logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zaciągnięcie dwóch kredytów długoterminowych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikował: Marcin Grabowski 2013-07-26

 

                            ___________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikował: Marcin Grabowski 2013-07-19

 

                             ___________________________________________________________________________

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ


W związku z otrzymaniem w dniu 09-07-2013r, zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.),  , Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.),udziela odpowiedzi.

 Pytanie:
Proszę o informację czy była by możliwość przesłania tych załączników do przetargu: formularz ofertowy, oświadczeń o spełnieniu warunków itd., w formie edytowalnej, najlepiej Word.

 Odpowiedź:
Tak.

 

Opublikował: Marcin Grabowski 10.07.2013r.

                             ___________________________________________________________________________

 

Zmiana treści SIWZ

 

 

 dotyczy postępowania pn.: ”Zaciągnięcie dwóch kredytów długoterminowych”

 

Zamawiający działając na podstawia art. 38 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez dodanie załącznika nr24 do SIWZ - Opinia RIO nt. opinii o możliwości spłaty kredytów przez Gminę Gorzów Śląski.

zał. nr24    -   

Opublikował: Marcin Grabowski 08-07-2013r.

 

 

___________________________________________________________________________

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

 

W związku z otrzymaniem w dniu 03-07-2013r, zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.),  , Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.),udziela odpowiedzi, jednocześnie informując że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytanie:
W związku z ogłoszeniem przedmiotowego zamówienia prosi się o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Bank kredytu ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego?

Zawarcie umowy kredytu, dla którego część lub całość środków pochodzi  z EBI pozwala na zaoferowanie atrakcyjniejszych warunków cenowych, wymaga natomiast zgody Zamawiającego na udzielanie, na wniosek EBI lub Banku, informacji na temat finansowanych przedsięwzięć w trakcie ich realizacji.

W przypadku zgody Zamawiającego na współfinansowanie kredytu ze środków EBI, w celu ustalenia jaka część kredytu może zostać objęta finansowaniem kredytu z EBI, prosimy o przedstawienie listy inwestycji finansowanych przy wykorzystaniu kredytu oraz przedstawienie ich krótkiej charakterystyki obejmującej:

a.                 Nazwę przedsięwzięcia,

b.                 Przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia,

c.                 Krótki opis inwestycji (obejmujący podstawowe założenia projektowe) lub (jeśli Zamawiający dysponuje takimi dokumentami) biznes plan/studium wykonalności,

d.                 Informację czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto),

e.                Całkowity koszt inwestycji brutto i netto;

f.                 Źródła finansowania przedsięwzięcia, w podziale na:

-              Środki własne,

-              Kredyt,

-              Dotacja UE,

-              Inne (jakie?),

g.                Informację, czy w ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup używanych środków trwałych, jeśli tak w jakiej kwocie?

h.                Informację, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko. Jeśli analiza jest konieczna, jaki jest etap prac nad raportem Oceny

                    Oddziaływania na Środowisko?

i.   Liczbę osób zatrudnionych przez Zamawiającego?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przez Bank kredytu ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 

Pytanie:
Prośba o udostępnienie następującej dokumentacji do przetargu:
-Wykazu zaangażowań kredytowych poręczeń w innych Bankach.
Odpowiedź:

 

- Opisowej informacji o wykonaniu budżetu za 2012r.
Odpowiedź:

 

- Wykazu obecnie realizowanych inwestycji.
Odpowiedź:

 

 Opinii RIO:

- opinii o możliwości spłaty kredytów z ogłoszonego przetargu.
Odpowiedź:
Opinia zostanie opublikowana z chwilą otrzymania z RIO.

 

- opinii nt. projektu budżetu na rok 2013.
Odpowiedż:

