logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Budżet Gminy na rok 2003, dodana 2003-08-07

U C H W A Ł A Nr IV/28/2002
Rady Miejskiej w Gorzowie Śl.
z dnia 27 grudnia 2002 roku

w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.d pkt.10 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153
poz. 1271/ oraz art.109, 110, 116, 117, 118 i 124 ust. 1, 2 i 3 oraz art.128 ust.2
pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155
poz.1014, z 1999r. Nr 38 poz.360, Nr 49 poz.485, Nr 70 poz.778, Nr 110 poz.1255, z 2000r. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz.1251, Nr 122 poz.1315, z 2001r. Nr 45 poz.497, Nr 46 poz.499,
Nr 88 poz.961, Nr 98 poz.1070, Nr 100 poz.1082, Nr 102 poz.1116, Nr 125 poz.1368 i Nr 145 poz.1623 oraz z 2002r. Nr 41 poz.363 i 365, Nr 74 poz.676,
Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271/ oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
- Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. Nr 62 poz.627, Nr 115 poz.1229, z 2002r.
Nr 74 poz.676 i Nr 113 poz.984/

Rada Miejska w Gorzowie Śl. u c h w a l a, co następuje :


§ 1


Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2003.

§ 2

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.021.800 zł
w tym :
- dotacje na zadania zlecone 640.400 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych 54.000 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3


§ 3


Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.543.400 zł
w tym :
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych 54.000 zł
- wydatki na zadania zlecone 640.400 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3
- wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym
w wysokości 1.100.000 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4


Deficyt budżetowy w wysokości 500.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek.

§ 5


Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w wysokości :
przychody 921.600 zł
rozchody 400.000 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6


Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w wysokości :
przychody 1.575.700 zł
wydatki 1.560.700 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 6


§ 7


Ustala się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w wysokości
263.000 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :
przychody 30.000 zł
wydatki 41.000 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9


Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w wysokości 75.000 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 9.


§ 10


Ustala się plan dotacji podmiotowych w wysokości 118.400 zł
i dotacji celowych w wysokości 28.800 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 10.


§ 11


Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych w wysokości :
przychody 3.000 zł
wydatki : 3.000 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12


Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł


§ 13


Maksymalna wysokość kredytów /pożyczek/ krótkoterminowych zaciąganych
przez Burmistrza Gorzowa Śl. w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 600.000 zł.

§ 14


Maksymalna wysokość sumy, do której Burmistrz Gorzowa Śl. może zaciągać zobowiązania nie może przekroczyć 400.000 zł.


§ 15


Upoważnia się Burmistrza Gorzowa Śl. do dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.


§ 16


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śl.


§ 17


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Budżet Gminy na rok 2003, dodana 2003-08-07Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 4374
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2003-08-08 13:25:54
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2003-08-08 13:25:54