logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Budowa kompleksu sportowego w Zdziechowicach

 

                          ___________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 Opublikował: Marcin Grabowski 11-10-2013r.

                               ___________________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Opublikował: Marcin Grabowski 01-10-2013r. 

                             ___________________________________________________________________________

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

 

 

 Opublikował: Marcin Grabowski 2013-09-18

 

                                 ___________________________________________________________________________

Zmiana treści ogłoszenia

o zamówieniu

 

 

dotyczy postępowania pn.: ”Budowa kompleksu sportowego w Zdziechowicach”

Zamawiający działając zgodnie z art. 11 ust. 4 i art.12a ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 359454-2013  w dniu 05.09.2013r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego www.bip.gorzowslaski.pl
w zakładce „przetargi 2013”, w następujący sposób:

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 359454-2013 z dnia 2013-09-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Śląski
Przedmiotem zamówienia jest: 1) Budowa boisk sportowych: Teren objęty opracowaniem znajduje się w Zdziechowicach - Gmina Gorzów Śląski i obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 457, 459/3, 460/2. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: ...
Termin składania ofert: 2013-09-23


Numer ogłoszenia: 376380 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 359454 - 2013 data 05.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, fax. 034 3505710, 715 wew. 42.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

·                  W ogłoszeniu jest: Zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ (opis projekt budowlany - boiska sportowe) jest: Boisko wielofunkcyjne Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową. Na boisku tym wyznaczono boisko do koszykówki oraz boisko do siatkówki. Wymiary boiska do koszykówki wynoszą: 15x28m, natomiast do siatkówki 9x18m. Wokół boiska należy wydzielić strefę wybiegu (ochroną) szerokości min. 2,0m. Na boisku wielofunkcyjnym należy ułożyć nawierzchnię poliuretanową przepuszczalną zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta. Nawierzchnię układać ze spadkiem na boki od 0,4 do 0,1%. Boisko do koszykówki należy wyposażyć w dwa kosze, posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty. Boisko do siatkówki należy wyposażyć w wyjmowane słupki do mocowania siatki oraz siatkę. Elementy te powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. Linie i strefy boisk należy wyznaczać zgodnie ze schematem zamieszczony na rysunku boiska wielofunkcyjnego..

·                  W ogłoszeniu powinno być: Zmienia się na: Boisko wielofunkcyjne Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową. Na boisku tym wyznaczono boisko do koszykówki oraz boisko do siatkówki. Wymiary boiska do koszykówki wynoszą: 15x28m, natomiast do siatkówki 9x18m. Wokół boiska należy wydzielić strefę wybiegu (ochroną) szerokości min. 2,0m. Na boisku wielofunkcyjnym należy ułożyć nawierzchnię poliuretanowa EPDM - nawierzchnia dwuwarstwowa, przepuszczalna, składająca się ze spodniej warstwy granulatu EPDM połączonego lepiszczem poliuretanowym, gr. 7-8mm, górna warstwa użytkowa granulatu EPDM połączonego lepiszczem poliuretanowym gr.7-8mm - całość nawierzchni min. 1,4cm zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta. Nawierzchnię układać ze spadkiem na boki od 0,4 do 0,1%. Boisko do koszykówki należy wyposażyć w dwa kosze, posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty. Boisko do siatkówki należy wyposażyć w wyjmowane słupki do mocowania siatki oraz siatkę. Elementy te powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. Linie i strefy boisk należy wyznaczać zgodnie ze schematem zamieszczony na rysunku boiska wielofunkcyjnego. Boisko wielofunkcyjne w kolorze pomarańczowym, linie białe i żółte..

·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

·                  W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2013 godzina 10:30, miejsce: Pokój nr 3 ( sekretariat ) w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski..

·                  W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2013 godzina 10:30, miejsce: Pokój nr 3 ( sekretariat ) w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski..

·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.5.

·                  W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do 22.10.2013..

 

·                  W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do 25.10.2013..

