logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych

 

 

            Ogłoszenie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.87.2013 z dnia 26.11.2013r.
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
        Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm,) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z dnia 22.09.2004r.), Zarządzenia Nr 0050/20/2011 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 02 marca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargu na lokale użytkowe i garaże stanowiące własność Gminy Gorzów Śl. oraz powołania komisji przetargowej oraz Zarządzenie Nr 0151/107/10 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za 1m 2 powierzchni lokali użytkowych na terenie Gminy Gorzów Śl.
                                     Burmistrz Gorzowa Śl.
Ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego 
położonego w Gorzowie Śląskim przy ul. Rynek 1, 46-310 Gorzów Śląski
1. Celem przetargu jest najem lokalu użytkowego znajdującego się w Gorzowie Śl. ul. Rynek 1, 46-310 Gorzów Śl. na działce nr 1030 , opisana w KW Nr OP1L/00007876/2-brak obciążeń z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlowa.
            Lokal składa się z: I pom. handlowe - 55,91m2 , II pom. magazynowe -13,20m2  
            o powierzchni 69,11m2
            
2.Cena wywoławcza czynszu wynosi za 1m2 powierzchni użytkowej 8,00 zł.  /plus podatek VAT/
 
3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.040,12 zł. słownie: dwa tysiące czterdzieści złotych 12/100 z VAT
(3-miesięczny czynsz najmu), do dnia   17.01.2014r. data wpływu na konto Gminy Gorzów Śląski nr 54 8909 1058 2005 0000 0013 0005 Bank Spółdzielczy Zawadzkie O/Gorzów Śl.
4.Przetarg odbędzie się w dnia 22.01.2014r. o godz. 9 00 w Urzędzie Miejskim
w Gorzowie Śl. ul. Wojska Polskiego 15, II piętro, sala nr 27.
 
5.Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone w dniu przetargu lub w pierwszym dniu roboczym po przetargu. Natomiast osobie, która wygrała przetarg wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat od daty podpisania.
 
6.Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli   się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji
o rozstrzygnięciu przetargu.
 
7. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy.
 
8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia,
o czym powiadomi zainteresowane strony.
 
9. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Gorzowie Śl. ul. Wojska Polskiego 15 pok. Nr 25 nr tel. 034/ 3505-710 wew. 35 w godzinach pracy Urzędu.  Możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Referatem Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego tut. Urzędu.
 
 
 Burmistrz Gorzowa Śl.
mgr inż. Artur Tomala
            Gorzów Śl. dnia 19.12.2013r.
                

 

               Ogłoszenie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.73.2013  z dnia 30-09-2013r.
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
                 Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm,) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z dnia 22.09.2004r.) oraz Zarządzenia Nr 0050/20/2011 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 02 marca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargu na lokale użytkowe i garaże stanowiące własność Gminy Gorzów Śl. oraz powołania komisji przetargowej oraz Zarządzenia Nr 0151/107/10 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych na terenie Gminy Gorzów Śl.
                                     Burmistrz Gorzowa Śl.
Ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego 
położonego w Gorzowie Śląskim przy ul. Rynek 18 i 17, 46-310 Gorzów Śląski
 
1.     Celem przetargu jest najem lokalu użytkowego znajdującego się w Gorzowie
Śląskim przy ul.Rynek 18 i 17, 46-310 Gorzów Śl. z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową.
 Lokal składa się z dwóch pomieszczeń o ogólnej powierzchni użytkowej 48,14m2
 I pomieszczenie handlowe o powierzchni 17,36m2 położone jest przy ul. Rynek 18 w
 Gorzowie Śl. opisane w KW Nr OP1L/00007821/2– brak obciążeń, II pomieszczenie magazynowe o powierzchni 30,78 m 2 położonej jest przy ul. Rynek 17 w Gorzowie Śl. opisane w KW Nr OP1L/00007818/8 – brak obciążeń.
 
2.Cena wywoławcza czynszu wynosi za 1m2 powierzchni użytkowej 8,00 zł.  /plus podatek VAT/
 
3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.421,09 zł. słownie: tysiąc czterysta dwadzieścia jeden złotych 09/100 z VAT
(3-miesięczny czynsz najmu), do dnia 21-11-2013r. data wpływu na konto Gminy Gorzów Śląski nr 54 8909 1058 2005 0000 0013 0005 Bank Spółdzielczy Zawadzkie O/Gorzów Śl.
4.Przetarg odbędzie się w dnia 26-11-2013r. o godz. 9 00 w Urzędzie Miejskim
w Gorzowie Śl. ul. Wojska Polskiego 15, II piętro, sala nr 27.
 
5.Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone w dniu przetargu lub w pierwszym dniu roboczym po przetargu. Natomiast osoba, która wygrała przetarg wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat od daty podpisania.
 
6.Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli   się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o rozstrzygnięciu przetargu.
 
7. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy.
 
8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia,
o czym powiadomi zainteresowane strony.
 
9. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Gorzowie Śl. ul. Wojska Polskiego 15 pok. Nr 25 nr tel. 034/ 3594-005,
3505-710 wew. 35 w godzinach pracy Urzędu. Możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Referatem Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego tut. Urzędu.
 
 Burmistrz Gorzowa Śl.
mgr inż. Artur Tomala

           Gorzów Śl. dn. 24.10.2013r

 

 

Burmistrz Gorzowa Śl. ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu   użytkowego położonego w Gorzowie Śląskim przy ul. Wojska Polskiego 4,
46-310 Gorzów Śląski
1.
Celem przetargu jest najem lokalu użytkowego znajdującego się w Gorzowie Śl. przy ul. Wojska Polskiego 4 , 46-310 Gorzów Śl. na działce nr 1043, opisana w KW Nr OP1L/00007820/5-brak obciążeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
Lokal składa się z: I pomieszczenia - 12,02m2 , II pom. socjalnego -1,98m2 o ogólnej
powierzchni 14,00m2
2.
 
Cena wywoławcza czynszu wynosi za 1m2 powierzchni użytkowej 8,00 zł. /plus podatek VAT/
3.
 
Przetarg odbędzie się w dnia 07.10.2013r. o godz. 9 00 w Urzędzie Miejskim
w Gorzowie Śl. ul. Wojska Polskiego 15, II piętro, sala nr 27.
4.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 413,28 zł. słownie: czterysta trzynaście złotych 28/100 z VAT (3-miesięczny czynsz najmu), do dnia   02.10.2013r. data wpływu na konto Gminy Gorzów Śląski nr 54 8909 1058 2005 0000 0013 0005 Bank Spółdzielczy Zawadzkie O/Gorzów

 

 

Ogłoszenie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.50.2013
               z dnia 17 czerwca 2013r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
        Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm,) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z dnia 22.09.2004r.), Zarządzenia Nr 0050/20/2011 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 02 marca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargu na lokale użytkowe i garaże stanowiące własność Gminy Gorzów Śl. oraz powołania komisji przetargowej oraz Zarządzenie Nr 0151/107/10 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za 1m 2 powierzchni lokali użytkowych na terenie Gminy Gorzów Śl.z późn.zm.
                                    
Burmistrz Gorzowa Śl.
Ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego 
położonego w Gorzowie Śląskim przy ul. Rynek 16,
46-310 Gorzów Śląski
 
1. Celem przetargu jest najem lokalu użytkowego znajdującego się na działce nr 1076 w Gorzowie Śl. ul. Rynek 16, 46-310 Gorzów Śl. opisana w KW Nr OP1L/00007835/3 – brak obciążeń z przeznaczeniem na działalność handlową
w zakresie sprzedaży mięsa i wędlin.
Lokal składa się z: I pomieszczenie handlowe - 28,60m 2 , II pomieszczenie (zaplecze) -19,24m2,III pomieszczenie (zaplecze)- 9,75m2 o ogólnej powierzchni 57,59m2
           
2.Cena wywoławcza czynszu wynosi za 1m2 powierzchni użytkowej 11,00 zł.  /plus podatek VAT/
 
3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.337,58 zł. słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych 58/100 z VAT
(3-miesięczny czynsz najmu), do dnia 08.08.2013r. data wpływu na konto Gminy Gorzów Śląski nr 54 8909 1058 2005 0000 0013 0005 Bank Spółdzielczy Zawadzkie O/Gorzów Śl.
 