 Opublikował: Marcin Grabowski 2013-07-04

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.gorzowslaski.pl


Gorzów Śląski: Zaciągnięcie dwóch kredytów długoterminowych
Numer ogłoszenia: 254582 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski , ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie dwóch kredytów długoterminowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie dwóch kredytów długoterminowych: Część 1 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł), na realizację inwestycji pod nazwą Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych Jamy-Kozłowice. 1) Postawienie kredytu do dyspozycji: - 23.09.2013r. - 250 000,00 zł - 28.10.2013r. - 250 000,00 zł 2) Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy redyskonta weksli + stała marża banku. 3) Okres karencji do 19.02.2016r. 4) Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia spłaty 5) Spłata rat kredytu po upływie karencji w następujących okresach (20-go danego miesiąca): - 20.02.2016r. - 20 000,00 zł - 20.02.2017r. - 20 000,00 zł - 20.02.2018r. - 20 000,00 zł - 20.02.2019r. - 100 000,00 zł - 20.02.2020r. - 150 000,00 zł - 20.02.2021r. - 190 000,00 zł ____________ 500 000,00 zł Część 2 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł), na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 1) Postawienie kredytu do dyspozycji: - 02.09.2013r. - 250 000,00 zł - 25.11.2013r. - 500 000,00 zł 2) Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy redyskonta weksli + stała marża banku. 3) Okres karencji do 19.02.2016r. 4) Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia spłaty 5) Spłata rat kredytu po upływie karencji w następujących okresach (20-go danego miesiąca): - 20.02.2016r. - 30 000,00 zł - 20.02.2017r. - 30 000,00 zł - 20.02.2018r. - 30 000,00 zł - 20.06.2019r. - 150 000,00 zł - 20.02.2020r. - 50 000,00 zł - 20.03.2020r. - 100 000,00 zł - 20.05.2020r. - 100 000,00 zł - 20.03.2021r. - 100 000,00 zł - 20.05.2021r. - 160 000,00 zł ____________ 750 000,00 zł.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r., nr 72, poz.665 z późn.zm.)

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. nr1 do SIWZ - części 1 przedmiotowego zamówienia, zał.nr2 do SIWZ - części 2 przedmiotowego zamówienia), harmonogram spłaty kredytu, dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorzowslaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2013 godzina 10:30, miejsce: Pokój nr 3 ( sekretariat ) w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 13.08.2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł), na realizację inwestycji pod nazwą Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych Jamy-Kozłowice..

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Postawienie kredytu do dyspozycji: - 23.09.2013r. - 250 000,00 zł - 28.10.2013r. - 250 000,00 zł 2) Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy redyskonta weksli + stała marża banku. 3) Okres karencji do 19.02.2016r. 4) Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia spłaty 5) Spłata rat kredytu po upływie karencji w następujących okresach (20-go danego miesiąca): - 20.02.2016r. - 20 000,00 zł - 20.02.2017r. - 20 000,00 zł - 20.02.2018r. - 20 000,00 zł - 20.02.2019r. - 100 000,00 zł - 20.02.2020r. - 150 000,00 zł - 20.02.2021r. - 190 000,00 zł ____________ 500 000,00 zł.

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.02.2021.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł), na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów..

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Postawienie kredytu do dyspozycji: - 02.09.2013r. - 250 000,00 zł - 25.11.2013r. - 500 000,00 zł 2) Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy redyskonta weksli + stała marża banku. 3) Okres karencji do 19.02.2016r. 4) Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia spłaty 5) Spłata rat kredytu po upływie karencji w następujących okresach (20-go danego miesiąca): - 20.02.2016r. - 30 000,00 zł - 20.02.2017r. - 30 000,00 zł - 20.02.2018r. - 30 000,00 zł - 20.06.2019r. - 150 000,00 zł - 20.02.2020r. - 50 000,00 zł - 20.03.2020r. - 100 000,00 zł - 20.05.2020r. - 100 000,00 zł - 20.03.2021r. - 100 000,00 zł - 20.05.2021r. - 160 000,00 zł ____________ 750 000,00 zł.

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.05.2021.

 

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

                  

zał. nr1      

zał. nr2      

zał. nr3      

zał. nr4      

zał. nr5      

zał. nr6      

zał. nr7      

zał. nr8      

zał. nr9      

zał. nr10    

zał. nr11    

zał. nr12    

zał. nr13    

zał. nr14    

zał. nr15    

zał. nr16    

zał. nr17    

zał. nr18    

zał. nr19    

zał. nr20    

zał. nr21    

zał. nr22    

zał. nr23    

 

 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 2013-07-02

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1648
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2013-07-02 10:53:25
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2013-07-26 11:41:20

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2013-07-26 11:41:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-07-19 10:41:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-07-10 09:16:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-07-08 11:36:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-07-04 11:24:33 Roland Fabianek Publikacja artykułu