logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

    Burmistrz Gorzowa Śląskiego działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski informuje, że w dniu 09-11-2009 roku, zawarto umowę z firmą:

Przedsiębiorstwo Budowlano Modernizacyjno  - Handlowe

„MODERN-BUD” Edward i Marcin Strugała

ul. Oleska 406

na zadanie:

"Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim"

cena ofertowa netto – 4 782 623,31 zł

cena ofertowa brutto – 5 834 800,44 zł

Opublikował: Marcin Grabowski 2009-11-09

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Budowlano Modernizacyjno-Handlowe „MODERN-BUD” S.C.

Edward i Marcin Strugała, 42-161 Starokrzepice, ul. Oleska 406

Uzasadnienie wyboru: uzasadnienie wyboru

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę oraz uzyskał największą ilość punktów.

 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

           

            najniższa cena ofertowa brutto

Ocena=------------------------------------  x 100 pkt

             cena badanej oferty brutto

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 Oferta nr1- Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowgo S.A.

44-100 Gliwice, Plac Piastów10

Cena brutto – 5 843 800,00 zł

5 834 800,44

------------          x100pkt.= 99,84 pkt

5 843 800,00

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 99,84 pkt

 

Oferta nr2- Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 25, 45-054 Opole

Cena brutto – 6 127 751,97 zł

5 834 800,44

------------          x100pkt.= 95,22 pkt

6 127 751,97

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 95,22pkt


 

 Oferta nr3- Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo Remontowe „MURBET” Sp. z o.o

62-800 Kalisz, ul. Korczak 16 A

Cena brutto – 6 107 697,54 zł

5 834 800,44

-------------- x100pkt.=  95,53 pkt

6 107 697,54

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 95,53 pkt


 

Oferta nr4- Przedsiębiorstwo Budowlano Modernizacyjno-Handlowe „MODERN-BUD” S.C.

Edward i Marcin Strugała, 42-161 Starokrzepice, ul. Oleska 406

Cena brutto -.5 834 800,44

5 834 800,44

------------          x100pkt.=  100 pkt

5 834 800,44

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 100 pkt


 

Oferta nr5- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ESBUD” Spółka Jawna Dutka, Jaglic, Raducki, 98-300 Wieluń ul. Traugutta 51

Cena brutto – 8 683 960,00 zł

5 834 800,44

------------          x100pkt.=  67,19 pkt

8 683 960,00

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 67,19 pkt

Oferta nr6- Energopol Trade Opole Sp. z o.o

45-446 Opole, ul. Gosławicka 2

Cena brutto – 6 127 000,00 zł

5 834 800,44

------------          x100pkt.=  95,23 pkt

6 127 000,00

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 95,23

2

 Oferta nr7- Budowlano Wytwórcza Spółdzielnia Pracy Zakład Budownictwa

42-100 Kłobuck, ul. J. Długosza 101

Cena brutto – 6 050 106,88 zł

5 834 800,44

------------          x100pkt.=  96,44 pkt

6 050 106,88

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 96,44 pkt


 

 Oferta nr8-Zakład Budowlano Remontowy „JURKOWSKI”

ul. Armii Krajowej 9, 46-200 Kluczbork

Cena brutto – 8 207 102,62 zł

5 834 800,44

---------------     x100pkt.= 71,09 pkt

8 207 102,62

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 71,09 pkt


 

 Oferta nr9-Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski

ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice

Cena brutto – 6 723 514,60 zł

5 834 800,44

------------          x100pkt.= 86,78 pkt

6 723 514,60

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 86,78 pkt

Oferta nr10-OMICRON S S.R.L., Via Enrico Toti n.6

POLICORO (MATERA), Via Ostigliese n.45

46030 LIBIOLA DI SERRAVALLE PO (MN)

Wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:

Oferta nr10 – OMICRON S S.R.L., Via Enrico Toti n.6

POLICORO (MATERA), Via Ostigliese n.45

46030 LIBIOLA DI SERRAVALLE PO (MN)

Podstawa prawna odrzucenia oferty:

Art. 89 ust 1 pkt 5 Pzp w związku z art. 24 ust 4 Pzp

Podstawa faktyczna odrzucenia oferty:

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawcy:

Oferta nr10 – OMICRON S S.R.L., Via Enrico Toti n.6

POLICORO (MATERA), Via Ostigliese n.45

46030 LIBIOLA DI SERRAVALLE PO (MN)

Podstawa prawna wykluczenia wykonawcy:

Art. 24 ust.2 pkt. 4  ustawy Pzp

Podstawa faktyczna wykluczenia wykonawcy:

Zamawiający stwierdza brak wadium w kwocie 50 000 zł polskich, które winno być wniesione zgodnie z wymogami formą określoną w SIWZ.


 

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

 Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

OpublikowaŁ: Marcin Grabowski 2009-10-01


 

 

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI ZAPYTANIAMI DO SIWZ, ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE ŻE DOKONUJE ZMIANY TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
NOWY TERMIN:
25.09.2009r. – godzina,  miejsce składania i otwarcia ofert – bez zmian.

Zmiana treści SIWZ i zmiana treści Ogłoszenia

dotyczy postępowania pn.: „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim”Zamawiający działając na podstawia art. 38 ust. 4 i 4a pkt1 przepisów ustawy z dnia 29stycznia 2004r. – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)dokonuje się zmiany:

·         pkt XII

JEST:

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 23-09-2009 roku do godz. 10.00 Pokój nr 3 ( sekretariat )

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

 

Oferty zostaną otwarte:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 23-09-2009 roku o godz.10.30

ZMIENIA SIĘ NA:

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 25-09-2009 roku do godz. 10.00 Pokój nr 3 ( sekretariat )

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Oferty zostaną otwarte:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 25-09-2009 roku o godz.10.30

Inne zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców.
Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) powyższe zmiany w SIWZ doprowadzają do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Na podstawie art. 12 a ust. 3 prawo zamówień publicznych Gmina Gorzów Śląski informuje o zmianie dotychczasowego ogłoszenia o zamówieniu.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 301634 - 2009 data 02.09.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, fax. 034 3505710, 715 wew. 42.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV 3.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2009 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2009 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.
  Opublikował: Marcin Grabowski 2009-09-21

 

 

Stosownie do art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z  późn .zm.) udziela się odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na  " Budowę hali widowiskowo – sportowej w Gorzowie Śląskim” numer sprawy: PIŚ-IV-341/15/09.
Pyt 1.W przedmiarze stwierdzono brak ścianek systemowych dzielących toalety.  Jeżeli mają one być zawarte w ofercie, to prozę o informacje:
1.1 jaka jest projektowana głębokość kabin?
1.2 czy należy przewidzieć ścianki między pisuarami? (jeżeli tak to proszę o wskazanie ich powierzchni)?
1.3 z czego maja być wykonane ścianki pomiędzy prysznicami (rysunek „rzut parteru”, dokumentacja adaptowana, pomieszczenie 010 i 013)?

Odp.
Ad.1.1 zgodnie z pkt. XIII SIWZ przedmiary stanowią materiał pomocniczy.
Ofertę należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej.
W związku z powyższym w ofercie należy uwzględnić ścianki systemowe z płyt laminowanych w ramach z profili aluminiowych przy założeniu, że głębokość kabin wynosi 125 cm.
Ad.1.2 Nie przewiduje się ścianek pomiędzy pisuarami.
Ad.1.3 Ścianki działowe pomiędzy prysznicami należy wykonać z matowych płyt polistyrenowych w ramach aluminiowych, mocowanych do ściany i podłogi.

Pyt 2 W dokumentacji adaptowanej – rzut parteru – stwierdzono występowanie innych oznaczeń drzwi, aniżeli w udostępnionym zestawieniu stolarki drzwiowej.Prosimy o potwierdzenie, że zestawienia stolarki przekazane przez   Zamawiającego   (tj. A-13 – projekt adaptowany i A-14 – projekt typowy – będące w naszym posiadaniu) są wiążące.

Odp. Zestawienie stolarki wchodzące w skład dokumentacji projektowej są wiążące dla oferentów.

Pyt 3 Czy oferta ma zawierać szafki dla sportowców  (opis techniczny architektura, strona 5)? Jeżeli tak, to proszę o podanie ich ilości, wymiarów i materiału z jakiego mają być wykonane (i ewentualne podanie przykładowego producenta dla określenia ich standardu).

Odp. Oferta nie musi zawierać dostawy szafek dla sportowców.

Pyt 4 Proszę o wskazanie jaką średnią rzędną terenu istniejącego należy przyjąć do skalkulowania robót ziemnych. Skazana w przedmiarze (pozycja 1.1.1) warstwa ziemi do usunięcia o grubości 15 cm, w naszej ocenie jest zbyt mała.

Odp. Średnią rzędną terenu należy przyjąć na poziomie 193,0 m n.p.m.

Pyt 5 Proszę o sposób wykończenia powierzchni płyt żelbetowych pod posadzką sali gimnastycznej w części socjalnej (zatarta na ostro?) – przedmiar –

pozycje 1.3.5 i 1.3.7.

Odp. Należy skalkulować zatarcie płyt żelbetonowych i podkładów betonowych „na ostro”
 

Pyt 6 W której pozycji przedmiaru zostały ujęte marki stalowe w ilości 12 szt. przestawione na rysunku K – 13 „sposób oparcia kratownicy na konstrukcji żelbetowej”?

Odp. Zgodnie z pkt. XIII SIWZ przedmiary stanowią materiał pomocniczy.
Ofertę należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej, stąd powinna ona obejmować również dostawę i zamocowanie marek stalowych do oparcia kratownic.

 

Opublikował: MArcin Grabowski 2009-09-21

 

 

PIŚ-IV-341/15/09                                                                         

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SIWZ

Gmina Gorzów Śląski informuje iż zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu na Budowę hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim dodano załącznik nr 15 do SIWZ - Specyfikacja systemu nagłośnienia.

zał. nr15 - 

Zmiana treści SIWZ i zmiana treści Ogłoszenia

 

dotyczy postępowania pn.: „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim”

Zamawiający działając na podstawia art. 38 ust. 4 i 4a pkt1 przepisów ustawy z dnia

29stycznia 2004r. – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

dokonuje się zmiany:

 • pkt VIII C2

JEST:

Wykaz osób(zał. nr4 do SIWZ), którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i

które będą uczestniczyć w wykonaniu zmówienia, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi w wykazie Kierownika robót

uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w

specjalności:

- architektonicznej konstrukcyjno – budowlanej

- instalacji elektrycznych

- wodno-kanalizacyjne, c.o. i gaz

wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów

Budownictwa.

oraz

pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania

zamówienia jeżeli w wykazie o którym mowa wykonawca wykazał osoby którymi będzie

dysponował.

Na potwierdzenie spełniania warunku należy dołączyć dokumenty potwierdzające

posiadanie wymaganych uprawnień.

ZMIENIA SIĘ NA:

Wykaz osób(zał. nr4 do SIWZ), którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i

które będą uczestniczyć w wykonaniu zmówienia, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia, a take zakresu wykonywanych przez nie czynności,

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi w wykazie Kierownika robót

uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w

specjalności:

-architektonicznej konstrukcyjno-budowlanej lub konstrukcyjno – budowlanej

- instalacji elektrycznych

- wodno-kanalizacyjne, c.o. i gaz

wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów

Budownictwa.

oraz

pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania

zamówienia jeżeli w wykazie o którym mowa wykonawca wykazał osoby którymi będzie

dysponował.

Na potwierdzenie spełniania warunku należy dołączyć dokumenty potwierdzające

posiadanie wymaganych uprawnień.

 - Zmienia się załącznik numer 4 do SIWZ (wykaz osób)

Inne zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) powyższe zmiany w SIWZ doprowadzają do zmiany treści

ogłoszenia o zamówieniu.

Na podstawie art. 12 a ust. 3 prawo zamówień publicznych Gmina Gorzów Śląski informuje o zmianie dotychczasowego ogłoszenia o zamówieniu.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 323370 - 2009; data zamieszczenia: 18.09.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 301634 - 2009 data 02.09.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, fax. 034 3505710, 715 wew. 42.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.

 • W ogłoszeniu jest: Wykaz osób(zał. nr4 do SIWZ), którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zmówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi w wykazie Kierownika robót uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności: - architektonicznej i konstrukcyjno - budowlanej - instalacji elektrycznych - wodno-kanalizacyjne, c.o. i gaz wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. oraz pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli w wykazie o którym mowa wykonawca wykazał osoby którymi będzie dysponował. Na potwierdzenie spełniania warunku należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień..

