logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zarządzenia Burmistrza 2008

 

Nr 0151/85/2008 z dnia 2008-12-30 w sprawie: zimowego utrzymania dróg w sezonie 2008/2009.
 
Nr 0151/84/2008 z dnia 2008-12-30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

Nr 0151/83/2008 z dnia 2008-12-18 w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury materiałów, druków ścisłego zarachowania, środków pieniężnych w kasie i papierów wartościowych oraz weryfikacji stanów ewidencyjnych.
 
Nr 0151/82/2008 z dnia 2008-12-18 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

Nr 0151/81/2008 z dnia 2008-12-16 w sprawie: ustalenia stawek bazowych czynszu za 1m 2 na lokale mieszkalne i socjalne na terenie gminy Gorzów Śl.  
 
Nr 0151/80/2008 z dnia 2008-12-12 w sprawie: nieodpłatnego przekazania zbędnego sprzętu.

Nr  0151/79/2008 z dnia 2008-12-12 w sprawie: przeprowadzenia kwartalnego treningu systemu wykrywania i alarmowania.
 
Nr 0151/78/2008 z dnia  2008-12-05 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

Nr 0151/77/2008 z dnia 2008-11- 28 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

Nr 0151/76/2008 z dnia 2008-11-26 w sprawie: powołania komisji w celu inwentaryzacji budynku świetlicy wiejskiej znajdującego  się na  działce nr 86 w Pakoszowie.

Nr 0151/75/2008 z dnia 2008-11-17 w sprawie: przekazania w użytkowanie Zakładowi Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim samochodu osobowego FORD FDE6 TRANSIT dla wykonywania przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzów Śląski.


Nr
0151/74/2008 z dnia 2008-11-14 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.
 
Nr 0151/73/2008 z dnia 2008-11-13 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
 
Nr 0151/72/2008 z dnia 2008-11-13 w sprawie: przedłożenia projektu budżetu gminy na 2009 rok.
 
Nr 0151/71/2008 z dnia 2008-11-06 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.


Nr 0151/70/2008 z dnia 2008-10-20 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

Nr 0151/69/2008 z dnia 2008-10-20 w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
 
Nr 0151/68/2008 z dnia 2008-10-20 w sprawie:  ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu ustnego na sprzedaż działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, położonej w Gorzowie Śl.
 
Nr 0151/67/2008 z dnia 2008-10-20 w sprawie: przeprowadzenia ćwiczeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 
Nr 0151/66/2008 z dnia 2008-10-06 w sprawie: norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzów Śląski.


Nr 0151/65/2008 z dnia 2008-09-30 w sprawie: zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. okularów  korygujących  wzrok.

Nr 0151/64/2008
z dnia 2008-09-30 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży.

Nr 0151/63/2008 z dnia 2008-09-30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

Nr 0151/62/2008 z dnia 2008-09-10 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
Nr 0151/61/2008 z dnia 2008-09-10 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.
 
Nr 0151/60/2008 z dnia 2008-09-09 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
 
Nr 0151/59/2008 z dnia 2008-09-08 w sprawie:   przekazania budynku Nr 25 położonego w Krzyżanowicach Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Domu Kultury w Gorzowie Śląskim.


Nr 0151/58/2008 z dnia 2008-08-28 w sprawie: powołania zespołu do opracowania Planu Reagowania Kryzysowego.
 
Nr 0151/57/2008  z dnia 2008-08-25 w sprawie: zawarcia umowy użyczenia na grunt położony w Gorzowie Śl. stanowiący własność Gminy Gorzów Śl.
 
Nr 0151/56/2008 z dnia 2008-08-25 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 
Nr 0151/55/2008 z dnia 2008-08-25 w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
 
Nr 0151/54/2008 z dnia 2008-08-01 w sprawie: zasad i warunków otrzymywania napojów w czasie akcji ratowniczo- gaśniczych przez strażaków ochotników.
 
Nr 0151/53/2008 z dnia 2008-08-01 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.
 
Nr 0151/52/2008 z dnia 2008-07-31 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.
 
