logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zarządzenia Burmistrza 2010

Nr
zarządzenia
Data Zarządzenie
w sprawie:
Załącznik
Nr 0151/130/2010 2010-12-31 przekazania do eksploatacji Zakładowi Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzów Śląski, ul. Oleska oraz w miejscowości Jastrzygowice. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-130.pdf
Nr 0151/129/2010 2010-12-31 zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-129.pdf
Nr 0151/128/2010 2010-12-31 przekazania budynku mieszkalno-użytkowego położonego w Zdziechowicach Nr16 w administrowanie Zakładowi Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-128.pdf
Nr 0151/127/2010 2010-12-31 przekazania budynku mieszkalno-użytkowego położonego w Gorzowie Śląskim Rynek 11 w administrowanie Zakładowi Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-127.pdf
Nr 0151/126/2010 2010-12-30 przekazania do eksploatacji wozu asenizacyjnego z funkcją WUKOb Zakładowi Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-126.pdf
Nr 0151/125/2010 2010-12-29 zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-125.pdf
Nr 0151/124/2010 2010-12-23 powołania komisji w celu inwentaryzacji budynku OSP znajdującego się na działce nr 464/2 w Zdziechowicach ZARZĄDZENIENr 2010-0151-124.pdf
Nr 0151/123/2010 2010-12-23 wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-123.pdf
Nr 0151/122/2010 2010-12-22 nieodpłatnego przekazania zbędnego sprzętu. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-122.pdf
Nr 0151/121/2010 2010-12-22 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-121.pdf
Nr 0151/120/2010 2010-12-21 przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-120.pdf
Nr 0151/119/2010 2010-12-20 powierzenia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śl. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-119.pdf
Nr 0151/118/2010 2010-12-20 zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-118.pdf
Nr 0151/117/2010 2010-12-20 wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-117.pdf
Nr 0151/116/2010 2010-12-17 wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-116.pdf
Nr 0151/115/2010 2010-12-09 zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-115.pdf
Nr 0151/114/2010 2010-12-08 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-114.pdf
Nr 0151/113/2010 2010-12-08 powołania zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-113.pdf
Nr 0151/112/2010 2010-12-03 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-112.pdf
Nr 0151/111/2010 2010-12-03 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Nr 0151/110/2010 2010-11-30 zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-110.pdf
Nr 0151/109/2010 2010-11-22 zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-109.pdf
Nr 0151/108/2010 2010-11-22 wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-108.pdf
Nr 0151/107/2010 2010-11-18 ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokali użytkowych na terenie Gminy Gorzów Śl.
Nr 0151/106/2010 2010-11-17 ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w Gorzowie Śląskim przy ul. Rynek 18, 46-310 Gorzów Śl. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-106.pdf
Nr 0151/105/2010 2010-11-17 zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-105.pdf
Nr 0151/104/2010 2010-11-17 wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-104.pdf
Nr 0151/103/2010 2010-11-17 konsultacji Programu współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-103.pdf
Nr 0151/102/2010 2010-11-15 projektu uchwały budżetowej na 2011 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-102.pdf
Nr 0151/101/2010 2010-11-10 zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-101.pdf
Nr 0151/100/2010 2010-0151-03 powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-100.pdf
Nr 0151/99/2010 2010-11-03 powołania Komisji Stypendialnej ds. opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzów Śląski.
Nr 0151/98/2010 2010-11-03 zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-098.pdf
Nr 0151/97/2010 2010-11-03 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-097.pdf Zał 2010-0151-097 Nr 01.pdf
Nr 0151/96/2010 2010-10-28  powołania operatorów systemów informatycznych ,,OKW'' w Gorzowie Śląskim w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-096.pdf Zał 2010-0151-096 Nr 01.pdf
Nr 0151/95/2010 2010-10-26  ustalenia ceny wywoławczej do kolejnego przetargu na sprzedażnieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-095.pdf
Nr 0151/94/2010 2010-10-25 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-094.pdf
Nr 0151/93/2010 2010-10-22  sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-093.pdf
Nr 0151/92/2010 2010-10-21  zmianw planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-092.pdf
Nr 0151/91/2010 2010-10-18  ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej wGorzowie Śl. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-091.pdf
Nr 0151/90/2010 2010-10-12  norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzów Śląski. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-090.pdf
Nr 0151/89/2010 2010-10-12  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-089.pdf
Nr 0151/88/2010 2010-10-06  przekazania lokalu znajdującego się w budynku komunalnym nr 19 w miejscowości Pakoszów, po zlikwidowanym Przedszkolu - Miejsko Gminnemu OśrodkowiKultury w Gorzowie Śląskim. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-088.pdf
Nr 0151/87/2010 2010-10-06  powołania koordynatora gminnegoodpowiedzialnego za obsługę informatyczną w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-087.pdf Zał 2010-0151-087 Nr 01.pdf
Nr 0151/86/2010 2010-10-06 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-086.pdf
Nr 0151/85/2010 2010-10-06 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-085.pdf
Nr 0151/84/2010 2010-09-30  przejęcia przez Gminę Gorzów Śląski od Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim budynku Nr 23 po byłej szkole w Jastrzygowicach. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-084.pdf
Nr 0151/83/2010 2010-09-30  zmianw planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-083.pdf
