logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Artykuły archiwalne

Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

  Nr uchwały

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży od VIII 2014

Oferty realizacji zadań publicznych

Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Piś-VII

Urząd Stanu Cywilnego USC-VI

Referat Spraw Obywatelskich, Rekreacji i Zdrowia So-V

Referat Gospodarki Mieszkaniowej i Rozwoju Gospodarczego GMR-IV

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III

Referat Finansowy Fn-II

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, pr

Wniosek na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

 

Wydawanie pozwoleń na przejście inwestycji liniowej (wodociąg, kanalizacja, linia energetyczna, linia telekomunikacyjna) przez nieruchomości stanowiące drogi gminne

Wydawanie

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące

Wyjazd za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Wymeldowanie w trybie decyzji administracyjnej

Dane teleadresowe, informacje ogólne

 

Wyjazd za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

Przyjęcie zgłoszenia meldunkowego

Składanie wniosków o wydanie paszportu

SKŁADANIE

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w tym jednorazowe podczas organizowanych imprez

Wydawanie

Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej dla celów emerytalno - rentowych

Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wpis do

Zezwolenie na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną

Zezwolenie na

Przyjmowanie zgłoszeń o objawach chorób zwierząt łownych

Przyjmowanie

Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi

Wydawanie

Zaświadczenie o zadłużeniu w podatku od nieruchomości osób fizycznych

Wnioski w sprawach ulg ustawowych w podatku rolnym - osoby fizyczne

Wnioski w sprawach ulg podatku od środków transportowych osób fizycznych(odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty)

Wnioski w sprawach ulg podatku rolnego osób fizycznych (odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty)

Wnioski w sprawach ulg podatku rolnego osób prawnych (odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty)

Wnioski w sprawach ulg podatku od nieruchomości osób prawnych

Wnioski w sprawach ulg podatku od nieruchomości osób fizycznych

Podatek rolny i leśny - wydawanie zaświadczenia o figurowaniu w rejestrach gruntowych osób fizycznych

Podatek od nieruchomości - wydawanie zaświadczenia o figurowaniu w rejestrach gruntowych osób fizycznych

Wnioski w sprawach ulg podatku od środków transportowych osób prawnych

WYBORY

Wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu

Przetargi na nieruchomości gminne

Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r

Zamówienia powyżej 30 tyś. EUR

Zamówienia publiczne 2014

Informacja o wyborach do Parlamentu Europejskiego

Wszystko co powinieneś wiedzeć o wyborach znajdziesz : http://pkw.gov.pl/

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Treść obwieszczenia Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania

Obwieszczenia o zmianach w planie przestrzennego zagospodarowania i w studium uwaunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM

Przetargi rok 2008

Zamówienia publiczne 2009

Wybory samorzadowe 2010

Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz inne dokumenty zawierające dane o środowisku

Polityki,strategie, plany lub programy oraz ich projekty

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

Wnioski : o wydanie decyzji, udzielenie wskazań lokalizacyjnych oraz programu dostosowawczego

Protokoły

Uchwały Rady Miejskiej

Informacja o wyborach do Sejmu i Senatu RP

Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2012 r.

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2013 r.

Zamówienia publiczne 2010

Zamówienia publiczne 2011

Zamówienia publiczne 2012

Zamówienia publiczne 2013

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Zarządzenia Burmistrza 2014

  Nr  z

Formularz EPUAP

Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw

Formularz PDF

Wybierz sposób dostarczenia wniosku do urzędu

Jak przeglądać BIP

Wyszukiwarka zaawansowana

Wyniki wyszukiwania

Rejestr zmian stron

Redaktorzy biuletynu

Statystyki podstron

Mapa biuletynu

Pobierz programy

Zarządzenia Burmistrza 2013

Nr

Informacja o terminie oraz planowanym porządku obrad sesji Rady Miejskiej

     

Zarządzenia Burmistrza 2012

Nr

Udostępnianie aktów normatywnych publikowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorze Polskim

Zgodnie z pismem z dnia 17 grudnia 2009 Rządowego Centrum Legislacji w sprawie

Zarządzenia Burmistrza 2011

Nr

Uchwały Rady Miejskiej kadencja -2010-2014

I sesja Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 listopada 2010 r.

Nabór na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2010r.

Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w

Zawiadomienia

  Starosta Oleski zawiadamia o wyłożeniu

nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)

 

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim informuje, że zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów