logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Przebudowa konstrukcji dachowej wraz z pokryciem oraz remont i wyposażenie budynku sali wiejskiej w Pakoszowie

    

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 20422-2011 z dnia 2011-02-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Śląski
Przedmiot zamówienia obejmuje: - rozebranie istniejącej konstrukcji dachu i pokrycia, - wylanie wieńca obwodowego i montaż nowych drewnianych wiązarów dachowych, - wykonanie pokrycia z blacho-dachówki, sufit podwieszany z płyt g-k, -...
Termin składania ofert: 2011-03-01


Gorzów Śląski: Przebudowa konstrukcji dachowej wraz z pokryciem oraz remont i wyposażenie budynku sali wiejskiej w Pakoszowie
Numer ogłoszenia: 58380 - 2011; data zamieszczenia: 30.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 20422 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa konstrukcji dachowej wraz z pokryciem oraz remont i wyposażenie budynku sali wiejskiej w Pakoszowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - rozebranie istniejącej konstrukcji dachu i pokrycia, - wylanie wieńca obwodowego i montaż nowych drewnianych wiązarów dachowych, - wykonanie pokrycia z blacho-dachówki, sufit podwieszany z płyt g-k, - budowa kominka i sytemu ogrzewania kominkowego, - wymiana okien i drzwi, - naprawa, cyklinowanie i lakierowanie drewnianej podłogi, - roboty elektryczne, malarskie i wykończeniowe. Szczegółowy zakres robót określa projekt, STWiOR oraz przedmiary robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.26.23.10-7, 45.26.23.00-4, 45.23.25.00-6, 45.42.20.00-1, 45.26.00.00-7, 45.42.11.00-5, 45.41.00.00-4, 45.42.11.46-9, 45.44.21.00-8, 45.31.00.00-3, 45.43.21.30-4, 45.33.11.10-0, 45.21.55.10-5.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PUHP STAN-BUD, ul. Jaworowa 14, 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 148201,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 125404,10

·         Oferta z najniższą ceną: 125404,10 / Oferta z najwyższą ceną: 178443,39

·         Waluta: PLN.

 Opublikował. Marcin Grabowski 2011-03-30

                                                                                                                

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Przebudowa konstrukcji dachowej wraz z pokryciem oraz remont i wyposażenie budynku Sali wiejskiej w Pakoszowie.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PUHP „STAN – BUD”, Stanisław Jończyk, 46-300 Olesno, ul. Jaworowa14

Uzasadnienie wyboru: uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę oraz uzyskał największą ilość punktów.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2011-03-30

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

             najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------  x 100 pkt
            
cena badanej oferty brutto

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr1-   EKO-POL, Usługi Remontowo Budowlane, Eugeniusz Wilk, 48-303 Nysa, ul. Piłsudzkiego 50/12
WYKONAWCA WYKLUCZONY – OFERTA ODRZUCONA

Oferta nr2- Firma Handlowo Usługowa „ARTREM”, Artur Mitka, ul. Cmentarna 6,
32-080 Zabierzów

Łączna cena oferty – 145 421,02 zł brutto 

125 404,10 zł    
------------          x100pkt.= 86,23pkt
145 421,02 zł    
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –86,23pkt

Oferta nr3- Zakład Remontowo Budowlany, Sylwester Borowiecki, Ligota Górna,

ul. Gorzowska 9A, 46-200 Kluczbork

Łączna cena oferty – 145 819,55 zł  brutto 

125 404,10 zł    
------------          x100pkt.= 86,00pkt
145 819,55 zł    
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –86,00pkt

Oferta nr4- Firma Remontowo-Budowlana „BATOREX”, 42-160 Krzepice,

ul. Broniewskiego 6

Łączna cena oferty – 178 443,39 zł  brutto 

125 404,10 zł    
------------          x100pkt.= 70,28pkt
178 443,39 zł    
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –70,28pkt

Oferta nr5-  PUHP „STAN – BUD”, Stanisław Jończyk, 46-300 Olesno, ul. Jaworowa14

Łączna cena oferty – 125 404,10 zł  brutto 

125 404,10 zł    
------------          x100pkt.= 100pkt
125 404,10 zł    
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –100pkt

Oferta nr6-  „POLOCZEK”, 46-213 Łowkowice, ul. Okrężna 10  

Łączna cena oferty – 132 735,03 zł  brutto 

125 404,10 zł    
------------          x100pkt.= 94,48pkt
132 735,03 zł    
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –94,48pkt

Oferta nr7-  PUH EURODOM, Marcin Dziedzic, ul. Kluczborska 25/1, 46-250 Wołczyn
WYKONAWCA WYKLUCZONY – OFERTA ODRZUCONA

Oferta nr8-   Zakład Usługowo-Handlowy, Marek Mierzchała, ul. 3 maja 8,

46-220 Byczyna.

WYKONAWCA WYKLUCZONY – OFERTA ODRZUCONA

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:

 

Oferta nr1-   EKO-POL, Usługi Remontowo Budowlane, Eugeniusz Wilk, 48-303 Nysa, ul. Piłsudzkiego 50/12
Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca na wezwanie z dnia 02-03-2011r., nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wykaz osób), oraz pełnomocnictwa (złożone pełnomocnictwo w kopii zostało potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez pełnomocnika winno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza).
Uzasadnienie prawne:

Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r., (Dz.U.z 2010r.,Nr113, poz759), (ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą), oraz na podstawie art. 89 ust1 pkt8 w związku z art.104 KC (brak stosownego pełnomocnictwa).

 

Oferta nr7-  PUH EURODOM, Marcin Dziedzic, ul. Kluczborska 25/1, 46-250 Wołczyn
Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca na wezwanie z dnia 02-03-2011r., nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu ( zaświadczenie z ZUS i US).
Uzasadnienie prawne:

Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r., (Dz.U.z 2010r.,Nr113, poz759), (ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą).

Oferta nr8-   Zakład Usługowo-Handlowy, Marek Mierzchała, ul. 3 maja 8,

46-220 Byczyna.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca na wezwanie z dnia 02-03-2011r., nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu ( zaświadczenie z ZUS i US).

Uzasadnienie prawne:

W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r., (Dz.U.z 2010r.,Nr113, poz759), (ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą)

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawców:

1. EKO-POL, Usługi Remontowo Budowlane, Eugeniusz Wilk, 48-303 Nysa, ul. Piłsudzkiego 50/12 (oferta nr1)
Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca na wezwanie z dnia 02-03-2011r., nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (przedstawiony w ofercie wykaz osób nie został podpisany przez Wykonawcę).

Uzasadnienie prawne:

Brak uzupełnionego wykazu powoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust2 pkt4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r., (Dz.U.z 2010r.,Nr113, poz759) – nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

2. PUH EURODOM, Marcin Dziedzic, ul. Kluczborska 25/1, 46-250 Wołczyn

(oferta nr.7)

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca na wezwanie z dnia 02-03-2011r., nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (przedstawione zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS), oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (US), potwierdzają stan na dzień 22.10.2010r., a więc są wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uzasadnienie prawne:

Brak uzupełnionych dokumentów powoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie

art. 24 ust 2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r., (Dz.U.z 2010r.,Nr113, poz759) – nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

3. Zakład Usługowo-Handlowy, Marek Mierzchała, ul. 3 maja 8 (oferta nr.8)

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca na wezwanie z dnia 02-03-2011r., nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (przedstawione zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS), oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (US), zostały przedstawione w formie kopii lecz nie zostały potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
Uzasadnienie prawne:
Brak uzupełnionych dokumentów powoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie

art. 24 ust 2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r., (Dz.U.z 2010r.,Nr113, poz759) – nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym Wykonawcą  możliwe będzie po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

opublikował: Marcin Grabowski 2011-03-11  

 

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust.4  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie:

do SIWZ dodaje się wymagany załącznik nr.1 „formularz ofertowy”, który należy złożyć wraz z ofertą.

                                                                            

 

 

                                                                                          

 

Gorzów Śląski: Przebudowa konstrukcji dachowej wraz z pokryciem oraz remont i wyposażenie budynku sali wiejskiej w Pakoszowie
Numer ogłoszenia: 20422 - 2011; data zamieszczenia: 11.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski , ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa konstrukcji dachowej wraz z pokryciem oraz remont i wyposażenie budynku sali wiejskiej w Pakoszowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - rozebranie istniejącej konstrukcji dachu i pokrycia, - wylanie wieńca obwodowego i montaż nowych drewnianych wiązarów dachowych, - wykonanie pokrycia z blacho-dachówki, sufit podwieszany z płyt g-k, - budowa kominka i sytemu ogrzewania kominkowego, - wymiana okien i drzwi, - naprawa, cyklinowanie i lakierowanie drewnianej podłogi, - roboty elektryczne, malarskie i wykończeniowe. Szczegółowy zakres robót określa projekt, STWiOR oraz przedmiary robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.26.23.10-7, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.42.20.00-1, 45.26.00.00-7, 45.42.11.00-5, 45.41.00.00-4, 45.42.11.46-9, 45.44.21.00-8, 45.31.00.00-3, 45.43.21.30-4, 45.33.11.10-0, 45.21.55.10-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r.Nr.243, poz.1623, z późn. zm.), do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów ( wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeżeli Wykonawca wykazał, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zamiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; d) zmianę kierownika budowy w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego e) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; f) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy g) w przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych Zamawiający wydłuży termin o czas niezbędny do ich wykonania jeżeli na konieczność ich wykonania niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie terminu na roboty podstawowe, h) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie Wykonawcy. i) zmiany ustawowej wysokości podatku VAT, w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za roboty w których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorzowslaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2011 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski Pokój nr 3 ( sekretariat ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 30.03.2011.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Cena oferty jest ceną ryczałtową 2. Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

zał. nr1  

zał. nr2  

zał. nr3  

zał. nr4  

zał. nr5  

zał. nr6  

zał. nr7  

zał. nr8  

zał. nr9  

zał. nr10  

zał. nr11 

zał. nr12 

zał. nr13 

zał. nr14 

Opublikował: Marcin Grabowski 11-02-2011r.

 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 11-02-2011r.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1755
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2011-02-11 11:03:26
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2011-03-30 10:41:01

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2011-03-30 10:41:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-03-21 07:43:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-03-11 09:05:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-02-23 12:50:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-02-23 12:24:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-02-23 12:22:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-02-23 09:31:43 Roland Fabianek Publikacja artykułu