logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tytuł:

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Komórka  organizacyjna:

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
/IZS-IV/

Osoba odpowiedzialna:

Rafał Meryk – podinspektor ds. gospodarki odpadami

Nr pokoju:

21a (II piętro)

Kontakt:

 

Tel. 034 35 05 710 wew. 54

e-mail: rm.izs@gorzowslaski.pl

Podmioty uprawnione:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w myśl ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250)

Wymagania i potrzebne dokumenty:

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty:

 

Nie dotyczy

 

Miejsce składania wniosku:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim
pok. 13

Organ właściwy:

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Termin załatwiania sprawy:

 

Nie dotyczy

Sposób załatwienia sprawy

Wpisanie do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi   

Tryb odwoławczy:

 

 

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

 

 

·         art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250)

·         §1 uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 grudnia 2012  w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nr  XXIII/167/2012

-         §1 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 2 listopada 2017 r.  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski XXXV/240/2017

·         §1 uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 grudnia 2012  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr  XXIII/169/2012

·         §1 uchwały Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 2 listopada 2017 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik nr  XXXV/243/2017

Dodatkowe informacje:

 

1.    Do składania deklaracji oraz wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są właściciele nieruchomości (właścicielami nieruchomości  są również: współwłaściciele, najemcy, dzierżawcy, zarządy wspólnot mieszkaniowych, zarządy spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości wspólnej, użytkownicy wieczyści, inne podmioty władające nieruchomością).

2.    Podstawa opłaty:

- w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - od gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem zróżnicowania stawki w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość,

- w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – za jednorazowe opróżnienie pojemnika w zależności od jego wielkości oraz rodzaju frakcji odpadu.

3.    W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim w terminie 14 dni

4.    Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;

2) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

5.    Począwszy od 1 lipca 2013 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać - bez wezwania - w terminie do 15 dnia każdego parzystego miesiąca, w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji.

6.    Jeżeli zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opłaty, opłata ulega podwyższeniu lub obniżeniu za miesiąc, w którym nastąpiło to zdarzenie. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego faktu (na formularzu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zaznaczyć, że jest to nowa deklaracja). Jeżeli za miesiąc, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące zmianę, uiszczono opłatę w niewłaściwej wysokości, należy dodatkowo złożyć korektę deklaracji dokonać ewentualnej dopłaty.

7.    Obowiązek wnoszenia opłaty wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 3427
Osoba wprowadzająca informację Rafał Meryk
Osoba publikująca informację Rafał Meryk
Osoba odpowiedzialna za informację Rafał Meryk
Data opublikowania 2017-01-10 11:46:44
Zmodyfikował Iwona Mycka-Kocemba
Data ostatniej aktualizacji 2020-03-10 10:33:54

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-03-10 10:33:54 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2018-04-30 08:55:53 Rafał Meryk Edycja artykułu
2018-04-30 08:40:53 Rafał Meryk Edycja artykułu
2017-01-10 11:46:43 Rafał Meryk Publikacja artykułu