logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2012-2013 old

 

 

 
      ZARZĄDZENIE Nr 0050.95.2013 
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 11 grudnia  2013r
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży
 
                  Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2013 poz.594 i 645) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102, poz.651 z póź. zm.)  w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/37/2001 z dnia 24.10.2001r w sprawie „przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Gorzów Śl”
zarządza się, co następuje :
 
                                                                                        § 1
Przeznacza się do sprzedaży jeden lokal użytkowy i trzy lokale mieszkalne wyodrębnione w budynku  znajdującym się w Gorzowie Śl. przy ul. Wojska Polskiego 20, wraz z pomieszczeniami    przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu tj. działki nr 2023/2   o pow. 0,1509 ha, wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia. Dla nieruchomości prowadzona jest OP1L/00011156/0, gdzie w dziale III i IV księgi brak jest  zapisów obciążających. Dla lokali nie urządzono odrębnych ksiąg wieczystych lokalowych.
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość   posiada dostęp do drogi asfaltowej, jest podłączona do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i  energetycznej.
 
§ 2
Przy sprzedaży lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz z udziałem w częściach wspólnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, stosuje się bonifikatę  w wysokości 30% od ceny nieruchomości.
 
                                                                                          § 3                                                                          
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicach informacyjnych.                                          
                                                                        
                                                                                          § 4
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 12.12.2013r do 02.01.2014r. Termin złożeniawniosku o roszczenie nabycia w/w  nieruchomości gminnej, wynikające z art.34 pkt 2, ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j z 2010r Dz.U.Nr 102, poz.651 ze zm.) upływa z dniem 23.01.2014r.
§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.86.2013 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 26 listopada 2013r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży

 
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 0050. 92.2013
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia  4 grudnia 2013r
w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego
 
    Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 poz.594 i 645)  oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r Nr 102, poz.651 z póź. zm.) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Nr 28/V/98 z dnia 18.06.1998r  w sprawie „zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Gorzów Śl.” w związku z rozwiązaniem umowy najmu na lokal nr 6, wyodrębniony w budynku mieszkalnym znajdującym się w Krzyżanowicach nr 16,
zarządza się, co następuje :
 
§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu lokal mieszkalny nr 6 o pow. 49,10 m2, wyodrębniony na parterze budynku mieszkalnego, znajdującego się w Krzyżanowicach nr 16,  wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 8,32 m2 w budynku gospodarczym i udziałem wynoszącym 698/1000 w częściach wspólnych gruntu tj. działki nr 193 o pow. 0,4445 ha, oraz budynków znajdujących się na tym gruncie czyli budynku mieszkalnego, gospodarczego z ubikacjami.
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa opisana jest  w KW OP1L/00025022/3 w SR Oleśnie, gdzie w dziale III i IV księgi nie ma zapisów obciążających. W/w lokal nie posiada odrębnej KW. Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość posiada dostęp do drogi asfaltowej, jest podłączona do sieci: wodociągowej, energetycznej.
Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej- 19.600 zł.
 
                                                                                                                       § 2
 
Termin przetargu na sprzedaż nieruchomości zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.
 
 
                                                                                                                       § 3
                                                                         
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicach informacyjnych.                                          
 
 
                                                                                                                        § 4
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od dnia 05.12.2013r do 25.12.2013r. Termin złożeniawniosku o roszczenie nabycia nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży upływa z dniem 15.01.2014r.
 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.86.2013 
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 26 listopada 2013r
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży
 
                  Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2013 poz.594 i 645) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102, poz.651 z póź. zm.)  w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/37/2001 z dnia 24.10.2001r w sprawie „przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Gorzów Śl”
zarządza się, co następuje :
 
§ 1
Przeznacza się do sprzedaży jeden lokal użytkowy i trzy lokale mieszkalne wyodrębnione w budynku  znajdującym się w Gorzowie Śl. przy ul. Wojska Polskiego 20, wraz z pomieszczeniami    przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu tj. działki nr 2023/2   o pow. 0,1509 ha, wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia. Dla nieruchomości prowadzona jest OP1L/00011156/0, gdzie w dziale III i IV księgi brak jest  zapisów obciążających. Dla lokali nie urządzono odrębnych ksiąg wieczystych lokalowych.
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość   posiada dostęp do drogi asfaltowej, jest podłączona do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i  energetycznej.
 
