logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-14

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I KONKURSACH OFERT 

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2007 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655) w dniu 2007-08-01 wpłynęło zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego (mikrobus) do przewozu osób niepełnosprawnych":

Pytanie nr 1 
Podgrzewacz zwiększający wydajność grzewczą w przedziale pasażerskim". Proszę o jednoznaczne określenie czy to ma być dodatkowe urządzenie typu WEBASTO tzn. z funkcją grzania bez konieczności uruchamiania silnika samochodu czy też fabrycznie rozprowadzenie konałami wentylacyjnymi ciepłego powietrza z nagrzewnicy samochodu przy pracy silnika?

Odpowiedź:
Dodatkowe urządzenie typu WEBASTO tzn. z funkcją grzania bez konieczności uruchamiania silnika samochodu.

Pytanie nr 2)
"Ilość miejsc: 9 osób z kierowcą w tym jedno miejsce przystosowane do mocowania wózka inwalidzkiego". Proszę o jednoznacze określenie jaki wariant ilości miejsc po umieszczeniu wózka inwalidzkiego w pojeździe jest dopuszczalny:
a) 6 miejsc siedzących + 1 wózek inwalidzki
b) 7 miejsc siedzących + 1 wózek inwalidzki?

Odpowiedź:
nie mniej niż 7 miejsc siedzących + 1 wózek inwalidzki.

Dodano dnia 2008-08-04

INFORMACJA
do zamówienia PIŚ-IV-341/13/08

Informuje się, że do pkt III ppkt 2 SIWZ do parametrów technicznych, jakie winien spełniać oferowany samochów dodaje się:

"- system mocowania wózka inwalidzkiego za pomocą specjalnych pasów oraz pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku".

dodano dnia 2008-07-29

 

PIŚ-IV-341/13/08                                                                        Gorzów Śląski, 2008-07-28
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego (mikrobus) do przewozu osób niepełnosprawnych.
PIŚ-341/13/08
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15 
46-310 Gorzów Śląski, 
woj. opolskie               
powiat oleski                 
e-mail: um@gorzowslaski.pl
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku – 7:15 – 15:00
w środy – 7:30 – 15:30
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.gorzowslaski.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego15
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego (mikrobus), do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby do przewozu na wózku inwalidzkim.
 
 
 
 Parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany samochód:
- rok produkcji 2008 lub 2007,
- silnik wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim i turbodoładowaniem o mocy nie mniejszej niż 80 KM,
- rodzaj paliwa: olej napędowy,
- centralny zamek,
- klimatyzacja manualna + klimatyzacja do wersji osobowych,
- wspomaganie kierownicy,
- boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane,
- zagłówki z regulacją wysokości,
- nadwozie typu kombi przeszklone,
- drzwi w kabinie kierowcy 2 szt.,
- drzwi przesuwane do przestrzeni pasażerskiej z prawej strony, z osłoniętą prowadnicą z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci, uchwyt w drzwiach przesuwnych,
- drzwi tylne klapa przeszklona lub drzwi skrzydełkowe przeszklone z szybą ogrzewaną i wycieraczką,
- ilość miejsc: 9 osób z kierowcą w tym jedno miejsce przystosowane do mocowania wózka inwalidzkiego,
- system ABS,
- system ASR zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania,
- system ESP elektroniczny system stabilizacji toru jazdy,
- system wprowadzania wózka inwalidzkiego do pojazdu w postaci najazdów z bieżnią antypoślizgową,
- immobiliser,
- światło przeciwmgielne z tyłu,
- regulacja wysokości fotela kierowcy,
- co najmniej dwie poduszki powietrzne kierowca i pasażer na przednim siedzeniu,
- dogrzewacz zwiększający wydajność grzewczą w przedziale pasażerskim,
- oświetlenie kabiny oraz przedziału pasażerskiego,
- komplet dodatkowych kół (felgi stalowe z oponami zimowymi),
- podnośnik samochodowy, koło zapasowe, apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy,
- samochód oznakowany symbolem „NIEPEŁNOSPRAWNY”.
 
Kod CPV- 34.11.60.00-3-pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
VI. Termin wykonania zamówienia:
3 miesiące od daty podpisania umowy
 
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawo zamówień publicznych - zał. Nr 2 do SIWZ.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie (referencje). Zał. Nr3 do SIWZ.
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
 
 
 
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1.      oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2.      oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3.      wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
 
- najniższa cena 100%
               najniższa cena ofertowa brutto
Ocena = ------------------------------------     x100
               cena badanej oferty brutto
 
 Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty należy składać do dnia: 13-08-2008r. do godz. 10.00 Pokój nr 3 ( sekretariat )
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
Oferty zostaną otwarte:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 13-08-2008r. roku o godz.10.30
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 11-09-2008r.                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 172509-2008 dnia 28-07-2008OPUBLIKOWAŁ: MARCIN GRABOWSKI 2008-07-28
  

 

 

ROZSTRZYGNIĘTE  PRZETARGI  I  KONKURSY OFERT

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Burmistrz Gorzowa Śląskiego działający w imieniu Gminy Gorzów
Śląski informuje, że w dniu 08-09-2008 roku zawarto umowę z
firmą:

„City Car” Sp. z o.o
 44-100 Gliwice 
ul.Dąbrowskiego 26
na Dostawę fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego(mikrobus), do przewozu osób niepełnosprawnych.
Cena oferty brutto – 112.118,00 zł brutto.
Opublikował: Marcin Grabowski 2008-09-08

PIŚ-IV-341/13/08                                       Gorzów Śląski, 28-08-2008r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PIŚ-IV- 341/12/08
Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej Wod.-Kan.,          
C.O i Gaz, Jerzy Szklorz, 46-300 Olesno,
Świercze, ul. Studnitza 31
Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, oraz uzyskał najwyższą ilość punktów.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
kryteria oceny ofert:
 Najniższa cena 100%
           
            najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------ x 100 pkt
             cena badanej oferty brutto
 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 Oferta nr1
Zakład Usług Ciepłowniczych TERMUS s.c                    
B.i H. Breguła, 42-700 Lubliniec ul. Niegolewskich 5
 
Cena brutto – 176.401,41
 
157.947,82
------------          x100pkt.= 89,54 pkt.
176.401,41
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 89,54 pkt
Oferta nr2
Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej Wod.-Kan.,          
C.O i Gaz, Jerzy Szklorz, 46-300 Olesno,
Świercze, ul. Studnitza 31
Cena brutto – 157.947,82
 
157.947,82  zł
------------          x100pkt.= 100 pkt.
157.947,82  zł
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 100 pkt.
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).
- dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Opublikował: Marcin Grabowski 2008-07-25 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
 
    Burmistrz Gorzowa Śląskiego działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski informuje, że w dniu 03-07-2008 roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym „bocar” Sp. z o.o., Korwinów ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa na Dostawę fabrycznie nowego średniego samochoduratowniczo-gaśniczego z napędem   4x4 dla OSP Gorzów Śląski.
Cena oferty brutto – 539.815,00 zł brutto.
 Opublikował:Marcin Grabowski 03-07-2008

PIŚ-IV-341/10/08                                                                              Gorzów Śląski 2008-06-25
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
         dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PIŚ-IV- 341/10/08
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp.z o.o, Korwinów ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa.
Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, oraz uzyskał najwyższą ilość punktów.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
kryteria oceny ofert:
 Najniższa cena 100%
           
            najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------ x 100 pkt
             cena badanej oferty brutto
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr1
Piotr Wawrzaszek, Inżynieria Samochodów Specjalistycznych
ul Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
Cena brutto – 647.350.00 zł
 
539.815,00 zł
------------          x100pkt.= 83.39 pkt.
647.350,00 zł
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 83.39 pkt
Oferta nr2
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp.z o.o,
Korwinów ul. Okólna 15
42-263 Wrzosowa.
Cena brutto – 539.815,00 zł
539.815,00 zł
------------          x100pkt.= 100 pkt.
539.815,00 zł
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 100 pkt
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).
- dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
OPUBLIKOWAŁ: MARCIN GRABOWSKI 25-06-2008
 


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
 
    Burmistrz Gorzowa Śląskiego działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski informuje, że w dniu 11-06-2008r. zawarto umowę na inwestycję:
Termomodernizacja Przedszkola w Gorzowie Śląskim oraz Szkoły Podstawowej w Uszycach z następującymi firmami:
 
1. Zakład Remontowo Budowlany, Mieczysław Domański, 46-320 Praszka, ul. Mickiewicza 56 na wykonanie zadania Nr1(Termomodernizacja budynku przedszkola w Gorzowie Śląskim) – cena oferty brutto 143 785,88 zł,
 
2. Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej, Jerzy Szklorz, 46-300 Olesno, Świercze, ul. Studnitza 31 na wykonanie zadania Nr2 (Roboty budowlano-instalacyjne z przebudową kotłowni na gazową, C.O i C.W.U w budynku przedszkola w Gorzowie Śląskim) –
cena oferty brutto – 418 515,44oraz na wykonanie zadania Nr4 (Roboty instalacyjne wewnętrzne C.O i kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Uszycach) –
cena ofert brutto – 176 798,42 zł,
 
3. „BOLEK” Usługi Malarsko Budowlane, Hubert Chuć, 46-324 Kościeliska 32c
na wykonanie zadania Nr3  (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Uszycach)
cena oferty brutto – 171 192,41 zł.
Opublikował:Marcin Grabowski 12-06-2008r.