4.Przetarg odbędzie się w dnia 13.08.2013r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim
w Gorzowie Śl. ul. Wojska Polskiego 15, II piętro, sala nr 27.
 
5.Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone w dniu przetargu lub w pierwszym dniu roboczym po przetargu. Natomiast osobie, która wygrała przetarg wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat od daty podpisania.
 
6.Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli   się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji
o rozstrzygnięciu przetargu.
 
7. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy.
 
8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia,
o czym powiadomi zainteresowane strony.
 
9. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Gorzowie Śl. ul. Wojska Polskiego 15 pok. Nr 25 nr tel. 034/ 3505-710 wew. 35 w godzinach pracy Urzędu. Możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Referatem Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego tut. Urzędu.
 
Gorzów Śl. dnia 11.07.2013r.
Z up.  Burmistrza
mgr Roland Fabianek
Sekretarz Miasta
 
 
 
              Ogłoszenie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.49.2013 z dnia 17 czerwca 2013r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
        Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm,) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z dnia 22.09.2004r.), Zarządzenia Nr 0050/20/2011 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 02 marca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargu na lokale użytkowe i garaże stanowiące własność Gminy Gorzów Śl. oraz powołania komisji przetargowej oraz Zarządzenie Nr 0151/107/10 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za 1m 2 powierzchni lokali użytkowych na terenie Gminy Gorzów Śl.
                                     Burmistrz Gorzowa Śl.
Ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego 
położonego w Gorzowie Śląskim przy ul. Wojska Polskiego 2,
46-310 Gorzów Śląski
1. Celem przetargu jest najem lokalu użytkowego znajdującego się na działce nr 1033 w Gorzowie Śl. ul. Wojska Polskiego 2, 46-310 Gorzów Śl. opisana w KW Nr OP1L/00007815/7 – brak obciążeń z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
Lokal składa się z: I pomieszczenia handlowego o powierzchni 169,00m 2
           
2.Cena wywoławcza czynszu wynosi za 1m2 powierzchni użytkowej 10,00 zł.  /plus podatek VAT/
 
3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6.236,10 zł. słownie: sześć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 10/100 z VAT (3-miesięczny czynsz najmu), do dnia 15.07.2013r. data wpływu na konto Gminy Gorzów Śląski nr 54 8909 1058 2005 0000 0013 0005 Bank Spółdzielczy Zawadzkie O/Gorzów Śl.
 
4.Przetarg odbędzie się w dnia 18.07.2013r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim
w Gorzowie Śl. ul. Wojska Polskiego 15, II piętro, sala nr 27.
 
5.Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone w dniu przetargu lub w pierwszym dniu roboczym po przetargu. Natomiast osobie, która wygrała przetarg wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat od daty podpisania.
 
6.Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli   się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji
o rozstrzygnięciu przetargu.
 
7. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy.
 
8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia,
o czym powiadomi zainteresowane strony.
 
9. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Gorzowie Śl. ul. Wojska Polskiego 15 pok. Nr 25 nr tel. 034/ 3505-710 wew. 35 w godzinach pracy Urzędu. Możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Referatem Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego tut. Urzędu.
 
Gorzów Śl. dnia 17.06.2013r.
 
Burmistrz Gorzowa Śl.
mgr inż. Artur Tomala
 
 
 

 
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gorzowie Śl.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: B.Malecha
Data wytworzenia: 2013-01-04

 


Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1105
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2012-09-26 12:20:08
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2013-12-19 08:54:15

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2013-12-19 08:54:15 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-19 08:52:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-10-24 13:17:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-09-04 08:44:15 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-09-04 08:37:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-14 11:31:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-07-11 08:21:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-17 11:35:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-03-13 10:30:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-03-13 10:19:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-03-13 10:10:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-03-13 10:05:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-03-13 10:00:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-31 08:06:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-04 09:59:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-04 09:50:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-11-08 08:15:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-11-08 08:05:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-09-26 12:21:25 Roland Fabianek Publikacja artykułu