logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012-2013

 

 
ZARZĄDZENIE  Nr 0050.81.2013
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
                                                                                             z dnia 04 listopada 2013 roku              
                                                                                                        
 
w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 
                     Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ,art. 35 oraz art.37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) w wykonaniu Uchwały NR XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski na okres dłuższy niż 3 lata
zarządza się, co następuje:  
 
§ l
 
Przeznacza się do dzierżawy w trybie I przetargu nieograniczonego ustnego na okres 5 lat nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gorzów Śl., wymienione w załączniku 
nr 1.
 
 
§ 2
 
Termin przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.
 
§ 3
                                                                            
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
 
§ 4
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicach informacyjnych.
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
 
 
 
 
 
 
 
do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.81.2013r.
 
 
 
 
 
 
 
z dnia 04.11.2013r.
 
 
 
 
 
 
       Wykaz
 
 
 
 
 
 
 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego na okres 5 lat.
 
Lp.
Miejsce położenia i  oznaczenie nieruchomości
Numer działki
km
Powierzchnia działki w ha
Opis nieruchomości wg ewidencji gruntów
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Nr KW
zapis w KW obciążające nieruchomość
Wysokość czynszu
Obecny sposób użytkowania działki
 
 
 
1
Gorzów Śl.
2020cz.
 
0,0076
nieruchomość niezabudowana
brak planu
OP1L/00010263/6
brak zapisów
15,20 złotych . Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do    31 sierpnia                 każdego roku kalendarzowego.
Ogródek działkowy
 
 
 
2
Gorzów Śl.
2020cz.
 
0,0058
nieruchomość niezabudowana
brak planu
OP1L/00010263/6
brak zapisów
11,60 złotych . Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do    31 sierpnia                 każdego roku kalendarzowego.
Ogródek działkowy
 
 
 
3
Gorzów Śl.
2020cz.
 
0,0053
nieruchomość niezabudowana
brak planu
OP1L/00010263/6
brak zapisów
10,60 złotych . Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do    31 sierpnia                 każdego roku kalendarzowego.
Ogródek działkowy
 
 
 
4
Gorzów Śl.
2020cz.
 
0,0013
nieruchomość niezabudowana
brak planu
OP1L/00010263/6
brak zapisów
2,60 złotych . Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do    31 sierpnia                 każdego roku kalendarzowego.
Ogródek działkowy
 
 
 
5
Uszyce
568/2
1
0,3728
nieruchomość niezabudowana
brak planu
29916
brak zapisów
1,74 q pszenicy. Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do   31 sierpnia 
każdego roku kalendarzowego
użytkowana
rolniczo

 

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.78.2013
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 17października 2013r.
                                                                                                        
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości oddanej w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży  Pożarnej w Budzowie.
 
          Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) w wykonaniu Uchwały RM w Gorzowie Śl. Nr I/4/2001  z dnia 8 lutego 2001r. w sprawie oddania w użyczenie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych nieruchomości zabudowanych
zarządza się, co następuje:  
 
§ 1
 
Zawrzeć umowę użyczenia na czas nieoznaczony z Ochotniczą Strażą Pożarną w Budzowie na nieruchomość zbudowaną stanowiącą własność Gminy Gorzów Śl., położoną w Budzowie -działka nr 156, km 2 o powierzchni 0,4000 ha, KW nr 49982 z przeznaczeniem na działalność statutową OSP oraz  użytek publiczny. Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego
Szczegółowe warunki użyczenia określi umowa zawarta pomiędzy Gminą a OSP Budzów.
§ 2
 
Nieruchomość opisana w § 1 stanowiącą własność Gminy Gorzów Śl. użycza się na cele związane z działalnością statutową OSP.
§ 3
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa. 
                                                                                                                        § 4 
 
Traci moc §2 Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0151/14/2007r. z dnia 14.03.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia.
 
§ 5 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej.  
 
 
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE  Nr 0050.65.2013
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
                                                                                             z dnia 21 sierpnia 2013 roku                                                               
 
w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0050.59.2013r. z dnia  23.07.2013r.  w sprawie ogłoszenia wykazu                      nieruchomości przeznaczonej do  dzierżawy.
 
