logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Utwardzenie ciągów komunikacji pieszej i kołowej wokół hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 94316-2012 z dnia 2012-03-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Śląski
Zamówienie obejmuje: - utwardzenia części działek (ciągów komunikacji pieszej i kołowej, placu gospodarczego) kostką brukową; -montaż elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, masztów flagowych); - budowę...
Termin składania ofert: 2012-04-16


Gorzów Śląski: Utwardzenie ciągów komunikacji pieszej i kołowej wokół hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim.
Numer ogłoszenia: 144424 - 2012; data zamieszczenia: 08.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 94316 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie ciągów komunikacji pieszej i kołowej wokół hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje: - utwardzenia części działek (ciągów komunikacji pieszej i kołowej, placu gospodarczego) kostką brukową; -montaż elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, masztów flagowych); - budowę boiska sportowego (boisko do siatkówki plażowej); - budowę bieżni rekreacyjnej; - budowę ogrodzenia panelowego oraz ogrodzenia w formie piłkochwytów; - sadzenie zieleni średnio-wysokiej; - wykonanie trawników. Szczegółowy zakres robót określa część rysunkowa zał. nr 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 do SIWZ, kosztorys nakładczy zał. nr 21 do SIWZ, opis do projektu ,zał. nr 22 do SIWZ, oraz STWiOR, zał. nr 20 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.50-6, 45.11.27.10-5, 45.34.20.00-6, 45.11.23.30-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Instalacji Sanitarnej POLAN, ul. Warszawska 72, 46-320 Praszka, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 800286,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 745503,25

·         Oferta z najniższą ceną: 745503,25 / Oferta z najwyższą ceną: 1016165,20

·         Waluta: PLN.

 Opublikował: Marcin Grabowski 2012-05-08

  

 

 

                                                    PIŚ-IV.271.6.2012      Gorzów Śląski, dnia 2012-04-19                             

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

 

 NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


   dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
”Utwardzenie ciągów komunikacji pieszej i kołowej wokół hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1, w związku  z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 styczna 2004r., Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r., nr113, poz. 759
z późn. zm. ), Zamawiający (Gmina Gorzów Śląski),  informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (nr11), złożoną przez Wykonawcę:

 

Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Spółka z o.o., ul. Warszawska 72, 46-320 Praszka.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia tj. 745 503,25.- zł brutto, oraz uzyskał maksymalną ilość punktów tj.100, w ramach kryterium oceny ofert.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Kodeks Cywilny.

 

Kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

             najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------  x 100pkt
            
cena badanej oferty brutto

 

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (FIRMA)  adres Wykonawcy

Cena netto/brutto

(zł)

Liczba punktów

w ramach kryterium najniższa cena

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe LARIX Sp. z o.o., ul. Klonowa 11,

42-700 Lubliniec

 

626 921,77 zł netto

 

771 113,78 zł brutto

96,68pkt

96,68pkt

2.

Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe RAD-TOM, Tomasz Jadach, ul. Zielona 11, 42-284 Herby

660 263,93 zł netto

 

812 124,63 zł brutto

91,80pkt

91,80pkt

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe DOMAX Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

774 569,67 zł netto

 

952 720,69 zł brutto

78,25pkt

78,25pkt

4.

Firma Usługowo – Handlowa Maciej Dobosz, ul. Kuźniczka 32, 42-160 Krzepice

714 129,01 zł netto

 

878 378,68 zł brutto

 

 

----------------

 

 

----------------

5.

Zakład Produkcyjno -Usługowo-Handlowy BET – BRUK Zbigniew Bryś, ul. Niegolewskich 14, 42-700 Lubliniec

607 397,15 zł netto

 

747 098,49 zł brutto

99,79pkt

99,79pkt

6.

Przedsiębiorstwo Budowlano – Modernizacyjno – Handlowe „Modern-Bud” S.C, Edward

i Marcin Strugała, ul. Oleska 406,

42-161 Starokrzepice

751 741,56 zł netto

 

924 642,12 zł brutto

80,63pkt

80,63pkt

7.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD, Urszula Sumisławska, 46-282 Lasowice Wielkie 53

826 150,57 zł netto

 

1 016 165,20 zł brutto

73,36pkt

73,36pkt

8.

REMOST

Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna, ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno

 

 

 

674 636,93 zł netto

 

829 803,42 zł brutto

89,84pkt

89,84pkt

9.

