logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zarządzenia Burmistrza 2013

Nr
 z
arządzenia

 Data        Zarządzenie w sprawie: Załącznik
Nr0050/097/2013 2013-12-27 wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej do stosowania
Nr0050/096/2013 2013-12-18 zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok
Nr0050/095/2013 2013-12-11 ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży
Nr0050/094/2013 2013-12-05 przekazania lokalu mieszkalnego znajdującego sie w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śl. przy ul. Rynek 4 w administrowanie Zakładowi Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.
Nr0050/093/2013 2013-12-05 przekazania budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Gorzowie Śl. przy ul. Kluczborskiej nr 5 w użytkowanie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gorzowie Śl.
Nr0050/092/2013 2013-12-04 sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr0050/091/2013 2013-12-02 zmian w planie wydatków na 2013 rok
Nr0050/090/2013 2013-11-29 zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok
Nr0050/089/2013 2013-11-29 zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
Nr0050/088/2013 2013-11-27 przejęcia przez Gminę Gorzów Śl. od Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. budynku kiosku i budynku przystanku PKS, znajdujących się na działce 1144 w Uszycach
Nr0050/087/2013 2013-11-26 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
Nr0050/086/2013 2013-11-26 ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży
Nr0050/085/2013 2013-11-15 zimowego utrzymania dróg w sezonie 2013/2014
Nr0050/084/2013 2013-11-14 projektu uchwały budżetowej na 2014 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Nr0050/083/2013 2013-11-13 zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Sląski na 2013 rok
Nr0050/082/2013 2013-11-13 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr0050/081/2013 2013-11-04 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr0050/080/2013 2013-10-30 powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji kontenerów KP-7
Nr0050/079/2013 2013-10-25 zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok
Nr0050/078/2013 2013-10-17 ogłoszenia wykazu nieruchomości oddanej w użyczenie na rzecz Ochotnicznej Straży Pożarnej w Budzowie
Nr0050/077/2013 2013-10-16 konsultacji Programu współpracy Gminy Gorzów Sl. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
Nr0050/076/2013 2013-10-14 zmian w planie wydatków na 2013 rok
Nr0050/075/2013 2013-10-09 wykazu nieruchomości gruntowych do zamiany
Nr0050/074/2013 2013-10-07 przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych Gminy
Nr0050/073/2013 2013-09-30 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
Nr0050/072/2013 2013-09-30 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finanowej
Nr0050/071/2013 2013-09-30 zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2013 rok
Nr0050/70a/2013 2013-09-30 zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok
Nr0050/070/2013 2013-09-30 zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
Nr0050/069/2013 2013-09-19 zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2013 rok
Nr0050/068/2013 2013-09-13 Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Nr0050/067/2013 2013-08-21 wykazu nieruchomości gruntowych do zamiany
Nr0050/066/2013 2013-08-21 zmiany Zarządzenia Nr 0050.61.2013 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 08 sierpnia 2013 r. w sprawie zamrożenia czynszów na lokale użytkowe na terenie Gminy Gorzów Śląski
Nr0050/065/2013 2013-08-21 zmiany Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0050.59.2013 z dnia 23.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Nr0050/064/2013 2013-08-14 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzoerżawy
Nr0050/063/2013 2013-08-14 zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok
Nr0050/062/2013 2013-08-13 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
Nr0050/061/2013 2013-08-08 zamrożenia czynszów za lokale użytkowe na terenie Gminy Gorzów Śląski
Nr0050/060/2013 2013-07-23 przejęcia na stan środków trwałych Gminy Gorzów Śląski wysypiska komunalnego w Krzyżanowicach
Nr0050/059/2013 2013-07-23 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Nr0050/058/2013 2013-07-22 powołania komisji do rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody dla uczniów wybitnie uzdolnionych
Nr0050/057/2013 2013-07-03 zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok
Nr0050/056/2013 2013-07-03 ustalenia ceny wywoławczej do IV przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej położonej w Gorzowie Śl. przy ul. J.Lompy
Nr0050/055/2013 2013-06-27 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Nr0050/054/2013 2013-06-26 zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok
Nr0050/053/2013 2013-06-17 zmiany Zarządzenia Nr 0151/107/10 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych na terenie Gminy Gorzów Sl., zmienione Zarządzeniem Nr 0050.47.2011 z dnia 19 maja 2011 r.
Nr0050/052/2013 2013-06-17 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr0050/051/2013 2013-06-17 zmiany powierzchni użytkowej lokali użytkowych w Gorzowie Śl. przy ul. Rynek 16 i ul. Rynek 18 i 17
Nr0050/050/2013 2013-06-17 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonycvh do wynajmu
Nr0050/049/2013 2013-06-17 ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w Gorzowie Śląskim przy ul. Wojska Polskiego 2
Nr0050/048/2013 2013-06-14 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr0050/047/2013 2013-06-14 zmian w planie wydatków na 2013 rok
Nr0050/046/2013 2013-06-14 zmiany planów  finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzow Sląski na 2013 rok
Nr0050/045/2013 2013-06-14 zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
Nr0050/044/2013 2013-05-24 organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych
Nr0050/043/2013 2013-05-24 oddania w użyczenie Stowarzyszeniu Rozwoju i Odnowy Wsi Pawłowice nieruchomości położonej w Pawłowicach
Nr0050/042/2013 2013-05-23 zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzow Śląski na 2013 rok
Nr0050/041/2013 2013-05-23 upoważnienia Sekretarza Miasta do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w sprawach majątkowych Gminy
Nr0050/040/2013 2013-05-21 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Nr0050/039/2013 2013-05-21 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr0050/038/2013 2013-05-15 ustalenia ceny wywoławczej do V przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem  w częściach wspólnych budynku i gruntu
