logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Uchwały Rady Miejskiej kadencja -2010-2014

I sesja Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 listopada 2010 r.

Nr
uchwały
Temat
 uchwała w sprawie:
Uchwała i załączniki
I/ 1 /2010 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. 2010-1-I.pdf 
I/ 2 /2010 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 2010-2-I.pdf
I/ 3 /2010 powołania osobowego składu Stałej Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodrczej oraz zakresu jej działania. 2010-3-I.pdf
I/ 4 /2010 powołania osobowego składu Stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz zakresu jej działania. 2010-4-I.pdf
2010-5-I.pdf
I/ 5 /2010 powołania osobowego składu Stałej Komisji Kultury i Oświaty oraz zakresu jej działania
I/ 6 /2010 powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. 2010-6-I.pdf
II/7/2010 zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok. 2010-7-II.pdf
II/8/2010 określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania ,odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną . 2010-8-II.pdf
II/9/2010 uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami pozarządowymi na lata 2011 - 2013. 2010-9-II.pdf 
Zał 2010-9- II Nr 01.pdf
II/10/2010 warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorzowie Śl. 2010-10-II.pdf
Zał 2010-10-II Nr 01.pdf
II/11/2010 wyrażenia zgody na nabycie do zasobu komunalnego Gminy Gorzów Śl. nieruchomości połołonej w Zdziechowicach. 2010-11-II.pdf
II/12/2010 zmiany uchwały Nr I/5/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie: powołania osobowego składu Stałej Komisji Kultury i Oświaty oraz zakresu jej dzialania. 2010-12-II.pdf
II/13/2010 zmiany uchwały Nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie osobowego składu Stałej Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej oraz zakresu jej działania. 2010-13-II.pdf
III/14/2010 umożenia pożyczki krótkoterminowej. 2010-14-III.pdf
III/15/2010 zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok. 2010-15-III.pdf
III/16/2010 zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Krzyżanowice" 2010-16-III.pdf
Zał 2010-16-III Nr 01.pdf 
III/17/2010 uchwalenia wieloletniej prognozy finasowej. 2010-17-III.pdf
Zał 2010-17-III Nr 01.pdf
Zal 2010-17-III Nr 02.pdf
Zał 2010-17-III Nr 02a.pdf
III/18/2010 uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok. 2010-18-III.pdf
Zał 2010-18-III Nr 01.pdf
Zał 2010-18-III Nr 02.pdf
Zał 2010-18-III Nr 02 a.pdf
Zał 2010-18-III Nr 03.pdf
Zał 2010-18-III Nr 04.pdf
Zał 2010-18-III Nr 05.pdf
Zał 2010-18-III Nr 06.pdf
Zał 2010-18-III Nr 07.pdf
Zał 2010-18-III Nr 08.pdf
III/19/2010 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2011 2010-19-III.pdf
Zał 2010-19-III Nr 01.pdf 
III/20/2010 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomani w gminie Gorzów Śląski na rok 2011 2010-20-III.pdf
Zał 2010-20-III Nr 01.pdf 
IV/21/2011 zmiany budżetu Gminy na 2011 rok
IV/22/2011 zmiany uchwały Nr XLVII/365/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 21 października 2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
IV/23/2011 zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i lesnego
IV/24/2011 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
IV/25/2011 wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminy nieruchomości gruntowej
IV/26/2011 przystąpienia Gminy Gorzów Ślaski do realizacji w roku 2011 roku projektu p.n. "Gmina Gorzów Śląski wspiera lokalnych liderów" w ramach Działania 9.5. Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego
IV/27/2011 uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami Pozarządowymi na lata 2011-2013
IV/28/2011 zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Uszyce
V/29/2011 rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Ślaskim
V/30/2011 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finasowej
V/31/2011 zmiany budżetu Gminy na 2011 rok
V/32/2011 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizacje inwestycji
V/33/2011 zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizacje inwestycji
V/34/2011 zaciągniecie kredytu długoterminowego na realizacje inwestycji
V/35/2011 roztrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki
V/36/2011 wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości gminnej służebnością gruntową
V/37/2011 zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na 2011r określonego Uchwałą Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2010r
V/38/2011 udzielenia pomocy finansowej Gminie Kluczbork
V/39/2011 zmiany uchwały Nr VI/44/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Ślaskimz dnia 2 kwietnia 2007r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skąd tego zasobu
V/40/2011 uchylenia uchwały Nr II/16/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza na korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych
VI/41/2011 zmiany budżetu Gminy na 2011 rok
VI/42/2011 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
VI/43/2011 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych
VI/44/2011 zmiana w Planie Odnowy Miejscowości Zdziechowice            
VI/45/2011 zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Ślaski na rok 2011
VI/46/2011 udzielenie pomocy finansowej powiatowi Oleskiemu
VI/47/2011 wynagrodzenia Burmistrza Gorzowa Śl.
 VII/48/2011  zmiany budżetu Gminy na 2011 rok  
VII/49/2011 przekazania Policji środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężna za czas służby ponadnormatywnej
 VIII/50/2011 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finasowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim za 2010 rok
 VIII/51/2011 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
VIII/52/2011 zmiany budżetu Gminy na 2011 rok
VIII/53/2011 zaciągnięcia kredytu długoterminowego
VIII/54/2011 zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za pierwsze półrocze
VIII/55/2011 wyrażenia zgody na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Kozłowicach
VIII/56/2011 wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej , położonej w Gorzowie Śl.
VIII/57/2011 zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Ślaski na rok 2011
VIII/58/2011 opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzów Ślaski
VIII/59/2011 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
VIII/60/2011 określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
VIII/61/2011 przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gorzów Śląski
VIII/62/2011 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gorzów Śląski za 2010 rok
VIII/63/2011 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śl.
IX/64/2011 zmiany w Palnie Odnowy Miejscowoci Pawłowice
IX/65/2011 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
IX/66/2011 zmiany budżetu Gminy na 2011 rok
IX/67/2011 zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej
IX/68/2011 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w celu współpracy przy realizacji inwestycji "Przebudowa drogi krajowej nr 42 na odcinku Dębina-Praszkaod 44+580 do 53+490"
IX/69/2011 wyrażeniz zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego na działce nr 545/246, połozonej w Gorzowie Śl. ul. Słowackiego 2.
IX/70/2011 uchylenia uchwałyNr VIII/58/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 29 czerwca 2011r w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzów Ślaski
IX/71/2011 opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzów Ślaski
X/72/2011  zmiany budżetu Gminy na 2011 rok

 

X/73/2011 uchylenia uchwały Nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 28 lipca 2011r w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej
X/74/2011 zawarcia porozumienia w celu realizacji zadania dowozu ucznia niepełnosprawnego do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w miejscowości Kup
XI/75/2011 zmiany budżetu Gminy na 2011 rok
XI/76/2011 wyrażenia zgody na sprzedaz nieruchomości
XII/77/2011 obbnizenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
XII/78/2011 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XII/79/2011 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
XII/80/2011 określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomosci

XII/81/2011 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
XII/82/2011 zmiany budżetu Gminy na 2011 rok
XII/83/2011 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kobylej Górze i Zdziechowicach
XIII/84/2011 zmaiana budżetu Gminy na 2011 rok
XIII/85/2011 zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
XIII/86/2011 zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Budzów"
XIII/87/2011 uchylenia uchwały Nr IX/69/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 28 lipca 2011 r w sprawie wyrażeniz zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego na działce nr 545/246, połozonej w Gorzowie Śl. ul. Słowackiego 2.
XIII/88/2011 zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2011
XIII/89/2011 zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w gminie Gorzów Śląski na rok 2011
XIII/90/2011 zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Praszka w sprawie przyjmowania i przesyłu ścieków z terenu Gminy Praszka(m. Wygiełdów)
XIII/91/2011 rozwiązania Związku Miasta i Gminy Źródła Rzeki Prosny
XIII/92/2011 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

XIII/93/2011 uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok

 XIII/94/2011 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2012  
XIII/95/2011 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w gminie Gorzów Śląski na rok 2012
XIV/96/2011  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
XIV/972011 zmiany budżetu Gminy na 2011 rok
XIV/98/2011 nawiązania współpracy partnerskiej z Gminą Fehérvárcsurgó
XIV/99/2011 wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład tego zasobu Gminy Gorzów Śląski na lata 2012-2016.

