 03-04-2009r.
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
opis warunków i sposobu oceniania
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
 
 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.  
W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych( co najmniej dwóch) w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
( przebudowa, modernizacja, remont) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane
należycie (referencje). 
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1) -Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 
Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
 
3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
1 jest niezgodną z ustawą
2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6 zawiera błędy w obliczeniu ceny
7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 2 000 PLN.,
słownie: Dwa tysiące złotych 00/100
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1.      oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2.      oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3.      wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
1.4.      wniesiono poprawnie wadium,
 
- najniższa cena 100%
               najniższa cena ofertowa brutto
Ocena = ------------------------------------     x100
               cena badanej oferty brutto
2. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

X. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia: 03-12-2008r. do godz. 10.00 Pokój nr 3 ( sekretariat )
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
Oferty zostaną otwarte:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 03-12-2008r.roku o godz.10.30  
                      
XI. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 02-01-2009 r.
                          
 XII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
XIII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
XIV. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
XV. Informacja o zawarciu umowy ramowej.
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 308191-2008 poz. dnia 12.11.2008r.
 
zał. nr1
zał. nr2
zał. nr3
zał. nr4
zał. nr5
zał. nr6
 
Opublikował: Marcin Grabowski 2008-11-12


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
dostawę węgla kamiennego - kostka do kotłowni, przy ujęcie wody w Gorzowie Śląskim
 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zakład Usług Komunalnych w Gorzów Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I. Nazwa i adres zamawiającego:
 Zakład Usług Komunalnych
 ul. Wojska Polskiego 13A 
 46-310 Gorzów Śląski
 www.gorzowslaski.pl
 zuk49@gorzowslaski.pl
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.gorzowslaski.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego:
 
Zakład Usług Komunalnych
 ul. Wojska Polskiego 13A 
 46-310 Gorzów Śląski
 www.gorzowslaski.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:
systematyczne dostarczanie węgla kamiennego – kostka - do kotłowni , przy ujęcie wody w Gorzowie Śląskim
 
ZAKRES:
dostawy węgla kamiennego – kostka – I klasy 30/7 wg PN-82/C-9701 :
- kaloryczność nie mniej niż 30 tyś. KJ
- popiół do 7 %
- siarka do 0,6%
w ilości ok. 15 Mg .
 
W cenie 1 Mg należy uwzględnić :
- załadunek,
- transport,
- rozładunek.
Przy dostawie każdej partii węgla należy przedłożyć certyfikat określający jakość i parametry węgla, potwierdzony dowód ważenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu ilościowego w zależności od potrzeb i posiadanych środków.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV - 10.12.10.00-7 – dostawy węgla

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
  
VI. Termin wykonania zamówienia:
    Dostawy opału realizowane będą w sezonie grzewczym, w okresie od 20 października 2008r do 30 marca 2009r Towar dostarczany będzie partiami, w ilościach każdorazowo uzgadnianych z Zamawiającym, w terminie trzech dni od zgłoszenia zapotrzebowania.
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 szczegółowy opis dla wykonawców
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na zasadzie:
spełnia/nie spełnia
VIII. Informacja na temat wadium:
  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 Najniższa cena – 100%
             
               najniższa cena ofertowa brutto
Ocena = ------------------------------------    x 100pkt
               cena badanej oferty brutto
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 03-10-2008r.
do godz. 14.00
w siedzibie zamawiającego:
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 13A
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 03-10-2008r.
o godz. 14.15
w siedzibie zamawiającego:
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 13A
 
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 03-11-2008r.
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
 zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
 zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
 zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
229351-2008

Opublikował: Marcin Grabowski 2008-09-25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
systematyczne dostarczanie węgla kamiennego - miał do kotłowni , przy ul. Chopina 4 w Gorzowie Śl.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Zakład Usług Komunalnych w Gorzów Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I. Nazwa i adres zamawiającego:
 Zakład Usług Komunalnych
 ul. Wojska Polskiego 13A 
 46-310 Gorzów Śl.
 www.gorzowslaski.pl
 zuk49@gorzowslaski.pl
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.gorzowslaski.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego:
Zakład Usług Komunalnych
 ul. Wojska Polskiego 13A 
 46-310 Gorzów Śl.
 www.gorzowslaski.pl
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:
systematyczne dostarczanie węgla kamiennego - miał do kotłowni , przy ul.Chopina 4 w Gorzowie Śl.
ZAKRES:
dostawy węgla kamiennego – miał – M I klasy 25/9 wg PN-82/C-9701 :
- kaloryczność nie mniej niż 25 tys. KJ
- popiół do 9 %
- siarka do 0,6%
w ilości ok. 160 Mg .
 