 
                 Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1,  art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 35 oraz art. 37  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) w wykonaniu § 3 pkt 2) Uchwały NR XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 6 marca 2013 r.w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski na okres dłuższy niż 3 lata
zarządza się, co następuje:  
 
                     § l
Zmienia się treść Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śl. nr 0050.59.2013 z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w § 1pkt 2 poprzez zmianę powierzchni działki na 0,0630 ha.
 
§ 2
 
Pozostałe § zarządzenia  pozostają bez zmian.
 
 
§ 3
                                                                            
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
 
§ 4
 
Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu.
 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.64.2013
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
                                                                                             z dnia 14 sierpnia 2013 roku                                                               
 
w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 
 
                 Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 35 oraz art. 37  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) w wykonaniu § 3 pkt 2) Uchwały NR XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 6 marca 2013 r.w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski na okres dłuższy niż 3 lata
zarządza się, co następuje:  
 
                     § l
 
Przeznacza się do dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy   nieruchomości  gruntowe,   położone w Gorzowie Śl., stanowiące własność Gminy Gorzów Śl., wymienione w załączniku 1.
 
§ 2
                                                                            
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
 
§ 3
 
Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu.
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
 
 
 
 
 
 
 
do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.64.2013r.
 
 
 
 
 
 
 
z dnia 14.08.2013r.
 
 
 
 
 
 
       Wykaz
 
 
 
 
 
 
 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat nieruchomości  gruntowe,   położone w Gorzowie Śl.
 
 
 
Lp.
Miejsce położenia i  oznaczenie nieruchomości
Numer działki
km
Powierzchnia działki w ha
Opis nieruchomości wg ewidencji gruntów
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Nr KW
zapis w KW obciążające nieruchomość
Wysokość czynszu
Obecny sposób użytkowania działki
 
 
 
1
Gorzów Śl.
883
 
0,2034
nieruchomość niezabudowana
brak planu
OP1L/00010426/7
brak zapisów
0,57 q pszenicy . Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do                     31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
Użytkowana rolniczo
 
 
 
2
Gorzów Śl.
884
 
0,0713
nieruchomość niezabudowana
brak planu
OP1L/00007119/8
brak zapisów
0,20 q pszenicy . Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do                     31 sierpnia każdego roku kalendarzowego..
Użytkowana rolniczo

 

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.59.2013
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
                                                                                                z dnia 23 lipca 2013 roku                  
                                                                                                        
 
w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
 
                 Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 35 oraz art. 37  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) w wykonaniu § 3 pkt 2) Uchwały NR XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 6 marca 2013 r.w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski na okres dłuższy niż 3 lata
zarządza się, co następuje:  
 
§ l
 
Przeznacza się do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 5, lat nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Gorzów Śl., położoną  w Gorzowie Śl. w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie cięcia
i formowania i wykańczania kamienia.
1. Oznaczenie działki                                        - nr 2179 cz.
2. Powierzchnia działki                                     - 0,1200 ha
3. Numer księgi wieczystej                               - OP1L/00010406/1
4. Charakterystyka użytków                              - działalność gospodarcza
5. Przeznaczenie w planie                                  - brak planu
6. Zapisy obciążające nieruchomość w KW   - brak
 
                                                                      § 2
 
Ustala się za nieruchomość opisaną w § 1 miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 130,00 złotych brutto w tym 23% podatek VAT.
 
§ 3
Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa
§ 4
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
                                                                       § 5       
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu.

 

                                                                                                          
ZARZĄDZENIE Nr 0050.55.2013
                                                                                                  Burmistrza Gorzowa Śl.
z dnia 27 czerwca 2013r.
                                                              
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego w prawo                       własności.   
                 
                     Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r., poz.645) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 83) w wykonaniu uchwały Nr XXIII/162/2012 RM w Gorzowie Śl. z dn.5.12.2012r.w sprawie udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności nieruchomości
zarządza się, co następuje: 
 
§ 1
 
1. Przeznacza się do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomość     gruntową  oznaczoną jako działka nr 1018 o pow. 0,0286 ha,  położoną     w Gorzowie Śl.
2. W/w nieruchomość opisana jest w KW nr OP1L/0004236/3, gdzie w dziale III i IV nie ma      zapisów ją obciążających.
3.  Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.                                   
4.  Uzbrojenie nieruchomości: sieć- elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna.
5. Wysokość opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania – 4150,00 złotych, a po  uwzględnieniu 50% bonifikaty wynosi     2075,50 złotych.
 
 
                                                                                                                       § 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej
i poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych. 
                                         
 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.52.2013
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
                                                                                             z dnia 17 czerwca 2013 roku               
                                                                                                        
 
w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 
 
                    Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. poz.594) oraz art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 35 oraz art. 37  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) w wykonaniu § 3 pkt 2) Uchwały NR XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 6 marca 2013 r.w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski na okres dłuższy niż 3 lata
zarządza się, co następuje:  
 
§ l
 
Przeznacza się do dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców   nieruchomości  gruntowe   położone w Gorzowie Śl., stanowiące własność Gminy Gorzów Śl., wymienione w załączniku 1.
 
§ 2
                                                                            
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
 
§ 3
 
Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu.
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
 
 
 
 
 
 
 
do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.52.2013r.
 
 
 
 
 
 
 
z dnia 17.06.2013r.
 
 
 
 
 
 
       Wykaz
 
 
 
 
 
 
 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat nieruchomości  gruntowe,   położone w Gorzowie Śl.
 
Lp.
Miejsce położenia i  oznaczenie nieruchomości
Numer działki
km
Powierzchnia działki w ha
Opis nieruchomości wg ewidencji gruntów
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Nr KW
zapis w KW obciążające nieruchomość
Wysokość czynszu
Obecny sposób użytkowania działki
 
 
 
1
Gorzów Śl.
293cz.
 
0,2309
nieruchomość niezabudowana
brak planu
1642 
brak zapisów
0,37 q pszenicy . Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
Użytkowana rolniczo
 
 
 
2
Gorzów Śl.
891cz.
 
0,0018
nieruchomość niezabudowana
brak planu
OP1L/00000316/0  
brak zapisów
3,60 złotych . Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
Ogródek działkowy
 
 
 
3
Gorzów Śl.
1360cz.
 
0,0021
nieruchomość niezabudowana
brak planu
OP1L/00006526/7
brak zapisów
4,20 złotych . Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do  31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
Ogródek działkowy

 

  
 
ZARZĄDZENIE  Nr 0050.43.2013
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 24 maja 2013r.
                                                                                                        
 
w sprawie: oddania w użyczenie Stowarzyszeniu Rozwoju i Odnowy Wsi Pawłowice nieruchomości położonej w Pawłowicach.
 
 
                    Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2013r. poz.594) oraz art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)

 
zarządza się, co następuje:  
 
§ 1
 
 
 
 
 
 
Zawrzeć umowę użyczenia na czas nieoznaczony ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Odnowy Wsi Pawłowice z siedzibą w Pawłowicach nr 74  na nieruchomość, położoną w Pawłowicach, km 1, opisaną poniżej :
1. Oznaczenie działki                                         - nr 411
2. Powierzchnia                                                  - 0,2000 ha ,
3. Numer KW                                                      - OP1L/00002879/8,
4. Zapisy obciążające nieruchomość w KW - brak
5. Przeznaczenie w planie                                - brak planu
 
§ 2 
     
Nieruchomość opisana w § 1 stanowiącą własność Gminy Gorzów Śl. użycza się w celu realizacji projektu pod nazwą „Centrum Rekreacyjno - Wypoczynkowe Wsi Pawłowice”.
 
§ 3
 
Szczegółowe warunki użyczenia określi umowa.
 
  § 4 
 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa. 
 
§ 5 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i  na tablicach informacyjnych. 

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.40.2013
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
                                                                                                z dnia 21 maja 2013 roku                  
                                                                                                        
 
w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do dzierżawy.
 
                     Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ,art. 35 oraz art.37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)
w wykonaniu Uchwały NR XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski na okres dłuższy niż 3 lata
zarządza się, co następuje:  
 
§ l
 
Przeznacza się do dzierżawy w trybie I przetargu ustnego  nieograniczonego  na okres 5 lat nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Gorzów Śl. z przeznaczeniem na  powiększenie działki.
1.      Oznaczenie działki                                         - nr 776cz.
2.   Powierzchnia działki                                     -  0,0140 ha
3.   Numer księgi wieczystej                               -  OP1L/00007934/7
4.   Charakterystyka użytków                              -  grunty orne
5.    Przeznaczenie w planie                                 -  brak planu
6.   Zapisy obciążające nieruchomość w KW     -  brak
7.   Wysokość czynszu rocznego                       - 123,00 złotych brutto w tym 23 % podatek VAT,
 
       
§ 2
                                                                            
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
 
§ 3
 
Termin przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu.
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE  Nr 0050.39.2013
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
                                                                                               z dnia 21 maja 2013 roku                  
                                                                                                        
 
w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 
                     Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ,art. 35 oraz art.37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)
w wykonaniu Uchwały NR XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski na okres dłuższy niż 3 lata
zarządza się, co następuje:  
 
§ l
 
Przeznacza się do dzierżawy w trybie I przetargu nieograniczonego ustnego na okres 5 lat nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gorzów Śl., wymienione w załączniku 
nr 1.
 
 
§ 2
 
Termin przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.
 
§ 3
                                                                            
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
 
§ 4
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicach informacyjnych.
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
 
 
 
 
 
 
 
do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.39.2013r.
 
 
 
 
 
 
 
z dnia 21.05.2013r.
 
 
 
 
 
 
       Wykaz
 
 
 
 
 
 
 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego na okres 5 lat.
 
Lp.
Miejsce położenia i  oznaczenie nieruchomości
Numer działki
km
Powierzchnia działki w ha
Opis nieruchomości wg ewidencji gruntów
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Nr KW
zapis w KW obciążające nieruchomość
Wysokość czynszu
Obecny sposób użytkowania działki
 
 
 
1
Gorzów Śl.
776cz.
 
0,0200
nieruchomość niezabudowana
brak planu
OP1L/00007934/7 
brak zapisów
40,00 złotych . Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do                     31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
Ogródek działkowy
 
 
 
2
Gorzów Śl.
777cz.
 
0,0100
nieruchomość niezabudowana
brak planu
OP1L/00011010/5 
brak zapisów
20,00 złotych . Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do                     31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
Ogródek działkowy
 
 
 
3
Gorzów Śl.
1789cz.
 
0,0300
nieruchomość niezabudowana
brak planu
OP1L/00010311/8
brak zapisów
60,00 złotych . Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do                     31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
Ogródek działkowy

 

 
 
 
ZARZĄDZENIE  Nr 0050.31.2013
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 17 kwietnia 2013r.
                                                                                                        
 
w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt  7a ,art. 35 oraz art.37  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)  w wykonaniu § 3 pkt 2) Uchwały NR XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 6 marca 2013 r.w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski na okres dłuższy niż 3 lata
zarządza się, co następuje:  
 
 
§ l
 
Przeznacza się do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy   na okres 5 lat nieruchomość  gruntową   stanowiącą własność Gminy Gorzów Śl., położoną w Gorzowie Śl..
 
1.      Oznaczenie działki                                        - 879
2.      Powierzchnia działki                                     - 0,8888 ha
3.      Numer księgi wieczystej                               - OP1L/00000316/0
4.      Charakterystyka użytków                              - grunty orne
5.      Sposób użytkowania działki                          - rolniczo                                
6.      Przeznaczenie w planie                                  - brak planu
      7.   Zapisy obciążające nieruchomość w KW     - brak
8.   Wysokość czynszu rocznego                        - 3,63 q pszenicy, co w przeliczeniu stanowi                                                                                 kwotę 322,27 złotych.
 
 
§ 2
                                                                            
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
 
§ 3
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu.
 

 

 
ZARZĄDZENIE Nr 0050.30.2013
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
                                                                                                  z dnia 17 kwietnia 2013 r.                   
                                                                                                        
 
w sprawie: zmiany treści Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śl.  Nr 0150/18/2013  z dnia 26.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu                      nieruchomości przeznaczonych  do dzierżawy.
 
 
                    Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt  7a ,art. 35 oraz art.37  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651
z póź. zm.) zarządza się, co następuje:  
 
 
                    § l
 
W zarządzeniu Nr 0050/18/2013  z dnia 26.02.2013 r. wykreśla się w załączniku nr 1 wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat pozycję 2.
 
§ 2
Termin przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa. 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych.
 
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE  Nr 0050.28.2013
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
                                                                                                z dnia 03 kwietnia 2013 roku               
                                                                                                        
 
w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 
 
          Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2
w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ,art. 35 oraz art.37  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)
zarządza się, co następuje:  
 
 
§ l
 
Przeznacza się do dzierżawy w trybie I przetargu nieograniczonego ustnego na okres 3 lat nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gorzów Śl., wymienione w załączniku 
nr 1.
 
 
 
§ 2
 
Termin przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.
 
§ 3
                                                                            
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
 
§ 4
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicach informacyjnych.
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
 
 
 
 
 
 
 
do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.28.2013r.
 
 
 
 
 
 
 
z dnia 03.04.2013r.
 
 
 
 
 
 
       Wykaz
 
 
 
 
 
 
 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat.
 
Lp.
Miejsce położenia i  oznaczenie nieruchomości
Numer działki
km
Powierzchnia działki w ha
Opis nieruchomości wg ewidencji gruntów
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Nr KW
zapis w KW obciążające nieruchomość
Wysokość czynszu
Obecny sposób użytkowania działki
 
 
 
1
Gorzów Śl.
875
 
0,4280
nieruchomość niezabudowana
brak planu
OP1L/00010264/3 
brak zapisów
1,20 q pszenicy. Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do           31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
użytkowana rolniczo
 
 
 
2
Gorzów Śl.
877cz.
 
0,0430
nieruchomość niezabudowana
brak planu
OP1L/00010265/0
brak zapisów
0,18 q pszenicy. Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do           31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
użytkowana rolniczo
 
 
 
3
Gorzów Śl.
878
 
0,0540
nieruchomość niezabudowana
brak planu
OP1L/00010266/7
brak zapisów
0,23 q pszenicy. Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do                31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
użytkowana rolniczo
 
 
4
Gorzów Śl.
777cz.
 
0,0345
nieruchomość niezabudowana
brak planu
OP1L/00011010/5
brak zapisów
69,00 złotych . Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do                     31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
Ogródek działkowy
 
 
 
5
Gorzów Śl.
798cz.
 
0,0150
nieruchomość niezabudowana
brak planu
OP1L/00029037/9
brak zapisów
30,00 złotych . Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do                     31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
Ogródek działkowy
 
 
 
6
Gorzów Śl.
1090cz.
 
0,0200
nieruchomość niezabudowana
brak planu
OP1L/00011025/3
brak zapisów
40,00 złotych . Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do                     31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
Ogródek działkowy
 
 
 
7
Gorzów Śl.
1090cz.
 
0,0050
nieruchomość niezabudowana
brak planu
OP1L/00011025/3
brak zapisów
10,00 złotych . Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do                     31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
Ogródek działkowy

 

 
 
ZARZĄDZENIE  Nr 0050.18.2013
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
                                                                                                   z dnia 26.02.2013 roku                    
                                                                                                        
 
w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 
 
          Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2
w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ,art. 35 oraz art.37  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)
zarządza się, co następuje:  
 
 
                     § l
 
Przeznacza się do dzierżawy w trybie I przetargu nieograniczonego ustnego na okres 3 lat nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gorzów Śl., wymienione w załączniku 
nr 1.
 
 
 
§ 2
 
Termin przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.
 
§ 3
                                                                            
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
 
§ 4
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicach informacyjnych.
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
 
 
 
 
 
 
 
do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.18.2013r.
 
 
 
 
 
 
 
z dnia 26.02.2013r.
 
 
 
 
 
 
       Wykaz
 
 
 
 
 
 
 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat.
 
Lp.
Miejsce położenia i  oznaczenie nieruchomości
Numer działki
km
Powierzchnia działki w ha
Opis nieruchomości wg ewidencji gruntów
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Nr KW
zapis w KW obciążające nieruchomość
Wysokość czynszu
Obecny sposób użytkowania działki
 
 
 
1
Gorzów Śl.
1219
 
1,0815
nieruchomość niezabudowana
brak planu
10367
brak zapisów
3,79 q pszenicy. Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do           31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
użytkowana rolniczo
 
 
 
2
Gorzów Śl.
879
 
0,8888
nieruchomość niezabudowana
brak planu
OP1L/00000316/0
brak zapisów
0,87q pszenicy. Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do           31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
użytkowana rolniczo
 
 
 
3
Budzów
8
1
0,0700
nieruchomość niezabudowana
brak planu
4182
brak zapisów
0,15 q pszenicy. Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do                31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
użytkowana rolniczo
 
 
4
 
 
Uszyce
 
 
936cz.
 
 
4
 
 
0,3500
nieruchomość niezabudowana
brak planu
 
 
31371
 
 
brak zapisów
0,77 q pszenicy. Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do                31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
użytkowana rolniczo

 

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.9.2013
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 10 stycznia 2013r.
                                                                                                        
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości oddanej w użyczenie na rzecz  Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamach.
 
          Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)
w wykonaniu Uchwały RM w Gorzowie Śl. Nr I/4/2001  z dnia 8 lutego 2001r. w sprawie oddania w użyczenie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych nieruchomości zabudowanych
zarządza się, co następuje:  
 
§ 1
 
Zawrzeć umowę użyczenia na czas nieoznaczony z Ochotnicza Strażą Pożarną
w Jamach  na nieruchomość położoną w Jamach, km 1. zabudowaną przybudówką, w której znajduje się część kuchni, pomieszczenia magazynowego i wc opisaną poniżej:  
1. Oznaczenie działki                                    - nr 739/111 cz.,
2. Powierzchnia                                             - 0,0041 ha ,
3. Numer KW                                                - OP1L/00022231/0,
4. Zapisy obciążające nieruchomość w KW - brak
5. Przeznaczenie w planie                            - brak planu
 
§ 2      
 
Nieruchomość opisana w § 1 stanowiącą własność Gminy Gorzów Śl. użycza się na cele związane z działalnością statutową OSP.
§ 3
 
Szczegółowe warunki użyczenia określi umowa.
 
                                                                         § 4 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa. 
§ 5 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i  na tablicach informacyjnych. 
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE  Nr 0050.84.2012
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
                                                                                             z dnia 31 października  2012 roku           
                                                                                                        
 
w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 
 
          Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ,art. 35 oraz art.37  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ) oraz na podstawie § 1 Uchwały Nr XVI/132/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 16.04.2008r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych 
zarządza się, co następuje:  
 
 
§ l
 
Przeznacza się do dzierżawy w trybie I przetargu nieograniczonego ustnego na okres 5 lat nieruchomości  gruntowe stanowiące własność Gminy Gorzów Śl. wymienione   w załączniku nr 1.
 
§ 2
 
Termin przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.
 
§ 3
                                                                            
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
 
§ 4
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicach informacyjnych.
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
 
 
 
 
 
 
 
do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.84.2012r.
 
 
 
 
 
 
 
z dnia 31 października 2012r.
 
 
 
 
 
 
       Wykaz
 
 
 
 
 
 
 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego na okres 5 lat.
Lp
Miejsce położenia i  oznaczenie nieruchomości
Numer działki
km
Powierzchnia działki w ha
Opis nieruchomości wg ewidencji gruntów
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Nr KW
zapis w KW obciążające nieruchomość
Wysokość czynszu
Obecny sposób użytkowania działki
 
 
 
1
Gorzów Śl.
2179cz.
 
0,1750
nieruchomość niezabudowana
brak planu
OP1L/00010406/1
brak zapisów
0,32 q pszenicy. Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
użytkowana rolniczo
 
 
 