 
§ 2
Przy sprzedaży lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz z udziałem w częściach wspólnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, stosuje się bonifikatę  w wysokości 30% od ceny nieruchomości.
 
                                                                         § 3                                                                         
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicach informacyjnych.                                         
                                                                        
                                                                         § 4
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 28.11.2013r do 19.12.2013r. Termin złożeniawniosku o roszczenie nabycia nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży upływa z dniem 09.01.2014r.
 
 

 

 

                    ZARZĄDZENIE Nr 0050. 82.2013          
Burmistrza Gorzowa Śl.
 z dnia 13 listopada 2013r
                                                              
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży
 
                Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2013 poz.594 i 645) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102, poz.651 z póź. zm.) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. nr XXXI/232/2013 z dnia 19.09.2013r.w sprawie „wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zdziechowicach.”
zarządza się , co następuje:
§ 1
 
Przeznacza się do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomość rolną, oznaczoną jako działka nr 545/5, o pow. 0,7234 ha, o w tym grunty orne w klasie IVa, i pastwisko, położoną w Zdziechowicach, km 3, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i gruntu rolnego, opisaną w KW OP1L/00029185/1 -bez obciążeń.
Dla w/w działki brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, w studium –w przewadze uprawy rolne i częściowo zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna. Dojazd drogą gminną, asfaltową.
Nieruchomość ma możliwość podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej. 
Cena sprzedaży nieruchomości -37.000 zł
 
§ 2
Termin przetargu  na sprzedaż  w/w nieruchomości zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.                                         
 
§ 4
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 14.11.2013r do 05.12.2013r. Termin złożeniawniosku o roszczenie nabycia nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży upływa z dniem 27.12.2013r.
 

 

      ZARZĄDZENIE Nr 0050.94.2012
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 19.11.2012r
 
w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego
           Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102, poz.651 z póź. zm.)  w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Nr I/2/04 z dn.28.01.2004r w sprawie „przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych i określenie zasad ich zbycia” w związku z rozwiązaniem umowy  najmu na lokal mieszkalny:
zarządza się, co następuje :
 
§ 1
 
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu lokal nr 1, o pow. 54,03 m2 wyodrębniony na parterze 30-sto rodzinnego bloku,   znajdującego się w Gorzowie Śl. przy ul. Chopina nr 4, wraz z przynależną piwnicą nr 19 o    pow. 3,27 m2 i udziałem wynoszącym 206/10000 w częściach wspólnych gruntu tj. działki    nr 2022 o pow. 0,41 ha oraz w częściach wspólnych budynków znajdujących się na tym    gruncie. Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi 100.500 zł
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana dwoma blokami 30-rodzinnymi nr 2 i nr 4, gdzie większość lokali wchodzi w skład wspólnoty, opisana jest w KW nr OP1L/00010262/9,  gdzie w dziale III i IV księgi nie ma zapisów obciążających. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość posiada dostęp do drogi asfaltowej, jest podłączona do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, w budynku funkcjonuje centralne ogrzewanie.
 
§ 2
Termin przetargu na sprzedaż  w/w nieruchomości zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.
                                        
§ 4
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 22.11.2012r do 13.12.2012r . Termin złożeniawniosku o roszczenie nabycia nieruchomości lokalowej na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( tj. z 2010r Dz.U. Nr 102, poz. 651) upływa z dniem 03.01.2013r.
 