W cenie 1 Mg należy uwzględnić :
- załadunek,
- transport,
- rozładunek.
Przy dostawie każdej partii węgla należy przedłożyć certyfikat określający jakość i parametry węgla, potwierdzony dowód ważenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu ilościowego w zależności od potrzeb.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV - 10.12.10.00-7 – dostawy węgla
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
  
VI. Termin wykonania zamówienia:
       Dostawy opału realizowane będą w sezonach grzewczych, okresie od 1października 2008r do 30 marca 2009r. Towar dostarczany będzie partiami, w ilościach każdorazowo uzgadnianych z Zamawiającym, w terminie trzech dni od zgłoszenia zapotrzebowania.
Dopuszcza się jednorazowe partie dostaw nie przekraczające 30 Mg.
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 szczegółowy opis dla wykonawców
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na zasadzie:
spełnia/nie spełnia
VIII. Informacja na temat wadium:
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 Najniższa cena – 100%
             
               najniższa cena ofertowa brutto
Ocena = ------------------------------------    x 100pkt
               cena badanej oferty brutto
 
 
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 03-09-2008r.
do godz. godz.14.00
w siedzibie zamawiającego:
Zakład Usług Komunalnych 
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 13A
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia:03-09-2008r.
o godz. godz. 14.15
 w siedzibie zamawiającego:
 Zakład Usług Komunalnych 
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 13A
 
                         
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 02-10-2008r.
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
 zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
 zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
 zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2008-08-19 pod Nr 193548
 
 
 
Opublikował : Marcin Grabowski ,2008-08-20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych w Gorzowie Śl. przy ul.Chopina 2 i 4 – etap I
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Zakład Usług Komunalnych w Gorzów Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa i adres zamawiającego:
 Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.
 ul. Wojska Polskiego 13A 
 46-310 Gorzów Śl.
 www.gorzowslaski.pl
 zuk49@gorzowslaski.pl
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.gorzowslaski.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego:
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie
 ul. Wojska Polskiego 13A 
 46-310 Gorzów Śl.
 www.gorzowslaski.pl
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:
wymiana - remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul.Chopina 2, 4 w Gorzowie Śl.
ZAKRES:
  1. Wymiana w piwnicy poziomów rur stalowych centralnego ogrzewania
1)     wymiana rurociągu stalowego o śr. 15mm o połączeniach spawanych na ścianach (demontaż starych i montaż nowych w tych samych miejscach i tulejach ochronnych aż do istniejących zaworów na pionach – zasada dotyczy także pozostałych pozycji) – 120 mb
2)     wymiana rurociągu stalowego o śr. 20mm o połączeniach spawanych na ścianach – 20mb
3)     wymiana rurociągu stalowego o śr. 25mm o połączeniach spawanych na ścianach – 104mb
4)     wymiana rurociągu stalowego o śr. 32mm o połączeniach spawanych na ścianach – 108mb
5)     wymiana rurociągu stalowego o śr. 40mm o połączeniach spawanych na ścianach – 56mb
6)     wymiana rurociągu stalowego o śr. 65mm o połączeniach spawanych na ścianach – 5mb
7)     wymiana rurociągu stalowego o śr. 65mm o połączeniach spawanych na ścianach (odcinek łączący od rozdzielaczy do początku kanału ciepłowniczego zasilającego budynek Chopina 2) – 30mb
8)     wstawienie odgałęzienia rur stalowych o śr. 15-20mm o połączeniach spawanych – 72 szt
9)     wstawienie odgałęzienia rur stalowych o śr. 25-32mm o połączeniach spawanych – 4 szt
10) próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) – 68 urz.
11) jednokrotne malowanie farbą miniową rur stalowych o śr. do 50mm – 443mb
12) izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50mm o śr zewnętrznej17-38mm (materiał z demontażu przewodów) – 34m2
  1. Demontaż rur odpowietrzających c.o. i montaż zaworów odpowietrzających
1)     demontaż rurociągu stalowego o śr. 15mm o połączeniach spawanych na ścianach (demontaż rur odpowietrzających) – 220mb
2)     przyspawanie krótkiej końcówki z gwintem do pionu o śr. 15mm – 24 szt
3)     zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15mm – 24 szt
4)     zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15mm – 24 szt
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
 