2
Zdziechowice
453/1
2
0,6647
nieruchomość niezabudowana
brak planu
29185
brak zapisów
1,26 q pszenicy. Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
użytkowana rolniczo
 
 
3
Krzyżanowice
356/2
1
0,4560
nieruchomość niezabudowana
brak planu
25021
brak zapisów
0,96 q pszenicy. Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
użytkowana rolniczo
 
 
 
 
4
Gorzów Śl.
1796cz.
 
0,0018
nieruchomość zabudowana garażem murowanym
brak planu
OP1L/00011088/2
brak zapisów
Czynsz dzierżawny w wysokości 1,00 zł za 1 m 2 + podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami. Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego
nieruchomość zabudowana
 
 
 
 
 
5
Gorzów Śl.
1562cz.
 
0,0015
nieruchomość zabudowana garażem murowanym
brak planu
OP1L/00007189/9
brak zapisów
Czynsz dzierżawny w wysokości 1,00 zł za 1 m 2 + podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami. Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego
nieruchomość zabudowana
 
 
 
6
Gorzów Śl.
777cz.
 
0,0112
nieruchomość niezabudowana
brak planu
OP1L/00011010/5
brak zapisów
22,40 złotych. Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
Ogródek działkowy
 
 
 
7
Gorzów Śl.
1019cz.
 
0,0164
nieruchomość zabudowana
brak planu
OP1L/00007870/0
brak zapisów
32,80 złotych. Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
Ogródek działkowy
 
 
8
Gorzów Śl.
777cz.
 
0,0250
nieruchomość niezabudowana
brak planu
OP1L/00011010/5
brak zapisów
50,00 złotych. Czynsz płatny w terminie 1 m-ca od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
Ogródek działkowy

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.71.2012
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 14 września 2012r.
                                                                                                        
 
w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 
          Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) art. 13 ust.1, art. 25 ust 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 35 oraz art. 37  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) oraz na podstawie § 1 Uchwały Nr XVI/132/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 16.04.2008r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych 
zarządza się, co następuje:  
 
 
§ l
Przeznacza się do dzierżawy w trybie I ustnego  przetargu nieograniczonego na okres 5 lat nieruchomość  gruntową   stanowiącą własność Gminy Gorzów Śl., położoną w Kozłowicach.
 
1.      Oznaczenie działki                                        - 229/18
2.      Powierzchnia działki                                     - 2,6050 ha
3.      Numer księgi wieczystej                               - 47404
4.      Charakterystyka użytków                              - grunty orne
5.      Sposób użytkowania działki                          - rolniczo                                 
6.      Przeznaczenie w planie                                  - brak planu
        7.   Zapisy obciążające nieruchomość w KW     - brak
8.   Wysokość czynszu rocznego                           - 5,14 q pszenicy, co w przeliczeniu stanowi kwotę 437,05 złotych.
 
 
§ 2
Termin przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.
 
§ 3
                                                                            
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
 
§ 4 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu.
Jednocześnie traci moc Zarządzenie Nr 0050.69.2012r. z dnia 12.09.2012r.
§ 5
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od dnia 20.09.2012r. do 10.10.2012r.
 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.69.2012
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 12 września 2012r.
                                                                                                        
 
w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 
          Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) art. 13 ust.1, art. 25 ust 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 35 oraz art. 37  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) oraz na podstawie § 1 Uchwały Nr XVI/132/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 16.04.2008r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych 
zarządza się, co następuje:  
 
 
§ l
Przeznacza się do dzierżawy w trybie I ustnego  przetargu nieograniczonego na okres 5 lat nieruchomość  gruntową   stanowiącą własność Gminy Gorzów Śl., położoną w Kozłowicach.
 
1.      Oznaczenie działki                                        - 229/18
2.      Powierzchnia działki                                     - 2,6050 ha
3.      Numer księgi wieczystej                               - 47404
4.      Charakterystyka użytków                              - grunty orne
5.      Sposób użytkowania działki                          - rolniczo                                 
6.      Przeznaczenie w planie                                  - brak planu
        7.  Zapisy obciążające nieruchomość w KW     - brak
8.   Wysokość czynszu rocznego                          - 5,14q pszenicy, co w przeliczeniu stanowi  kwotę 437,05 złotych.
 
