logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Przebudowa drogi gminnej nr. 100801 O Uszyce - granica województwa - (Dzietrzkowice).

 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY  
  
  Burmistrz Gorzowa Śląskiego działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski informuje, że w dniu 24-03-2009 roku zawarto umowę z firmą POL-DRÓG Wieluń S.A.,

Kamionka 136, 98-335 Pątnów na przebudowę drogi gminnej nr. 100801 O

Uszyce – granica województwa – (Dzietrzkowice).

Numer sprawy PIŚ-IV-341/3/09.

 

Cena oferty brutto – 1 417 146,74 zł brutto.
Opublikował: Marcin Grabowski 2009-03-24

 


OGŁOSZENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przebudowa drogi gminnej nr.100801 O Uszyce – granica województwa – (Dzietrzkowice).

 

Nr sprawy:PIŚ-IV-341/3/09
 
  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
POL-DRÓG Wieluń S.A.
Kamionka 136, 98-335 Pątnów
 
Uzasadnienie wyboru: uzasadnienie wyboru
Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, oraz uzyskał najwyższą ilość punków.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 kryteria oceny ofert:
 Najniższa cena 100%
           
            najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------ x 100 pkt
             cena badanej oferty brutto
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Oferta nr1
DROG-BUD Sp. z o.o.
Lubojenka, ul.Prosta 88/90
42-209 Częstochowa
 
Cena brutto – 1 918 522,80
 
1 417 146,74
------------          x100pkt.= 73,87 pkt.
1 918 522,80
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 73,87 pkt
 
 
Oferta nr2
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.
42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11
 
Cena brutto – 1 581 053,00
 
1 417 146,74 zł
------------          x100pkt.= 89,63 pkt.
1 581 053,00 zł
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 89,63 pkt.
 
Oferta nr3
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. w Kłobucku
42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 8
 
Cena brutto – 1 565 602,45
 
1 417 146,74 zł
------------          x100pkt.= 90,52 pkt.
1 565 602,45 zł
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 90,52 pkt.
 
Oferta nr4
WADROX S.A.
42-200 Częstochowa, ul. Bór 180
 
Cena brutto – 1 600 064,22
 
1 417 146,74 zł
------------          x100pkt.= 88,57 pkt.
1 600 064,22 zł
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 88,57 pkt.
 
Oferta nr5
Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT”
46-200 Kluczbork, ul. Matejki 1
 
Cena brutto – 1 579 908,95
 
1 417 146,74 zł
------------          x100pkt.= 89,70 pkt.
1 579 908,95
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 89,70 pkt.
 
Oferta nr6
POL-DRÓG Wieluń S.A.
Kamionka 136, 98-335 Pątnów
 
Cena brutto – 1 417 146,74  zł
 
1 417 146,74 zł
------------          x100pkt.= 100pkt.
1 417 146,74 zł

ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 100 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w
prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.


Środki ochrony prawne
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania
przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do
zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Opublikował: Marcin Grabowski 06-03-2009r.
 

 

 

 

 

ZAPYTANIE DO SIWZ

Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu na " Przebudowę drogi gminnej nr.100801 O Uszyce - granica województwa - (Dzietrzkowice) numer sprawy: PIŚ-IV-341/3/09, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r.Nr 223, poz.1655, z późn. zm.) w dniu 10-02-2009r. do Zamawiajacego wpłynęło zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy zapytanie do SIWZ, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust.2 ustawy udziela odpowiedzi:

PYTANIE:
Czy zamawiający dopuszcza do budowy przepustów fi 500 mm i fi 600 mm, rur z innych materiałów (np. tworzywo sztuczne)?

ODPOWIEDŹ:
Dopuszcza się zastosowanie rur PVC-U o średnicach zgodnych z przedmiarem, posiadających świadectwo i atesty dopuszczajace do zabudowy na przepustach.
Opublikował: Marcin Grabowski 2009-02-11


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

PIŚ-IV-341/3/08                              Gorzów Śląski, 09-02-2009r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PIŚ-IV-341/3/09. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr.100801 O Uszyce – granica województwa – (Dzietrzkowice).
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Gorzów Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Gorzów Śląski
Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
www.gorzowslaski.pl
um@gorzowslaski.pl
7:15-15:00 - w środy 7:30-15:30
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.gorzowslaski.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
W siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
 Opis przedmiotu zamówienia:
 
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej nr: 100801 O Uszyce – granica województwa – (Dzietrzkowice):
1.   miejscowość Uszyce – od skrzyżowania z drogą gminną nr: 100804 O do skrzyżowania z drogami gruntowymi (nr: 278 i 579) o długości 1320,35m – wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o grubości 4cm, oraz nałożenie warstwy ścieralnej o grubości 4cm.
2.   od skrzyżowania z drogami gruntowymi (nr: 278 i 579) do granicy województwa o długości 2453,90m – wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie przepustów rurowych i ścieków z elementów prefabrykowanych.
Łączna długość odcinka drogi 3774,25m.
Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót stanowiące załącznik nr: 5 i 6
do SIWZ.
 
kod CPV:
 -45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i  wodnej
- 45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45232000-2   Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
-45233000-9    Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg            
- 45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę
- 45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
- 45111000-8   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
VI. Termin wykonania zamówienia:
termin wykonania zamówienia
 do dnia 31-07-2009r.
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
opis warunków i sposobu oceniania
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
 
 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych, zał. nr 2 do SIWZ
W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych( co najmniej dwóch) w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
( budowa lub przebudowa dróg) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane
należycie (referencje), zał. nr 3 do SIWZ 
 
2) Uprawnienia budowlane o specjalności drogowej kierownika budowy, wraz z aktualnym dokumentem potwierdzającym przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1) -Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności. 
Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
1 jest niezgodną z ustawą
2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6 zawiera błędy w obliczeniu ceny
7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 10 000 PLN.,
słownie: Dziesięć tysięcy złotych 00/100
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1.      oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2.      oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3.      wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
1.4.      wniesiono poprawnie wadium,
 
- najniższa cena 100%
               najniższa cena ofertowa brutto
Ocena = ------------------------------------     x100
               cena badanej oferty brutto
2. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia: 02-03-2009r. do godz. 10.00 Pokój nr 3 ( sekretariat )
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
Oferty zostaną otwarte:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 02-03-2009r.roku o godz.10.30  
                       
XI. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 31-03-2009 r.
                          
 XII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
XIII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
XIV. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
XV. Informacja o zawarciu umowy ramowej.
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
 XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 20902-2009 dnia 09.02.2009r.

 
 
 
 
 
 
 
 

 Opulkował:Marcin Grabowski 2009-02-09

 

nowa podstrona, dodana 2009-02-09 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 09-02-2009r.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1641
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-02-09 09:10:18
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-03-24 11:16:47

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2009-03-24 11:16:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-03-24 11:05:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-03-06 08:58:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-02-11 15:02:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-02-11 14:55:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-02-09 09:28:12 Roland Fabianek Publikacja artykułu