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 341/9/08
Termomodernizacja Przedszkola w Gorzowie Śląskim oraz Szkoły Podstawowej
w Uszycach”
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Do zadania Nr1 (Termomodernizacja budynku przedszkola w Gorzowie Śląskim) Zakład Remontowo Budowlany, Mieczysław Domański, 46-320 Praszka, ul. Mickiewicza 56;                                                             
Do zadania Nr2 (Roboty budowlano-instalacyjne z przebudową kotłowni na gazową,
C.O i C.W.U w budynku przedszkola w Gorzowie Śląskim) Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej, Jerzy Szklorz, 46-300 Olesno, Świercze, ul. Studnitza 31;                                                     
Do zadania Nr3 (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Uszycach) „BOLEK” Usługi Malarsko Budowlane, Hubert Chuć, 46-324 Kościeliska 32c;
Do zadania Nr4 (Roboty instalacyjne wewnętrzne C.O i kotłowni w budynku Szkoły
Podstawowej w Uszycach) Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej, Jerzy Szklorz,
46-300 Olesno, Świercze, ul. Studnitza 31.                                                                 
Wykonawcy zaoferowali najniższe ceny na wykonanie w/w zadań, oraz uzyskali najwyższą ilość punktów.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
kryteria oceny ofert:
 Najniższa cena 100%
           
            najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------ x 100 pkt
             cena badanej oferty brutto
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr1
Firma –Usługowo –Handlowa „NOWIX”, Mariusz Nowak, ul. Krakowska 31               
 32-065 Krzeszowice                                                             
Cena brutto - na zadanie Nr1 – 166.274,46
 
143.785,88 zł
------------          x100pkt.= 86,47 pkt.
166.274,46 zł
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY - na zadanie Nr1 86,47 pkt
 
Cena brutto - na zadanie Nr3 – 205.233,21
 
171.192,41 zł
------------          x100pkt.= 83,41 pkt.
205.233,21 zł
 
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY - na zadanie Nr3 83,41 pkt
Oferta nr2
Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej, Jerzy Szklorz, 46-300 Olesno, Świercze, ul. Studnitza 31.                                                                
                    
Cena brutto - na zadanie Nr2- 418.515,44
 
418.515,44 zł
------------          x100pkt.= 100 pkt.
418.515,44
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- na zadanie Nr2 100 pkt..
 
Cena brutto - na zadanie Nr4 -176.798,42
 
176.798,42
------------          x100pkt.= 100 pkt.
176.798,42
 
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- na zadanie Nr4 100 pkt.
Oferta nr3
„BOLEK” Usługi Malarsko Budowlane, Hubert Chuć, 46-324 Kościeliska 32c
cena brutto - na zadanie Nr1- 148.029,56 zł
 
143.785,88
------------          x100pkt.= 97,13 pkt.
148.029,56
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- na zadanie Nr1 97,13 pkt
 
cena brutto - na zadanie Nr3- 171.192,41 zł
 
171.192,41
------------          x100pkt.= 100 pkt.
171.192,41
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- na zadanie Nr3  100 pkt
Oferta nr4
Zakład Usług Ciepłowniczych , TERMUS s.c B.i H. Breguła 42-700 Lubliniec   ul. Niedolewskich 5
cena brutto - na zadanie Nr4 – 192.299,12
 
176.798,42 zł
------------          x100pkt.= 91,94 pkt.
192.299,12 zł
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- na zadanie NR4 91.94 pkt
Oferta nr5
Zakład Remontowo Budowlany, Mieczysław Domański, 46-320 Praszka,
ul. Mickiewicza 56         
cena brutto - na zadanie Nr1 – 143.785,88
143.785,88
------------          x100pkt.=100 pkt.
143.785,88
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- na zadanie NR1 100 pkt
 
cena brutto - na zadanie Nr3 – 176.703,79
171.192,41
------------          x100pkt.= 96,88 pkt.
176.703,79
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- na zadanie NR3 96,88 pkt
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).
- dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Opublikował: Marcin Grabowski 2008-05-30 
 


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
 
    Burmistrz Gorzowa Śląskiego działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski informuje, że w dniu 30-04-2008 oraz w dniu 06-05-2008r. zawarto umowę na inwestycję dotyczącą
Remontu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gorzowie Śl. ( wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i malowanie wewnętrzne ) z następującymi firmami:
 
1.Przedsiębiorstwem Handlowo-Technicznym „SUPON” sp. z o.o ul. Ozimska 182,
45-310 Opole na wykonanie zadania Nr1 (wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej, polegająca na wymianie przewodów oświetleniowych i punktów świetlnych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gorzowie Śląskim) - cena oferty brutto 222.271,30
2. Zakładem Malarsko-Tapeciarskim „STAN-MAL” Krzysztof Stanosek,
Kościeliska 107, 46-331 Radłów na wykonanie zadania Nr2 ( malowanie pomieszczeń wewnętrznych farbą emulsyjną oraz lamperii olejnych i tynków żywicznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gorzowie Śląskim) - cena oferty brutto – 80 891,77zł
3. Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym „MAL- PLAST” s. c
ul. Legnicka 61, 42-200 Częstochowa na wykonanie zadania Nr3 ( roboty budowlane-posadzki i wymiana stolarki wewnętrznej drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gorzowie Śląskim) cena oferty brutto – 198 163,31zł ,
Opublikował: Marcin Grabowski 06-05-2008

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
 
    Burmistrz Gorzowa Śląskiego działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski informuje, że w dniu 17-04-2008 roku zawarto umowę z Firmą Instalacji Sanitarnej POLAN, 46-320 Praszka, ul. Mickiewicza 89 na Rozbudowę wodociągu w Uszycach.
Cena oferty brutto – 118 949,01zł brutto.
Opublikował: Marcin Grabowski 2008-04-21
 
PIŚ-IV-341/8/08                                            Gorzów Śląski, 2008-04-15
                             
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 341/8/08
„Remont budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gorzowie Śląskim (wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i malowanie wewnętrzne)”
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Do zadania Nr1(wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej, polegająca na wymianie przewodów oświetleniowych i punktów świetlnych Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne    
„SUPON” Sp. z o.o, ul.Ozimska 182, 45-310 Opole
 
Do zadania Nr2 malowanie pomieszczeń wewnętrznych, farbą emulsyjną oraz lamperii olejnych i tynków żywicznych; „STAN - MAL” Zakład Malarsko-Tapeciarski , Krzysztof Stanosek, Kościeliska 107, 46-331 Radłów,
 
Do zadania Nr3 (roboty budowlane – posadzki i wymiana stolarki wewnętrznej drzwiowej) PPHU „MAL-PLAST” s.c, ul.Legnicka 61 42-200 Częstochowa. 

Wykonawcy zaoferowali najniższe ceny na wykonanie w/w zadań, oraz uzyskali najwyższą ilość punktów.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
kryteria oceny ofert:
 Najniższa cena 100%
           
            najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------ x 100 pkt
             cena badanej oferty brutto
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Oferta nr1
„STAN - MAL” Zakład Malarsko-Tapeciarski   Krzysztof Stanosek, Kościeliska 107,
46-331 Radłów
                                           
Cena brutto - na zadanie Nr2 – 80 891,77
 
80 891,77 zł
------------          x100pkt.= 100 pkt.
80 891,77 zł
 
 
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY - 100 pkt
 
 
Oferta nr2
PPHU „MAL-PLAST” s.c, ul.Legnicka 61 42-200 Częstochowa                    
 
Cena brutto - na zadanie Nr2-115 760,82
 
80 891,77 zł
------------          x100pkt.= 69.88 pkt.
115 760,82
 
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 69.88 pkt..
 
Cena brutto - na zadanie Nr3-198 163,31
 
198 163,31
------------          x100pkt.= 100 pkt.
198 163,31
 
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 100 pkt.
 
Oferta nr3
Firma „PIMAT” Grażyna Korzeniowska, ul. Rynek 8, 46-310 Gorzów Śląski                                                                 
                                                                                                                                   
cena brutto - na zadanie Nr1- 281 191,70 zł
 
222 271,30
------------          x100pkt.= 79.05 pkt.
281 191,70
 
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 79.05 pkt

Oferta nr4
Przedsiębiorstwo, Handlowo-Techniczne „SUPON” Sp. z o.o, ul.Ozimska 182, 45-310 Opole
 
cena brutto - na zadanie Nr1-222 271,30
 
 
222 271,30 zł
------------          x100pkt.= 100 pkt.
222 271,30 zł
 
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 100 pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).
- dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
 
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Opublikował: Marcin Grabowski 2008-04-15
 
      
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PIŚ-IV- 341/7/08
Rozbudowa wodociągu w Uszycach
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Instalacji Sanitarnej POLAN
46-320 Praszka ul. Mickiewicza 89
Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, oraz uzyskał najwyższą ilość punktów.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
kryteria oceny ofert:
 Najniższa cena 100%
           
            najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------ x 100 pkt
             cena badanej oferty brutto
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Oferta nr1
Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji „INPREKO” Sp. z o.o
41-506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 48
 
Cena brutto – 192.779,98 zł
 
118.949,01 zł
------------          x100pkt.= 61.70pkt.
192.779,98 zł
 
 
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 61.70pkt
 
 
Oferta nr2
Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD”
ul. Jesionowa 5, 45-409 Opole
(wykonawca wykluczony z postępowania)
 
Oferta nr3
Prosspol Sp. z o.o
ul. Skłodowskiej 17
42-160 Krzepice
 
Cena brutto – 138.399,42 zł
 
118.949,01 zł
------------          x100pkt.= 85.95pkt.
138.399,42 zł
 
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 85.95pkt.
 
Oferta nr4
Firma Instalacji Sanitarnej POLAN
46-320 Praszka ul. Mickiewicza 89
 
Cena brutto – 118.949,01 zł
 
118.949,01 zł
------------          x100pkt.= 100pkt.
118.949,01 zł
 
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 100pkt.
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona jedna oferta (Nr2) na podstawie art.24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony jeden wykonawca (oferta Nr2) na podstawie art.24.ust 2 pkt4 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
Wykluczony wykonawca:
Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” ul. Jesionowa 5, 45-409 Opole (oferta Nr2)
Podstawą wykluczenia jest art.24 ust.2 pkt.4 podstawą odrzucenia oferty art.24.ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).
Uzasadnienie:
Do dnia 02-04-2008r. do godz. 10:00 (termin składania ofert) na konto Zamawiającego nie zostało wniesione wadium w wymaganej kwocie 5 000 zł. Wykluczenie wykonawcy skutkuje odrzuceniem jego oferty.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).
- dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
 
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Opublikował: Marcin Grabowski 2008-04-04
 


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w 2008 roku
    Burmistrz Gorzowa Śląskiego rozstrzygnął otwarty Konkurs ofert na realizację w 2008 roku niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art.3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) na terenie Gminy Gorzów Śląski.
Na realizację:
- zadania Nr 1 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w mieście Gorzów Śląski wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Międzyzakładowy Klub Sportowy „PIAST” w Gorzowie Śląskim. Przyznano dotację w kwocie 23.000 -złotych jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania.
-zadania Nr 2 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Kozłowice wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Zespół Sportowy „CERAMIK”. Przyznano dotację w kwocie 12.000.-zł. jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania
- zadania Nr 3 Upowszechnianie kultury  fizycznej i sportu w sołectwie Uszyce wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Zespół Sportowy Uszyce. Przyznano dotację w kwocie 12.000 zł.- jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania.
- zadania Nr 4 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Zdziechowicach wpłynęła jedna ofert złożona przez Ludowy Klub Sportowy w Zdziechowicach. Przyznano dotację w kwocie 19.000 -złotych na wykonanie powierzonego zadania
.
Opublikował: Marcin Grabowski 2008-03-19


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
 
    Burmistrz Gorzowa Śląskiego działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski informuje, że w dniu 17-03-2008 roku zawarto umowę z Zakładem Handlowo Usługowym „INSTAL”, ul. Warszawska 70, 46-320 Praszka na Modernizację oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Gorzów Śląski.
Cena oferty brutto – 77.020,22 zł
Opublikował: Marcin Grabowski 2008/03/17

                                                  
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w 2008 roku
 
 
      BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację w 2008 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz.873 ze zmianami ) na terenie Gminy Gorzów Śląski „Wykonanie pielęgnacji ludzi chorych starszych i niepełnosprawnych w domu oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych prowadzonych w gabinecie rehabilitacyjnym w Gorzowie Śląskim”
 
Realizację zadania powierzono „CARITAS” Diecezji Opolskiej.
Wysokość środków na realizację zadania w roku 2008r. wynosi -55.200 złotych.
opublikował: Marcin Grabowski 2008-03-10
 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 341/06/08
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Gorzów Śląski”
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Zakład Usługowo Handlowy „Instal”
ul. Warszawska 70, 46-320 Praszka
 
Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, oraz uzyskał najwyższą ilość punktów.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
kryteria oceny ofert:
 Najniższa cena 100%
           
            najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------ x 100 pkt
             cena badanej oferty brutto
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Oferta nr1
Przedsiębiorstwo „RJC” Jolanta Barbara Chrzanowska
Łapino, ul. H Sienkiewicza 17, 83-050 Kolbudy ,woj. Pomorskie
                                            
Cena brutto - 77 730,64 zł
 
77 020,22 zł
------------          x100pkt.= 99.09 pkt.
77 730,64 zł
 
 
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY - 99.09 pkt

Oferta nr2
 Zakład Usługowo Handlowy „Instal”
 ul. Warszawska 70, 46-320 Praszka
 
Cena brutto - 77 020,22 zł
 
77 020,22 zł
------------          x100pkt.= 100 pkt.
77 020,22 zł

ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 100 pkt.
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).
- dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
 
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

opublikował: Marcin Grabowski 2008-03-04
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
 
          Burmistrz Gorzowa Śląskiego, działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski,
informuje że w dniu 18-02-2008 roku, została zawarta umowa, zgodnie z art. 67 ust.1. pkt.1a ustawy Prawo zamówień publicznych na:
świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz usługą dystrybucji do istniejących obwodów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gorzów Śląski.
a firmą ENION Energia Sp. z o.o.
30-417 Kraków ul. Łagiewnicka 60
KRS 0000270491
NIP 676 233 77 35
Regon 120378027
Ceny zgodne z taryfą dla energii elektrycznej ENION Energia Sp. z o.o. oraz za świadczenie usługi dystrybucji zgodnie z obowiązująca taryfą ENION S.A.
Opublikował: Marcin Grabowski

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Burmistrz Gorzowa Śląskiego, działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski, informuje że w dniu 31-01-2008 roku, została zawarta umowa, zgodnie  z art. 67 ust.1. pkt.1a ustawy Prawo zamówień publicznych na:

„Eksploatację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gorzów Śląski” a firmą a ENION SA Oddział w Częstochowie, Zakład Energetyczny Częstochowa, Al. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa, wpisanym do ewidencji KRS pod  numerem 0000012216 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w  Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; reprezentowanym przez:

1.      inż. Andrzeja Górskiego -  Dyrektora Rejonu Dystrybucji Lubliniec,

2.      mgr inż. Wilhelma Glinkę – Kierownika Wydziału Zarządzania Siecią

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 566 opraw oświetleniowych po 5.00 zł plus 22% VAT za 1 sztukę miesięcznie (oprawy oświetleniowe objęte modernizacją) oraz 101 opraw oświetleniowych po 7.20 plus 22% VAT za 1 sztukę miesięcznie (oprawy oświetleniowe nie objęte modernizacją)  .

Termin wykonania od 1 stycznia 2008 roku do 31 stycznia 2009 roku.
Opublikował: Marcin Grabowski


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Zakład Usług Komunalnych Gorzów Śląski informuje, że w dniu 04 grudnia 2007 r. zawarto umowę z firmą PPUH „AUTO-SAD”, Witold Strzelecki, ul. Gorzowska 4a, 46-320 Praszka na dostawę węgla kamiennego – kostka – I klasy wg 30/7 wg PN-82/C-9701 w ilości ok. 20 Mg do kotłowni przy ujęcie wody w Gorzowie Śląskim. Wybrana firma jako jedyna złożyła ofertę oraz zaoferowała najniższą cenę
Cena jednostkowa brutto – 560 zł/Mg
Cena oferty brutto – 11200 zł
OPUBLIKOWAŁ: Marcin Grabowski 2007-12-04OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
      Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim informuje, że w dniu 20 listopada 2007 r. zawarto umowę z firmą PPUH „AUTO-SAD”, Witold Strzelecki, ul. Gorzowska 4a, 46-320 Praszka na systematyczną dostawę węgla kamiennego – miał –M I klasy wg 25/9 wg PN-82/C-9701 do kotłowni przy ul. Chopina 4 w Gorzowie Śląskim.
Cena oferty brutto – 66 000 zł / cena jednostkowa 330 zł brutto/Mg
Opublikował: Marcin Grabowski


Informacja dla wykonawców w sprawie przetargu na"Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski"
Prostuje się zapis w punkcie 4a,b,d SIWZ:
Zapisano "nawierzchnia asfaltowa grubości 10cm"
Winno być "nawierzchnia asfaltowa grubości 4 cm" jak przyjęto w przedmiarach.
Informacja dla wykonawców w sprawie przetargu na "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski"
 W związku z błędem zaistniałym w punkcie D2a do SIWZ o brzmieniu:
"kosztorys inwestorski wypełniony na bazie załączonego do SIWZ przedmiaru robót"
zamawiający prostuje brzmienie wyżej wymienionego zapisu na:
"kosztorys ofertowy wypełniony na bazie załączonego do SIWZ przedmiaru robót".
 
 Informacja dla wykonawców w sprawie przetargu na"Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski"
Prostuje się zapis w punkcie 4a,b,d SIWZ:
Zapisano "nawierzchnia asfaltowa grubości 10cm"
Winno być "nawierzchnia asfaltowa grubości 4 cm" jak przyjęto w przedmiarach.
Informacja dla wykonawców w sprawie przetargu na "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski"
 

W związku z błędem zaistniałym w punkcie D2a do SIWZ o brzmieniu:
"kosztorys inwestorski wypełniony na bazie załączonego do SIWZ przedmiaru robót"
zamawiający prostuje brzmienie wyżej wymienionego zapisu na:
"kosztorys ofertowy wypełniony na bazie załączonego do SIWZ przedmiaru robót".
Marcin Grabowski 2007-05-17

 
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1506/ZUK/07
„Dostawa węgla kamiennego do kotłowni przy ujęcie wody w Gorzowie Śląskim – węgiel kamienny – kostka -1 kl. 30/7 wg PN-82/C-9701
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 PPUH „AUTO-SAD” Witold Strzelecki, 46-320 Praszka, ul. Gorzowska 4a  
 
Wykonawca jako jedyny złożył ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia, oraz uzyskał najwyższą ilość punktów.
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-11-30
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
kryteria oceny ofert:
 Najniższa cena 100%
           
            najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------ x 100 pkt
             cena badanej oferty brutto
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Oferta nr 1
 
PPUH „AUTO-SAD” Witold Strzelecki
46-320 Praszka, ul. Gorzowska 4a  
 
Cena brutto – 11200,00 zł
 
11200,00 zł
------------          x100pkt.= 100 pkt.
11200,00 zł
 
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 100 pkt.
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone 0 oferty:
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z
p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Opublikował: Marcin Grabowski 2007-11-23
 
 
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1374/ZUK/2007
„ Systematycznie dostarczanie węgla kamiennego do kotłowni przy ul. Chopina 4 w Gorzowie Śląskim – węgiel kamienny – miał M-1 kl. 25/9 wg PN-82/C-9701
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
PPUH „AUTO-SAD” Witold Strzelecki, 46-320 Praszka, ul. Gorzowska 4a  
 
Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, oraz uzyskał najwyższą ilość punktów.
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-11-20
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
kryteria oceny ofert:
 Najniższa cena 100%
           
            najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------ x 100 pkt
             cena badanej oferty brutto
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 3
Towarzystwo doradczo – finansowe „CARBO – PARTNER” Spółka Z.O.O.
40-039 Katowice, ul. Sienkiewicza 56
Cena brutto - 84131,20 zł
66000,00 zł
------------             x100pkt.= 78,45 pkt.
84131,20 zł
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 78,45 pkt.
 
Oferta nr 4
PPUH „AUTO-SAD” Witold Strzelecki
46-320 Praszka, ul. Gorzowska 4a  
Cena brutto – 66000,00 zł
 
66000,00 zł
------------          x100pkt.= 100 pkt.
66000,00 zł
 
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 100 pkt.
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone 2 oferty:
 
1)      Oferta nr 1
WB INTERNET – Witold Bornikowski
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Wałowa 47
Uzasadnienie: Wyliczenie ceny końcowej oferty zawiera błędy które nie można poprawić –
art. 89 ust. 1. pkt. 6 pzp
 
2)      Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bernard Szymański
42-713 Kochanowice, ul. Szkolna 8
Uzasadnienie: Ofertę złożona węgiel innej jakości niż określono w specyfikacji –
 art. 89. ust. 1. pkt. 2. pzp
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z
p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Opublikował: Marcin Grabowski 2007-11-08

 

 
 
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Burmistrz Gorzowa Śląskiego, działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski, informuje że w dniu 26-10-2007 roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „LARIX”,
Janusz Sowa, 42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11 na Modernizację dróg gminnych –
Uszyce (stara droga), oraz Gorzów Śląski ul. Wałowa.
Cena oferty brutto – 158.525,58 zł
Opublikował: Marcin Grabowski 29.10.2007r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 341/16/2007
Modernizacja dróg gminnych – Uszyce ( stara droga ), oraz Gorzów Śląski ul. Wałowa.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Janusz Sowa, 42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia.
 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 kryteria oceny ofert:
Cena-100%
        
                 najniższa cena ofertowa brutto
OCENA= ---------------------------------------- x 100pkt
                 cena badanej oferty brutto
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr1
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Wieluń S.A., Kamionka 136, 98-335 Pątnów
                                           
Cena brutto – 170.517,46
 
158.525,58
------------   x100p.=92,97pkt
170.517,46
 
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 92,97pkt
 
Oferta Nr2
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Janusz Sowa, 42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11
 
Cena brutto – 158.525,58
 
158.525,58
------------   x100pkt = 100pkt
158.525,58
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 100pkt
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
OPUBLIKOWAŁ: Marcin Grabowski 2007-10-16
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
      Burmistrz Gorzowa Śląskiego działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski informuje, że w dniu 05-10-2007 roku zawarto umowę z Zakładem Blacharsko-Dekarskim, Wilhelm Bartyla, Łowoszów ul. Krzywa 25, 46-300 Olesno na Termomodernizację dachów budynków przedszkoli w Jastrzygowicach i w Gołej.
Cena oferty brutto – 102.380,55 zł
Opublikował: Marcin Grabowski 2007-10-08
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
    Burmistrz Gorzowa Śląskiego działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski informuje, że w dniu 27-09-2007 roku zawarto umowę z Firmą Instalacji Sanitarnej „POLAN” Krzysztof Polak,
46-320 Praszka, ul. Mickiewicza 89 na rozbudowę wodociągu grupowego Uszyce-Górne oraz Leśniki i ul. Kluczborska.
Cena oferty brutto – 440.021,79 zł

 

Opublikował: Marcin Grabowski 2007-09-28

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na: Termomodernizację dachów budynków przedszkoli w Jastrzygowicach i w Gołej.
1. Działając na podstawie art. 61  Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Zakład Blacharsko-Dekarski
        Wilhelm Bartyla
 Łowoszów ul. Krzywa 25
          46-300 Olesno
 Uzasadnienie wyboru:
Złożona oferta jest jedyną złożoną oraz ważną ofertą, ponadto spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
Kryteria oceny oferty:
                
                najniższa cena ofertowa brutto
OCENA=------------------------------------ x 100 pkt.               
                 cena badanej oferty brutto
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Zakład Blacharsko-Dekarski, Wilhelm Bartyla, Łowoszów
ul. Krzywa 25, 46-300 Olesno
 
Cena brutto: 102.380,55 zł
 
                 102.380,55
OCENA=--------------- x 100 pkt.
                 102.380,55
Łączna punktacja oferty – 100 pkt.
 

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 
Środki ochrony prawnej
 Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

 

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
opublikował: Marcin Grabowski 2007-09-27
 

 

 

 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 341/12/2007
„Rozbudowa wodociągu grupowego Uszyce – Górne oraz Leśniki i ul. Kluczborska”
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
FIRMA INSTALACJI SANITARNEJ „POLAN” Krzysztof Polak 46-320 Praszka
ul. Mickiewicza 89.
Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, oraz uzyskał najwyższą ilość punktów.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
kryteria oceny ofert:
 Najniższa cena 100%
           
            najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------ x 100 pkt
             cena badanej oferty brutto
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Oferta nr1
OPOLGAZ Sp. z o.o ul. Namysłowska 97A/3 46-081 Dobrzeń Wielki 
                                            
Cena brutto - 1.031.253,11
 
 440.021,79 zł
------------             x100pkt.= 42.67 pkt.
1.031.253,11 zł
 
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY - 42.67 pkt
 
Oferta nr2
ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH C.O i GAZ, Andrzej Didyk, Zielęcice
ul. Rzemieślnicza 12, 49-318 Skarbimierz 
 
Cena brutto - 939.388,19
 
440.021,79 zł
------------          x100pkt.= 46.84 pkt.
939.388,19
 
 
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 46.84 pkt.
 
Oferta nr.3
 
FIRMA INSTALACJI SANITARNEJ „POLAN” Krzysztof Polak 46-320 Praszka
ul. Mickiewicza 89.
Cena brutto - 440.021,79
 
440.021,79 zł
------------          x100pkt.= 100 pkt.
440.021,79 zł
 
ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 100 pkt.
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z
p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Opublikował: Marcin Grabowski
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA
       Gmina Gorzów Śląski informuje, iż unieważnia przetarg nieograniczony na:
"Termomodernizacja dachów budynków Przedszkoli Goła-Jastrzygowice" ogłoszony na dzień 28.08.2007r. z powodu braku ofert.
Na podstawie art.93.ust.1pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U z 2006r.Nr164poz 1163 z późn.zm)
opublikował: Marcin Grabowski

OGŁOSZENIE   O   ZAWARCIU   UMOWY
Burmistrz Gorzowa Śląskiego działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski informuje, że w dniu 07.08.2007r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp.zo.o., 46-203 Kluczbork, ul.Byczyńska 120     na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Gorzów Śląski

Stawka dzienna brutto: 1 040.25zł.

Słownie: jedentysiącczterdziescizłotych 25/100.