Nr 0151/82/2010 2010-09-29  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-082.pdf
Nr 0151/81/2010 2010-09-24  powołaniastałej Komisji d/s ustalania wartości nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śl. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-081.pdf
Nr 0151/80/2010 2010-09-21  podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanieobwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-080.pdf Zał 2010-0151-080 Nr 01.pdf
Nr 0151/79/2010 2010-09-16  zmianw planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-079.pdf
Nr 0151/78/2010 2010-09-14 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-078.pdf
Nr 0151/77/2010 2010-09-14  ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-077.pdf
Nr 0151/76/2010 2010-09-08 przeznaczenia do sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego STAR 200 o numerze rejestracyjnym CEH 4316. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-076.pdf
Nr 0151/75/2010 2010-09-08  zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ­ ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-075.pdf
Nr 0151/74/2010 2010-09-08  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-074.pdf
Nr 0151/73/2010 2010-09-03  ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-073.pdf
Nr 0151/72/2010 2010-08-23  zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-072.pdf
Nr 0151/71/2010 2010-08-23  ustalenia cen wywoławczych do kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-071.pdf
Nr 0151/70/2010 2010-08-19  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-070.pdf
Nr 0151/69/2010 2010-08-11  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-069.pdf
Nr 0151/68/2010 2010-08-06  przeprowadzenia przeglądu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-068.pdf
Nr 0151/67/2010 2010-08-02  przekazania w administrowanie Zakładowi Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim budynku nr 98 położonego w Zdziechowicach na działce nr 463. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-067.pdf
Nr 0151/66/2010 2010-08-02  powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów w dniach 2 i 3 sierpnia 2010r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śl. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-066.pdf
Nr 0151/65/2010 2010-07-28  zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-065.pdf
Nr 0151/68/2010 2010-08-06 przeprowadzenia przeglądu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-068.pdf
Nr 0151/67/2010 2010-08-02 przekazania w administrowanie Zakładowi Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim budynku nr 98 położonego w Zdziechowicach na działce nr 463. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-067.pdf
Nr 0151/66/2010 2010-08-02 powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów w dniach 2 i 3sierpnia 2010r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śl. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-066.pdf
Nr 0151/65/2010 2010-07-28 zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIE Nr 2010-0151-065.pdf
Nr 0151/64/2010 2010-07-28 przekwalifikowania lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 18/1 w Gorzowie Śląskim na lokal użytkowy. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-064.pdf
Nr 0151/63/2010 2010-07-27 ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-063.pdf
Nr 0151/62/2010 2010-07-27 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-062.pdf
Nr 0151/61/2010 2010-07-26 powołania stałej komisji przetargowej działającej w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim oraz ustalenia regulaminu jej pracy.
Nr 0151/60/2010 2010-07-14 powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-060.pdf
Nr 0151/58/2010 2010-06-30 zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-058.pdf
Nr 0151/57/2010 2010-06-30 zmiany użytkowania pomieszczeń po byłym przedszkolu znajdujących się w budynku komunalnym położonym w Pakoszowie Nr 19. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-057.pdf
Nr 0151/56/2010 2010-06-30 wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-056.pdf
Nr 0151/55/2010 2010-06-29 dostosowania nazwiska i odwołania członków Obwodowej Komisji Wyborczej powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-055.pdf
Nr 0151/54/2010 2010-06-29 uchylenia Zarządzenia Nr 0151/16/2007 Burmistrza Gorzowa Śl.19 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad sporządzania sprawozdania finansowego ?Rachunek zysków i strat jednostki?. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-054.pdf
Nr 0151/53/2010 2010-06-28 ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę, położonej w Gorzowie Śl. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-053.pdf
Nr 0151/52/2010 2010-06-24 zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-052.pdf
Nr 0151/51/2010 2010-06-17 zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-051.pdf
Nr 0151/50/2010 2010-06-17 wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-050.pdf
Nr 0151/49/2010 2010-06-16 zmiany załącznika do Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego
Nr 0151/44/2010 2010-06-01 powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
Nr 0151/48/2010 2010-06-11 zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-048.pdf
Nr 0151/47/2010 2010-06-11 powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-047.pdf
Nr 0151/46/2010 2010-06-09 ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż gruntu położonego w Krzyżanowicach. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-046.pdf
Nr 0151/45/2010 2010-06-09 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Nr 0151/44/2010 2010-06-01 powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010roku.
Nr 0151/43/2010 2010-05-28 zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-043.pdf
Nr 0151/42/2010 2010-05-28 wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-042.pdf
Nr 0151/41/2010 2010-05-28 powołania Gminnej Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku powodzi na terenie miasta i gminy Gorzów Śl.