 
§ 2
Termin przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.
 
§ 3
                                                                            
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
 
§ 4 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu.
 
§ 5
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od dnia 13.09.2012r. do 03.10.2012r.
 

 

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.60.2012
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 22 sierpnia 2012r.
                                                                                                        
 
w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 
          Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) art. 13 ust.1, art. 25 ust 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 35 oraz art. 37  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) oraz na podstawie § 1 Uchwały Nr XVI/132/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 16.04.2008r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych 
zarządza się, co następuje:  
 
 
§ l
Przeznacza się do dzierżawy w trybie I ustnego  przetargu nieograniczonego na okres 5 lat nieruchomość  gruntową   stanowiącą własność Gminy Gorzów Śl., położoną w Gorzowie Śl.
 
1.      Oznaczenie działki                                     - 1030 cz.
2.      Powierzchnia działki                                   - 0,0015 ha
3.      Numer księgi wieczystej                             - OP1L/00007876/2
4.      Charakterystyka użytków                           - tereny mieszkaniowe
5.      Sposób użytkowania działki                        - zabudowana garażem tymczasowym                                
6.      Przeznaczenie w planie                               - brak planu
      7.  Zapisy obciążające nieruchomość w KW        - brak
8.  Wysokość czynszu rocznego                       - 1,00 zł za 1 m2 +podatek VAT czyli
                                                                       221,40 złotych brutto.
§ 2
Termin przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.
 
§ 3
                                                             
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
 
§ 4 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu.
 
§ 5
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od dnia 23.08.2012r. do 12.09.2012r.
 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.58.2012
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
                                                                                                z dnia 08 sierpnia 2012r.                    
                                                                                                        
 
w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 
 
          Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ,art. 35 oraz art.37  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm. ) oraz na podstawie § 1 Uchwały Nr XVI/132/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 16.04.2008r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych 
zarządza się, co następuje:  
 
 
§ l
 
Przeznacza się do dzierżawy w trybie I przetargu nieograniczonego ustnego na okres 5 lat nieruchomości  gruntowe   stanowiące własność Gminy Gorzów Śl. wymienione  w załączniku nr 1.
 
 
 
§ 2
 
Termin przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.
 
§ 3
                                                                            
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
 
§ 4
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicach informacyjnych.
 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gorzowie Śl.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jadwiga Wiejowska
Data wytworzenia: 2012-06-14

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1129
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2012-06-13 12:57:15
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2014-06-18 14:06:14

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2014-06-18 14:06:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-11-07 12:50:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-11-07 12:46:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-10-22 10:50:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-22 11:54:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-22 11:51:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-22 11:46:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-22 11:31:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-22 11:28:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-22 11:22:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-22 11:18:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-07-25 10:28:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-07-25 10:23:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-07-04 09:09:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-07-04 09:01:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-20 14:37:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-20 14:34:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-20 14:31:00 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-20 14:00:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-20 13:54:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-06 10:09:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-06 09:41:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-05-23 14:17:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-05-23 14:14:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-05-23 14:10:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-05-23 14:01:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-05-23 13:54:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-18 11:33:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-18 11:30:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-18 11:07:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-18 10:57:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-18 10:52:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-04 09:46:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-04 09:37:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-02-28 11:51:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-02-28 11:48:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-14 10:54:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-14 10:51:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-11-07 11:39:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-11-07 11:35:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-11-07 11:26:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-09-17 14:39:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-09-17 14:36:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-09-12 11:52:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-09-12 11:51:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-09-12 11:17:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-23 09:07:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-23 09:02:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-23 08:55:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-23 08:52:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-23 08:49:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-23 08:43:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-09 11:26:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-09 11:24:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-09 11:02:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-09 10:05:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-18 11:25:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-18 11:15:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-09 13:24:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-09 13:21:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-25 12:39:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-25 12:21:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-25 12:01:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-25 11:56:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-25 11:49:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-18 14:09:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-13 13:00:15 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-13 12:57:44 Roland Fabianek Publikacja artykułu