logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Nowe ceny i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 03.11.2021105
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.157.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ OBIEKTEM HALI SPORTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ105
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA104
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.44.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK104
ZARZĄDZENIE BURMIKTRZA NR 0050.71.2021 W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWKI ODPŁATNEGO UDOSTĘPNIENIA ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.103
ŁĄCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE102
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.82.2021 W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA NA POMIESZCZENIA TYMCZASOWE LOKAL NALEŻĄCY DO MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI101
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.124.2021 W SPRAWIE NADANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM101
Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, iż na mocy Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm) każda osoba mieszkająca w Polsce ma obowiązek spisania się w NSP 2021. Odmowa udziału w spisie skutkuje nałożeniem kary grzywny (art.57 i 58 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej t.j. Dz. U. 2021 poz. 955). Aktualnie są już procedowane wnioski o ukaranie osób, które odmówiły spisania się.100
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY100
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.50.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK100
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.51.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK100
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.58.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK100
Nie zwlekaj!! Odbierz telefony z których dzwonią rachmistrze spisowi: 22 828 88 88 oraz 22 279 99 99 100
SPRAWOZDANIA FINANSOWE JEDNOSTKI99
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.40.2021 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2021 ROK98
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.75.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENA NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA "ISKIERKA" W GORZOWIE ŚL.97
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.84.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.113.2016 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 07.12.2016 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA RZECZOZNAWCÓW DO PRZEPROWADZANIA SZACOWANIA ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI97
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.99.2021 W SPRAWIE ODWOŁANIA ZASTĘPCY BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO97
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.103.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIAA PRZEMOCY W RODZINIE96
INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 202296
Sprawozdania 202096
Uchwała nr XXX/240/2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/199/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 lutego 2021r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Pakoszów 8 oraz określenia zasad jej sprzedaży oraz utraty mocy obowiązującej uchwały Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego Nr XXVII/221/2021 z dnia 14 kwietnia 2012r w sprawie uchylenia uchwały XXV/199/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 lutego 2021r oraz uchwały Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego Nr XXIX/235?2021 z dnia 26 maja 2021r w sprawie zmiany uchwały XXVII/221/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 14 kwietnia 2021r94
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH94
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.104.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GORZOWIE ŚL.93
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.122.2021 W SPRAWIE WYNAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO LOKALU UŻYTKOWEGO93
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.128.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA PRZEPROWADZENIA PRZETARGÓW NA ZBYCIE I DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL.93
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 2117 O POWIERZCHNI 0,0041 HA I DZIAŁKA NR 2119 O POWIERZCHNI 0,0924 HA.93
DEKLARACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW92
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.66.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA ZASTĘPCY BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO92
ZARZĄDZENIE BURMITRZA NR 0050.63.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK 92
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.59.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL.NA 2021 ROK91
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.62.2021 W SPRAWIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK91
WYKAZ NOWYCH WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY89
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.123.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE88
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.156.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ88
Czynny telefon do Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim w dniu wyborów tj. 04-07-2021roku- 34350571185
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.133.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.7.2021 z 15.01.2021 W SPRAWIE UTWORZENIA I ORGANIZACJI TELEFONICZNEGO PUNKTU ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-285
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 7 MW LUB FARM FOTOWOLTAICZNYCH O ŁĄCZNEJ MOCY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 7 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W CAŁOŚCI LUB ETAPOWO NA DZIAŁCE EWID. NR 341, 342, 343, OBRĘB KRZYŻANOWICE, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI82
Oświadczenia majątkowe Burmistrza Mariusza Nieckarza 81
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.117.2021 W SPRAWIE NIESKORZYSTANIA Z PRAWA PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁA80
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFOKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU 80
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.73.2021 W SPRAWIE USTALENIA PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-1979
WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH79
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 7 MW LUB FARM FOTOWOLTAICZNYCH O ŁĄCZNEJ MOCY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 7 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ REALIZOWANEGO W CAŁOŚCI LUB ETAPOWO NA DZIAŁCE EWID. NR 338, 339, OBRĘB KRZYŻANOWICE, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI79
BUDOWA WOLNOSTOJĄCEJ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 4 MW (W CZTERECH ETAPACH, KAŻDY PO OK. 1 MW) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 199 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE WIĘCKOWICE, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI79
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.20.2021 W SPRAWIE WPROWADZENIA NORM ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU SILNIKOWEGO EKSPLOATOWANYCH W JEDNOSTKACH OSP Z TERENU GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW OSP W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWEGO I USŁUG78
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/206/202178
BUDOWA WOLNOSTOJĄCEJ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 3 MW (W TRZECH ETAPACH, KAŻDY PO OK. 1 MW) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE DZIAŁEK O NR EWID. 466, 467, 469 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE PAWŁOWICE, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI78
BUDOWA WOLNOSTOJĄCEJ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 2 MW (W DWÓCH ETAPACH, KAŻDY PO 1 MW) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 70 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE JASTRZYGOWICE, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI78
BUDOWA WOLNOSTOJĄCEJ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 16 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENI DZIAŁEK O NR EWID. 74, 75, 77, 88, 89, 91 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE JASTRZYGOWICE, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI77
Uchwała nr XXXIV/263/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Skrońsko74
Uchwała nr XXXIII/254/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gorzów Śląski a Gminą Rudniki w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego- zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu72
ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w wydłużenia terminu konsultacji Programu współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 70
WYKAZ NOWYCH WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO NAJMU SOCJALNEGO LOKALU68
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.136.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO67
Uchwała nr XXXIV/257/2021 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości67
ZMIANA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA "ODWIERCENIU STUDNI GŁĘBINOWEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 137 OBRĘB 0023 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁA, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI, POWIAT OLESKI, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE67
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.135.2021 W SPRAWIE UDZIELENIE UPOWAZNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY65
Uchwała nr XXXIV/261/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Pakoszów65
Uchwała nr XXXIII/253/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gorzów Śląski a Gminą Praszka w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego- zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu64
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 7 MW LUB FARM FOTOWOLTAICZNYCH O ŁĄCZNEJ MOCY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 7 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ REALIZOWANEGO ETAPOWO LUB W CAŁOŚCI NA DZIAŁCE EWID. NR 6 OBRĘB GOŁA, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI64
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.93.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA OKOLICZNOŚĆ OGŁOSZENIA NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA D/S KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ61
Uchwała nr XXXIV/258/2021 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych61
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.146.2021 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA ROCZNEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.61
Uchwała nr XXXIV/256/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej60
Uchwała nr XXXIV/260/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonej w miejscowości Dębina 59
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.108.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK58
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.106.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANZIACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK57
Uchwała nr XXXIV/262/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Pakoszów nr 8 oraz określenia zasad jej sprzedaży57
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.83.2021 W SPRAWUIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW SL. NA 2021 ROK56
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.86.2021 W SPRAWIE USTALENIA PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-1954
zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej54
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.87.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK53
Uchwała nr XXXIV/259/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonej w Gminie Gorzów Śląski53
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.98.2021 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2021 ROK51
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.137.2021 W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA ĆWICZEŃ GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAMACH ĆWICZEŃ KOMENDANTA GMINNEGO OSP ORAZ KOMENDY POWIATOWEJ PSP W OLEŚNIE51
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.79.2021 W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK50
ZARZĄDZENIE BURMISTRZANR 0050.80.2021 W SPRAWIE ZMIANYU PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK50
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.92.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK 49
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.107.2021 W SPRAWIE USTALENIA PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVOD-1949
OGŁOSZENIE O KWOCIE DOTACJI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH OD 01.11.202149
Uchwała nr XXXIV/255/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok48
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.89.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU D/S PROMOCJI SZCZEPIEŃ W RAMACH REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-1946
GRABOWSKI MARCIN46
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.74.2021 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2021 ROK45
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.154.2021 W SPRAWIE WYZNACZENIA NAUCZYCIELA DO ZASTĘPOWANIA DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KOZŁOWICACH NA CZAS JEGO NIEOBECNOŚCI44
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.72.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK43
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.88.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK43
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.149.2021 W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA PRACOWNIKÓW MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL. DO POŚWIADCZANIA ZA ZGODNOŚĆ ODPISU DOKUMENTÓW Z ORYGINAŁEM43
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.77.2021 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2021 ROK42
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.91.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK42
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.119.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK42
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.118.2021 W SPRAWIE SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W ZARZĄDZENIU NR 0050.111.2021 Z 24.08.2021 R.41
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.141.2021 W SPRAWIE KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚL. Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYM. W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE Z 24.04.2003 (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1057 ze zm.) NA ROK 202240
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.102.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.110.2016 Z 28.11.2016 W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD I PROCEDUR CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W GMINIE GORZÓW ŚL., JEJ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH I SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM39
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.116.2021 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2021 ROK38
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.138.2021 W SPRAWIE SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W ZARZĄDZENIU NR 0050.128.2021 Z 23.09.202138
ZARZĄDZENIE Nr 0050.148.2021 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 4 LISTOPADA 2021 ROKU W SPRAWIE NADANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM37
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.111.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK36