logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

    Burmistrz Gorzowa Śląskiego działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski informuje,

że w dniu 20-11-2009 roku, zawarto umowę z firmą:

Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych Sp. z o.o.
ul. Wręczycka 11a
42-200 Częstochowa

na zadanie:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania:

„Budowa hali widowiskowo – sportowej w Gorzowie Śląskim”

Cena oferty brutto – 57 097,28  zł brutto

Opublikował: Marcin Grabowski 2009-11-20

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania:

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych Sp. zo.o.
42-200 Częstochowa ul. Wręczycka 11a


Uzasadnienie wyboru: uzasadnienie wyboru

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę oraz uzyskał największą ilość punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

kryteria oceny ofert:

Najniższa cena 100%

najniższa cena ofertowa brutto

Ocena=------------------------------------x 100 pkt

cena badanej oferty brutto

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr1- UNI-FORM Piotr Zdzieńkowski, 91-491 Łódź ul. Łucji 57

Cena brutto – 170 800,00 zł

57 097,28 zł

------------x100pkt.= 33,43 pkt

170 800,00 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 33,43 pkt


Oferta nr2- Konsorcjum firm Aecom Sp. zo.o. i Samant Polska Sp. zo.o
02-304 Warszawa Al. Jerozolimskie 133/113

Cena brutto – 317 200,00 zł

57 097,28 zł

------------ x100pkt.=18,00 pkt

317 200,00 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 18,00pkt


Oferta nr3- P.H.U. WIKTORIA Lidia Budzińska
 Dąbrowa ul. Radosna 18 98-300 Wieluń

Cena brutto – 112 240,00

57 097,28 zł

-------------- x100pkt.=50,87 pkt

112 240,00 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 50,87 pkt


Oferta nr4- Biuro Usługowo Handlowe WOD-BUD
42-100 Kłobuck ul. Parkowa 4a

Cena brutto -.63 440,00 zł


57 097,28 zł

------------ x100pkt.= 90,00 pkt

63 440,00 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 90,00 pkt


Oferta nr5- Miastoprojekt Wrocław Sp.z o.o.
50-123 Wrocław ul. Oławska 17

Cena brutto – 153 720,00 zł

57 097,28 zł

------------ x100pkt.=37,14 pkt

153 720,00 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 37,14 pkt


Oferta nr6- Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych Sp. z o.o.
42-200 Częstochowa ul. Wręczycka 11a

Cena brutto – 57 097,28 zł

57 097,28 zł

------------ x100pkt.=100 pkt

57 097,28 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 100 pkt

 Oferta nr7- Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o.
85-717 Bydgoszcz ul. Gajowa 99

Cena brutto – 94 794,00 zł

57 097,28 zł

------------ x100pkt.=60,23 pkt

94 794,00 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 60,23 pkt


Oferta nr8-Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy PRIMEX
42-200 Częstochowa Al. Jana Pawła II 132

Cena brutto – 93 452,00 zł

57 097,28zł

--------------- x100pkt.= 61,10 pkt

93 452,00

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 61,10 pkt


Oferta nr9-JAKUBER Jacek Rychlik
98-300 Wieluń oś. M. Kopernika 3/14

Cena brutto – 113 460,00 zł

57 097,28 zł

------------ x100pkt.=50,32 pkt

113 460,00 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 50,32pkt


Oferta nr10-Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane mgr inż. Anna Dűrr
46-203 Kluczbork ul. Ossowskiego 35B/5

Cena brutto – 73 200,00 zł

57 097,28 zł

------------ x100pkt.=78,00 pkt

73 200,00 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 78,00 pkt


Oferta nr11-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o.

45-062 Opole ul. Kościuszki 31

Cena brutto – 65 880,00 zł

57 097,28 zł

------------ x100pkt.= 86,67pkt

65 880,00zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 86,67 pkt


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

- dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Opublikował: Marcin Grabowski 2009-11-10
 


 


 

 

 

 

PIŚ-IV-341/20/09                                                                    Gorzów Śląski, 20-10-2009r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania:

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Gorzów Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Gorzów Śląski

Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

www.gorzowslaski.pl

um@gorzowslaski.pl

7:15-15:00 - w środy 7:30-15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.gorzowslaski.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

W siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim o następującym zakresie:

Obiekt jest budynkiem wolnostojącym nie podpiwniczonym, w części sali sportowej parterowym, w części zaplecza -2 kondygnacyjnym.

Rzut obiektu jest prostokątem o szerokości 36,16 m i długości 44,56 m, wysokość hali – 12,68 m.

Zasadniczą cześć stanowi sala o powierzchni 1161,08 m2 połączona z widownią na 260

(+94 na trybunach wysuwanych) miejsc siedzących.

Dane techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy – 1622,39m2

- powierzchnia całkowita – 2036,06m2

- powierzchnia użytkowa – 1869,48m2

- kubatura 19831,10m3

Hala będzie pełniła funkcje sportowe, kulturalne i oświatowe w zależności od odbywających się w niej spotkań..

We wszystkich przypadkach zapewnione będzie pełne zaplecze socjalne, oraz  spełnione wymagania ewakuacji, bhp i sanepid.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

a) Reprezentowanie inwestora na budowie w zakresie sprawowania kontroli zgodności inwestycji z projektem, decyzjami, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) Dokładne zapoznanie się z dokumentacją projektową  oraz warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów a w szczególności:

- nadzór nad terminowością realizacji zadania w zakresie dotrzymania terminów  umownych zakończenia etapów zadania i całości zadania.

- kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót koniecznych  do odbioru.

c) Sprawdzanie i odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających,

d) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

e) Potwierdzanie faktur wykonawcy do zapłaty,

f) Rozliczenie rzeczowo – finansowe wykonanych robót,

g) Uczestnictwo w naradach budowlanych organizowanych przez Zamawiającego,

h) Rozwiązywanie problemów technicznych wynikłych na budowie,

i) Udział w kontrolach przeprowadzanych przez instytucje współfinansujące zadanie,

j) Obecność na budowie na każde wezwanie Zamawiającego, nie mniej niż jeden raz

    w tygodniu i potwierdzenie każdorazowego pobytu na budowie wpisem do dziennika   

    budowy.

Informacje dodatkowe:

Inwestycja budowy nadzorowanego obiektu będzie współfinansowana z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na rok 2009..

kod CPV:

71247000-1   Nadzór nad robotami budowlanymi

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia

 do 30 września 2011r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

opis warunków i sposobu oceniania

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawo zamówień publicznych, (zał. nr 2 do SIWZ)

 C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

C.1) Wykaz zrealizowanych w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług nadzoru inwestorskiego dotyczących budowy hal sportowych lub innych obiektów kubaturowych użyteczności publicznej  i kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3.

Z wykazu musi jasno wynikać, że Wykonawca nadzorował co najmniej jedną taką budowę

, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, (referencje) – (zał. nr3 do SIWZ)

 

C.2) Wykaz osób(zał. nr4 do SIWZ), którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zmówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

Zamawiający wymaga aby przy wykonaniu zamówienia uczestniczyła przynajmniej:

 jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie pozwalającym na nadzorowanie robót w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,

  jedna osobą posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie pozwalającym na nadzorowanie robót w zakresie instalacji elektrycznych,

  jedna osobą posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie pozwalającym na nadzorowanie robót w zakresie instalacji Wod.-Kan., C.O, i Gazowych.

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

1 jest niezgodną z ustawą

2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6 zawiera błędy w obliczeniu ceny

7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.      oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.      oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.      wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

- najniższa cena 100%

               najniższa cena ofertowa brutto

Ocena =  ------------------------------------     x100

               cena badanej oferty brutto

2. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

X.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 30-10-2009r. do godz. 10.00 Pokój nr 3 ( sekretariat )

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Oferty zostaną otwarte:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 30-10-2009 roku o godz.10.30

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 28-11-2009r.

XII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XIII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XIV. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XV. Informacja o zawarciu umowy ramowej.

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 365800-2009. dnia 20-10-2009r.

                                                             

  zał. nr1  

 zał. nr2    

 zał. nr3   

 zał. nr4  

 zał. nr5       

Opublikował: Marcin Grabowski 2009-10-20                                                                   

  

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 2009-10-20

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1965
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-10-20 10:42:19
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-11-20 12:57:09

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2009-11-20 12:57:09 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-11-10 10:08:15 Roland Fabianek Publikacja artykułu