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV - 45331100-7
 
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
  
VI. Termin wykonania zamówienia:
      do 15 października 2008 
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 szczegółowy opis dla wykonawców
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na zasadzie:
spełnia/nie spełnia
 
VIII. Informacja na temat wadium:
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 Najniższa cena – 100%
 
              najniższa cena ofertowa brutto
Ocena = ------------------------------------    x 100pkt
               cena badanej oferty brutto
 
 
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty należy składać do dnia: 09-09-2008r.
do godz. godz.1000
w siedzibie zamawiającego:
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 13A
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 09.09.2008rr.
o godz. godz. 1015
 w siedzibie zamawiającego:
 Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 13A
 
                         
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 08-10-2008r.
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
 zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
 zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
 zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2008-08-19 pod Nr 193322-2008
 

 
 
Opublikował : Marcin Grabowski ,2008-08-20

 

Ogłoszenia o przetargach ogłoszonych po 2008-08-01, dodana 2008-08-20


 

ROZSTRZYGNIĘTE  PRZETARGI  

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
 
    Burmistrz Gorzowa Śląskiego działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski informuje, że w dniu 02-01-2009 roku zawarto umowę z firmą:
Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej
Wod.-Kan., C.O. i Gazowej
Jerzy Szklorz, 46-300 Olesno, Świercze, ul. Studnitza 31,
na Przebudowę części parteru Szkoły Podstawowej w Uszycach na oddział przedszkolny.
 
Cena oferty brutto – 156 987,67 zł brutto.
 Opublikował: Marcin Grabowski 2009-01-02
 
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. informuje, że w dniu 27.10.2008r.
zawarto umowę z firmą PPUH „AUTO-SAD” Witold Strzelecki 46-320 Praszka ul.
Gorzowska 4a na systematyczne dostawy węgla kamiennego do kotłowni przy
ujęciu wody w Gorzowie Śl. – kostka –       I klasa. Firma zaoferowała najniższą
cenę na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Cena oferty netto: 557,38 zł/Mg
Cena oferty brutto: 680,00 zł/Mg
opublikował: Marcin Grabowski 2008-10-28

 

PIŚ-IV-341/19/08                                                                             Gorzów Śląski, 2008-12-11
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PIŚ-IV-341/19/08. Nazwa zadania: Przebudowa części parteru Szkoły Podstawowej w Uszycach,
 na oddział przedszkolny.
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej Wod-Kan         
C.O i Gazowej – Jerzy Szklorz, ul. Studnitza 31
46-300 Olesno
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, oraz uzyskał najwyższą ilość punktów.
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-01-02.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
kryteria oceny ofert:
- najniższa cena 100%
               najniższa cena ofertowa brutto
Ocena = ------------------------------------     x100
               cena badanej oferty brutto
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1      „OLBUD” Zakład Budowlano-Remontowy, Wojciech Sanak ul. Juliusza Kossaka 11/4
           48-303 Nysa – cena brutto 158.738,80 zł
           Łączna punktacja oferty - (98,90pkt)
 
2       „BOLEK” Usługi Malarsko-Budowlane, Kościeliska 32c
          cena brutto - 167.453,13
          Łączna punktacja oferty - (93,75pkt)
 
3       Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej Wod-Kan, C.O i Gazowej –
         Jerzy    Szklorz,ul.Studnitza 31, 46-300 Olesno
         cena brutto - 156.987,67
         Łączna punktacja oferty - (100pkt)
 
 
 
4       Śląskie Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlany, Sp. z o.o. 46-203 Kluczbork, ul.  
         Ossowskiego 62        
         cena brutto - 204.060,20
         Łączna punktacja oferty - (76,93pkt)
 
5      Zakład Ogólnobudowlany-Handlowy, „Wal-Bor”, Waldemar Bortkiewicz
        46-200 Kluczbork, ul. Witosa 26
        cena brutto - 213.891,77           
        Łączna punktacja oferty - (wykonawca wykluczony z postępowania)
 
