logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Budżet Gminy na 2004 rok, dodana 2004-02-20

U C H W A Ł A Nr II/9/2004
Rady Miejskiej w Gorzowie Śl.
z dnia 18 lutego 2004 roku

w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.d pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 153 poz.1271, Nr 162 poz.1568/ oraz art.109, 110, 116, 117, 118 i 124 ust. 1, 2 i 3 oraz art.128 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 153 poz.1271, Nr 166 poz.1611 i Nr 189 poz.1851, z 2004r. Nr 19 poz.177/ oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. Nr 62 poz.627, Nr 115 poz.1229, z 2002r. Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 233 poz.1957, z 2003r. Nr 46 poz.392, Nr 80 poz.717 i 721, Nr 162 poz.1568, Nr 175 poz.1693, Nr 190 poz.1865, Nr 217 poz.2124, z 2004r. Nr 19 poz.177/

Rada Miejska w Gorzowie Śl. u c h w a l a, co następuje :


§ 1


Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2004.

§ 2


Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.738.010 zł.
w tym :
- dotacje na zadania zlecone 353.855 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych 81.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3

§ 3


Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 10.355.622 zł
w tym :
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych 81.000 zł
- wydatki na zadania zlecone 353.855 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3
- wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym
w wysokości 1.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4


Deficyt budżetowy w wysokości 617.612 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek.

§ 5


Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w wysokości :
przychody 1.089.612 zł
rozchody 472.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4


§ 6


Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w wysokości :
przychody 1.522.000 zł
wydatki 1.522.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6


§ 7


Ustala się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w wysokości
301.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :
przychody 30.000 zł.
wydatki 32.117 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9


Ustala się plan dotacji podmiotowych w wysokości 58.100 zł
i dotacji celowych w wysokości 91.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9


§ 10


Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych w wysokości :
przychody 3.000 zł
wydatki 7.225 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11


Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł


§ 12


Maksymalna wysokość kredytów /pożyczek/ krótkoterminowych zaciąganych
przez Burmistrza Gorzowa Śl. w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 600.000 zł.

§ 13


Maksymalna wysokość sumy, do której Burmistrz Gorzowa Śl. może zaciągać zobowiązania nie może przekroczyć 400.000 zł.

§ 14


Upoważnia się Burmistrza Gorzowa Śl. do dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.

§ 15


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śl.


§ 16


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Neugebauer

Budżet Gminy na rok 2004, dodana 2004-02-23Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 4553
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2004-02-23 09:26:31
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2004-02-26 10:08:42