logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Uchwały Rady Miejskiej -kadencja 2006-2010

Nr XLVIII/382/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały Sejmiku

Województwa Opolskiego w sprawie przekształceniapoprzez likwidację działalności medycznej

Samodzielnego Publicznego Zespołu SzpitaliPulmonologiczno- Reumatologicznych z siedzibą w Kup.

2010-382-XLVIII.pdfZał2010-382-XLVIII Nr01.pdf

Nr XLVIII/381/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dębina”

2010-381-XLVIII.pdf

Nr XLVIII/380/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulamin przyznawania nagród dla uczniów

wybitnie uzdolnionych w Gminie Gorzów Śląski. 2010-380-XLVIII.pdfZAŁ2010-380-XLVIII Nr 01.pdf

Nr XLVIII/379/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/245/2009 Rady Miejskiej w

Gorzowie Śląskim z dnia 24 czerwca 2009r w sprawieuchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych w

Gorzowie Śląskim 2010-379-XLVIII.pdf

Nr XLVIII/378/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/369/2010 Rady Miejskiej w

Gorzowie Śląskim z dnia 21 października 2010r wsprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych iPrzeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gorzów Śląski

na rok 2010. 2010-378-XLVIII.pdfZał2010-378-XLVIII Nr 01.pdf

Nr XLVIII/377/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/331/2010 Rady Miejskiej w

Gorzowie Śląskim z dnia 23 czerwca 2010r. dotyczącejuchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii w Gminie Gorzów Śląski na rok 2010. 2010-377-XLVIII.pdfZał2010-377-XLVIII Nr 01.pdf

Nr XLVIII/376/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych. 2010-376-XLVIII.pdf

Nr XLVIII/375/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

2010-375-XLVIII.pdf Zał2010-375-XLVIII Nr 8.pdf

Nr XLVII/374/2010z dnia 21 października 2010 r. w sprawie: udzielenia pomocyfinansowej Powiatowi Oleskiemu na

realizacjęzadania w zakresie dróg powiatowych. 2010-374-XLVII.pdf

Nr XLVII/373/2010z dnia 21 października 2010 r. w sprawie: udzielenia pomocyfinansowej Powiatowi Oleskiemu

2010-373-XLVII.pdf

Nr XLVII/372/2010z dnia 21 października 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody nawydzierżawienie części działki nr

399/24,położonej w Gorzowie Śl.

2010-372-XLVII.pdf

Nr XLVII/371/2010z dnia 21 października 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu OdnowyMiejscowości Jamy”

Zał2010-371-XLVII Nr01.pdf 2010-371-XLVII.pdf

Nr XLVII/370/2010z dnia 21 października 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu OdnowyMiejscowości Goła”

2010-370-XLVII.pdf Zał.2010-370-XLVII Nr 01.pdf

Nr XLVII/369/2010z dnia 21 października 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały NrXLIII/332/2010 Rady Miejskiej w

GorzowieŚląskim z dnia 23 czerwca 2010r w sprawie uchwalenia Gminnego ProgramuProfilaktyki i

RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie GorzówŚląski na

rok 2010.

2010-369-XLVII.pdf Zał2010-369-XLVII Nr 01.pdf

Nr XLVII/368/2010z dnia 21 października 2010 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XLV/347/2010Rady Miejskiej w

GorzowieŚląskim z dnia 7 września 2010r w sprawie przyjęcia regulaminu udzielaniapomocy materialnej o

charakterzesocjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gorzów Śląski.

2010-368-XLVII.pdf Zał2010-368-XLVII Nr 01.pdf Zał2010-368-XLVII Nr 02.pdf

NrXLVII/367/2010 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie: warunkówfunkcjonowania oraz trybu i sposobu

powoływaniai odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorzowie Śl.

2010-367-XLVII.pdf Zał2010-367-XLVII Nr01.pdf

NrXLVII/366/2010 z dnia 21 października 2010 r. sprawie: przyjęciaGminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy

w Rodziniena lata 2010-2015 w Gminie Gorzów Śląski.

2010-366-XLVII.pdf Zał2010-366-XLVII Nr01.pdf

Nr XLVII/365/2010z dnia 21 października 2010 r. w sprawie:określenia wysokościstawek podatku od nieruchomości .