6      Zakład Murarski, Marian Sokołowski, 46-200 Kluczbork, ul. Fabryczna 20
        cena brutto - 183.480,57
        Łączna punktacja oferty – (85,56pkt)
 
7      Zakład Usługowo-Budowlany Marek Malik, Pieczyska 84, 98-400 Wieruszów
        cena brutto - 205.922,00
        Łączna punktacja oferty – (76,24pkt)
 
8      Przedsiębiorstwo Budowlano- Modernizacyjno- Handlowe „Modern-Bud” S.C 
        Edward i Marcin Strugała, ul. Oleska 406,  42-161 Starokrzepice
        cena brutto - 203.109,73       
        Łączna punktacja oferty – (77,29pkt)
 
9     Zakład Remontowo-Budowlany, Mieczysław Domański, 46-320 Praszka,
       ul. Mickiewicza 56                              
       cena brutto - 173.315,96
       Łączna punktacja oferty – (90,58pkt)
 
10   Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, „BUDEX” Tobiasz Lebioda                                                                          
       ul. Warszawska 22, 98-300 Wieluń
       cena brutto - 159.657,19             
       Łączna punktacja oferty – (98,33pkt)
      
11   Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany, Zakład BUD-REM „MARBUD” Józef Marek                                               
       Ługi Radły, ul. Łąkowa 7, 42-142 Przystajń
       cena brutto - 167.186,79
       Łączna punktacja oferty – (93,90pkt)
 
12   PPHU „Complex-Bau”, Mirosław Kołodziejczyk, Julianpol 152c, 46-325 Rudniki
       cena brutto - 221.715,84
       Łączna punktacja oferty – (70,81pkt)
   
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:
W prowadzonym postępowaniu odrzucono następującą ofertę:
Zakład Ogólnobudowlany-Handlowy, „Wal-Bor”, Waldemar Bortkiewicz
46-200 Kluczbork, ul. Witosa 26
Podstawa prawna odrzucenia oferty – art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie faktyczne – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawcy:
W prowadzonym postępowaniu wykluczono następującego wykonawcę:
Zakład Ogólnobudowlany-Handlowy, „Wal-Bor”, Waldemar Bortkiewicz
46-200 Kluczbork, ul. Witosa 26
Podstawa prawna odrzucenia oferty – art.24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie faktyczne – do dnia 03-12-2008r. do godziny 10:00 (termin składania ofert) nie zostało wniesione wymagane wadium w kwocie 2 000 zł.
Wadium zostało zaksięgowane na koncie Zamawiającego w dniu 04-12-2008r.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Opublikował: Marcin Grabowski 2008-12-11
 
 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY                            

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1616/ZUK/2008 „Systematyczne dostarczanie węgla kamiennego – kostka do kotłowni przy ujęciu wody w Gorzowie Śl.”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
PPHU „AUTO-SAD” Witold Strzelecki, 46-320 Praszka ul. Gorzowska 4a
 
Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, oraz uzyskał najwyższą ilość punktów.
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-10-23
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
kryteria oceny ofert:
 Najniższa cena 100%
           
            najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------  x 100 pkt
             cena badanej oferty brutto
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Oferta nr 1616
PPHU „AUTO-SAD” Witold Strzelecki
46-320 Praszka ul. Gorzowska 4a
 
                                      
Cena brutto – 10 200,05 zł
 
 10 200,05 zł
------------             x 100 pkt. = 100,00 pkt.
10 200,05 zł
 
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 100 pkt.
 
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z
p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
                                                   Kierownik Zamawiającego

Opublikował Roland Fabianek,2008-10-16

 

Gorzów Śląski, 7.10.2008 r.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
 
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim informuje, że w dniu 07 października 2008 r. zawarto umowę z firmą P.P.U.H „AUTO-SAD” Witold Strzelecki , 46-320 Praszka Praszka ul.Gorzowska 4a, na systematyczne dostarczanie węgla kamiennego do kotłowni przy ul.Chopina 4 w Gorzowie Śl.- węgiel kamienny miał - M-1, firma zaproponowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Cena oferty netto:72.131,20 zł
Cena oferty brutto: 88.000,06 zł.
Opublikował: Marcin Grabowski 2008-10-08