Nr0050/037/2013 2013-05-07 powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w gospodarstwach rolnych oraz działach specjalnych produkcji rolnej
Nr0050/036/2013 2013-05-02 ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gorzowie Śl. przy ul. Lompy
Nr0050/035/2013 2013-04-30 zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok 
Nr0050/034/2013 2013-04-30 zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
Nr0050/033/2013 2013-04-24 zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok
Nr0050/032/2013 2013-04-22 zatwierdzenia sprawozdań finansowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim, bibliotek i świetlic
Nr0050/031/2013 2013-04-17 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Nr0050/030/2013 2013-04-17 zmiany treści Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Sl. Nr 0050.18.2013 z dnia 26.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy
Nr0050/029/2013 2013-04-03 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży połozonej w Gorzowie Śl. przy ul. Tylnej
Nr0050/028/2013 2013-04-03 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr0050/027/2013 2013-03-20 określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych przez Dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.
Nr0050/026/2013 2013-03-20 przedłużenia powierzenia stamowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Zdziechowicach
Nr0050/025/2013 2013-03-20 ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowasnej położonej w Gorzowie Śl. przy ul. Lompy
Nr0050/024/2013 2013-03-20 ustalenia ceny wywoławczej do IV przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu
Nr0050/023/2013 2013-03-13 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gorzów Śląski i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego
Nr0050/022/2013 2013-03-13 ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w Gorzowie Śląskim przy ul. Rynek 18,17,16
Nr0050/021/2013 2013-06-13 ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gorzowie Śląskim przy ul. Rynek 1
Nr0050/020/2013 2013-06-06 zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2013 rok
Nr0050/019/2013 2013-03-06 powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzowie Śląskim
Nr0050/018/2013 2013-02-26 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr0050/017/2013 2013-02-22 zmian w planie wydatków na 2013 rok
Nr0050/016/2013 2013-02-15 sprzedaży samochodu służbowego RENAULT LAGUNA będącego własnością Gminy Gorzów Śl.
Nr0050/015/2013 2013-02-12 wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości
Nr0050/014/2013 2013-02-12 zmiany treści Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0151/19/2008 zdnia 26.03.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za użytkowanie gruntów stawnowiących własność Gminy Gorzów Śl.
Nr0050/013/2013 2013-02-12 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
Nr0050/012/2013 2013-02-06 wykazu nieruchomości gruntowych do zamiany
Nr0050/011/2013 2013-02-01 ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu
Nr0050/010/2013 2013-01-10 wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kozłowicach na czas jego nieobecności
Nr0050/009/2013 2013-01-10 ogłoszenia wykazu nieruchomości oddanej w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamach
Nr0050/008/2013 2013-01-09 ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Zdziechowicach
Nr0050/007/2013 2013-01-08 powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śl.
Nr0050/006/2013 2013-01-08 odwołania Pani Urszuli Keler z p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śl.
Nr0050/005/2013 2013-01-08 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
Nr0050/004/2013 2013-01-08 ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2013 rok
Nr0050/003/2013 2013-01-04 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
Nr0050/002/2013 2013-01-04 ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu  użytkowego w Gorzowie Śl. przy ul. Wojska Polskiego 4
Nr0050/001/2013 2013-01-02 przekazania uprawnień dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1815
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2013-01-11 13:18:44
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2013-12-27 13:30:01

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2013-12-27 13:30:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-16 10:48:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-13 15:18:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-09 13:51:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-06 15:10:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-02 14:54:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-11-25 14:58:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-11-15 14:42:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-11-12 13:43:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-10-24 14:44:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-10-22 14:16:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-10-09 13:06:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-09-20 13:40:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-22 10:52:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-14 14:44:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-13 09:28:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-07 10:38:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-07-17 12:30:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-20 13:58:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-20 13:58:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-12 13:20:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-06 13:45:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-05-29 14:31:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-05-23 13:44:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-05-16 14:41:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-05-06 11:47:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-30 14:33:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-18 12:44:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-04 13:43:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-03-21 12:13:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-03-15 13:36:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-02-28 12:55:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-02-15 13:46:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-02-13 10:45:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-02-07 09:24:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-02-05 10:55:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-17 09:09:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-11 14:45:25 Roland Fabianek Publikacja artykułu