2010-365-XLVII.pdf

NrXLVII/364/2010 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie: zmianyuchwały budżetowej na 2010 rok.

2010-364-XLVII.pdf

2010-363-XLVI.pdf

Nr XLVI/362/2010z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: zawarcia porozumienia w celuudzielenia pomocy finansowej

PowiatowiOleskiemu na realizację jego zadań własnych.

2010-362-2010.pdf Zał2010-362-XLVI Nr01.pdf

Nr XLVI/361/2010z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienieczęści działki nr 1410,

położonej wGorzowie Śl. przy ul. Wałowej.

2010-361-XLVI.pdf

Nr XLVI/360/2010z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienieczęści działki nr 399/24,

położonej wGorzowie Śl.

2010-360-XLVI.pdf

Nr XLVI/359/2010z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: zawarcia porozumienia w celuudzielenia pomocy finansowej

PowiatowiOleskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1314 O (Bąków – Jamy – StacjaKolejowa) w m. Jamy,

polegającejna budowie kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jamy .

2010-359-XLVI.pdf _zalacznik3408

Nr XLVI/358/2010z dnia 30 września 2010 r. w sprawie:określenia szczegółowego sposobukonsultowania z radami

działalnościpożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotamiprowadzącymi

działalnośćpożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącychdziałalności

statutowejtych organizacji.

2010-358-XLVI.pdf

Nr XLVI/357/2010z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: przyjęcia Miejsko-GminnejStrategii Rozwiązywania

ProblemówSpołecznych Gminy Gorzów Śląski na lata 2010-2020.

2010-357-XLVI.pdf _zalacznik3405

Nr XLVI/356/2010z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego ProgramuProfilaktyki i Opieki nad

Dzieckiem iRodziną na lata 2010–2015 w Gminie Gorzów Śląski.

2010-356-XLVI.pdf Zał2010-356-XLVI Nr 01.pdf

Nr XLVI/355/2010z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planuzagospodarowania

przestrzennegodla Gminy Gorzów Śląski w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ztowarzyszącą

infrastrukturąoraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych.

2010-355-XLVI.pdf Zał2010-355-XLVI Nr 02.pdf Zał2010-355-XLVI Nr 03.pdf

NrXLVI/354/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie stwierdzeniazgodności projektu miejscowego planu

zagospodarowaniaprzestrzennego dla Gminy Gorzów Śl. w zakresie trasy gazociągu wysokiegociśnienia wraz z

towarzyszącąinfrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych zobowiązującym

Studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski.

2010-354-XLVI.pdf

-NrXLVI/353/2010 z dnia 30 września 2010 r. sprawie: uchwalenia Studiumuwarunkowań i kierunków

zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Gorzów Śląski

2010-353-XLVI.pdf Zał2010-353-XLVI Nr 04.pdf

Nr XLVI/352/2010z dnia 30 września 2010 r. w sprawie:określenia szczegółowych zasad ,sposobu i trybu

umarzania,odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charaktercywilnoprawny oraz

warunkidopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowićbędzie pomoc publiczną.

2010-352-XLVI.pdf

NrXLVI/351/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: zmianyuchwały budżetowej na 2010 rok.

2010-351-XLVI.pdf

NrXLVI/350/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie : zmianyuchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim Nr

XXXI/239/2009z dnia 24 czerwca 2009r w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej zWojewódzkiego

FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

2010-350-XLVI.pdf

Nr XLV/349/2010z dnia07 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia GminyGorzów Śląski do realizacji w latach

2010/2011projektu systemowego p.n „Moja gmina –szansą na lepszą przyszłość” w ramachPoddziałania 9.1.2

ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki.

2010-349-XLV.pdf

Nr XLV/348/2010z dnia07 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Gorzów Śląskido realizacji w latach

2010/2011projektu systemowego p.n „Niech słońce świeci dla wszystkich dzieci II” wramach Poddziałania 9.1.1

ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki.

2010-348-XLV.pdf

NrXLV/347/2010 z dnia 07 września 2010 r. w sprawie: przyjęciaregulaminu udzielania pomocy materialnej o

charakterzesocjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gorzów Śl.

2010-347-XLV.pdf

NrXLV/346/2010 z dnia07 września 2010 r. 27 lipca 2010r wsprawie: :wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na

rzecz GminyGorzów Śl. nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa-AgencjiNieruchomości Rolnych.

2010-346-XLV.pdf

Nr XLV/345/2010z dnia07 września 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianęnieruchomości.

2010-345-XLV.pdfZał2010-345-XLV Nr 01.pdf

NrXLV/344/2010 z dnia 07 września 2010 r. w sprawie: zmiany UchwałyRady Miejskiej w Gorzowie Śląskim Nr

XXXIX/304/2010z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy MiejscowościPakoszów”

2010-344-XLV.pdf Zał2010-344-XLV Nr 01.pdf

Nr XLV/343/2010z dnia 07 września 2010 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowejna 2010 rok.

2010-343-XLV.pdf Zał2010-343-XLV Nr 01.pdf

Nr XLIV/342/2010z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie: dnia 2 kwietnia 2007r w sprawiewieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad

wynajmowanialokali wchodzących w skład tego zasobu.

2010-342-XLIV.pdf Zał2010-342-XLIV Nr 01.pdf

Nr XLIV/341/2010z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowezaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

2010-341-XLIV.pdf Zał2010-341-XLIV Nr 01.pdf

NrXLIV/340/2010 z dnia 27 lipca 2010r w sprawie: uchylenia uchwałyNr XLIII/333/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 23 czerwca 2010r. wsprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioroweodprowadzanie ścieków

2010-340-XLIV.pdf

-NrXLIV/339/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie: zaciągnięciakredytu długoterminowego na realizację inwestycji .

2010-339-XLIV.pdf

Nr XLIV/338/2010z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwałybudżetowej i procedury uchwalania budżetu gminy .

2010-338-XLIV.pdf

NrXLIV/337/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie: zwolnień odpodatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje naterenie Gminy Gorzów Śląski w ramach pomocy de minimis.

2010-337-XLIV.pdf

NrXLIV/336/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie : zmiany uchwałybudżetowej na 2010 rok.

2010-366-XLVII.pdf

-NrXLIII/335/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażeniazgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych

2010-335-XLIII.pdf

-NrXLIII/334/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: upoważnieniaDyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wGorzowie Śląskim do wydawania decyzji administracyjnych z zakresupomocy materialnej o charakterze socjalnym.

2010-334-XLIII.pdf

NrXLIII/333/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: zatwierdzeniataryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

2010-333-XLIII.pdf Zał2010-333-XLIII Nr 01.pdf

NrXLIII/332/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: zmianyuchwały Nr XL/319/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie

Śląskim zdnia 31.03.2010r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki iRozwiązywania Problemów

Alkoholowychi Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gorzów Śląski na rok2010.

2010-332-XLIII.pdf Zał2010-332-XLIII Nr01.pdf

NrXLIII/331/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: zmianyuchwały Nr XXXVI/284/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie

Śląskim zdnia 16 grudnia 2009r. dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu PrzeciwdziałaniaNarkomanii w

GminieGorzów Śląski na rok 2010.

2010-331-XLIII.pdf Zał2010-331-XLIII Nr01.pdf

Nr XLIII/330/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: zakresui formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminyGorzów Śląski za pierwsze półrocze .

2010-330-XLIII.pdf

Nr XLIII/329/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie :zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.

2010-329-XLIII.pdf

NrXLIII/328/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie : zmianyuchwały budżetowej na 2010 rok.

2010-328-XLIII.pdf Zal.2010-328-XLIII Nr 08.pdf

NrXLII/327/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie: uchyleniauchwały Nr XXIX/223/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl.zmiany uchwały NrVI/44/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z

z dnia 29kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski.

2010-327-XLII.pdf

Nr XLII/326/2010z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie : upoważnienia Dyrektora MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej wGorzowie Śląskim do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocymaterialnej o charakterze socjalnym .

2010-326-XLII.pdf

NrXLII/325/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie : zmiany uchwałybudżetowej na 2010 rok.

2010-325-XLII.pdf Zał2010-325-XLII Nr 08.pdf

Nr XLI/324/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. wsprawie : ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnychw Gorzowie Śl. do ścieków.
2010-324-XL.pdf

Nr XLI/323/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie: dopłaty do ścieków dla grupy I.
2010-323-XL.pdf

NrXLI/322/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfza zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

2010-322-XL.pdf Zał2010-322-XLI Nr 01.pdf

NrXLI/321/2010 z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie : zmiany uchwałybudżetowej na 2010 rok.

2010-321-XLI.pdf

NrXLI/320/2010 z dnia 21 kwietnia 2010r.w sprawie : rozpatrzeniasprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009

rok iudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śl.

2010-320-XLI.pdf

NrXL/319/2010 z dnia 31 marca 2010r.w sprawie: zmiany uchwałyNr XXXIX/308/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie

Śląskim zdnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki iRozwiązywania

ProblemówAlkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski narok 2010

2010-319-XL.pdf Zał2010-319-XL Nr 01.pdf

Nr XL/318/2010z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: zawarcia porozumienia w celurealizacji inwestycji „Budowa drogi Jastrzygowice – Prosna - Kościeliska ”

2010-318-XL.pdf Zał2010-318-XL Nr01.pdf

NrXL/317/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: zawarciaporozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie wspólnej

realizacji wroku 2010 zadań z zakresu ochrony zdrowia tj. dofinansowania działalnościWarsztatów Terapii

Zajęciowej.

2010-317-XL.pdf Zał2010-317-XL Nr 01.pdf

Nr XL/316/2010z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: zawarciaporozumienia z Gminą Kluczbork w zakresie dofinansowania wyścigu kolarskiego.

2010-316-XL.pdf Zał2010-316-XL Nr 01.pdf

Nr XL/315/2010z dnia 31 marca 2010r.w sprawie: zatwierdzenia „Planu OdnowyMiejscowości Zdziechowice”

2010-315-XL.pdf Zał2010-315-XL Nr01.pdf

NrXL/314/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia„Planu Odnowy Miejscowości Uszyce”

2010-314-XL.pdf Zał2010-314-XL Nr01.pdf

NrXL/313/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie :rozstrzygnięcia owyodrębnieniu w budżecie gminy na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

2010-313-XL.pdf

-NrXL/312/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie : zmiany uchwałybudżetowej na 2010 rok.

2010-312-XL.pdf

NrXXXIX/311/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie : zmianyUchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim Nr

XXVI/198/2009z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy MiejscowościGorzów Śląski”

2010-311-XXXIX.pdf Zał2010-311-XXXIX Nr 01.pdf

NrXXXIX/310/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie : zaliczenia dróg do kategorii dróggminnych

2010-310-XXXIX.pdf

NrXXXIX/309/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: wyrażeniaopinii w sprawie projektu uchwały Sejmiku

WojewództwaOpolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalnościmedycznej Samodzielnego

PublicznegoZespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup.

2010-309-XXXIX.pdf Zał2010-309-XXXIX Nr 01.pdf

NrXXXIX/308/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: zmianyuchwały Nr XXXVI/283/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie

Śląskim zdnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki iRozwiązywania

ProblemówAlkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski narok 2010

2010-308-XXXIX.pdf Zał2010-308-XXXIX Nr 01.pdf

Nr XXXIX/307/2010z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedażnieruchomości zabudowanej, położonej w Zdziechowicach.

2010-307-XXXIX.pdf

Nr XXXIX/306/2010z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu OdnowyMiejscowości Kobyla Góra”

2010-306-XXXIX.pdf Zał2010-306-XXXIX Nr 01.pdf

Nr XXXIX/305/2010z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: przystąpienia sołectwa KobylaGóra do programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim.

2010-305-XXXIX.pdf

Nr XXXIX/304/2010z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu OdnowyMiejscowości Pakoszów”

2010-304-XXXIX.pdf Zał2010-304-XXXIX Nr01.pdf

Nr XXXIX/303/2010z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: przystąpienia sołectwaPakoszów do programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim.

2010-303-XXXIX.pdf

Nr XXXIX/302/2010z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010rok.

2010-302-XXXIX.pdf Zał2010-302-XXXIX Nr 8.pdf

NrXXXVIII/301/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie: wyrażeniazgody na wydzierżawienie części działki nr 447,

2010-301-XXXVIII.pdf

NrXXXVIII/300/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie: wyrażeniazgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Krzyżanowicach.

2010-300-XXXVIII.pdf

NrXXXVIII/299/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie: wyrażeniaopinii w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu

wTarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego ZakładuOpieki Zdrowotnej

WielospecjalistycznegoSzpitala Powiatowego im. Dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul.Pyskowickiej 47-51

2008-135-XVI.pdf 2008-136-XVI.pdf

Nr XXXVIII/298/2010z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr 18/II/97 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl.

z dnia24.04.1997r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu gruntupołożonego w Gorzowie Śl.

przy ul.Słonecznej.

2010-298-XXXVIII.pdf

Nr XXXVIII/297/2010z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedażnieruchomości niezabudowanych, położonych w Gorzowie Śl.

2010-297-XXXVIII.pdf

Nr XXXVIII/296/2010z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie : zaciągnięcia kredytudługoterminowego na realizację inwestycji .

2010-296-XXXVIII.pdf

Nr XXXVIII/295/2010z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie : zmiany budżetu gminy na2010 rok.

2010-295-XXXVIII.pdf Zał.2010-295-XXXVIII Nr 08.pdf

 
Nr XXXVII/294/2009 z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie : uchylenia uchwały Nr XXX/226/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
z dnia 20 maja 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego wraz z późniejszymi zmianami.
 
-Nr XXXVII/293/2009 z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie : zmiany uchwały Nr XXXV/275/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 
- Nr XXXVII/292/2009 z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie: przystąpienia sołectwa Budzów do programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim.    
 
-Nr XXXVII/291/2009 z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie: przystąpienia sołectwa Krzyżanowice do programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim.    
 
-Nr XXXVII/290/2009 z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
 

-Nr XXXVI/289/2009 z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego

  
 
-Nr XXXVI/288/2009 z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIII/263/2009 Rady Miejskiej w
Gorzowie Śl. z dnia 29 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości
dla celów projektowych.
 
-Nr XXXVI/287/2009 z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
 
-Nr XXXVI/286/2009 z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: : uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z
Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010.
 
 
 -Nr XXXVI/285/2009 z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/257/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie
Śląskim z dnia 30.07.2009r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2009.
 
 
-Nr XXXVI/284/2009 z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Gorzów Śląski na rok 2010r.
 
 
-Nr XXXVI/283/2009 z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gorzów Śląski na
rok 2010.
 
 
-Nr XXXVI/282/2009 z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2010 rok.
                       
 
-Nr XXXV/281/2009 z dnia 25 listopada 2009r w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia poprzez
likwidację działalności medycznej Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach.
 
-Nr XXXV/280/2009 z dnia 25 listopada 2009r w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gorzów Śląski w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz
z towarzyszącą infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych.
 
 
-Nr XXXV/279/2009 z dnia 25 listopada 2009r w sprawie: przystąpienia sołectwa Jastrzygowice do programu Odnowy
Wsi w Województwie Opolskim 
 
 
-Nr XXXV/278/2009 z dnia 25 listopada 2009r w sprawie: przystąpienia sołectwa Goła do programu Odnowy Wsi w
Województwie Opolskim
 
-Nr XXXV/277/2009 z dnia 25 listopada 2009r w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej, położonej w Gorzowie Śl.
 
-Nr XXXV/276/2009 z dnia 25 listopada 2009r w sprawie : uchylenia uchwały Nr VII/34/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie
Śląskim z dnia 29 sierpnia 2001r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum i
ponadpodstawowych, nieuprawnionych do bezpłatnych przejazdów .
 
-Nr XXXV/275/2009 z dnia 25 listopada 2009r w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych
 
-Nr XXXV/274/2009 z dnia 25 listopada 2009r w sprawie: zwolnień z opłaty targowej .
 
-Nr XXXV/273/2009 z dnia 25 listopada 2009r w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości
 
-Nr XXXV/272/2009 z dnia 25 listopada 2009rw sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
-Nr XXXV/271/2009 z dnia 25 listopada 2009r w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
 
Nr XLVI/363/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: zabezpieczenia w formie weksla „in blanco „.

położonej w Pawłowicach

-Nr XXXIV/270/2009 z dnia 28 października 2009r. w sprawie: przystąpienia sołectwa Zdziechowice do programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim
 
-Nr XXXIV/269/2009 z dnia 28 października 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych
 
-Nr XXXIV/268/2009 z dnia 28 października 2009r. w sprawie:  uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śl.
 