 

XIV/100/2011 statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim

 

XV/101/2012  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

 

XV/102/2012 zmiany budżetu Gminy na 2012 rok
XV/103/2012 roztrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki
XV/104/2012 zmiany uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Ślaskim z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład tego zasobu Gminy Gorzów Śląski na lata 2012-2016
XV/105/2012 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości połozonych w Zdziechowicach

XV/106/2012

nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Gorzów Ślaski
XV/107/2012 nadania nazwy ulicy w mieście Gorzów Śląski
XV/108/2012 przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2012r
XV/109/2012 uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazd pojazdami nienormatywnymi na drogach gminnych Gminy Gorzów Śląski
XV/110/2012 udzielenie pomocy finansowej Gminie Kluczbork
XV/111/2012 uchylenia uchwały Nr XIV/100/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Ślaskim z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Ślaskim
XV/112/2012 statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim
XV/113/2012 udzielenie pomocy finansowej powiatowi Oleskiemu
 XVI/114/2012  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

 

XVI/115/2012 zmiany budżetu Gminy na 2012 rok
XVI/116/2012 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości połozonej w Uszycach
XVI/117/2012 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Ślaski na rok 2012
XVI/118/2012 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu
XVII/119/2012 zmainy budżetu Gminy na 2012 rok

XVII/120/2012 przekazania Policji środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej
XVII/121/2012 przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014
XVII/122/2012 powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
XVII/123/2012 zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kozłowice"
XVII/124/2012 uchylenia uchwały XV/109/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Ślaskim z dnia 28 marca 2012r w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazd pojazdami nienormatywnymi na drogach gminnych Gminy Gorzów Ślaski
XVII/125/2012 uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Gorzów Ślaski
XVII/126/2012 nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Gorzów Śląski
XVII/127/2012 wyrażenia zgody na przedłużenie terminu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Gorzowie Śl.
XVII/128/2012 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
XVII/129/2012 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gorzów Śląski za 2011 rok
XVII/130/2012 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego  
XVIII/131/2012   zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finasowej

 

XVIII/132/2012 zmiany budżetu Gminy na 2012 rok
XVIII/133/2012 zaciągnięcia kredytu długoterminowego
XVIII/134/2012 zmiany w Palnie Odnowy Miejscowości Budzów
XVIII/135/2012 nawiązania wspólpracy między Gminą Gorzów Śląski a Powiatem Oleskim oraz Powiatem Kluczborskim w zakresie publicznego transportu zbiorowego
XVIII/136/2012 zawarcia porozumienia międzygminnego w celu przeprowadzenia procesu zakupowego i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej
XVIII/137/2012 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
XIX/138/2012 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

XIX/139/2012 zmiany budżetu Gminy na 2012 rok
XIX/140/2012 uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim
XIX/141/2012 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, połozonych w Gorzowie Śl.
XX/142/2012 zmiany budżetu Gminy na 2012 rok

XX/143/2012 nabycia nieruchomości zabudowanej do zasobu Gminy Gorzów Śl.
XX/144/2012 uzgodnienia i zaopiniowania propozycji planu aglomeracji "Praszka"
XX/145/2012 zmiany Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzów Śląski
XX/146/2012 zminay Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Ślaski na rok 2012
 XXI/147/2012  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
XXI/148/2012 zmiany budżetu Gminy na 2012 rok
XXI/149/2012 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XXI/150/2012 obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawe wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
XXI/151/2012 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości połozonych w Gorzowie Śl.
XXI/152/2012 wyrażenia zgody na sprzedaz nieruchomości połozonej w Kozłowicach
XXI/153/2012 wyrażenia zgody na wynajem lokalu uzytkowego, położonego w Gorzowie Sląskim przy ul. Wojska Polskiego 20
XXI/154/2012 uchylenia uchwały Nr XVI/132/2008 Rady miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 16 kwietnia 2008r w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych
XXI/155/2012 podziału Gminy Gorzów Sląski na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 XXII/156/2012

