logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2012- VII 2014

ZARZĄDZENIE Nr  0050.42.2014

Burmistrza Gorzowa Śl.
z dnia 28 maja 2014r.

w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

                  Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2013 poz.594 z póź.zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102, poz.651 z póź. zm.)  w wykonaniu uchwały RM w Gorzowie Śl. Nr XXXVII/278/2008 z dnia 06.02.2008r.w sprawie „wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. zarządza się, co następuje:

                                                                    § 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie nieograniczonego  przetargu ustnego  działkę  nr 556 o pow. 0,5874 ha, położoną w Gorzowie Śl., oznaczoną w ewidencji gruntów jako sad na roli klasy IVb, stanowiącą obecnie nieużytek porośnięty trawami, samosiejkami brzozy i starymi drzewkami owocowymi,  opisaną w KW OP1L/00006805/7, gdzie w dziale III figuruje obciążenie tj. ciężar realny. Działka nie ma możliwości  podłączenia do mediów czyli sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej,. Dla nieruchomości dostęp do drogi publicznej ustanowiony został  przez działki nr nr 546, 547, 548 i 554- wpis w dziale IV KW. Działka leży poza obszarem objętym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena sprzedaży 10.600 zł

                                                                     § 2                                                                   

Przeznacza się do sprzedaży w trybie nieograniczonego  przetargu ustnego  działkę  nr 978 o pow. 0,0350 ha, położoną w Gorzowie Śl., przy ul. Małej 5, w centrum miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalno-usługowej, zabudowaną parterowym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 74,11 m2 , połączonym z budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 18,74 m2, opisaną w KW OP1L/00030776/1, gdzie brak jest zapisów obciążających.  Nieruchomość ma dostęp do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena sprzedaży 35.000 zł

                                                                     § 3

Terminy przetargów na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.

                                                                    § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.                                         

                                                                    § 5

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 05.06.2014r  do 26.06.2014r. Termin złożenia wniosku o roszczenie nabycia nieruchomości,

przysługującego na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010r Dz.U.nr 102, poz.651)  upływa z dniem 17.07.2014r.

Burmistrz

mgr inż. Artur Tomala

                                                                            

 

 

 
                        
                                     ZARZĄDZENIE Nr 0050.17.2014                                                               
                                                             Burmistrza Gorzowa Śl.
                                                             z dnia 17 marca 2014r
                                                            
 
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe               
 
                  Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 poz.594 z póź.zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102, poz.651 z póź. zm.) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. Nr XV/116/2008 z dnia 06.02.2008r.w sprawie „przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży”
zarządza się, co następuje:
 
                                                                    § 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomość przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, położoną w Gorzowie Śl., przy ul. Ks.Józefa Olszoka, dojazd z ulicy Piłsudskiego lub Karola Miarki, oznaczoną jako działka nr 2114, o pow. 0,0976 ha, opisaną w KW OP1L/00016129/7-bez obciążeń. Nieruchomość ma możliwość  podłączenia do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej.
Cena sprzedaży brutto – 45.320 zł / w tym 23%  VAT/
 
                                                                     § 2                                                                   
Termin przetargu na sprzedaż nieruchomości zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu
 
 
                                                                     § 3                                                                     
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.                                         
 
 
                                                                    § 4
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 20.03.2014r do 10.04.2014r. Termin złożeniawniosku o roszczenie nabycia nieruchomości gminnej, przysługującego na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010r Dz.U.nr 102, poz.651) upływa z dniem 01.05.2014r.
 

 

 
      ZARZĄDZENIE Nr 0050.95.2013 
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 11 grudnia  2013r
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży
 
                  Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2013 poz.594 i 645) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102, poz.651 z póź. zm.)  w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/37/2001 z dnia 24.10.2001r w sprawie „przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Gorzów Śl”
zarządza się, co następuje :
 
                                                                                        § 1
Przeznacza się do sprzedaży jeden lokal użytkowy i trzy lokale mieszkalne wyodrębnione w budynku  znajdującym się w Gorzowie Śl. przy ul. Wojska Polskiego 20, wraz z pomieszczeniami    przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu tj. działki nr 2023/2   o pow. 0,1509 ha, wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia. Dla nieruchomości prowadzona jest OP1L/00011156/0, gdzie w dziale III i IV księgi brak jest  zapisów obciążających. Dla lokali nie urządzono odrębnych ksiąg wieczystych lokalowych.
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość   posiada dostęp do drogi asfaltowej, jest podłączona do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i  energetycznej.
 
§ 2
Przy sprzedaży lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz z udziałem w częściach wspólnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, stosuje się bonifikatę  w wysokości 30% od ceny nieruchomości.
 