 
 

Burmistrz

mgr inż. Artur Tomala

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050. 89.2012
Burmistrza Gorzowa Śl.
z dnia 12 listopada 2012r
                                                              
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży, położonych w Gorzowie Śl.
 
                Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102, poz.651 z póź. zm.) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. XXI/151/2012 z dnia 24.10.2012r w sprawie „wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  położonych w Gorzowie Śl. ”
zarządza się , co następuje:
§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomość niezabudowaną, o pow. 0,0600 ha, położoną w Gorzowie Śl. pomiędzy ul. Lompy i obwodnicą, oznaczoną wg. ewidencji gruntów jako działki nr nr 1112, 1114,1115, będącą obecnie nieużytkiem.. W/w nieruchomość opisana jest w KW OP1L/00025721/3, gdzie w dziale III i IV nie ma zapisów ją obciążających. Działka leży w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie w studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego to zabudowa mieszkaniowa. Działka położona przy sieci: wodociągowej , kanalizacyjnej i energetycznej.
Cena sprzedaży nieruchomości wynosi  brutto 21.200
§ 2
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość o pow. 0,0226 ha, złożoną z działek nr nr 1100 i 1102, na poszerzenie i lepsze zagospodarowanie działki sąsiedniej nr 1097. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży ma kształt prostokątny, powstała z nieużytkowanej drogi wewnętrznej,  ze względu na wielkość i położenie nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania, leży pomiędzy ul. Lompy i obwodnicą, w strefie zabudowy mieszkaniowej. Dla w/w działek urządzone są KW OP1L/00011388/5 i OP1L/00054020/1, gdzie w działach III i IV brak jest zapisów obciążających. Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium kierunków i uwarunkowań –przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe, ma możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.  
Cena sprzedaży  wynosi brutto 8.200  zł.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.                                         
 
§ 4
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 15.11.2012r do 06.12.2012r. Termin złożeniawniosku o roszczenie nabycia nieruchomości upływa z dniem 27.12.2012r.
                      Burmistrz
mgr inż. Artur Tomala
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 0050. 90.2012
Burmistrza Gorzowa Śl.
z dnia 12 listopada 2012r
                                                              
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do  sprzedaży
 
                Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102, poz.651 z póź. zm.) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. XXI/152/2012 z dnia 24.10.2012r w sprawie „wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  położonej w Kozłowicach”
zarządza się , co następuje:
 
§ 1
 
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Kozłowicach, nieruchomości położonej w Kozłowicach, oznaczonej jako działka nr 463/67 o pow. 0,0074 ha, o kształcie wąskiego prostokąta, nie nadającej się do samodzielnego zagospodarowania, z przeznaczeniem na działalność sakralną – tj. plac kościelny. Dla nieruchomości prowadzona jest KW 49159, gdzie w działach III i IV brak jest zapisów obciążających. Dla działki brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium kierunków i uwarunkowań –działka oznaczona jest jako teren cmentarza i kościoła. Działka leży na terenie placu kościelnego, ma możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.  
Cena sprzedaży  wynosi netto 850 zł.
Przy sprzedaży działki zastosowanie ma 30% bonifikata od ustalonej ceny sprzedaży.
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.                                         
 
§ 3
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 15.11.2012r do 06.12.2012r. Termin złożeniawniosku o roszczenie nabycia działki nr 463/67, położonej w Kozłowicach, upływa z dniem 27.12.2012r.
                     

Burmistrz

mgr inż. Artur Tomala

                                     ZARZĄDZENIE Nr 0050.79.2012          
Burmistrza Gorzowa Śl.
                                                  z dnia 17 października 2012r
                                                              
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży
 
                Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102, poz.651 z póź. zm.) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. XIX/141/2012 z dnia 08.08.2012r w sprawie „wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Gorzowie Śl”
zarządza się , co następuje:
 
§ 1
 
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki niezabudowane, położone w Gorzowie Śl., o kształcie wąskich prostokątów, nie nadające się do samodzielnego zagospodarowania, powstałe z podziału nie użytkowanej drogi wewnętrznej, wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia, z przeznaczeniem na powiększenie sąsiednich działek siedliskowych , na poprawę ich zagospodarowania. Dla nieruchomości prowadzona jest KW OP1L/00052882/7, gdzie w działach III i IV brak jest zapisów obciążających. Dla wymienionych w załączniku działek brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium kierunków i uwarunkowań –przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową. Działki  mają utrudniony dostęp do drogi publicznej, mają możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.  
 
§ 2
 
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działkę niezabudowaną nr 745/1 o pow. 0,0327 ha,  na powiększenie sąsiednich nieruchomości tj. działek nr 653 i 654, położoną w Gorzowie Śl., poza terenem zabudowy, pomiędzy łąkami i ogródkami działkowymi, stanowiącą nieużytek, dla której brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości prowadzona jest KW OP1L/00052882/7, gdzie w działach III i IV brak jest zapisów obciążających. Działka nie ma utrudniony dostęp do drogi, brak uzbrojenia w media.  Cena sprzedaży działki wynosi 950 zł
                                                                  § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.                                         
 
§ 4
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 18.10.2012r do 07.11.2012r. Termin złożeniawniosku o roszczenie nabycia nieruchomości gminnych, przeznaczonych do sprzedaży upływa z dniem 28.11.2012r.
                     
 
 
 
Burmistrz
mgr inż. Artur Tomala
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr0050.79.2012
                                                                                  Burmistrza Gorzowa Śl.
                                                                                       z dnia 17.10.2012                                            
 
  Wykaz działek położonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na  powiększenie sąsiednich  działek siedliskowych,
Lp.
 
   
 Nr działki
 
 
Pow.
nieruchom. 
w  ha
 
Numer sąsiedniej działki siedliskowej
Cena brutto nieruchomości w zł /w tym 23 %VAT/ 
1.
 
745/2
0,0085
 
       731
   
     2.520
2.  
745/3
   0,0080
 
      732
    2.400       
      
3.
745/4
   0,0118
      733
     3.430
    
4.
745/5 
   0,0132
      734
     3.800          
    
5.
745/6
 
 
   0,0097
      735
     2.850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ZARZĄDZENIE Nr 0050.50.2012
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 9 lipca 2012r
 
w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych
 
           Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102, poz.651 z póź. zm.)  w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Nr I/2/04 z dn.28.01.2004r w sprawie „przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych i określenie zasad ich zbycia” w związku z rozwiązaniem umów  najmu na lokale mieszkalne:
zarządza się, co następuje :
 
§ 1
 
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu, niżej wymienione lokale mieszkalne wraz z udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynków:
 
1.Lokal nr  21, o pow.  44,81 m2 wyodrębniony na I piętrze   30-sto  rodzinnego  bloku,
   znajdującego się w Gorzowie Śl. przy ul. Chopina nr 2, wraz z przynależną piwnicą nr           27 o    pow. 3,66 m2 i udziałem wynoszącym 176/10000 w częściach wspólnych gruntu    tj. działki    nr 2022 o pow. 0,41 ha oraz w częściach wspólnych budynków    znajdujących się na tym    gruncie. Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi    89.000 zł
 
2.Lokal nr 27, o pow. 44,81 m2 wyodrębniony na III piętrze 30-sto rodzinnego bloku,    znajdującego się w Gorzowie Śl. przy ul. Chopina nr 2, wraz z przynależną piwnicą nr    25 o    pow. 4,39 m2 i udziałem wynoszącym 179/10000 w częściach wspólnych gruntu    tj. działki    nr 2022 o pow. 0,41 ha oraz w częściach wspólnych budynków    znajdujących się na tym    gruncie. Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi    90.500 zł
 
3.Lokal nr 1, o pow. 54,03 m2 wyodrębniony na parterze 30-sto rodzinnego bloku    znajdującego się w Gorzowie Śl. przy ul. Chopina nr 4, wraz z przynależną piwnicą nr    19 o    pow. 3,27 m2 i udziałem wynoszącym 208/10000 w częściach wspólnych gruntu    tj. działki    nr 2022 o pow. 0,41 ha oraz w częściach wspólnych budynków    znajdujących się na tym    gruncie. Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi    100.500 zł
 
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana dwoma w/w budynkami wielorodzinnymi, gdzie większość lokali wchodzi w skład wspólnoty , opisana jest  w KW OP1L/00010262/9 w Sądzie Rejonowym w Oleśnie, gdzie w dziale III i IV księgi nie ma zapisów obciążających. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość posiada dostęp do drogi asfaltowej, jest podłączona do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, w budynku funkcjonuje centralne ogrzewanie.
                                                                         § 2
 
Terminy przetargów na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną podane w odrębnych ogłoszeniach.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.
                                        
§ 4
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 12.07.2012r do 02.08.2012r . Termin złożeniawniosku o roszczenie nabycia nieruchomości lokalowych na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( tj. z 2010r Dz.U. Nr 102, poz. 651) upływa z dniem 23.08.2012r.

 

 

Burmistrz Gorzowa Śl. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany:

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.41.2012
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 18 czerwca 2012r
 
w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych do zamiany
 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102, poz.651 z póź. zm.) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/128/2012 z dnia 30.05.2012r w sprawie „wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych”
zarządza się, co następuje :
 
 
§ 1
 
Przeznacza się do zamiany niżej wymienione  nieruchomości gruntowe:  
1.działkę nr 464/67 o pow. 0,0146 ha, położoną w    Kozłowicach, km 7, przy ul. Krzywej,   stanowiącą własność Gminy Gorzów Śl., opisaną w KW  49159 w Sądzie Rejonowym w   Oleśnie (bez obciążeń), która jest użytkowana   jako działka siedliskowa, na której znajduje   się część budynku mieszkalnego, stanowiącego własność prywatną,  posiadającą   dostęp do   drogi   publicznej,  do sieci  energetycznej  i wodociągowej, o wartości 1990,00 zł
2.na działkę nr 161/46 o pow. 0,0061 ha, położoną w Kozłowicach, km 1, zabudowaną   gminną przepompownią kanalizacyjną  stanowiącą własność prywatną, opisaną w    KW   15035 w Sądzie Rejonowym w Oleśnie (bez obciążeń ), posiadająca dostęp   do  drogi    publicznej, sieci kanalizacyjnej,   energetycznej i wodociągowej, o wartości 940,00 zł.
Zamiana będzie odbywać się z dopłatą w wysokości różnicy wartości działek.
 
                                                                                         § 2
                                                                         
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej urzędu.                                        
 
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 21.06.2012r do 12.07.2012r. Termin złożeniawniosku o roszczenie nabycia nieruchomości gminnej przeznaczonej do zamiany, upływa z dniem 02.08.2012r.
 

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży :

Nieruchomość położona w Zdziechowicach oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 675

 

nowa podstrona, dodana 2012-06-01 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gorzowie Śl.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Mrugała
Data wytworzenia: 2012-06-14

 

 

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1331
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2012-06-13 12:45:37
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2014-12-03 10:18:33

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2014-12-03 10:18:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-16 08:30:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-16 08:27:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-16 08:18:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-11 11:57:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-11 11:54:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-11 11:50:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-05 13:23:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-05 13:18:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-11-29 14:49:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-11-29 12:33:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-11-28 14:59:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-11-28 14:56:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-11-15 09:32:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-11-15 09:20:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-11-22 10:03:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-11-16 11:14:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-18 13:49:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-18 13:48:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-18 13:46:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-18 13:23:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-10 10:17:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-10 10:13:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-20 08:57:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-20 08:52:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-20 08:48:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-18 14:12:09 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-14 10:10:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-13 12:46:50 Roland Fabianek Publikacja artykułu