Opublikował: Marcin Grabowski 2013-09-17

 

 

                            ___________________________________________________________________________

Zmiana treści SIWZ

 

 

dotyczy postępowania pn.: ”Budowa kompleksu sportowego w Zdziechowicach”

Zamawiający, działając na podstawia art. 38 ust. 4 i 4a pkt.1  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,poz. 907, z późn. zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ.

1. W rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia:

Zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ (opis projekt budowlany – boiska sportowe) jest:

Boisko wielofunkcyjne

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową. Na

boisku tym wyznaczono boisko do koszykówki oraz boisko do siatkówki. Wymiary boiska

do koszykówki wynoszą: 15x28m, natomiast do siatkówki 9x18m. Wokół boiska należy

wydzielić strefę wybiegu (ochroną) szerokości min. 2,0m.

Na boisku wielofunkcyjnym należy ułożyć nawierzchnię poliuretanową przepuszczalną

zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta. Nawierzchnię układać ze spadkiem na

boki od 0,4 do 0,1%.

Boisko do koszykówki należy wyposażyć w dwa kosze, posiadające odpowiednie atesty i

certyfikaty.

Boisko do siatkówki należy wyposażyć w wyjmowane słupki do mocowania siatki oraz

siatkę. Elementy te powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

Linie i strefy boisk należy wyznaczać zgodnie ze schematem zamieszczony na rysunku

boiska wielofunkcyjnego.

Zmienia się na:

Boisko wielofunkcyjne

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową. Na

boisku tym wyznaczono boisko do koszykówki oraz boisko do siatkówki. Wymiary boiska

do koszykówki wynoszą: 15x28m, natomiast do siatkówki 9x18m. Wokół boiska należy

wydzielić strefę wybiegu (ochroną) szerokości min. 2,0m.

Na boisku wielofunkcyjnym należy ułożyć nawierzchnię poliuretanowa EPDM
- nawierzchnia dwuwarstwowa, przepuszczalna, składająca się ze spodniej warstwy granulatu EPDM połączonego lepiszczem poliuretanowym, gr. 7-8mm,  górna warstwa użytkowa granulatu EPDM połączonego lepiszczem poliuretanowym gr.7-8mm - całość nawierzchni min. 1,4cm
zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta. Nawierzchnię układać ze spadkiem na boki od 0,4 do 0,1%.

Boisko do koszykówki należy wyposażyć w dwa kosze, posiadające odpowiednie atesty i

certyfikaty.

Boisko do siatkówki należy wyposażyć w wyjmowane słupki do mocowania siatki oraz

siatkę. Elementy te powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

Linie i strefy boisk należy wyznaczać zgodnie ze schematem zamieszczony na rysunku

boiska wielofunkcyjnego.

Boisko wielofunkcyjne w kolorze pomarańczowym, linie białe i żółte.


2. W rozdziale XI Miejsce i termin składania i otwarcia ofert SIWZ jest:
Oferty należy składać do dnia: 23.09.2013 roku do godz. 10.30 Pokój nr 3 ( sekretariat )

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 23.09.2013 roku o godz.11.00

Zmienia się na:

Oferty należy składać do dnia: 26.09.2013r. roku do godz. 10.30 Pokój nr 3 (sekretariat)

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski 

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 26.09.2013r. roku o godz.11.00

3. W rozdziale IX Termin związania ofertą SIWZ jest:
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 22.10.2013r.

Zmienia się na:

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25.10.2013r.

Powyższa modyfikacja SIWZ, prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
zgodnie z art. 38 ust. 4a   ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,
z późn. zm).