 • W ogłoszeniu powinno być: Wykaz osób(zał. nr4 do SIWZ), którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zmówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi w wykazie Kierownika robót uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności: - architektonicznej i konstrukcyjno - budowlanej lub konstrukcyjno - budowlanej
  - instalacji elektrycznych
   - wodno-kanalizacyjne, c.o. i gaz wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. oraz pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli w wykazie o którym mowa wykonawca wykazał osoby którymi będzie dysponował. Na potwierdzenie spełniania warunku należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień..

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.2.

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: lub konstrukcyjno-budowlanej.

  Opublikował: Marcin Grabowski 2009-09-18

 

 

 

Stosownie do art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z  późn .zm.) udziela się odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na  " Budowę hali widowiskowo – sportowej w Gorzowie Śląskim” numer sprawy: PIŚ-IV-341/15/09

Pyt.

Z doboru projektowanej centrali wentylacyjnej wynika, że zamontowana chłodnica freonowa ma moc chłodniczą 114,3 kW, natomiast współpracujący z nią agregat ma moc chłodniczą 90 kW.
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w doborze urządzeń

Odp.
Autor projektu oświadczył, że projekt wentylacji przewiduje zamontowanie chłodnicy freonowej o mocy 88 kW i agregatu o mocy chłodniczej 90 kW Wobec powyższego nie występuje rozbieżność w doborze urządzeń.

Opublikował: Marcin Grabowski 2009-09-18

 

 

Stosownie do art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z  późn .zm.) udziela się odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na  " Budowę hali widowiskowo – sportowej w Gorzowie Śląskim” numer sprawy: PIŚ-IV-341/15/09

           Pyt.1. Prosimy o wyjaśnienie treści warunku określonego w rozdz. VIII pkt C2 SIWZ w zakresie uprawnień kierownika robót. Przedstawiony w treści SIWZ warunek posiadania przez osobę przewidzianą na stanowisko i kierownika robót uprawnień do wykonania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności architektonicznej nie koreluje z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ponieważ nie wydaje się uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności architektonicznej. W specjalności architektonicznej, wydaje się uprawnienia do wykonania samodzielnej funkcji projektanta. Zakres uprawnień w tej specjalności pozwala na kierowanie wyjaśnienie jakim zakresem uprawnień winna legitymować się osoba przewidziana na stanowisko kierownika robót.

Odp.1. Kierownik robót winien posiadać uprawnienia w specjalności architektoniczno konstrukcyjno – budowlanej lub w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

Pyt.2. Ponadto prosimy o wyjaśnienie czy wymagane jest wskazanie osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy. Jeśli tak, to jakie uprawnienia winna posiadać ta osoba?

Odp.2. Zamawiający przewiduje powołanie do kierownika budowy wskazanego przez wykonawcę kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w  specjalności architektonoczno konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

Opublikował: Marcin Grabowski 2009-09-18

 

 

Stosownie do art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z  późn .zm.) udziela się odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na  " Budowę hali widowiskowo – sportowej w Gorzowie Śląskim” numer sprawy: PIŚ-IV-341/15/09

 Pytanie z dnia 15-09-2009r.

Nr1

Zaprojektowana posadzka sportowa na sali sportowej to posadzka z klepek parkietowych dębowych na ruszcie drewnianym, czy można zastosować zamiast zwykłej klepki parkietowej klepkę parkietową w formie deski sportowej (Barlinek Sport),
o wymiarach 2205x207x15.

Odpowiedź:
Nie.

Opublikował: Marcin Grabowski 2009-09-16

 

 

Stosownie do art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z  późn .zm.) udziela się odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na  " Budowę hali widowiskowo – sportowej w Gorzowie Śląskim” numer sprawy: PIŚ-IV-341/15/09

Pytanie z dnia 14-09-2009r.

Nr1

W przedmiarze robót w części elektrycznej pkt. 1.3 oraz E03 występuje bateria kondensatorów.

Proszę o podanie schematu, parametrów lub opisu w/w baterii kondensatorów.

Odpowiedź:

W ofercie nie uwzględniać (nie wyceniać) baterii kondensatorów.

Jednocześnie informuje się iż w związku z nadesłanym zapytaniem zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych nastąpiła modyfikacja SIWZ:

Zał. nr8 - Przedmiaru  robót – instalacje elektryczne wewnętrzne:
Wykreśla się pozycję 1.3 przedmiaru  - montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 50 kg – bateria kondensatorów.

Opublikował: Marcin Grabowski 2009-09-15

 

PIŚ-IV-341/15/09                                                                         

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SIWZ

Gmina Gorzów Śląski informuje iż zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu na Budowę hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim dodano załącznik nr 14 do SIWZ - Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu i profile podłużne przyłączy.

zał. nr14 -  

 

Opublikował: Marcin Grabowski 2009-09-14

 

Stosownie do art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z  późn .zm.) udziela się odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na  " Budowę hali widowiskowo – sportowej w Gorzowie Śląskim” numer sprawy: PIŚ-IV-341/15/09

Pytania z dnia 09-09-2009r.

Nr1

Stwierdzamy brak przedmiarów robót oraz rysunków wykonawczych (profile)na przyłącze kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowe oraz cieplnej.

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów i rysunków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada przedmiarów na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i cieplnej.

Ofertę na ich budowę należy sporządzić w oparciu o dostępną dokumentację projektową.

Z przyczyn technicznych profile przyłączy zostaną zamieszczone na stronie internetowej  Zamawiającego dniu 14-09-2009r pod adresem www.bip.gorzowslaski.pl , w zakładce przetargi 2009, (budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim).

Nr2

Stwierdzamy że przedmiar robót – kotłownia gazowa jest całkowicie niezgodny z opisem technicznym oraz zamiennym Projektem Technicznym.

Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia oferentom przedmiar dostarczony przez projektanta sporządzającego projekt kotłowni gazowej.

Biorąc pod uwagę zapis w pkt. XIII SIWZ, ofertę należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej która dostępna jest w siedzibie Zamawiającego.

opublikował: Marcin Grabowski 2009-09-10                                         

 

  

 

 

Stosownie do art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z  późn .zm.) udziela się odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na  " Budowę hali widowiskowo – sportowej w Gorzowie Śląskim” numer sprawy: PIŚ-IV-341/15/09

Pytania z dnia 09-09-2009r.

Nr1

Czy przedmiar na roboty budowlane uwzględnia już zmiany adaptacyjne np. podniesienie przedmiotowej hali o +1,00m?

Odpowiedź:

Tak, przedmiar uwzględnia nakłady związane ze zwiększeniem wysokości hali o 1,0m.

Jednak zgodnie z pkt. XIII SIWZ załączone przedmiary stanowią dokument pomocniczy,

a ofertę należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej.

Nr2

Ze względu na konieczność wykonania przyłączy do budynku, czy Zamawiający posiada przedmiary robót na wykonanie w/w zakresu prac?

Czy w gestii oferentów leży wycena prac związanych z zagospodarowaniem przyległego terenu do przedmiotowej inwestycji tj. makroniwelację humusowanie terenu oraz wykonanie ciągów pieszo jezdnych, parkingów, oświetlenia terenu, montaż elementów małej architektury? Jeśli tak czy Inwestor posiada aktualne przedmiary na wykonanie tego rodzaju prac.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada przedmiarów robót na wykonanie przyłączy

Ofertę na ich budowę należy sporządzić w oparciu o dostępną dokumentację projektową.

Z przyczyn technicznych profile przyłączy zostaną zamieszczone na stronie internetowej  Zamawiającego dniu 14-09-2009r pod adresem www.bip.gorzowslaski.pl , w zakładce przetargi 2009, (budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim).

Zamówienie nie obejmuje zagospodarowania przyległego terenu, ciągów pieszych i parkingów, oświetlenia terenu i małej architektury.

Nr3

Czy Zamawiający może określić przybliżoną kwotę dysponowanych środków na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź:

Kwota przeznaczona na zrealizowanie zamówienia zostanie podana w trakcie otwarcia złożonych ofert.

Nr4

Czy wykonawca robót może skrócić termin realizacji?

Odpowiedź:

Wykonawca może skrócić termin realizacji robót.

Nr5

Z palu zagospodarowania terenu wynika że konieczne są do wykonania prace rozbiórkowych przyległych do istniejącej szkoły budynków gospodarczych.

Czy Zamawiający posiada przedmiar na w/w prace rozbiórkowe, jeśli nie to czy posiada rysunki inwentaryzacyjne.

Odpowiedź:

Prace rozbiórkowe obiektów gospodarczych znajdujących się w obrębie projektowanej hali wchodzą w skład zamówienia zostaną wykonane na podstawie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę.

Budynki przeznaczone do rozbiórki są jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, ściany

 z cegły pełnej, dach drewniany płaski pokryty papą asfaltową, na poszyciu z desek.

Objętość murów ceglanych – 71 m3

Powierzchnia dachów drewnianych – 187 m2

Łączna kubatura budynków – 550 m3

Nr6

Czy pozwolenie na budowę obejmuje również prace rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków gospodarczych.

Odpowiedź:

Prace rozbiórkowe zostaną przeprowadzone na podstawie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę.

Nr7

Z posiadanej dokumentacji i planu zagospodarowania terenu nie wynika jaki teren wykonawca może zająć dla potrzeb organizacji placu budowy oraz ustawienia zaplecza socjalno-biurowego.

Odpowiedź:

Na potrzeby prowadzenia budowy Wykonawcy zostanie przekazany plac budowy pokrywający się z terenem działki inwestycyjnej z wyłączeniem pasa przy istniejącym budynku szkolnym o szer. 20,0 m i dług. 60,0 m i z wyłączeniem działki nr.538/214.

Wjazd na działkę od strony zachodniej, z drogi krajowej nr.42 użytkowany wspólnie ze szkołą.

Opublikował: Marcin Grabowski 2009-09-11

 

 

Stosownie do art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z  późn .zm.) udziela się odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na  " Budowę hali widowiskowo – sportowej w Gorzowie Śląskim” numer sprawy: PIŚ-IV-341/15/09

Pytania z dnia 10-09-2009r.

Nr1

Prosimy o wyjaśnienie zapisu – pkt. VIII.C1 SIWZ (Wykaz wykonanych robót budowlanych) – „…..lub innych obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o charakterze zbliżonym do przedmiotowego zamówienia….”

Czy pod tym pojęciem można rozumieć np. budynki użyteczności publicznej zbiorowego zamieszkania lub obiekty stadionów sportowych?

Odpowiedź:

Tak można rozumieć.

Opublikował: Marcin Grabowski 2009-09-10

 Stosownie do art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z  późn .zm.) udziela się odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na  " Budowę hali widowiskowo – sportowej w Gorzowie Śląskim” numer sprawy: PIŚ-IV-341/15/09

Pytania z dnia 08-09-2009r.

Nr1

Brak projektów budowlanych, wykonawczych wszystkich branż robót –

opisów i rysunków

Odpowiedź:

Brak projektów budowlanych, na stronie internetowej Zamawiającego spowodowane jest ilością i objętością materiałów.

W związku z tym, z przyczyn technicznych umieszczenie w/w materiałów nie jest możliwe.

Dokumentacja projektowa dostęp na jest w wersji tradycyjnej w siedzibie zamawiającego

( punkt V SIWZ)

Nr2:

Zamieszczone przedmiary robót są niezgodne z przepisami Rozorządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. – nie posiadają podstaw wyceny oraz wyliczenia ilości robót

Odpowiedź:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego nie wymaga bezwzględnie podania podstawy wyceny pozycji przedmiarowej.

Ponadto, zgodnie z punktem XIII SIWZ, załączone przedmiary stanowią jedynie dokument pomocniczy, o ofertę należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej.

 Opublikował: Marcin Grabowski 2009-09-10

 

 

 Stosownie do art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z  późn .zm.) udziela się odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na  " Budowę hali widowiskowo – sportowej w Gorzowie Śląskim” numer sprawy: PIŚ-IV-341/15/09

 

Pytania z dnia 10-09-2009r.

Nr1

W otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji stwierdzono brak jakichkolwiek rysunków dotyczących balustrad.

Prosimy o udostępnienie rysunków wykonawczych balustrad wewnętrznych i zewnętrznych, z jednoznacznie określonymi materiałami, z których maja być wykonane (rodzaje zastosowanych profili itp.) oraz zestawieniami Sali.

Odpowiedź:

Zamawiający obecnie posiada projekt budowlany hali widowiskowo-sportowej.

Szczegóły i detale będą rozwiązywane przez projektantów w ramach nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.

Do oferty należy przyjąć balustrady o masie 20 kg/1mb wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo.

Nr2:

W SIWZ wprowadzono następujące zapisy:

Punkt II. UWAGA1- iż wyłoniony Wykonawca ma przedłożyć Zamawiającemu kalkulację zaoferowanej ceny w formie kosztorysu ofertowego , zawierającego wszystkie roboty wymienione w załączonych do SIWZ przedmiarach robót.

PUNKT XIII – „przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do wyceny oferty.

Podstawą wyceny są projekty budowlany i wykonawcze, a także zastrzeżenia wynikające z wydanej decyzji pozwolenia na budowę”

Z kolei w §1,m pkt. 2 projektu umowy zapisano że „szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”

Ad.2.1     proszę o wskazanie, w jaki sposób należy postąpić w przypadku stwierdzenia różnic, co do ilości lub rodzaju robót przedmiarami inwestorskimi, a udostępnioną dokumentacją

Odpowiedź:

Do sporządzenia oferty należy przyjąć rozwiązania techniczne i ilości wynikające z dokumentacji technicznej.

Załączone przedmiary mają jedynie charakter materiału pomocniczego.

Ad.2.2   w kontekście zapisu w punkcie XIII SIWZ, proszę o udostępnienie treści wydanego pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Pozwolenie budowlane – Decyzja nr 318-II/09 z dnia 30.07.2009r.

( w załączeniu ) -

Opublikował: Marcin Grabowski 2009-09-10

 

 

PIŚ-IV-341/15/09                                                                          Gorzów Śląski 2009-09-03

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SIWZ

Gmina Gorzów Śląski informuje iż zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych nastąpiła modyfikacja załącznika nr3 do SIWZ, (wykaz wykonanych robót)

Jest:

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa wykonawcy     .................................................................................................

Adres wykonawcy       .................................................................................................

Miejscowość ................................................                         Data .....................

           

  Wykaz wykonanych robót budowlanych( zał.nr3 do SIWZ) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Zamawiający wymaga aby Wykonawcy wykazali się:

Co najmniej jedną robotą budowlaną w zakresie budowy hal sportowych lub innych obiektów kubaturowy użyteczności publicznej o charakterze zbliżonym do przedmiotowego zamówienia i kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,(referencje).

 

Lp

 

Odbiorca / Miejsce wykonania

 

Wartość

 

Zakres przedmiotowy

 

Data  rozpoczęcia -

         zakończenia

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Winno być:

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa wykonawcy     .................................................................................................

Adres wykonawcy       .................................................................................................

Miejscowość ................................................                         Data .....................

           

  Wykaz wykonanych robót budowlanych( zał.nr3 do SIWZ) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Zamawiający wymaga aby Wykonawcy wykazali się:

Co najmniej jedną robotą budowlaną w zakresie budowy hal sportowych lub innych obiektów kubaturowy użyteczności publicznej o charakterze zbliżonym do przedmiotowego zamówienia i kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,(referencje).

 

Lp

 

Odbiorca / Miejsce wykonania

 

Wartość

 

Zakres przedmiotowy

 

Data  rozpoczęcia -zakończenia

   Kubatura

[m3]

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 Opublikował: Marcin Grabowski 2009-09-03

 

PIŚ-IV-341/15/09                                                                    Gorzów Śląski, 02-09-2009r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Budowa hali widowiskowo - sportowej w Gorzowie Śląskim.

Numer sprawy: PIŚ-IV-341/15/09.

 Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Gorzów Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Gorzów Śląski

Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

www.gorzowslaski.pl

um@gorzowslaski.pl

7:15-15:00 - w środy 7:30-15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.gorzowslaski.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

W siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie hali widowiskowo – sportowej.

Obiekt jest budynkiem wolnostojącym nie podpiwniczonym, w części sali sportowej parterowym, w części zaplecza -2 kondygnacyjnym.

Rzut obiektu jest prostokątem o szerokości 36,16 m i długości 44,56 m, wysokość hali – 12,68 m.

Zasadniczą cześć stanowi sala o powierzchni 1161,08 m2 połączona z widownią na 260

(+94 na trybunach wysuwanych) miejsc siedzących.

Dane techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy – 1622,39m2

- powierzchnia całkowita – 2036,06m2

 - powierzchnia użytkowa – 1869,48m2

- kubatura 19831,10m3

Hala będzie pełniła funkcje sportowe, kulturalne i oświatowe w zależności od odbywających się w niej spotkań.

We wszystkich przypadkach zapewnione będzie pełne zaplecze socjalne, oraz spełnione wymagania ewakuacji, bhp i sanepid.