Nr 0151/51/2008    z dnia 2008-07-22 w sprawie: powołania stałej Komisji d/s ustalania wartości nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śl. 
 
Nr 0151/50/2008 z dnia 2008-07-21 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 

Nr 0151/49/2008  z dnia  2008-07-16 w sprawie:  ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do  spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,  znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy.

 

Nr 0151/48/2008 z dnia 2008-07-14 w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej działającej w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim oraz ustalenia regulaminu jej pracy.

 

 

Nr 0151/47/2008 z dnia  2008-07-11 w sprawie: zmian  w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

 

Nr 0151/46/2008 z dnia 2008-07-03 w sprawie: powołania komisji do inwentaryzacji budynku szatni znajdującego się na działce nr 172 w Nowej Wsi 

 

Nr 0151/45/2008 z dnia 2008-07-03 w  sprawie: powołania  Komisji przetargowej  dla przeprowadzania  przetargów na zbycie  i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność  Gminy Gorzów Śl.

 

Nr 0151/44/2008 z dnia  2008-07-02 w sprawie:  zmiany treści  załącznika nr 1 Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0151/24/08 z dnia 29.04.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Nr 0151/43/2008 z dnia  2008-06-30 w sprawie: zmian  w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

Nr 0151/42/2008 z dnia 2008-06-27 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Nr  0151/41/2008 z dnia 2008-06-25 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe.

Nr 0151/ 40 /2008 z dnia 2008-06-23 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż działki  nr 431/115 przeznaczonej  pod budownictwo mieszkaniowe położonej w Gorzowie Śl.

Nr 0151/39/2008 z dnia 2008-06-18 W sprawie: organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Gorzowa Śląskiego na czas zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i wojny.

 

NR 0151/38/2008 z dnia 2008-06-11 w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0151/22/2008  z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzów Śląski.

 

Nr 0151/37/2008 z dnia 2008-06-11 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż działki pod budownictwo mieszkaniowe położonej w Gorzowie Śl.

 

Nr 0151/36/2008 z dnia 2008-06-09 w sprawie: powołania komisji do inwentaryzacji budynku szatni znajdującego się na działce nr 1145/115 w Gorzowie Śl. 

 

Nr 0151/35/2008 z dnia 2008-06-09 w sprawie: zmian  w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

 

Nr 0151/34/2008 z dnia 2008.06.06 w sprawie :  dokonania zmiany budżetu gminy na 2008 rok

 

Nr 0151/33/2008 z dnia  2008-05-30 w sprawie: zmian  w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

­

 

Nr 0151/32/2008 z dnia 2008-05-16 w sprawie: zmian  w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

           

Nr 0151/31/2008 z dnia  2008-05-15 w sprawie:  dokonania zmiany budżetu gminy na 2008 rok

 

Nr 0151/30/2008 z dnia 2008-04-30 w sprawie: organizacji Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych

 

Nr 0151/29/2008 z dnia 2008-04-30 w  sprawie:  umorzenia zaległości za dostarczoną wodę – dłużnika Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „SPLOT’ sp. z o.o. w Kluczborku.

 

Nr 0151/28/2008 z dnia 2008-04-30 w  sprawie:  upoważnienia Sekretarza Miasta do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w sprawach majątkowych Gminy.

 

Nr 0151/27/2008 z dnia 2008-04-30 w sprawie: zmian  w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

 

Nr 0151/26/2008 z dnia 2008-04-29 w sprawie:  dokonania zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

 

Nr 0151/25/2008 z dnia 2008-04-29 w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w  Gorzowie Śl.

 

Nr 0151/24/2008 z dnia 2008-04-29 w  sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Nr 0151/23/2008 z dnia 2008-04-18 w sprawie: zmian  w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

 

Nr 0151/22/2008 z dnia 2008-03-31 w sprawie: norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzów Śląski.

 

Nr 0151/21/2008 z dnia 2008-03-31 w sprawie: zmian  w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

 

Nr 0151/20/2008 z dnia 2008-03-31 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2008 rok.