                                                                                          § 3                                                                          
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicach informacyjnych.                                          
                                                                        
                                                                                          § 4
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 12.12.2013r do 02.01.2014r. Termin złożeniawniosku o roszczenie nabycia w/w  nieruchomości gminnej, wynikające z art.34 pkt 2, ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j z 2010r Dz.U.Nr 102, poz.651 ze zm.) upływa z dniem 23.01.2014r.
§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.86.2013 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 26 listopada 2013r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży

 
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 0050. 92.2013
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia  4 grudnia 2013r
w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego
 
    Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 poz.594 i 645)  oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r Nr 102, poz.651 z póź. zm.) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Nr 28/V/98 z dnia 18.06.1998r  w sprawie „zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Gorzów Śl.” w związku z rozwiązaniem umowy najmu na lokal nr 6, wyodrębniony w budynku mieszkalnym znajdującym się w Krzyżanowicach nr 16,
zarządza się, co następuje :
 
§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu lokal mieszkalny nr 6 o pow. 49,10 m2, wyodrębniony na parterze budynku mieszkalnego, znajdującego się w Krzyżanowicach nr 16,  wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 8,32 m2 w budynku gospodarczym i udziałem wynoszącym 698/1000 w częściach wspólnych gruntu tj. działki nr 193 o pow. 0,4445 ha, oraz budynków znajdujących się na tym gruncie czyli budynku mieszkalnego, gospodarczego z ubikacjami.
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa opisana jest  w KW OP1L/00025022/3 w SR Oleśnie, gdzie w dziale III i IV księgi nie ma zapisów obciążających. W/w lokal nie posiada odrębnej KW. Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość posiada dostęp do drogi asfaltowej, jest podłączona do sieci: wodociągowej, energetycznej.
Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej- 19.600 zł.
 
                                                                                                                       § 2
 
Termin przetargu na sprzedaż nieruchomości zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.
 
 
                                                                                                                       § 3
                                                                         
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicach informacyjnych.                                          
 
 
                                                                                                                        § 4
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od dnia 05.12.2013r do 25.12.2013r. Termin złożeniawniosku o roszczenie nabycia nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży upływa z dniem 15.01.2014r.
 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.86.2013 
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 26 listopada 2013r
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży
 
                  Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2013 poz.594 i 645) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102, poz.651 z póź. zm.)  w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/37/2001 z dnia 24.10.2001r w sprawie „przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Gorzów Śl”
zarządza się, co następuje :
 
§ 1
Przeznacza się do sprzedaży jeden lokal użytkowy i trzy lokale mieszkalne wyodrębnione w budynku  znajdującym się w Gorzowie Śl. przy ul. Wojska Polskiego 20, wraz z pomieszczeniami    przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu tj. działki nr 2023/2   o pow. 0,1509 ha, wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia. Dla nieruchomości prowadzona jest OP1L/00011156/0, gdzie w dziale III i IV księgi brak jest  zapisów obciążających. Dla lokali nie urządzono odrębnych ksiąg wieczystych lokalowych.
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość   posiada dostęp do drogi asfaltowej, jest podłączona do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i  energetycznej.
 
 
§ 2
Przy sprzedaży lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz z udziałem w częściach wspólnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, stosuje się bonifikatę  w wysokości 30% od ceny nieruchomości.
 
                                                                         § 3                                                                         
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicach informacyjnych.                                         
                                                                        
                                                                         § 4
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 28.11.2013r do 19.12.2013r. Termin złożeniawniosku o roszczenie nabycia nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży upływa z dniem 09.01.2014r.
 
 

 

 

                    ZARZĄDZENIE Nr 0050. 82.2013          
Burmistrza Gorzowa Śl.
 z dnia 13 listopada 2013r
                                                              
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży
 
                Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2013 poz.594 i 645) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102, poz.651 z póź. zm.) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. nr XXXI/232/2013 z dnia 19.09.2013r.w sprawie „wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zdziechowicach.”
zarządza się , co następuje:
§ 1
 
Przeznacza się do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomość rolną, oznaczoną jako działka nr 545/5, o pow. 0,7234 ha, o w tym grunty orne w klasie IVa, i pastwisko, położoną w Zdziechowicach, km 3, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i gruntu rolnego, opisaną w KW OP1L/00029185/1 -bez obciążeń.
Dla w/w działki brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, w studium –w przewadze uprawy rolne i częściowo zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna. Dojazd drogą gminną, asfaltową.
Nieruchomość ma możliwość podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej. 
Cena sprzedaży nieruchomości -37.000 zł
 
§ 2
Termin przetargu  na sprzedaż  w/w nieruchomości zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.                                         
 
§ 4
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 14.11.2013r do 05.12.2013r. Termin złożeniawniosku o roszczenie nabycia nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży upływa z dniem 27.12.2013r.
 

 

      ZARZĄDZENIE Nr 0050.94.2012
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 19.11.2012r
 
w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego
           Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102, poz.651 z póź. zm.)  w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Nr I/2/04 z dn.28.01.2004r w sprawie „przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych i określenie zasad ich zbycia” w związku z rozwiązaniem umowy  najmu na lokal mieszkalny:
zarządza się, co następuje :
 
§ 1
 
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu lokal nr 1, o pow. 54,03 m2 wyodrębniony na parterze 30-sto rodzinnego bloku,   znajdującego się w Gorzowie Śl. przy ul. Chopina nr 4, wraz z przynależną piwnicą nr 19 o    pow. 3,27 m2 i udziałem wynoszącym 206/10000 w częściach wspólnych gruntu tj. działki    nr 2022 o pow. 0,41 ha oraz w częściach wspólnych budynków znajdujących się na tym    gruncie. Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi 100.500 zł
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana dwoma blokami 30-rodzinnymi nr 2 i nr 4, gdzie większość lokali wchodzi w skład wspólnoty, opisana jest w KW nr OP1L/00010262/9,  gdzie w dziale III i IV księgi nie ma zapisów obciążających. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość posiada dostęp do drogi asfaltowej, jest podłączona do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, w budynku funkcjonuje centralne ogrzewanie.
 
§ 2
Termin przetargu na sprzedaż  w/w nieruchomości zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.
                                        
§ 4
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 22.11.2012r do 13.12.2012r . Termin złożeniawniosku o roszczenie nabycia nieruchomości lokalowej na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( tj. z 2010r Dz.U. Nr 102, poz. 651) upływa z dniem 03.01.2013r.
 
 
 

Burmistrz

mgr inż. Artur Tomala

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050. 89.2012
Burmistrza Gorzowa Śl.
z dnia 12 listopada 2012r
                                                              
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży, położonych w Gorzowie Śl.
 
                Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102, poz.651 z póź. zm.) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. XXI/151/2012 z dnia 24.10.2012r w sprawie „wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  położonych w Gorzowie Śl. ”
zarządza się , co następuje:
§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomość niezabudowaną, o pow. 0,0600 ha, położoną w Gorzowie Śl. pomiędzy ul. Lompy i obwodnicą, oznaczoną wg. ewidencji gruntów jako działki nr nr 1112, 1114,1115, będącą obecnie nieużytkiem.. W/w nieruchomość opisana jest w KW OP1L/00025721/3, gdzie w dziale III i IV nie ma zapisów ją obciążających. Działka leży w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie w studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego to zabudowa mieszkaniowa. Działka położona przy sieci: wodociągowej , kanalizacyjnej i energetycznej.
Cena sprzedaży nieruchomości wynosi  brutto 21.200
§ 2
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość o pow. 0,0226 ha, złożoną z działek nr nr 1100 i 1102, na poszerzenie i lepsze zagospodarowanie działki sąsiedniej nr 1097. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży ma kształt prostokątny, powstała z nieużytkowanej drogi wewnętrznej,  ze względu na wielkość i położenie nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania, leży pomiędzy ul. Lompy i obwodnicą, w strefie zabudowy mieszkaniowej. Dla w/w działek urządzone są KW OP1L/00011388/5 i OP1L/00054020/1, gdzie w działach III i IV brak jest zapisów obciążających. Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium kierunków i uwarunkowań –przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe, ma możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.  
Cena sprzedaży  wynosi brutto 8.200  zł.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.                                         
 
§ 4
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 15.11.2012r do 06.12.2012r. Termin złożeniawniosku o roszczenie nabycia nieruchomości upływa z dniem 27.12.2012r.
                      Burmistrz
mgr inż. Artur Tomala
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 0050. 90.2012
Burmistrza Gorzowa Śl.
z dnia 12 listopada 2012r
                                                              
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do  sprzedaży
 
                Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102, poz.651 z póź. zm.) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. XXI/152/2012 z dnia 24.10.2012r w sprawie „wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  położonej w Kozłowicach”
zarządza się , co następuje:
 
§ 1
 
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Kozłowicach, nieruchomości położonej w Kozłowicach, oznaczonej jako działka nr 463/67 o pow. 0,0074 ha, o kształcie wąskiego prostokąta, nie nadającej się do samodzielnego zagospodarowania, z przeznaczeniem na działalność sakralną – tj. plac kościelny. Dla nieruchomości prowadzona jest KW 49159, gdzie w działach III i IV brak jest zapisów obciążających. Dla działki brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium kierunków i uwarunkowań –działka oznaczona jest jako teren cmentarza i kościoła. Działka leży na terenie placu kościelnego, ma możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.  
Cena sprzedaży  wynosi netto 850 zł.
Przy sprzedaży działki zastosowanie ma 30% bonifikata od ustalonej ceny sprzedaży.
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.                                         
 
§ 3
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 15.11.2012r do 06.12.2012r. Termin złożeniawniosku o roszczenie nabycia działki nr 463/67, położonej w Kozłowicach, upływa z dniem 27.12.2012r.
                     

Burmistrz

mgr inż. Artur Tomala

                                     ZARZĄDZENIE Nr 0050.79.2012          
Burmistrza Gorzowa Śl.
                                                  z dnia 17 października 2012r
                                                              
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży
 
                Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102, poz.651 z póź. zm.) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. XIX/141/2012 z dnia 08.08.2012r w sprawie „wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Gorzowie Śl”
zarządza się , co następuje:
 
§ 1
 
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki niezabudowane, położone w Gorzowie Śl., o kształcie wąskich prostokątów, nie nadające się do samodzielnego zagospodarowania, powstałe z podziału nie użytkowanej drogi wewnętrznej, wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia, z przeznaczeniem na powiększenie sąsiednich działek siedliskowych , na poprawę ich zagospodarowania. Dla nieruchomości prowadzona jest KW OP1L/00052882/7, gdzie w działach III i IV brak jest zapisów obciążających. Dla wymienionych w załączniku działek brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium kierunków i uwarunkowań –przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową. Działki  mają utrudniony dostęp do drogi publicznej, mają możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.  
 
§ 2
 
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działkę niezabudowaną nr 745/1 o pow. 0,0327 ha,  na powiększenie sąsiednich nieruchomości tj. działek nr 653 i 654, położoną w Gorzowie Śl., poza terenem zabudowy, pomiędzy łąkami i ogródkami działkowymi, stanowiącą nieużytek, dla której brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości prowadzona jest KW OP1L/00052882/7, gdzie w działach III i IV brak jest zapisów obciążających. Działka nie ma utrudniony dostęp do drogi, brak uzbrojenia w media.  Cena sprzedaży działki wynosi 950 zł
                                                                  § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.                                         
 
§ 4
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 18.10.2012r do 07.11.2012r. Termin złożeniawniosku o roszczenie nabycia nieruchomości gminnych, przeznaczonych do sprzedaży upływa z dniem 28.11.2012r.
                     
 
 
 
Burmistrz
mgr inż. Artur Tomala
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr0050.79.2012
                                                                                  Burmistrza Gorzowa Śl.
                                                                                       z dnia 17.10.2012                                            
 
  Wykaz działek położonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na  powiększenie sąsiednich  działek siedliskowych,
Lp.
 
   
 Nr działki
 
 
Pow.
nieruchom. 
w  ha
 
Numer sąsiedniej działki siedliskowej
Cena brutto nieruchomości w zł /w tym 23 %VAT/ 
1.
 
745/2
0,0085
 
       731
   
     2.520
2.  
745/3
   0,0080
 
      732
    2.400       
      
3.
745/4
   0,0118
      733
     3.430
    
4.
745/5 
   0,0132
      734
     3.800          
    
5.
745/6
 
 
   0,0097
      735
     2.850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ZARZĄDZENIE Nr 0050.50.2012
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 9 lipca 2012r
 
w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych
 
           Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102, poz.651 z póź. zm.)  w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Nr I/2/04 z dn.28.01.2004r w sprawie „przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych i określenie zasad ich zbycia” w związku z rozwiązaniem umów  najmu na lokale mieszkalne:
zarządza się, co następuje :
 
§ 1
 
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu, niżej wymienione lokale mieszkalne wraz z udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynków:
 
1.Lokal nr  21, o pow.  44,81 m2 wyodrębniony na I piętrze   30-sto  rodzinnego  bloku,
   znajdującego się w Gorzowie Śl. przy ul. Chopina nr 2, wraz z przynależną piwnicą nr           27 o    pow. 3,66 m2 i udziałem wynoszącym 176/10000 w częściach wspólnych gruntu    tj. działki    nr 2022 o pow. 0,41 ha oraz w częściach wspólnych budynków    znajdujących się na tym    gruncie. Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi    89.000 zł
 
2.Lokal nr 27, o pow. 44,81 m2 wyodrębniony na III piętrze 30-sto rodzinnego bloku,    znajdującego się w Gorzowie Śl. przy ul. Chopina nr 2, wraz z przynależną piwnicą nr    25 o    pow. 4,39 m2 i udziałem wynoszącym 179/10000 w częściach wspólnych gruntu    tj. działki    nr 2022 o pow. 0,41 ha oraz w częściach wspólnych budynków    znajdujących się na tym    gruncie. Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi    90.500 zł
 
3.Lokal nr 1, o pow. 54,03 m2 wyodrębniony na parterze 30-sto rodzinnego bloku    znajdującego się w Gorzowie Śl. przy ul. Chopina nr 4, wraz z przynależną piwnicą nr    19 o    pow. 3,27 m2 i udziałem wynoszącym 208/10000 w częściach wspólnych gruntu    tj. działki    nr 2022 o pow. 0,41 ha oraz w częściach wspólnych budynków    znajdujących się na tym    gruncie. Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi    100.500 zł
 
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana dwoma w/w budynkami wielorodzinnymi, gdzie większość lokali wchodzi w skład wspólnoty , opisana jest  w KW OP1L/00010262/9 w Sądzie Rejonowym w Oleśnie, gdzie w dziale III i IV księgi nie ma zapisów obciążających. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość posiada dostęp do drogi asfaltowej, jest podłączona do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, w budynku funkcjonuje centralne ogrzewanie.
                                                                         § 2
 
Terminy przetargów na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną podane w odrębnych ogłoszeniach.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.
                                        
§ 4
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 12.07.2012r do 02.08.2012r . Termin złożeniawniosku o roszczenie nabycia nieruchomości lokalowych na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( tj. z 2010r Dz.U. Nr 102, poz. 651) upływa z dniem 23.08.2012r.

 

 

Burmistrz Gorzowa Śl. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany:

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.41.2012
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 18 czerwca 2012r
 
w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych do zamiany
 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102, poz.651 z póź. zm.) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/128/2012 z dnia 30.05.2012r w sprawie „wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych”
zarządza się, co następuje :
 
 
§ 1
 
Przeznacza się do zamiany niżej wymienione  nieruchomości gruntowe:  
1.działkę nr 464/67 o pow. 0,0146 ha, położoną w    Kozłowicach, km 7, przy ul. Krzywej,   stanowiącą własność Gminy Gorzów Śl., opisaną w KW  49159 w Sądzie Rejonowym w   Oleśnie (bez obciążeń), która jest użytkowana   jako działka siedliskowa, na której znajduje   się część budynku mieszkalnego, stanowiącego własność prywatną,  posiadającą   dostęp do   drogi   publicznej,  do sieci  energetycznej  i wodociągowej, o wartości 1990,00 zł
2.na działkę nr 161/46 o pow. 0,0061 ha, położoną w Kozłowicach, km 1, zabudowaną   gminną przepompownią kanalizacyjną  stanowiącą własność prywatną, opisaną w    KW   15035 w Sądzie Rejonowym w Oleśnie (bez obciążeń ), posiadająca dostęp   do  drogi    publicznej, sieci kanalizacyjnej,   energetycznej i wodociągowej, o wartości 940,00 zł.
Zamiana będzie odbywać się z dopłatą w wysokości różnicy wartości działek.
 
                                                                                         § 2
                                                                         
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej urzędu.                                        
 
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 21.06.2012r do 12.07.2012r. Termin złożeniawniosku o roszczenie nabycia nieruchomości gminnej przeznaczonej do zamiany, upływa z dniem 02.08.2012r.
 

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży :

Nieruchomość położona w Zdziechowicach oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 675

 

nowa podstrona, dodana 2012-06-01 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gorzowie Śl.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Mrugała
Data wytworzenia: 2012-06-14

 

 

 

 
 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2511
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2012-06-13 12:45:37
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2014-12-03 10:43:06

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2014-12-03 10:43:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-12-03 10:09:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-06-05 07:46:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-06-05 07:40:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-19 08:35:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-19 08:31:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-16 08:30:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-16 08:27:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-16 08:18:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-11 11:57:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-11 11:54:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-11 11:50:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-05 13:23:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-05 13:18:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-11-29 14:49:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-11-29 12:33:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-11-28 14:59:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-11-28 14:56:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-11-15 09:32:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-11-15 09:20:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-11-22 10:03:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-11-16 11:14:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-18 13:49:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-18 13:48:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-18 13:46:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-18 13:23:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-10 10:17:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-10 10:13:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-20 08:57:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-20 08:52:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-20 08:48:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-18 14:12:09 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-14 10:10:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-13 12:46:50 Roland Fabianek Publikacja artykułu