Opublikował: Marcin Grabowski

 

OGŁOSZENIE WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 341/2/2007  Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Gorzów Śląski

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp.z o.o

ul. Byczyńska 120

43-203 Kluczbork

Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, oraz  uzyskał wyższa liczbę punktów za plan przewozu i rozkład jazdy.

 

kryteria oceny ofert                                                                                                    stawka za 1 km przebiegu – 95% t.j 95p dla najkorzystniejszej oferty plan przewozu i rozkład jazdy – 5 % t.j 5p dla najkorzystniejszej oferty

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 Oferta nr1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp.z o.o

ul.Byczyńska 120

43-203 Kluczbork

Stawka za 1 km przebiegu – najniższa cena do ceny badanej x 95 p      Stawka za 1km przeliczona na stawkę dzienną wynosi 1040,25zł

 1040,25zł

------------  x95p.=95p

1040,25zł

 

Plan przewozu i rozkład jazdy

 476 km

---------- x5p=5p

476 km

 

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY -100p

 Oferta nr2

 

Usługi transportowe

Jaromin Zakliński 46-310 Gorzów Śląski

ul. Kwitowa 37

 

Stawka za 1 km przebiegu – najniższa cena do ceny badanej x 95 p.    Stawka za 1km przeliczona na stawkę dzienną wynosi 1118,76zł

1040,25zł

------------x95p=88,33p

1118,76zł

 

Plan przewozu i rozkład jazdy

476 km

--------- x5p=4,98p

477,6 km

 ŁACZNA PUNKTACJA OFERTY- 93,31p

 

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Opublikował: Marcin Grabowski

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA 

       Na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.z 2006r.Nr 164,poz.1163 ze zm.) unieważnia się postępowanie w sprawie „Wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z malowaniem pomieszczeń szkolnych”.

Opublikował: Marcin Grabowski 2007-07-13

 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy:
           postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wymianę stolarki okiennej i drzwi w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzowie Śląskim.
(Nr sprawy PIŚ-VII-341/6/07)
Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Gorzów Śląski informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Zakład Handlowo-Usługowy „OKBUD” Jolanta Wojtera 42-100 Kłobuck ul. Wieluńska 3
 
Uzasadnienie wyboru:
Wyżej wymieniona firma zaproponowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 ustawy Pzp oraz Kodeks Cywilny.
  
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy:
           postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski.
(Nr sprawy PIŚ-VII-341/5/07)
 
Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Gorzów Śląski informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Janusz Sowa 42-700 Lubliniec ul.
Klonowa 11
Uzasadnienie wyboru:
Wyżej wymieniona firma zaproponowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 ustawy Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
Opublikował: Marcin Grabowski 2007-05-24

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 Burmistrz Gorzowa Śląskiego działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski informuje, że w dniu 14-06-2007 roku zawarto umowę z Zakładem Handlowo – Usługowym „OKBUD” Jolanta Wojtera 42-100 Kłobuck, ul. Wieluńska 3 na wymianę stolarki okiennej i drzwi w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzowie Śląskim.

Cena oferty brutto – 26.232,44 zł

 

Opublikował: Marcin Grabowski

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

      Burmistrz Gorzowa Śląskiego działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski informuje, że w dniu 05-06-2007 roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo- Usługowym „LARIX” Janusz Sowa 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11 na „Modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski”.

Cena oferty brutto – 454.080,46 zł

 

Opublikował: Marcin Grabowski, 2007-06-06 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

       Działając na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ) Gmina Gorzów Śląski informuje, że w dniu 02 kwietnia 2007 roku zawarto umowę z firmą DESIGNERS A. Jagura, Ż. Jagura sp. jawna, ul. Szuberta 27, 02-408 Warszawa na Wykonanie ewidencji dróg gminnych znajdujących się na terenie Gminy Gorzów Śląski. Wybrana firma zaproponowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia.

 

Opublikował: Krystian Karaś, Gorzów Śląski 2007. 04. 05 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonywanie usług geodezyjnych”

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 Pzp Urząd Miejski w Gorzowie Śl.  informuje, że

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę – Biuro Usług Geodezyjnych S.C. Kondracki Wiesław Bruzi Andrzej 49-300 Brzeg ul.Słowiańska 13.

 

Uzasadnienie wyboru :

 Za wykonanie dwóch zadań Wykonawca zaproponował najniższą cenę ofertową tj. zad nr 1- wykonywanie podziałów geodezyjnych -500,20 zł brutto  i zad. Nr 2- wznowienia granic- 189,1- zł brutto

Podstawa prawną dokonanego wyboru jest  art.91 ust.1 ustawy Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

 

Gorzów Śl. 28.02.2007r

 

Opublikował: Krystian Karaś, Gorzów Śląski 2007. 03. 01

                                                              

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego rozstrzygnął otwarty Konkurs ofert na realizację w 2007 roku niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 tej ustawy na terenie Gminy Gorzów Śląski.
Na realizację:
-     zadania Nr 1 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzowie Śl. wpłynęła jedna oferta złożona przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „PIASTUŚ” w Gorzowie Śl. przyznano dotację w kwocie 2.750.-złotych jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania.
-   zadania Nr 2 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci Publicznego  Gimnazjum w Gorzowie Śl. wpłynęła jedna oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” w Gorzowie Śląskim.  Przyznano dotację w kwocie 2.750.- złotych jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania.
- zadania Nr 3 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w mieście Gorzów Śląski wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Międzyzakładowy Klub Sportowy „PIAST” w Gorzowie Śląskim.Przyznano dotację w kwocie 20.000.-złotych jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania.
- zadania Nr 4  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Kozłowice wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Zespół Sportowy „CERAMIK”.Przyznano dotację w kwocie 12.500.-zł. jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania
-  zadania Nr 5 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Uszyce. wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Zespół Sportowy Uszyce. Przyznano dotację w kwocie 11.000 zł.- jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania.
-   zadania Nr 6 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Zdziechowicach jedna oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy w Zdziechowicach. Przyznano dotację w kwocie 16.000.-złotych na wykonanie powierzonego zadania.

 

 

Opublikował: Roland Fabianek, Gorzów Śląski 2007. 02. 19

OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę tłucznia bazaltowego na drogi gminne na potrzeby Gminy Gorzów Śląski”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

         Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "AUTO-TRANS HUBERTUS" Hubert Holik

                                              ul. Wiejska 48,  46-282 Laskowice

 

Uzasadnienie wyboru:

            Za wykonanie przedmiotu zamówienia wybrany Wykonawca zaproponował najniższą cenę tj. 51,24 zł brutto za 1 tonę tłucznia z transportem.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny

 

Gorzów Śl. 2007-02-08

 

Opublikował Roland Fabianek, 2006-10-20  

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim ul.Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski ogłasza, iż rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę węgla do placówek oświatowych Gminy Gorzów Śląski na sezon grzewczy do 30 kwietnia 2007r. :


Węgiel gruby gatunek I o parametrach 30/07/06 ok.59 ton
Węgiel orzech gatunek I o parametrach 30/07/08 ok.6 ton
Miał węglowy kaloryczność 21-23KJ ok.12 ton

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

F.H.U.MARAT Przemysław Małecki
44-203 Rybnik
ul.Brzezińska 8A

Wartość brutto oferty 35 902,64zł.

Opublikował Roland Fabianek, 2007-01-29

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy 10 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Kierownik  Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl informuję, że w wyniku rozpatrzenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę węgla kamiennego – kostka”   wybrana zastała oferta złożona przez „Termo –Bud”, Marcin Anbild, ul.Wiejska 6, 44-350      Gorzyczki

Cena oferty: 16.415,16-zł. słownie: szesnaście tysięcy czterysta piętnaście 16/100 zł.
Uzasadnienie: Proponowana oferta jest najkorzystniejsza i spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl informuję, że w wyniku rozpatrzenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę węgla kamiennego – miał”   wybrana zastała oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Bernard Szymański, ul.Szkolna 8

42-713 Kochanowice.

 

Cena oferty: 57.706,00-zł. słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześć 00/100 zł.

Uzasadnienie: Proponowana oferta jest najkorzystniejsza i spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie art.89 ust.1 odrzucona została oferta P.P.U.H. „AUTO-SAD” Witold Strzelecki, ul. Gorzowska 4a,  46-320 Praszka. Wykonawca nie złożył wymaganych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dokumentów. 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły dotyczące konkursu w załączniku poniżej.

   

 

PIŚ-IV-341/13/08                                                                        Gorzów Śląski, 2008-07-28
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego (mikrobus) do przewozu osób niepełnosprawnych.
PIŚ-341/13/08
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15 
46-310 Gorzów Śląski, 
woj. opolskie               
powiat oleski                 
e-mail: um@gorzowslaski.pl
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku – 7:15 – 15:00
w środy – 7:30 – 15:30
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.gorzowslaski.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego15
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego (mikrobus), do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby do przewozu na wózku inwalidzkim.
 