Nr 0151/19/2008 z dnia 2008-03-26 w sprawie: ustalenia wysokości  stawki czynszu dzierżawnego za użytkowanie gruntów stanowiących własność gminy Gorzów Śl.  

 

Nr 0151/18/2008 z dnia 2008-03-26 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do dzierżawy. 

 

Nr 0151/17/2008 z dnia 2008-03-26 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

Nr 0151/16/2008 z dnia 2008-03-26 w sprawie: przekazania czasowo wolnych środków  budżetowych na lokatę terminową.

 

Nr 0151/15/2008 z dnia 2008-03-21 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu ustnego na sprzedaż  działki niezabudowanej, położonej w Pawłowicach.

 

 Nr 0151/14/2008 z dnia 2008-03-17 w  sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe.   

 

Nr 0151/13/2008 z dnia 2008-03-13 w sprawie: zmian  w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

 

Nr 0151/12/2008 z dnia 2008-03-12 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

 

Nr 0151/11/2008 z dnia 2008-03-11 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora  Przedszkola Publicznego w Zdziechowicach.

Nr 0151/10/2008 z dnia 2008-03-10 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Zdziechowicach.

Nr 0151/9/2008 z dnia 2008-03-10 w sprawie: ogłoszenia III publicznego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Gorzów Śl.  


Nr 0151/8/2008 z dnia 2008-03-05 w sprawie: zmiany treści Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0151/100/07 z dnia 20.11.2007r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Nr 0151/7/2008 z dnia 2008-03-05 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe.              

 
Nr 0151/6/2008 z dnia 2008-02-14 w sprawie: Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu gminy Gorzów Śl. organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
 
Nr 0151/5/2008 z dnia 2008-02-11 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Pawłowicach.


 Nr 0151/4/08 z dnia 2008-01-23 w sprawie: ustalenia imiennego składu Gminnej Komisji celem przeprowadzenia oględzin i ustalenia szkody powstałej w wyniku prowadzonych wykopów pod wodociąg przy ul. Kluczborskiej w Gorzowie Śl. przez działkę nr 65 należącą do Pana Wolny Marcin.

 

Nr 0151/3/2008 z dnia 2008-01-21 w sprawie: ogłoszenia II publicznego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Gorzów Śl. 

 

Nr 0151/2/2008 z dnia 2008-01-10 w sprawie: przekazania czasowo wolnych środków  budżetowych na lokatę terminową .

 

Nr 0151/1/2008 z dnia 2008-01-07 w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.

Zarządzenia Burmistrza 2007, dodana 2008-02-07Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gorzowie Śl.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roland Fabianek
Data wytworzenia: 2008-02-07

 

 

 


Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1493
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2008-02-07 14:47:20
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-01-12 13:17:35

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2009-01-12 13:17:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-01-09 09:26:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-12-31 09:36:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-12-23 09:58:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-12-18 13:45:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-12-03 14:21:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-11-27 08:48:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-11-26 10:11:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-11-25 11:41:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-11-20 12:22:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-11-20 12:20:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-11-20 12:19:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-11-04 08:23:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-24 12:11:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-24 12:09:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-24 12:08:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-16 09:25:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-09 13:55:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-09 13:52:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-09 13:46:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-09-18 12:20:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-09-08 13:29:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-09-08 08:43:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-27 15:02:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-25 12:43:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-25 12:36:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-25 12:35:00 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-25 12:31:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-07 10:30:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-07-18 12:31:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-07-16 14:24:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-07-10 09:44:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-30 14:35:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-30 11:10:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-27 14:46:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-23 11:49:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-11 12:50:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-05 11:55:09 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-05 11:48:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-05 11:24:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-05-26 14:18:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-05-26 12:35:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-05-15 14:08:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-05-08 12:57:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-05-07 13:26:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-21 10:07:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-18 14:47:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-18 12:59:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-07 11:37:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-07 10:41:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-12 10:48:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-22 14:12:59 Roland Fabianek Publikacja artykułu