logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu VIII-XI 2013

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.87.2013
Burmistrza Gorzowa Śl.
z dnia 26 listopada 2013r.
 
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.
 
            Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ w wykonania Uchwały Nr III/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi mienie komunalne, Burmistrz Gorzowa Śl. zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
 
1.Przeznacza się do wynajmu w trybie nieograniczonego przetargu ustnego lokal
    użytkowy położony w Gorzowie Śl. przy ul. Rynek 1, 46-310 Gorzów Śl. opisana w KW   
    Nr OP1L/00007876/2 – brak obciążeń.  
2.W/w lokal jest przeznaczony na działalność usługowo-handlową.
3.Lokal składa się z: I pom. handlowe - 55,91m2 , II pom. magazynowe -13,20m2  
    o powierzchni 69,11m2
4.Lokal wyposażony jest w sieć wodociągowo-kanalizacyjną  i elektryczną.
5.Minimalana stawka za 1m2 wynosi 8,00 zł. /jest to kwota netto bez podatku VAT/
6.Miesięczny czynsz uiszcza się w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego w kasie  
   Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. lub na konto w BS Zawadzkie O/Gorzów Śl.  
   nr 89091058-390-3600-1.
7.Stawka czynszu za 1m2 nie podlega podwyżce w pierwszym roku najmu. Po upływie  
    pierwszego roku umowy stawka zostaje podwyższona raz na rok o średnioroczny
    wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego    
    Urzędu Statystycznego.
8.Termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń.
 
§ 4
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 28.11.2013r. do 18.12.2013r.
 

Burmistrz Gorzowa Śl.

mgr inż. Artur Tomala

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.73.2013
Burmistrza Gorzowa Śl.
z dnia 30 września 2013r.
 
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.
 
            Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ w wykonania Uchwały Nr III/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi mienie komunalne, Burmistrz Gorzowa Śl. zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
1.Przeznacza się do wynajmu w trybie nieograniczonego przetargu ustnego lokal
    użytkowy położony w Gorzowie Śl. przy ul. Rynek 18 i 17, 46-310 Gorzów Śl.    
2.W/w lokal jest przeznaczony na działalność usługowo-handlową.
3.Lokal składa się z dwóch pomieszczeń o ogólnej powierzchni użytkowej 48,14m2
   I pomieszczenie handlowe o powierzchni 17,36m2 położone jest przy ul. Rynek 18 w
   Gorzowie Śl. opisane w KW Nr OP1L/00007821/2– brak obciążeń, II pomieszczenie
   magazynowe o powierzchni 30,78 m 2 położonej jest przy ul. Rynek 17 w Gorzowie Śl.
   opisane w KW Nr OP1L/00007818/8 – brak obciążeń.
4.Lokal wyposażony jest w sieć wodociągowo-kanalizacyjną i elektryczną.
5.Minimalana stawka za 1m2 wynosi 8,00 zł. /jest to kwota netto bez podatku VAT/
6.Miesięczny czynsz uiszcza się w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego w kasie  
   Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. lub na konto w BS Zawadzkie O/Gorzów Śl.
   nr 89091058-390-3600-1.
7.Stawka czynszu za 1m2 nie podlega podwyżce w pierwszym roku najmu. Po upływie  
    pierwszego roku umowy stawka zostaje podwyższona raz na rok o średnioroczny
    wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego    
    Urzędu Statystycznego.
8.Termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń.
 
§ 4
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od  03.10.2013r. do 23.10.2013r.
 
 
       Burmistrz Gorzowa Śl.
               Artur Tomala
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.62.2013
Burmistrza Gorzowa Śl.
z dnia 13 sierpnia 2013r.
 
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.
 
          Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ w wykonania Uchwały Nr III/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi mienie komunalne, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1. Przeznacza się do wynajmu w trybie I nieograniczonego przetargu ustnego lokal  
    użytkowy położony w Gorzowie Śl. przy ul. Wojska Polskiego 4, 46-310 Gorzów Śl.
    na działce nr 1043 opisana w  KW OP1L/00007820/5 - brak obciążeń.
2. W/w lokal jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Lokal składa się z: I pomieszczenia – 12,02m 2, pomieszczenia socjalnego - 1,98m2
4. Lokal wyposażony jest w sieć wodociągowo-kanalizacyjną i elektryczną.
5. Minimalna stawka za 1m 2 wynosi 8,00 zł. (jest to kwota netto bez podatku VAT)
6. Miesięczny czynsz uiszcza się w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego w kasie
     miejscowego Zakładu Usług Komunalnych lub na konto w BS Zawadzkie 0/Gorzów Śl.                  
    nr 89091058-390-3600-1.
7. Stawka czynszu za 1m2 nie będzie podlegać podwyżce o stopień rocznej inflacji za 
    poprzedni rok ogłoszony przez Prezesa GUS od dnia 1 września 2013r. do dnia 31 grudnia
    2015r.(zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.61.2013r. z dnia 08.08.2013r.)             
8. Termin przetargu na najem w/w lokalu użytkowego zostanie podany w odrębnym
    ogłoszeniu o przetargu.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń.
 
 Burmistrz Gorzowa Śląskiego
mgr inż. Artur Tomala
 
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gorzowie Śl.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Malecha
Data wytworzenia: 2012-10-17

 


 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1279
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2012-06-18 13:57:46
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2014-08-29 10:08:45

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2014-08-29 10:08:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-11-29 10:22:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-11-29 10:16:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-10-02 10:54:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-10-02 10:31:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-09-12 08:52:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-14 11:16:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-14 11:09:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-13 10:33:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-17 13:56:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-17 11:31:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-03-13 09:51:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-02-13 08:06:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-09 07:49:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-09 07:45:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-04 11:15:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-17 14:10:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-17 14:08:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-17 14:08:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-17 14:06:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-18 13:58:35 Roland Fabianek Publikacja artykułu