 

 

BRUK - REM - BUD Radosław Cymer, ul. Traugutta 4, 46-325 Rudniki

704 992,54 zł netto

 

867 140,82 zł brutto

85,97pkt

85,97pkt

10.

 

 

Usługi Ogólno-Budowlane, Jarosław Błach, 98-335 Pątnów 239

 

659 990,02 zł netto

 

811 787,72 zł brutto

91,83pkt

91,83pkt

11.

 

Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Spółka z o.o., ul. Warszawska 72, 46-320 Praszka

 

606 100,20 zł netto

 

745 503,25 zł brutto

100pkt

100pkt

Opublikował: Marcin Grabowski  2012-04-19

 

__________________________________

 

                                                                                         

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.gorzowslaski.pl - zakładka przetargi 2012


Gorzów Śląski: Utwardzenie ciągów komunikacji pieszej i kołowej wokół hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim.
Numer ogłoszenia: 94316 - 2012; data zamieszczenia: 27.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski , ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie ciągów komunikacji pieszej i kołowej wokół hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: - utwardzenia części działek (ciągów komunikacji pieszej i kołowej, placu gospodarczego) kostką brukową; -montaż elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, masztów flagowych); - budowę boiska sportowego (boisko do siatkówki plażowej); - budowę bieżni rekreacyjnej; - budowę ogrodzenia panelowego oraz ogrodzenia w formie piłkochwytów; - sadzenie zieleni średnio-wysokiej; - wykonanie trawników. Szczegółowy zakres robót określa część rysunkowa zał. nr 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 do SIWZ, kosztorys nakładczy zał. nr 21 do SIWZ, opis do projektu ,zał. nr 22 do SIWZ, oraz STWiOR, zał. nr 20 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.50-6, 45.11.27.10-5, 45.34.20.00-6, 45.11.23.30-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium w wysokości: 8 000,00 zł Słownie: osiem tysięcy złotych 3. Wykonawca wnosi wadium: 3.1) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto zamawiającego w: BS Zawadzkie o/Gorzów Śląski nr. 54 8909 1058 2005 0000 0013 0005 lub w jednej z poniżej podanych form: 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innych formach właściwy dokument wadialny tj. poręczenie lub gwarancja musi być przekazany do kasy Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim ul.Wojska Polskiego 15, pok.. Nr.8 do oferty należy załączyć otrzymane w kasie pokwitowanie wniesienia wadium, lub w formie oryginału do oferty. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jago bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt.VIII w formach o których mowa wyżej zostanie wykluczony z postępowania.

 

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na wykonaniu robót brukarskich, obejmujących budowę nawierzchni z kostki betonowej lub brukowej na podbudowie o powierzchni nie mniejszej niż 4 000 m2.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r.Nr.243, poz.1623, z późn. zm.), do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: drogowej.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. nr1 do SIWZ), Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, (zał. nr3 do SIWZ), Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów ( wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeżeli Wykonawca wykazał, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zamiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; d) zmianę kierownika robót/budowy w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego e) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; f) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy g) w przypadku wystąpienia robót/zamówień dodatkowych Zamawiający wydłuży termin o czas niezbędny do ich wykonania jeżeli na konieczność ich wykonania niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie terminu na roboty podstawowe, h) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie Wykonawcy. i) zmiany ustawowej wysokości podatku VAT, w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za roboty w których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorzowslaski.pl - zakładka przetargi 2012
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gorzowie Śląski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2012 godzina 10:30, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski pokój nr3 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 15.05.2012.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zał.nr1     -  

Zał.nr2     -  

Zał.nr3     -  

Zał.nr4     -  

Zał.nr5     -  

Zał.nr6     -  

Zał.nr7     -  

Zał.nr8     -  

Zał. nr9    -  

Zał. nr10  -  

Zał. nr11   - 

Zał. nr.12  - 

Zał. nr13   - 

Zał. nr14   - 

Zał. nr15   - 

Zał.nr16    - 

Zał.nr17    - 

Zał.nr18    - 

Zał.nr19    - 

Zał. nr20   - 

Zał.nr21    - 

Zał.nr22    - 

  

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 27-03-2012r.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1610
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2012-03-27 09:55:14
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2012-05-08 11:57:52

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2012-05-08 11:57:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-04-19 08:47:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-03-27 14:11:18 Roland Fabianek Publikacja artykułu