logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA 2022-2025 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2026-2029

Gorzów Śląski, dnia 2 grudnia 2022 roku

SOŚ-V.602.1.2022

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzów Śląski na lata 2022-2025 z uwzględnieniem lat 2026 – 2029”.

Przedstawione cele i działania „Programu Ochrony dla Gminy Gorzów Śląski na lata 2022-2025 z uwzględnieniem lat 2026 – 2029” są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi w programach różnych szczebli (krajowym i wojewódzkim). W niniejszym Programie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian i zagrożeń stanu środowiska, w ramach obszarów interwencji określono cele systemowe i kierunki interwencji, w ramach, których wyznaczono zadania krótkoterminowe i długoterminowe (z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów inwestycyjnych zadań). Realizacja tych działań, umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, jak również poprawę stanu środowiska na terenie gminy i jakości życia mieszkańców.

W dokumencie zostały określone następujące zagadnienia:

 • ocena stanu środowiska,
 • cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie,
 • system realizacji programu ochrony środowiska,
 • spis tabel, rycin, wykresów i załączników.

Ocena stanu środowiska na terenie Gminy Gorzów Śląski została przeprowadzona w oparciu
o analizę wyznaczonych obszarów przyszłej interwencji, do których należą:

 • ochrona klimatu i jakości powietrza,
 • zagrożenia hałasem,
 • pola elektromagnetyczne,
 • gospodarowanie wodami,
 • gospodarka wodno – ściekowa,
 • zasoby geologiczne,
 • gleby,
 • gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
 • zasoby przyrodnicze.

W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu docelowego. Przy dokonywaniu oceny stanu środowiska ujęte zostały zagadnienia horyzontalne (adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring środowiska). Ocena stanu środowiska powinna zostać uzupełniona o prognozę stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ.

Ponadto w ocenie środowiska uwzględniono syntetyczny opis efektów realizacji dotychczasowego POŚ, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na środowisko oraz dokonano analizy SWOT dla obszarów przyszłej interwencji.

Równocześnie stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzów Śląski na lata 2022-2025 z uwzględnieniem lat 2026 – 2029”.

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzów Śląski na lata 2022-2025 z uwzględnieniem lat 2026 – 2029” wyznacza ramy dla realizacji późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko, wobec powyższego przystąpiono do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowano prognozę oddziaływania na środowisko w/w projektu.

Z treścią projektu POŚ wraz z prognozą można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, w Referacie Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://bip.gorzowslaski.pl/

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 02 grudnia 2022 roku do dnia 23 grudnia 2022 roku.

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski,
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: um@gorzowslaski.pl

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gorzowa Śląskiego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń, lokalnej prasie.

W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

                                                                                                                                              Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                                                                                                 /-/ Rafał Kotarski

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 172
Osoba wprowadzająca informację Iwona Mycka-Kocemba
Osoba publikująca informację Iwona Mycka-Kocemba
Osoba odpowiedzialna za informację Iwona Mycka-Kocemba
Data opublikowania 2022-12-02 08:33:08
Zmodyfikował Iwona Mycka-Kocemba
Data ostatniej aktualizacji 2022-12-02 08:39:16

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-12-02 08:39:16 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2022-12-02 08:35:55 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2022-12-02 08:35:09 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2022-12-02 08:34:43 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2022-12-02 08:33:08 Iwona Mycka-Kocemba Publikacja artykułu