logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.106.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANZIACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK76
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAMIANY LOKALU MIESZKALNEGO Z DNIA 08-12-202175
PRZEDSIĘWZIĘCIE POLEGAJĄCE NA DODANIU DO PROWADZONEGO PROCESU PRZETWARZANIA W INSTALACJI DO PRODUKCJI WYROBÓW CERAMICZNYCH ZA POMOCĄ WYPALANIA NOWYCH KODÓW ODPADÓW75
Uchwała nr XXXVI/278/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 202275
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.83.2021 W SPRAWUIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW SL. NA 2021 ROK75
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.86.2021 W SPRAWIE USTALENIA PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-1975
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.149.2021 W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA PRACOWNIKÓW MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL. DO POŚWIADCZANIA ZA ZGODNOŚĆ ODPISU DOKUMENTÓW Z ORYGINAŁEM74
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.79.2021 W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK72
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.87.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK72
Uchwała nr XXXVI/275/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do spółki pn.Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 71
ZARZĄDZENIE BURMISTRZANR 0050.80.2021 W SPRAWIE ZMIANYU PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK71
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.137.2021 W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA ĆWICZEŃ GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAMACH ĆWICZEŃ KOMENDANTA GMINNEGO OSP ORAZ KOMENDY POWIATOWEJ PSP W OLEŚNIE71
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY Z DNIA 08-12-202170
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.171.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL. 70
OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ70
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO GORZÓW ŚLĄSKI UL. RYNEK 12 70
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.92.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK 69
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.154.2021 W SPRAWIE WYZNACZENIA NAUCZYCIELA DO ZASTĘPOWANIA DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KOZŁOWICACH NA CZAS JEGO NIEOBECNOŚCI69
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej przy ul. Byczyńskiej w Gorzowie Śląskim”68
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.107.2021 W SPRAWIE USTALENIA PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVOD-1968
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.138.2021 W SPRAWIE SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W ZARZĄDZENIU NR 0050.128.2021 Z 23.09.202168
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFOKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU Z DNIA 08-12-202167
Uchwała nr XXXVI/273/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok67
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.98.2021 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2021 ROK67
ZARZĄDZENIE Nr 0050.148.2021 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 4 LISTOPADA 2021 ROKU W SPRAWIE NADANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM66
ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2021 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 1 GRUDNIA 2021 ROKU W SPRAWIE NADANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM63
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SKROŃSKU OZNACZONYCH JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2 O POWIERZCHNI 0,2232 HA I DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 3 O POWIERZCHNI 0,2668 HA62
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.118.2021 W SPRAWIE SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W ZARZĄDZENIU NR 0050.111.2021 Z 24.08.2021 R.62
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.147.2021 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU62
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.74.2021 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2021 ROK61
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.77.2021 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2021 ROK61
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.88.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK61
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.116.2021 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2021 ROK61
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.119.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK61
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.113.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-1960
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.72.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK59
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: 1. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Zdziechowicach” 2. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Jastrzygowicach”58
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.89.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU D/S PROMOCJI SZCZEPIEŃ W RAMACH REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-1958
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji56
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.91.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK56
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.111.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK56
ZARZĄDZENIE BUR,MISTRZA NR 0050.112.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANZIACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK55
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.141.2021 W SPRAWIE KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚL. Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYM. W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE Z 24.04.2003 (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1057 ze zm.) NA ROK 202254
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.158.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.60.2014 Z 01.09.2014 W SPRAWIE USTALENIA MINIMALNYCH STAWEK CZYNSZU NAJMU ZA 1 M2 POWIERZCHNI LOKALI UŻYTKOWYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL. I INNYCH ZARZĄDZEŃ54
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.159.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.14.2015 Z 04.02.2015 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA REGULAMINU PRZEPROWADZANIA PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ54
OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY ULICY RYNEK 1254
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.151.2021 W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK I PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ53
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.102.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.110.2016 Z 28.11.2016 W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD I PROCEDUR CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W GMINIE GORZÓW ŚL., JEJ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH I SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM52
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.2.2022 W SPRAWIE NADANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM51
Klauzula podatki51
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.115.2021 W SPRAWIE SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W ZARZĄDZENIU NR 0050.109.2021 Z 12.08.2021 R.51
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.150.2021 W SPRAWIE WYDŁUŻENIA TERMINU KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚL. Z ORGANi0ZACJAMI POZARZĄDOWYMI 51
ZARZĄDZENIE Nr 0050.176.2021 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA BURMISTRZA DO SPRAW REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. 50
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.109.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK49
Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 202248
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.152.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK44
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.3.2022 W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM42
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.134.2021 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2021 ROK42
Wykaz nowych wnioskodawców zakwalifikowanych do najmu na czas nieoznaczony42
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji41
zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej39
ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 21 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ POPRZEZ WNIESIENIE WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO (APORTU) DO SPÓŁKI PN. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.129.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK39
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.130.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK 39
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.140.2021 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA SPIOSU Z NATURY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY39
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.142.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDZETU GMINY NA 2021 ROK39
zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej37
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.120.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL.NA 2021 ROK36
ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE ZASAD WYKONYWANIA PRACY ZDALNEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORZOWIE ŚLĄSKIM35
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.127.2021 W SPRAWIE PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-1934
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.145.2021 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA34
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.126.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK33
Wykaz nowych wnioskodawców zakwalifikowanych do zamiany lokalu mieszkalnego 33
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.143.2021 W SPRAWIE ZMIAMY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZOW ŚL. NA 2021 ROK33
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.170.2021 W SPRAWIE WYBORU DŁUGOŚCI OKRESU WYLICZENIA RELACJI OKREŚLONYCH W ART. 243 UST. 1 USTAWY Z 27.08.2009 O FINANSACH PUBLICZNYCH32
Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej i promocji DGP30
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.139.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK28
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022- WYKONYWANIE PIELĘGNACJI LUDZI CHORYCH, STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DOMU ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG REHABILITACYJNYCH PROWADZONYCH W GABINECIE REHABILITACYJNYM W GORZOWIE ŚLĄSKIM25
ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2022 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku. 24
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU- UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W MIEJSCOWOŚCIACH GORZÓW ŚLASKI I USZYCE.24
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ23
WYKAZ NOWYCH WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAMIANY LOKALU MIESZKALNEGO Z DNIA 21-01-202223
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.162.2021 W SPRAWIE PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W RAMACH INICJATYWY LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI21
KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO21
ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2022 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku. 21
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.155.2021 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2021 ROK20
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.161.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK20
Uchwała nr XXXVII/280/2022 w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo-Gminnego "Samorządy Ziemi Oleskiej" zgodnego z projektem statutu uzgodnionego z wojewodą20
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.153.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZLOW SL. NA 2021 ROK19
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.164.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK19
WYKAZ NOWYCH WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY Z DNIA 21-01-202217
MGOPS GORZÓW ŚL. - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 17
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.5.2022 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z 17.12.2021 O DODATKU OSŁONOWYM, W ZIWĄZKU Z ART. 411 UST. 10R USTAWY Z 27.04.2001 ROKU PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA16
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.177.2021 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI I POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL. 14
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.1.2022 W SPRAWIE PRZEKAZANIA UPRAWNIEN DYREKTOROM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY13
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ11
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.178.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK11
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.180.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI D/S PRZEPROWADZANIA KONTROLI W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.10
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.172.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK8
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.181.2021 W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA URZĄDZENIA ZABAWOWEGO DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W GORZOWIE ŚL. - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SKROŃSKU8