logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA

Zarząd Województwa Opolskiego, na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn, zm.), opracował projekt uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXII/367/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie.

 

Projekt dokumentu zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.bip.opolskie.pl w zakładce w zakładce Menu podmiotowe — Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania — Ochrona środowiska — Uchwała Antysmogowa)

 

 

Założenia – uchwała antysmogowa

 

Na terenie województwa opolskiego od 2017 roku funkcjonuje tzw. uchwała antysmogowa tj. uchwała nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Wprowadziła ona następujące ograniczenia: 

 

Od 1 listopada 2017 nie można spalać w województwie opolskim:

  • mułu i flotokoncentratu, czyli szerzej: paliw węglowych o uziarnieniu 0-3mm,
  • węgla brunatnego,
  • mieszanek z wykorzystaniem mułów i flotu,
  • paliw węglowych o udziale frakcji poniżej 3mm większym niż 15%,
  • drewna i biomasy drzewnej o wilgotności powyżej 20%

 

Natomiast w 2020 roku „Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego” przyjęty uchwałą nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 r. wyznaczył dla Województwa Opolskiego zadanie polegające na zaostrzeniu przepisów związanych z eksploatacją instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 

Zgodnie z Harmonogramem realizacji działań naprawczych w województwie opolskim (PL16_ORG) sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ma na celu wprowadzenie ograniczeń w zakresie: rodzajów instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych; zakazów w zakresie ich eksploatacji. Do instalacji, których powinny dotyczyć ograniczenia, zalicza się w szczególności kotły, kominki i piece, które dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła lub wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika. Ograniczenia powinny dotyczyć wszystkich instalacji, które nie spełniają minimalnych wymogów dotyczących sezonowej efektywności energetycznej i wielkości emisji zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100) oraz Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Działanie powinno być skierowane do właścicieli i zarządzających nieruchomościami, posiadających w swych zasobach instalacje niespełniające ww.

normy.

 

Tematy wymagające rozważenia w pracach nad zmianami do uchwały „antysmogowej”: 

 

  • Wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji urządzeń oraz ustalenie daty granicznej likwidacji pieców pozaklasowych.
  • Określenie dat granicznych dla wymiany kotłów pozaklasowych tzn. klasy 3 i 4.
  • Określenie stref, w których wprowadzone zostałyby ograniczenia i zakazy np. zakaz montażu węglowych systemów grzewczych w przypadku możliwości przyłączenia budynku do sieci gazowej lub miejskiej sieci ciepłowniczej.
  • Wprowadzenie całkowitego zakazu ogrzewania paliwami stałymi na terenach objętych sieciami ciepłowniczymi, za wyjątkiem mieszkańców , którym zakład ciepłowniczy lub gazownia potwierdzi brak technicznych możliwości przyłączenia do sieci.
  • Określenie stref, w związku z istniejącymi ograniczeniami związanymi z nierównomiernym rozmieszczeniem sieci ciepłowniczych i gazowych na terenie województwa, na terenie których wprowadzono by różne wymagania. Dla przykładu w miastach, w których funkcjonuje sieć ciepłownicza, w pierwszym kroku objąć dopłatami finansowanie przyłączy do istniejących sieci, a dopiero w kolejnych lub w mniejszym procencie do wymiany kotłów na Ecodesign i/lub OZE.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2543
Osoba wprowadzająca informację Iwona Mycka-Kocemba
Osoba publikująca informację Iwona Mycka-Kocemba
Osoba odpowiedzialna za informację Iwona Mycka-Kocemba
Data opublikowania 2021-08-13 10:49:07
Zmodyfikował Lidia Famuła
Data ostatniej aktualizacji 2023-08-23 11:54:35

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-08-23 11:54:35 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-08-13 11:03:41 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-08-13 11:01:23 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-08-13 10:49:07 Iwona Mycka-Kocemba Publikacja artykułu