 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  
XXII/157/2012 zminany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizacje inwestycji
XXII/158/2012 zmiany budżetu Gminy na 2012 rok
XXII/159/2012 podziału Gminy Gorzów Śląski na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
 XXIII/160/2012  zmiany budzetu Gminy na 2012 rok
 XXIII/161/2012  nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Gorzów Śl.
XXIII/162/2012 udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
XXIII/163/2012 wyrażenia zgody na zamiane nieruchomości gruntowych
XXIII/164/2012 zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2012
XXIII/165/2012 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2012
XXIII/166/2012 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gorzów Śląski  
XXIII/167/2012 odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XXIII/168/2012 wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXIII/169/2012 określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXIII/170/2012 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski 
XXIII/171/2012 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XXIII/172/2012 określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Gorzów Śląski, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Gorzów Śląski, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków
XXIII/173/2012 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Gorzów Sląski na rok 2012 na rzecz Powiatu Oleskiego
XXIV/174/2012   zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
XXIV/175/2012 zmiany budzetu Gminy na 2012 rok
XXIV/176/2012 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
XXIV/177/2012 uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok
XXIV/178/2012 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2013
XXIV/179/2012 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2013
 XXV/180/2013  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finasowej

XXV/181/2013 zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
XXV/182/2013 określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Ślaski na okres dłuższy niż 3 lata
XXV/183/2013 przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Ślaski w 2013r
 XXV/184/2013  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Gorzowie Śl.  
XXV/185/2013 przyjęcia "programu ochrony środowiska dla Gminy Gorzów Śląski na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019"
XXV/186/2013 ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza na korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych
XXV/187/2013 określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych przez Burmistrza Gorzowa Śl. w podróżach służbowych
XXV/188/2013 ustalenia górnych stwek opłat w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych na wysypisku gminnym w m. Krzyżanowice
XXV/189/2013 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gorzów Śląski
XXV/190/2013 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
XXV/191/2013 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Ślaski
XXV/192/2013 roztrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki
 XXVI/193/2013  zmiany budżetu Gminy na 2013 rok  
XXVI/194/2013 udzielenia pomocy finasowej Gminie KLuczbork
XXVI/195/2013 udzielenia pomocy finasowej powiatowi Oleskiemu
XXVI/196/2013 przekazania Policji środków finasowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej
XXVI/197/013 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XXVI/198/2013 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , położonej w Gorzowie Śl.
XXVI/199/2013 oddania w użyczenie Stowarzyszeniu Rozwoju i Odnowy Wsi Pawłowice nieruchomości położonej w Pawłowicach
XXVII/200/2013 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finasowej                            
XXVII/201/2013 zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
XXVII/202/2013 zaciągnięcia kredytu długoterminowego
XXVII/203/2013 zaciągniecia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji
XXVII/204/2013 nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Gorzów Śl. oraz zamiany gruntów
XXVII/205/2013 zmiany uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład tego zasobu na lata 2012-2016 -zalacznik4945_
XXVII/206/2013 zmainy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gorzów Śląski na rok 2013
XXVII/207/2013 uchylenia uchwały Nr XXVI/199/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Ślaskim z dnia 24 kwietnia 2013r w sprawie oddania w użyczenie Stowarzyszeniu Rozwoju i Odnowy Wsi Pawłowice nieruchomości położonej w Pawłowicach
XXVII/208/2013 zatwierdzenia sprawozdania finasowego oraz sprawozdania z wykonania budzetu gminy Gorzów Ślaski za 2012 rok
XXVII/209/2013 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego
XXVIII/210/2013  zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
XXVIII/211/2013  zawarcia porozumienia o przyjęciu przez Gminę Gorzów Ślaski zadania publicznego dotyczacego objęcia mieszkańców Gminy Gorzów Ślaski, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie nr 28

 

 

XXVIII/212/2013

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia „Obszaru funkcjonalnego Kluczbork. Kluczbork -Namysłów -Olesno”

XXVIII/213/2013

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Gorzowie Śląskim i we wsi Jamy

XXVIII/214/2013 zmiany uchwały nr XXIII/169/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 grudnia 2012r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXVIII/215/2013 zmiany uchwały nr XXV/190/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 marca 2013r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
XXVIII/216/2013 zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
XXIX/217/2013 zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
XXIX/218/2013 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
XXIX/219/2013 ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim do ścieków
XXIX/220/2013 zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2013
XXIX/221/2013 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
XXX/222/2013 utworzenia Spółdzielni Socjalnej "Integracja"
XXX/223/2013 zmiany budzetu Gminy na 2013 rok
XXX/224/2013 zmiany uchwały Nr I/6/2000 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 3 lutego 2000r w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Przewodniczacych organów wykonawczych jednostek pomocniczych
XXX/225/2013 zmiany Regulaminu przyznawania nagród dla uczniów wybitnie uzdolnionych w Gminie Gorzów Śląski
XXX/226/2013 zmiany regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
XXX/227/2013  ustalenia tygodniowego wymiaru godzin dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski  
XXX/228/2013  zminany uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu na lata 2012-2016  
XXXI/229/2013 zmiany budzetu Gminy na 2013 rok
XXXI/230/2013 ustalenia tygodniowego wymiaru godzin dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski
XXXI/231/2013 udzielenia pomocy finasowej Powiatowi Oleskiemu
XXXI/232/2013 wyrażenia zgody na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej , położonej w Zdziechowicach
XXXI/233/2013 zmiany uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23 maja 2013r w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Gorzów Śląski oraz zamiany gruntów
XXXI/234/2013 wyrażenia woli na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzów Śląski  
XXXII/235/2013 zmiany Budżetu Gminy na 2013 rok
XXXII/236/2013 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XXXII/237/2013 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  
XXXII/238/2013 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gorzów Śląski na rok 2013
XXXII/239/2013 zmiany uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Slaskim z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skłąd tego zasobu na lata 2012-2016
XXXIII/240/2013 rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim
XXXIII/241/2013 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
XXXIII/242/2013 zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
XXXIII/243/2013 nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Gorzów Śl.
XXXIII/244/2013 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
XXXIII/245/2013 nadania nazwy ulicy w mieście Gorzów Śląski
XXXIII/246/2013 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2013

XXXIII/247/2013

 

zmiany uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Slaskim z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skłąd tego zasobu Gminy Gorzów Śl. na lata 2012-2016
XXXIII/248/2013 uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014
XXXIII/249/2013 przekazania Policji środków finansowych na dofinansowanie zakupu samochodu
XXXIV/250/2013 zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
XXXIV/251/2013 nabycia nieruchomości po zlikwidowanej linii kolejowej do zasobu Gminy Gorzów Śląski
XXXIV/252/2013 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
XXXIV/253/2013 uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok
XXXIV/254/2013 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gorzów Śląski na rok 2014
XXXIV/255/2013 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gorzów Śląski na rok 2014
XXXV/256/2013 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

XXXV/257/2013 zminy budżetu Gminy na 2013 rok
     

 

 Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2020
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2010-12-10 11:44:47
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2014-01-03 10:18:25

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2014-01-03 10:18:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-06 14:17:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-11-06 10:18:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-09-26 11:56:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-09-26 11:55:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-09-03 12:14:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-07-26 12:20:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-13 13:19:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-05-06 09:43:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-12 14:32:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-03-15 10:57:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-02-13 07:51:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-08 14:08:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-02 13:13:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-11-20 13:29:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-11-05 10:52:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-17 11:52:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-10 10:24:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-10 08:52:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-05 14:32:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-05-07 10:08:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-04-18 14:45:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-04-18 14:44:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-01-13 10:49:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-01-03 11:41:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-01-03 11:40:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-14 09:37:15 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-14 09:36:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-09 10:16:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-22 12:30:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-04 11:48:55 Roland Fabianek Edycja artykułu