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
 
 Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim informuje, iż w dniu 01 października 2008 r. zawarto umowę z firmą Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej wod-kan , c.c. i gazowej – Jerzy Szklorz , Świercze ul.Studnitza 31, 46-300 Olesno, na remont instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul.Chopina 2 i 4 firma zaproponowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Cena oferty netto : 28.221,37 zł
Cena oferty brutto:30.196,86 zł.
Opublikował: Marcin Grabowski 2008-10-02
 
 L.dz. 1334/ZUK/08                              Gorzów Śląski dn. 2008-09-23
 
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1334/ZUK/2008
„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych w Gorzowie Śl. przy ul. Chopina 2 i 4”
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej Wod.-Kan., C.O. i Gazowej Jerzy Sklorz
46-300 Olesno Świercze ul. Studnitza 31
 
Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, oraz uzyskał najwyższą ilość punktów.
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-10-06
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
kryteria oceny ofert:
 Najniższa cena 100%
           
            najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------ x 100 pkt
             cena badanej oferty brutto
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Oferta nr 1477
Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej Wod.-Kan., C.O. i Gazowej Jerzy Sklorz
46-300 Olesno Świercze ul. Studnitza 31
 
                                      
Cena brutto – 30 196,86 zł
 
 30 196,86 zł
------------             x100 pkt = 100,00 pkt.
30 196,86 z
 
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 100 pkt.
 
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z
p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Opublikował: Marcin Grabowski 2008-09-25
 
L.dz.1336/ZUK/08          Gorzów Śląski,2008-09-19
 
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1336/ZUK/2008
„ Systematycznie dostarczanie węgla kamiennego do kotłowni przy ul. Chopina 4 w Gorzowie Śląskim – węgiel kamienny – miał M-1 kl. 25/9 wg PN-82/C-9701
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 PPUH „AUTO-SAD” Witold Strzelecki, 46-320 Praszka, ul. Gorzowska 4a  
 
Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, oraz uzyskał najwyższą ilość punktów.
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-10-06
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
kryteria oceny ofert:
 Najniższa cena 100%
           
            najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------ x 100 pkt
             cena badanej oferty brutto
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Oferta nr 1436
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „STANPOOL-EX” – Elżbieta Pałac ul.Mickiewicza 20/84, 41-400 Mysłowice
                                      
Cena brutto – 89.792,00 zł
 
 88.000,06 zł
------------             x100 pkt = 98,00 pkt.
89.792,00 zł
 
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 98 pkt.
 
Oferta nr 1449
 
PPUH „AUTO-SAD” Witold Strzelecki
46-320 Praszka, ul. Gorzowska 4a  
 
Cena brutto – 88.000,06 zł
88.000,06 zł
------------             x100pkt.= 100 pkt.
88.000,06 zł
 
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 100 pkt.
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucona 1 oferta:
 
Oferta nr 1390
TERMO-BUD – Marcin Anbild
ul. Wiejska 52, 44-348 Podbucze
 
Uzasadnienie:
Przedłożona oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający na podstawie art.87 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny. Wskazując termin złożenia wyjaśnień do dnia 15.09.2008r do godz. 1400.
We wskazanym terminie wyjaśnienie wysokości zaoferowanej ceny nie zostało złożone.
Podstawa prawna odrzucenia oferty:
art. 89 ust. 1. pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z
p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 Opublikował: Marcin Grabowski 2008-09-19

 


 

informację wytworzył(a): Urząd Miejski w Gorzowie Śl.
za treść odpowiada: Marcin Grabowski
data wytworzenia: 2008-08-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 5342
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2008-08-20 12:19:49
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-01-02 11:49:26

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2009-01-02 11:49:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-12-11 13:54:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-11-28 10:08:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-11-24 13:02:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-11-24 12:55:00 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-11-12 10:28:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-11-12 09:25:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-28 12:18:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-16 14:56:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-08 13:58:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-02 13:15:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-09-25 12:23:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-09-25 11:37:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-09-25 11:21:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-09-25 11:04:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-09-19 08:46:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-09-05 13:27:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-09-05 13:20:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-20 12:42:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-20 12:35:35 Roland Fabianek Publikacja artykułu