Opublikował: Marcin Grabowski 2013-09-17 

 

 

                               ___________________________________________________________________________

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

 


Opublikował: Marcin Grabowski 2013-09-17

 

                                                                                   

 

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.gorzowslaski.pl


Gorzów Śląski: Budowa kompleksu sportowego w Zdziechowicach
Numer ogłoszenia: 359454 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski , ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu sportowego w Zdziechowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) Budowa boisk sportowych: Teren objęty opracowaniem znajduje się w Zdziechowicach - Gmina Gorzów Śląski i obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 457, 459/3, 460/2. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: budowę boiska do piłki nożnej dla seniorów budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową utwardzenie placów oraz dojść ogrodzenie w formie piłkochwytów ogrodzenie z paneli ażurowych - metalowych oświetlenie boiska układ trybun zewnętrznych - dwurzędowych kabiny dla zawodników rezerwowych ławki oraz kosze na śmieci rekultywację murawy 2) Budowa budynku szatni i zaplecza sportowego klubu LZS Zdziechowice Teren objęty opracowaniem znajduje się w Zdziechowicach - Gmina Gorzów Śląski i obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym: 457. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: budowę budynku szatni i zaplecza sportowego klubu LZS Zdziechowice budowę zbiornika na ścieki sanitarne zmianę przyłącza energii elektrycznej z napowietrznego na ziemny lampy i oświetlenie zewnętrzne boiska wykonanie piłkochwytów wysokości 5m wokół boisk, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu, wykonanie ogrodzenia panelowego z prętów stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, wzdłuż dojazdu do boiska wraz z bramą wjazdową, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu, utwardzenie dojść i dojazdów zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu, zamontowanie ławek dla kibiców, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu, zamontowanie koszy na śmieci, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu, wykonanie przyłącza wodociągoweg, wykonanie instalacji wod.-kan., cwu grzewczej oraz wentylacji mechaniczne, wykonanie instalacji gniazd 230V, oświetlenia i instalację ogrzewania elektrycznego w pomieszczeniach budynku szatni. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, w tym przedmiary robót oraz STWiOR, stanowiąca załączniki do niniejszej SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.22.20-4, 45.23.32.50-6, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.33.00.00-9, 45.32.00.00-6, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.61.00-6, 45.31.73.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych 4. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BS Zawadzkie o/Gorzów Śląski nr 54 8909 1058 2005 0000 0013 0005 z adnotacją wadium - Nazwa zadania: Budowa kompleksu sportowego w Zdziechowicach. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r.Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz.730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620), 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko­wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie, lub przekazać do kasy Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15, pok. nr.8, do oferty należy załączyć otrzymane w kasie pokwitowanie wniesienia wadium. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie polegające na budowie, rozbudowie lub modernizacji boisk sportowych, w tym co najmniej jednego boiska piłkarskiego o nawierzchni naturalnej lub syntetycznej i co najmniej jednego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową; o wartości łącznej co najmniej 400 000,00 złotych brutto.

·                  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (j.t. Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. nr1 do SIWZ), pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów ( wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeżeli Wykonawca wykazał, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zamiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; d) zmianę kierownika robót/budowy w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego; e) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; f) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy g) w przypadku wystąpienia robót/zamówień dodatkowych Zamawiający wydłuży termin o czas niezbędny do ich wykonania jeżeli na konieczność ich wykonania niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie terminu na roboty podstawowe, h) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie Wykonawcy. i) zmiany ustawowej wysokości podatku VAT, w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za roboty w których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorzowslaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2013 godzina 10:30, miejsce: Pokój nr 3 ( sekretariat ) w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 22.10.2013.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja będzie dofinansowana w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi, objętego PROW na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

zał. nr1    

zał. nr2    

zał. nr3      

zał. nr4    

zał. nr5    

zał. nr6    

zał. nr7    

zał. nr8    

zał. nr9    

zał. nr10  

zał. nr11  

zał. nr12  

zał. nr13  

zał. nr14  

zał. nr15  

zał. nr16  

zał. nr17  

zał. nr18  

zał. nr19  

zał. nr20  

zał. nr21  

zał. nr22  

zał. nr23  

zał. nr24  

zał. nr25  

zał. nr26  

zał. nr27  

zał. nr28  

zał. nr29  


 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 2013.09.05

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2630
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2013-09-05 11:25:48
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2013-10-11 12:36:45

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2013-10-11 12:36:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-10-01 08:28:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-09-18 13:35:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-09-17 11:36:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-09-17 10:35:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-09-17 08:55:02 Roland Fabianek Publikacja artykułu