NR 0151/40/2010 2010-05-28 organizacji Gminnych Zawodów Sportowo ? Pożarniczych. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-040.pdf
Nr 0151/39/2010 2010-05-22 wyznaczenia lidera gminnego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-039.pdf
Nr 0151/38/2010 2010-05-20 zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-038.pdf
Nr 0151/37/2010 2010-05-19 odwołania stanu pogotowia alarmowego. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-037.pdf
Nr 0151/36/2010 2010-05-17 wprowadzenia stanu pogotowia alarmowego. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-036.pdf
Nr 0151/35/2010 2010-05-04 ustanowienia koordynatora ds. obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej w Gminie Gorzów Śląski.
Nr 0151/34/2010 2010-05-04 ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-034.pdf
Nr 0151/33/2010 2010-04-30 ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-033.pdf
Nr 0151/32/2010 2010-04-26 podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszcza nieurzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych. ­
Nr 0151/31/2010 2010-04-26 sprzedaży lokalu mieszkalnego. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-031.pdf
Nr 0151/30/2010 2010-04-23 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Nr 0151/29/2010 2010-04-23 zarządzenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-029.pdf
Nr 0151/28/2010 2010-04-22 zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-028.pdf
Nr 015/27/2010 2010-04-07 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-027.pdf
Nr 0151/26/2010 2010-03-31 zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-026.pdf
Nr 0151/25/2010 2010-03-24 ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-025.pdf
Nr 0151/24/2010 2010-03-24 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-024.pdf
Nr 0151/23/2010 2010-03-24 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-023.pdf
Nr 0151/22/2010 2010-03-24 powołania komisji ds. przejmowania i przekazywania nieruchomości komunalnych w administrowanie jednostkom organizacyjnym gminy. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-022.pdf
Nr 0151/21/2010 2010-03-18 sprawie pobierania opłat za pozyskane drewno opałowe (gałęzie konarów drzew) i drewno użytkowe pochodzące z wycinki drzew w pasie drogowym. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-021.pdf
Nr 0151/20/2010 2010-03-17 przekazania administrowanie Zakładowi Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim nieruchomości zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnym w Pakoszowie pod nr 19położonym na działce nr 112. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-020.pdf
Nr 0151/19/2010 2010-03-11 zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-019.pdf
Nr 0151/18/2010 2010-03-10 wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-018.pdf
Nr 0151/17/2010 2010-03-05 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-017.pdf
Nr 0151/16/2010 2010-03-05 sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-016.pdf
Nr 0151/15/2010 2010-02-26 zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-015.pdf
Nr 0151/14/2010 2010-02-24 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Nr 0151/13/2010 2010-02-24 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-013.pdf
Nr 0151/12/2010 2010-02-24 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-012.pdf
Nr 0151/11/2010 2010-02-11 zdjęcia z ewidencji środków trwałych samochodu marki ŻUK o numerze rejestracyjnym CZN415B. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-011.pdf
Nr 0151/10/2010 2010-02-11 zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0151/4/10 12.01.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-010.pdf
Nr 0151/9/2010 2010-02-02 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-009.pdf
Nr 0151/8/2010 2010-01-28 ustalenia cen i opłat za usługi cmentarne. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-008.pdf
Nr 0151/7/2010 2010-01-28 zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-007.pdf
Nr 0151/6/2010 2010-01-25 przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatę terminową. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-006.pdf
Nr 0151/5/2010 2010-01-12 wprowadzenia zasad( polityki ) rachunkowości. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-005.pdf
Nr 0151/3/2010 2010-01-06 norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzów Śląski. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-003.pdf
Nr 0151/4/2010 2010-01-12 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Nr 0151/2/2010 2010-01-05 ustalenia planów wykonawczych budżetu gminy na 2010 rok. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-002.pdf
Nr 0151/1/2010 2010-01-04 przekazania upoważnień kierownikom jednostek. ZARZĄDZENIENr 2010-0151-001.pdf


Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1640
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2010-01-20 10:20:48
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2011-03-08 09:03:13

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2011-03-08 09:03:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-04-14 01:16:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-03-08 09:21:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-03-08 09:19:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-03-08 09:17:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-03-08 09:08:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-03-08 09:07:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-03-08 09:07:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-03-08 09:00:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-02-14 21:40:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-01-20 09:37:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-01-17 11:07:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-01-13 12:55:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-12-30 10:31:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-12-23 14:04:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-12-10 12:47:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-12-03 13:48:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-12-02 11:36:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-11-25 12:34:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-11-15 14:40:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-11-03 12:36:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-10-27 12:59:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-10-11 14:37:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-09-27 11:21:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-09-09 09:35:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-09-02 13:48:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-08-12 13:52:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-07-30 13:23:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-07-09 14:06:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-07-02 14:20:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-06-25 11:40:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-06-18 14:18:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-06-14 13:04:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-06-02 13:34:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-05-24 13:16:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-05-11 11:54:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-05-06 10:52:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-05-06 10:48:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-04-14 10:45:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-30 12:55:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-23 12:25:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-17 09:20:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-10 08:46:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-02-26 11:17:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-02-24 12:52:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-02-16 11:36:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-02-08 12:03:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-02-04 09:34:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-02-04 09:31:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-02-04 09:30:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-01-25 13:54:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-01-25 13:53:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-01-20 13:39:57 Roland Fabianek Publikacja artykułu