 
 
 Parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany samochód:
- rok produkcji 2008 lub 2007,
- silnik wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim i turbodoładowaniem o mocy nie mniejszej niż 80 KM,
- rodzaj paliwa: olej napędowy,
- centralny zamek,
- klimatyzacja manualna + klimatyzacja do wersji osobowych,
- wspomaganie kierownicy,
- boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane,
- zagłówki z regulacją wysokości,
- nadwozie typu kombi przeszklone,
- drzwi w kabinie kierowcy 2 szt.,
- drzwi przesuwane do przestrzeni pasażerskiej z prawej strony, z osłoniętą prowadnicą z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci, uchwyt w drzwiach przesuwnych,
- drzwi tylne klapa przeszklona lub drzwi skrzydełkowe przeszklone z szybą ogrzewaną i wycieraczką,
- ilość miejsc: 9 osób z kierowcą w tym jedno miejsce przystosowane do mocowania wózka inwalidzkiego,
- system ABS,
- system ASR zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania,
- system ESP elektroniczny system stabilizacji toru jazdy,
- system wprowadzania wózka inwalidzkiego do pojazdu w postaci najazdów z bieżnią antypoślizgową,
- immobiliser,
- światło przeciwmgielne z tyłu,
- regulacja wysokości fotela kierowcy,
- co najmniej dwie poduszki powietrzne kierowca i pasażer na przednim siedzeniu,
- dogrzewacz zwiększający wydajność grzewczą w przedziale pasażerskim,
- oświetlenie kabiny oraz przedziału pasażerskiego,
- komplet dodatkowych kół (felgi stalowe z oponami zimowymi),
- podnośnik samochodowy, koło zapasowe, apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy,
- samochód oznakowany symbolem „NIEPEŁNOSPRAWNY”.
 
Kod CPV- 34.11.60.00-3-pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
VI. Termin wykonania zamówienia:
3 miesiące od daty podpisania umowy
 
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawo zamówień publicznych - zał. Nr 2 do SIWZ.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie (referencje). Zał. Nr3 do SIWZ.
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
 
 
 
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1.      oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2.      oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3.      wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
 
- najniższa cena 100%
               najniższa cena ofertowa brutto
Ocena = ------------------------------------     x100
               cena badanej oferty brutto
 
 Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty należy składać do dnia: 13-08-2008r. do godz. 10.00 Pokój nr 3 ( sekretariat )
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
Oferty zostaną otwarte:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 13-08-2008r. roku o godz.10.30
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 11-09-2008r.                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr172509-2008 dnia 28-07-08
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 


 

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl informuję, że w wyniku rozpatrzenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymiana drzwi wejściowych i okien w budynkach komunalnych w Gorzowie Śl.” wybrana zastała oferta złożona przez ”ODNOWA” Sp. z o.o.

ul.Koraszewskiego 8-16,

45-011Opole.

 

Cena oferty: 13.120,34 -zł. słownie: trzynaście tysięcy sto dwadzieścia 34/100 zł.


Uzasadnienie: Proponowana oferta jest najkorzystniejsza i spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski informuje, że w dniu 09 10. 2006 roku zawarto umowę z PPHU „INST-EL” s.c  Alicja Chancewicz, Jerzy Chancewicz ul. Kryńska 57A, 16-100 Sokółka na „Wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzów Śląski finansowanej wyłącznie z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i oszczędności w kosztach eksploatacji systemu po przeprowadzonej modernizacji.

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego reprezentujący Gminę Gorzów Śląski informuje,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzów Śląski finansowanej wyłącznie z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w kosztach eksploatacji systemu po przeprowadzeniu modernizacji na potrzeby Gminy Gorzów.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Burmistrz Gorzowa Śląskiego działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski informuje, że w prowadzonym postępowaniu do realizacji zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez

 PPHU „INST-EL” s.c. Alicja Chancewicz, Jerzy Chancewicz , 16-100 Sokółka, ul. Kryńska 57A.

 

 

Opublikował Krystian Karaś, 2006-09-19  

 Burmistrz Gorzowa Śląskiego reprezentujący Gminę Gorzów Śląski informuje, że w dniu 11.08.2006 zawarto umowę na udzielenie kredytu na realizację inwestycji „ termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z przebudową kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Gorzowie Śląskim.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego reprezentujący Gminę Gorzów Śląski informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gorzów Śląski (Leśniki)-Pawłowice jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

                                   Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX”

                                                             Janusz Sowa

                                                          ul. Klonowa 11

                                                        42-700 Lubliniec

 

Cena oferty (brutto): 994 552,37 zł

Uzasadnienie wyboru:

        W przedmiotowym postępowaniu złożona została tylko jedna ważna oferta. Zaproponowana przez Wykonawcę cena w niewielkim stopniu odbiega od przewidywanej.

 

Opublikował: Krystian Karaś,  Gorzów Śl. 2006 08. 03

Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, iż zawarto umowę na

 Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim zawiadamia, iz w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym i przyłączem w Gorzowie Śląskim wybrano ofertę oraz zawarto umowę z Firmą Instalacji Sanitarnej "POLAN" Sp. z o.o., ul. Warszawska 72, 46-320 Praszka.

Cena brutto oferty - 89133.25 zł

Opublikował Krystian Karas, 2006-04-04

Burmistrz Gorzowa Śląskiego rozstzrygnął otwarty Konkurs ofert na realizację w 2006 roku niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 tej ustawy na terenie Gminy Gorzów Śląski.
Na realizację:
-     zadania Nr 1 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzowie Śl. wpłynęła jedna oferta złożona przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „PIASTUŚ” w Gorzowie Śl. przyznano dotację w kwocie 2.300.-złotych jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania.
-   zadania Nr 2 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci Publicznego  Gimnazjum w Gorzowie Śl. wpłynęła jedna oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” w Gorzowie Śląskim.  Przyznano dotację w kwocie 2.300.- złotych jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania.
- zadania Nr 3 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w mieście Gorzów Śląski wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Międzyzakładowy Klub Sportowy „PIAST” w Gorzowie Śląskim.Przyznano dotację w kwocie 26.400.-złotych jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania.
- zadania Nr 4  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Kozłowice wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Zespół Sportowy „CERAMIK”.Przyznano dotację w kwocie 9.000.-zł. jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania
-  zadania Nr 5 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Uszyce. wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Zespół Sportowy Uszyce. Przyznano dotację w kwocie 15.000 zł.- jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania.
-   zadania Nr 6 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Zdziechowicach
jedna oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy w Zdziechowicach. Przyznano dotację w kwocie 9.000.-złotych na wykonanie powierzonego zadania.

 

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO informuje o rozstrzygnięciu w dniu 16  lutego 2006 r. otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 tej ustawy na terenie Gminy Gorzów Śląski pn.-  „Wykonywanie pielęgnacji ludzi chorych starszych i niepełnosprawnych w domu oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych prowadzonych w gabinecie rehabilitacyjnym w Gorzowie Śląskim”

Realizacje zadania powierzono "Caritas" Diecezji Opolskiej. 
W
ysokość środków na realizację zadania w roku 2006 wynosi -52.500.-złotych.
Opublikował Roland Fabianek, 2006-03-01

 

 

Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski  ogłasza, iż rozstrzygnęło przetarg nieograniczony na dostawy opału do placówek oświatowych:

Opublikował: Roland Fabianek, Gorzów Śląski 2006. 03. 29

 

 

Opublikował Roland Fabianek, 2006-10-27  

 

 

Węgiel gruby gatunek I o parametrach 30/07/06
kaloryczność/popiół/siarka)                    167 ton

Węgiel orzech gatunek I o parametrach 30/07/08
kaloryczność/popiół/siarka )                    10 ton

Miał węglowy o parametrach 21/23 kJ/kg   62 tony

Miał płukany (groszek) Q 30.000 kj/kg       20 ton

 

Wybrano najkożystniejszą ofertę :

P.H.U PLASTBUD

Elżbieta Gilowska

ul.Wojska Polskiego 31

46- 310 Gorzów Śląski 

 
Wartość brutto oferty 91 235,10 zł

 

Z firmą tą, w dniu 25. 01. 2005 roku, zawarto umowę na wykonanie przedmiotowego zadania.

 

Szczegóły dotyczące zamówienia w załaczniku poniżej 

 

Opublikował Roland Fabianek, 2006-01-30

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gorzów Śląski.Gmina Gorzów Śl. ul. Wojska Polskiego 15  tel./34/ 35 05 715   informuje, iż w dniu 1 września br. została zawarta umowa na rozbudowę wodociągu grupowego Goła-Uszyce z Firmą Instalacji Sanitarnej POLAN  Krzysztof Polak ul. Mickiewicza 89, 46-320 Praszka.
Cena oferty brutto - 123 041,17 zł      

Opublikował Roland Fabianek,2005-09-08.
 

 

Urząd Miejski w Gorzówie Śląskim informuje, iż rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamy-IV etap" Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy Instalacji Sanitarnej "POLAN" Sp. z o.o, ul. Warszawska 72, 46-320 Praszka.

Z w/w firmą w dniu 08.07.2005 podpisano umowę.

Cena oferty brutto - 719.885,32 złotych.

Opublikował: Krystian Karaś, Gorzów Śląski - 2005.07.12

 

Gmina Gorzów Śląski tel. / 34 / 35 05 710 ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śl. unieważnia przetarg nieograniczony na "Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gorzów Śląski" o wartości powyżej 60 tys. EURO na podstawie art.93    ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 

Urząd Miejski w Gorzówie Śląskim informuje, iż rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na "remont szkół w Kozłowicach                i Uszycach" Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlano - Modernizacyjno - Handlowego "MODERN-BUD", Edward Strugała, ul.Oleska 406, Starokrzepice. 

Cena oferty brutto - 213.784,79 złotych.


 

Opublikował: Krystian Karaś, Gorzów Śląski - 2005. 06.28

 

Urząd Miejski w Gorzówie Śląskim informuje, iż rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na "modernizację dróg gminnych." Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Wieluń S.A. Kamionka 136, 98-335 Pątnów.
Cena oferty brutto - 227.957,70 złotych.

Opublikował: Krystian Karaś, Gorzów Śląski - 2005.06.28


BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO informuje, że w dniu 25 04. 2005 roku zawarto umowę na wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV w Publicznym Przedszkolu / ul. Parkowa 2 / oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Gorzowie Śląskim / ul. Byczyńska 13 /. Roboty zostaną wykonane przez Zakład Usługowo-Handlowy „OKBUD” J. Wojtera

 

42-100 Kłobuck ul. Wieluńska 3 za cenę brutto – 133 208,08 złotych.

 


BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO informuje o rozstrzygnięciu w dniu 30 marca 2005 r. otwartego konkursu ofert na realizację w 2005 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 tej ustawy na terenie Gminy Gorzów Śląski pn.-   „Wykonywanie pielęgnacji ludzi chorych starszych i niepełnosprawnych w domu oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych prowadzonych w gabinecie rehabilitacyjnym w Gorzowie Śląskim”
Realizacje zadania powierzono "Caritas" Diecezji Opolskiej. 
W
ysokość środków na realizację zadania w roku 2005 wynosi -51.500.-złotych.

 

 

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego wyłonił wykonawcę na wykonanie
modernizacji instalacji elektrycznych w budynkach Urzędu Miejskiego i Publicznej Szkoły Podstawowej, w Gorzowie Śląskim.
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "DIAKÓW" Tadeusz Diaków ul. 1 Maja 1, 46-022 Kępa.
Cena oferty brutto 93 330 zł
Opublikował: Roland Fabianek, Gorzów Śląski 2005. 03. 07

Burmistrz Gorzowa Śląskiego rozstzrygnął otwarty Konkurs ofert na realizację w 2005 roku niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 tej ustawy na terenie Gminy Gorzów Śląski.
Na realizację:
-     zadania Nr 1 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzowie Śl. wpłynęła jedna oferta złożona przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „PIASTUŚ” w Gorzowie Śl. przyznano dotację w kwocie 2.300.-złotych jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania.
-   zadania Nr 2 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci Publicznego  Gimnazjum w Gorzowie Śl. wpłynęła jedna oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” w Gorzowie Śląskim.  Przyznano dotację w kwocie 2.300.- złotych jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania.
- zadania Nr 3 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w mieście Gorzów Śląski wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Międzyzakładowy Klub Sportowy „PIAST” w Gorzowie Śląskim.Przyznano dotację w kwocie 27.000.-złotych jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania.
- zadania Nr 4  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Kozłowice wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Zespół Sportowy „CERAMIK”.Przyznano dotację w kwocie 7.400.-zł. jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania
-  zadania Nr 5 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Uszyce. wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Zespół Sportowy Uszyce. Przyznano dotację w kwocie 15.400.- jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania.
-   zadania Nr 6 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Zdziechowicach
jedna oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy w Zdziechowicach. Przyznano dotację w kwocie 8.600.-złotych na wykonanie powierzonego zadania.

Gmina Gorzów Śląski tel. / 34 / 35 05 710 ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śl. unieważnia przetarg nieograniczony na na Remont pokrycia dachowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach o wartości do 60 tys. EURO na podstawie art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Opublikował: Roland Fabianek, Gorzów Śląski 2004. 09. 07


Urząd Miejski w Gorzówie Śląskim informuje, iż rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na "modernizację nawierzchni na drogach gminnych." Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Wieluń S.A. Kamionka 136, 98-335 Pątnów.
Cena oferty - 183 098.92 złotych.

Opublikował: Krystian Karaś Gorzów Śląski 2004. 07.28

Urząd Miejski w Gorzówie Śląskim informuje, iż rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na "wymianę instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim oraz inne roboty budowlane." Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlano - Modernizacyjno - Handlowego "MODERN-BUD", Edward Strugała, ul.Oleska 406, Starokrzepice. Z w/w firmą w dniu 02.07.2004r zawarto umowę.
Cena oferty - 74.831,55 złotych.

Opublikował: Krystian Karaś Gorzów Śląski 2004. 07.07

Gmina Gorzów Śląski informuje, iż rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowice-III etap. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy „HYDROMEX PLUS” Łukasz Zaskórski Stanisław Zaskórski Spółka Jawna, ul. Dobrzyńska 151/153, Częstochowa. Z w/w firmą w dniu 30.06.2004r zawarto umowę na budowę kanalizacji.
Cena oferty – 968 009,72 złotych

Opublikował: Krystian Karaś Gorzów Śląski 2004. 07.07


Gmina Gorzów Śląski niformuje iż rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na roboty budowlano- montażowe w strażnicy OSP Jamy. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego
„POL-BUD” s.c. z siedzibą w Oleśnie przy ul. Częstochowskiej 9a.
Cena oferty – 79.251,40 złotych.

Opublikował: Krystian Karaś Gorzów Śląski 2004. 02. 13


Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 02 12.. 2003 roku przetargu nieograniczonego na przebudowę przepustów w miejscowości Skrońsko wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „K.B.J.T” z siedzibą przy ulicy Krasickiego 7B w Oleśnie.
Cena oferty brutto / z VAT /- 32.264,78 złotych.
Opublikował: Maria Czuczułaszwili Gorzów Śląski 2003. 12. 05Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim informuje, iż w wyniku przeprowadzonych w dniu 14 11. 2003 roku negocjacji dotyczących wymiany stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim wybrano ofertę Przedsiębiorstwa PAMAX Produkcja Stolarki Budowlanej, Ligota Dolna ul. Wołczyńska 75, 46-200 Kluczbork.
Cena oferty brutto / z VAT / - 25.774,05 złotych.
Opublikował: Maria Czuczułaszwili Gorzów Śląski 2003. 11. 20

Gmina Gorzów Śl. ul. Wojska Polskiego 15 tel./34/ 35 05 710 unieważnia przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim z dnia 07. 11.2003 roku z powodu braku wymaganej liczby ofert.
Opublikował: Maria Czuczułaszwili Gorzów Śląski 2003. 11. 12Gmina Gorzów Śl. ul. Wojska Polskiego 15 tel./34/ 35 05 710 unieważnia przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim z dnia 23 10.2003 roku z powodu braku wymaganej liczby ofert.
Opublikował: Maria Czuczułaszwili Gorzów Śląski 2003. 10. 29


Gmina Gorzów Śl. ul. Wojska Polskiego 15 tel./34/ 35 05 710 ogłasza, iż został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na roboty budowlano – montażowe w strażnicy OSP Uszyce w dniu 16 09. 2003 roku

Wybrano ofertę :
PUP "POL-BUD" s.c
46-300 Olesno
ul. Częstochowska 9a.
Cena oferty - 100.879,34 pln.

Opublikował: Maria Czuczułaszwili Gorzów Śląski 2003. 09. 24


Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 20.08.2003r. przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkół z terenu Miasta i Gminy Gorzów Śląski, wybrano ofertę

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
46-200 Kluczbork
ul. Byczyńska 120.
Cena oferty: ryczałtowa stawka dzienna 1.347,20 a stawka za 1 km2,70 zł.

Opublikował: Stefania Stańczyk, Gorzów Śląski 2003. 09. 10

Gmina Gorzów Śl. ul. Wojska Polskiego 15 tel./34/ 35 05 710 unieważnia przetarg nieograniczony na roboty budowlano – montażowe w strażnicy OSP Uszyce ogłoszony na dzień 04 09. 2003 roku z powodu braku ofert.
Opublikował: Maria Czuczułaszwili Gorzów Śląski 2003. 09. 09


Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 25.08.2003r. przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji kotłowni w Gorzowie Śl. przy ul. Chopina 4 wybrano ofertę:
„Energo – System”
Zakład Kotlarski
Roman Gielniak
ul. Kaliska 91
63-300 Pleszew
Cena oferty brutto – 94 886,53 zł

Opublikował: Z. Rudy, 2003-08-28


Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 22 08. 2003 roku przetargu nieograniczonego na wykonanie zabudowy i przystosowanie
/ skarosowanie / do celów pożarniczych samochodu marki STAR 266, dla OSP Uszyce wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „bocar” Sp. z o. o.
Korwinów ul. Okólna 15.
Cena oferty - 85.000 złotych

Opublikowała: M. Czuczułaszwili

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 18 08. 2003 roku przetargu nieograniczonego na modernizację dróg gminnych w Jamach – Piasecznie oraz Pawłowicach – Dziesiątki wybrano ofertę firmy PPUH "TOMBUD" z Olesna ul. Słowackiego 1/40.
Oferowana cena - 76.988,66 zlotych

Opublikowała: M. Czuczułaszwili

W dniu 2003-08-11 rozstrzygnięto przetarg na modernizację pompowni II stopnia ujęcia i stacji uzdatniania wody w Gorzowie Śląskim
Zawiadamia się , że w wyniku przeprowadzonego w dniu 11 08. 2003 roku przetargu nieograniczonego na modernizację pompowni II stopnia Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody w Gorzowie Śląskim, wybrano ofertę P.T.H.U HYDRO – MARKO UL. Wojska Polskiego 139, 63 – 200 Jarocin.
Cena oferty – 119.823,67 zlotych
Opracował Maria Czuczułaszwili, 2003-08-14
dodana 2003-07-14

Opublikował: Roland Fabianek, Gorzów Śląski 2005. 03. 07

 

 Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U.  Nr 19, poz. 177 ze zm.) odrzucono ofertę firmy Centrum Zaopatrzenie Energetyki ELTAST Sp. z o. o. W związku z powyższym unieważniono przedmiotowe postępowanie.

 

 

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu.    

                   

Gmina Gorzów Śląski informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm./ unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym przy ulicy Byczyńskiej w Gorzowie Śląskim ponieważ w wyżej wymienionym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, a cena złożonej oferty przewyższyła kwotę jaką przeznaczono na sfinansowanie tego zadania.

Szczegóły dotyczące zamówienia w załaczniku poniżej 

Opublikował Krystian Karaś,2005-12-13. 


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na wymianę stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach.

Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu wybrano ofertę Firmy:

TADOS Firek Zbigniew
ul. Ks. K. Kościowa 22 z Radomska.
Z firmą tą, w dniu 06 12. 2005 roku, zawarto umowę na wykonanie przedmiotowego zadania.

Cena oferty brutto – 62 820,24 złotych.

Opublikował Roland Fabianek,2005-12-08. 

 

 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z przebudową kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Gorzowie Śląskim  z

Przedsiębiorstwem Budowlano-Modernizacyjno -Handlowym "MODERN-BUD" S.c. Edward i Marcin Strugała
ul. Oleska 406 

42-161 Starokrepice

Cena oferty brutto: 1 463 332, 12 zł

Opublikował Roland Fabianek, 2006-06-16  

 

 

Umowę na kwotę 61896.71 zł  zawarto z  Bankiem Spółdzielczym w Zawadzkiem, Oddział w Gorzowie Śląskim, ul. Rynek 10, 46-310 Gorzów Śl.

 

Opublikował Krystian Karaś, 2006-08-16  

 

 

 

Cena oferty brutto – 385 400 zł

Opublikował Roland Fabianek, 2006-10-12  

 

Opublikował Roland Fabianek, 2006-10-20  

 

Opublikował: Krystian Karaś,2005-12-30. 

 

Opublikował Roland Fabianek, 2005-04-27

 

 

Opublikował Roland Fabianek, 2005-04-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [file,id_cms='',type='attachment'][file,id_cms='',type='attachment']

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 6371
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2003-07-31 08:51:22
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2008-09-08 13:14:58

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2008-09-08 13:14:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-28 12:25:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-20 13:20:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-20 11:50:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-20 11:38:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-20 11:13:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-20 10:55:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-20 09:18:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-19 11:10:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-04 12:58:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-04 08:46:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-07-29 14:22:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-07-28 11:13:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-07-28 10:45:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-07-28 10:05:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-07-25 10:02:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-07-03 12:01:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-07-01 12:06:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-07-01 10:34:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-25 09:30:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-16 08:50:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-12 10:59:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-11 15:05:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-11 13:02:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-11 12:42:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-05-30 14:25:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-05-14 11:49:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-05-14 11:25:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-05-13 13:18:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-05-13 13:17:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-05-09 08:05:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-05-06 11:42:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-25 09:56:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-25 08:53:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-21 09:04:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-15 13:15:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-15 10:13:15 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-09 12:18:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-04 11:03:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-26 08:37:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-20 11:53:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-19 11:47:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-19 11:28:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-19 11:07:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-17 11:14:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-13 08:30:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-11 11:45:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-11 10:43:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-10 12:12:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-07 13:38:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-04 08:22:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-21 13:05:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-12 08:16:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-08 12:04:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-08 11:58:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-08 08:22:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-07 12:26:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-07 12:21:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-07 11:24:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-01 10:03:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-01-29 11:13:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-01-29 09:01:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-12-04 08:58:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-11-26 11:17:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-11-23 11:44:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-11-12 11:26:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-11-12 11:12:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-11-08 12:01:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-10-29 09:57:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-10-16 11:02:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-10-15 14:09:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-10-15 13:49:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-10-08 10:11:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-09-28 13:29:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-09-27 09:48:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-09-20 11:52:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-09-20 11:13:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-09-20 10:08:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-09-20 10:01:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-09-20 09:46:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-09-12 12:01:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-09-12 11:36:00 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-08-29 11:47:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-08-28 13:54:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-08-28 10:15:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-08-14 09:48:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-08-14 08:31:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-08-09 11:07:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-08-07 10:28:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-08-07 09:56:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-07-31 11:19:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-07-13 11:24:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-07-12 11:30:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-07-12 11:09:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-07-12 10:56:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-07-12 10:47:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-07-12 09:52:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-06-21 08:51:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-06-18 10:00:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-06-18 09:38:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-06-18 09:18:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-06-08 08:20:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-06-06 12:47:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-05-30 08:51:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-05-24 10:29:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-05-18 11:41:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-05-17 10:51:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-05-16 07:49:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-05-15 11:15:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-04-27 10:43:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-04-19 09:55:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-04-05 09:07:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-03-20 09:18:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-03-02 12:29:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-03-01 13:10:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-02-19 08:19:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-02-15 11:39:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-02-08 08:57:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-01-29 13:48:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-01-23 10:52:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-01-23 10:43:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-01-17 07:38:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-01-16 14:18:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-01-16 14:14:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-01-16 13:47:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-01-16 13:36:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-01-16 13:01:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-01-16 12:58:15 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-01-11 08:24:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-12-29 07:42:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-11-27 14:54:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-11-09 09:16:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-20 13:49:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-12 13:30:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-06 10:54:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-06 08:36:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-05 14:57:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-05 14:55:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-04 15:02:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-09-25 08:07:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-09-20 10:27:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-09-20 10:26:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-08-30 13:01:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-08-30 12:58:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-08-30 10:34:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-08-30 10:10:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-08-18 12:53:15 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-08-16 14:16:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-08-03 12:53:09 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-07-28 12:29:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-07-19 09:49:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-07-19 09:27:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-07-10 10:44:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-06-16 13:57:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-06-16 13:56:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-06-16 13:26:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-04-04 11:32:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-03-29 08:52:09 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-03-24 11:16:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-03-22 12:51:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-03-01 08:12:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-02-23 13:20:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-02-17 08:18:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-02-17 08:15:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-01-31 10:26:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-01-31 07:48:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-01-10 08:07:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-01-04 11:10:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-12-30 11:16:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-12-13 14:20:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-12-08 09:24:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-11-22 12:02:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-11-22 11:26:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-11-22 08:03:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-11-21 14:31:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-10-21 14:24:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-09-08 08:07:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-07-18 15:42:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-07-14 11:47:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-07-12 09:40:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-06-28 10:01:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-06-14 08:38:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-06-14 08:34:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-05-30 12:48:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-05-27 13:31:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-05-10 14:30:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-05-10 14:15:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-04-27 13:08:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-04-06 12:41:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-03-16 16:16:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-03-07 13:03:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-03-07 12:08:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-02-23 08:42:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-02-07 11:11:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-02-07 11:09:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-02-03 13:41:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-02-03 13:36:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-01-27 07:50:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2004-10-12 11:39:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2004-09-07 12:04:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2004-08-13 13:45:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2004-08-13 13:30:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2004-07-28 11:43:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2004-07-09 11:57:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2004-07-09 10:54:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2004-07-07 14:23:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2004-07-07 14:11:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2004-05-28 12:24:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2004-05-28 12:15:00 Roland Fabianek Edycja artykułu
2004-05-10 13:15:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2004-05-10 13:11:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2004-02-13 11:22:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2004-02-04 08:41:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2004-02-04 08:41:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2004-02-03 12:52:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-12-05 10:16:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-11-25 10:09:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-11-20 07:43:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-11-20 07:43:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-11-12 10:38:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-10-29 09:43:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-10-29 09:35:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-10-16 09:08:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-10-16 09:03:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-09-24 09:50:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-09-10 15:46:00 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-09-09 08:18:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-09-09 08:11:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-09-09 08:07:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-08-29 15:01:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-08-27 11:25:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-08-27 11:24:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-08-27 11:19:09 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-08-19 12:15:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-08-18 13:05:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-08-14 12:23:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-08-11 10:53:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-08-11 08:50:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-08-11 08:48:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-07-31 12:48:00 Roland Fabianek Publikacja artykułu