 Informacje dodatkowe:

UWAGA:

1. Wyłoniony Wykonawca w drodze niniejszego postępowania przetargowego zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kalkulację zaoferowanej ceny przedstawionej w formularzu ofertowym w formie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną zawierającego wszystkie roboty wymienione w załączonych do SIWZ przedmiarach robót, oraz wycenione indywidualnie przez oferenta

Przedstawiona kalkulacja winna określać ilość, cenę jednostkową i wartość dla wszystkich pozycji.

  

2. Każdy z wykonawców winien dokonać wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do  wyceny prac.

3. Inwestycja będzie współfinansowana z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na rok 2009.

Wykonanie robót budowlanych:

1.      Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

2.      Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do uzyskania niezbędnej decyzji, w tym dokumentację powykonawczą.

3.      Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór ostateczny, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek i Zamawiający uzyska decyzję pozwolenia na użytkowanie.

4.      Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie                            ( nowe I-go gatunku)

5.      Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz o innych parametrach niż określone w projekcie.

6.      Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

7.      Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

8.      Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach :

1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) cyt.: Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Art. 5. 1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.

2.Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r ) cyt. : Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

kod CPV

45000000-7 – roboty budowlane

45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę

45212000-6 – roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,        kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 – roboty instalacyjne wod - kan  i sanitarne

45231220-3 – roboty budowlane w zakresie gazociągów

45331210-1 – instalowanie wentylacji

45331220-4 – instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45331230-7 – instalowanie urządzeń chłodzących

45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

V. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia 

do 31 lipca 2011r.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

opis warunków i sposobu oceniania

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

  B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.  

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

C1) Wykaz wykonanych robót budowlanych( zał.nr3 do SIWZ) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Zamawiający wymaga aby Wykonawcy wykazali się:

Co najmniej jedną robotą budowlaną w zakresie budowy hal sportowych lub innych obiektów kubaturowy użyteczności publicznej o charakterze zbliżonym do przedmiotowego zamówienia i kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,(referencje).

C.2) Wykaz osób(zał. nr4 do SIWZ), którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zmówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi w wykazie Kierownika robót uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności:

-   architektonicznej i konstrukcyjno – budowlanej  

-   instalacji elektrycznych

-   wodno-kanalizacyjne, c.o. i gaz

wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

oraz

pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli w wykazie o którym mowa wykonawca wykazał osoby którymi będzie dysponował. 

Na potwierdzenie spełniania warunku należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień.

 D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

 D.1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na  sumę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. Słownie-(jeden milion złotych)

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

1 jest niezgodną z ustawą

2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6 zawiera błędy w obliczeniu ceny

7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VII. Informacja na temat wadium:

 Zamawiający wymaga wniesienia wadium 

 Ustala się wadium w wysokości: 50 000 zł

Słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych

 VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.      oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.      oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.      wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

1.4.      wniesiono poprawnie wadium,

 

- najniższa cena 100%

               najniższa cena ofertowa brutto

Ocena =  ------------------------------------     x100

               cena badanej oferty brutto

2. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 23-09-2009r. do godz. 10.00 Pokój nr 3 ( sekretariat )

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Oferty zostaną otwarte:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 23-09-2009 roku o godz.10.30

X. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 22-10-2009r.

XI. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XIII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający  dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 XIV. Informacja o zawarciu umowy ramowej.

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

XV. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 301634-2009 .

dnia 02-09-2009r.

zał. nr1 - 
zał. nr2 - 
zał. nr3 - 
zał. nr4 - 
zał. nr5 - 
zał. nr6 -
zał. nr7 - 
zał. nr8 - 
zał. nr9 - 
zał. nr10 - 
zał. nr11 - 
zał.nr12 - 
zał. nr13 -
zał. nr14 -
zał. nr15 -

 

 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 02-09-2009r.

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2317
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-09-02 11:29:31
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-11-09 11:21:42

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2009-11-09 11:21:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-10-01 09:24:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-21 09:41:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-21 08:52:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-18 14:55:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-18 14:46:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-18 14:41:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-18 11:26:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-18 11:14:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-18 10:27:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-18 09:50:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-16 09:30:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-15 14:25:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-14 12:34:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-14 12:26:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-11 12:45:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-11 12:11:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-10 11:09:00 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-10 10:41:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-10 10:13:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-10 10:09:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-07 11:56:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-03 13:24:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-03 13:20:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-03 13:18:19 Roland Fabianek Publikacja artykułu