logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2021-27

Rozpoczęcie konsultacji społecznych

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektem: „Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 28 czerwca 2021r. podjął uchwałę nr 5010/2021 w sprawie przyjęcia projektu „Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2021 – 2027” i skierowania go do konsultacji społecznych.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z powyższym projektem na stronie internetowej (www.bip.opolskie.pl w zakładce Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania – Ochrona środowiska – Program ochrony środowiska- program ochrony środowiska 2021-2027). https://bip.opolskie.pl/2020/10/program-ochrony-srodowiska-2021-2027/

Uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu mogą być wnoszone w terminie 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia tj. od 7 do 28 lipca 2021 r.:

  • w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag zamieszczonym na powyższej stronie internetowej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45- 082 Opole,
  • ustnie do protokołu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, telefon: 77 4483 276, w godzinach pracy urzędu

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego

                                                                                                                                                                        z upoważnienia

                                                                                                                                                            Marszałka Województwa Opolskiego

                                                                                                                                                Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Manfred Grabelus

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 3440
Osoba wprowadzająca informację Iwona Mycka-Kocemba
Osoba publikująca informację Iwona Mycka-Kocemba
Osoba odpowiedzialna za informację Iwona Mycka-Kocemba
Data opublikowania 2021-07-09 13:19:50
Zmodyfikował Lidia Famuła
Data ostatniej aktualizacji 2023-08-23 11:55:28

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-08-23 11:55:28 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-07-09 13:19:56 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-07-09 13:19:50 Iwona Mycka-Kocemba Publikacja artykułu