-Nr XXXIV/267/2009 z dnia 28 października 2009r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
 
-Nr XXXIV/266/2009 z dnia 28 października 2009r. w sprawie: przystąpienia
Gminy Gorzów Śląski do realizacji w latach 2009/2011 projektu p.n „Opolska
eSzkoła, szkołą ku przyszłości” .
 
-Nr XXXIV/265/2009 z dnia 28 października 2009r. w sprawie: przystąpienia
Gminy Gorzów Śląski do realizacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007/2013; Działanie 5.1
Wsparcie infrastruktury edukacyjnej; Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie lokalnej
Infrastruktury edukacyjnej projektu p.n „Poprawa warunków edukacyjnych w
szkołach Gminy Gorzów Śląski”.
 
-Nr XXXIV/264/2009 z dnia 28 października 2009r. w sprawie: zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego
 
-Nr XXXIII/263/2009 z dnia 29 września 2009r.w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości dla celów projektowych
 
-Nr XXXIII/262/2009 z dnia z dnia 29 września 2009 r. w sprawie: przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wydawaniu w imieniu Wojewody Opolskiego blankietów upoważniających do zakupu paliw.
 
-Nr XXXIII/261/2009 z dnia z dnia 29 września 2009r.w sprawie: uchwalenia Statutu Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim
 
-Nr XXXIII/260/2009 z dnia z dnia 29 września   2009 r. w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
 
-Nr XXXIII/259/2009 z dnia z dnia 29 września 2009 w sprawie: zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego
 
-Nr XXXII/258/2009 z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXIX/224/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 29 kwietnia 2009 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gorzów Śląski , zmienionej uchwałą Nr XXXI/248/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 24 czerwca 2009r.
-Nr XXXII/257/2009 z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/236/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24.06.2009r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2009.
 
 -Nr XXXII/256/2009 z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/235/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 czerwca 2009r.Dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gorzów Śląski na rok 2009.
 
-Nr XXXII/255/2009 z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabudowanego, położonego w Gorzowie Śl.
 
-Nr XXXII/254/2009 z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
 
-Nr XXXII/253/2009 z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie : zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego.
 
 
 
-Nr XXXI/252/2009 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie : przystąpienia Gminy Gorzów Śląski do realizacji w latach 2009/2010 projektu systemowego p.n „Tu jest moje miejsce, które znam, szanuję, promuję”w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
-Nr XXXI/251/2009 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie : przystąpienia Gminy Gorzów Śląski do realizacji w latach 2009/2010 projektu systemowego p.n „Niech słońce świeci dla wszystkich dzieci” w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
-Nr XXXI/250/2009 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie : wynagrodzenia Burmistrza Gorzowa Śl.
 
-Nr XXXI/249/2009 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie :przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gorzów Śląski w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych .
 
-Nr XXXI/247/2009 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie :zmiany uchwały Nr XXIX/ 223/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śl.
 
-Nr XXXI/246/2009 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie : zmiany uchwały Nr VI/44/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 2 kwietnia 2007r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu


-Nr XXXI/245/2009 z dnia 24 czerwica 2009r. w sprawie :uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.
 
-Nr XXXI/244/2009 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Gorzów Śląski
 
-Nr XXXI/243/2009 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie : nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
 
-Nr XXXI/242/2009 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie :zmiany uchwały Nr XXX/233/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 20 maja 2009r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Uszycach
 
-Nr XXXI/241/2009 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy w Gorzowie Śląskim.
 
-Nr XXXI/240/2009 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie: rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki
 
-Nr XXXI/239/2009 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie :zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 
-Nr XXXI/238/2009 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie :zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
 
-Nr XXXI/237/2009 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie :zmiany uchwały Nr XXX/226/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 20 maja 2009r w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.
 
-Nr XXXI/236/2009 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie :zmiany uchwały Nr XXV/192/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 .12.2008 dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2009.
 
-Nr XXXI/235/2009 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie :zmiany uchwały Nr XXV/193/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2008 dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
gminie Gorzów Śląski na rok 2009r.

-Nr XXX/234/2009 z dnia 20 maja 2009r. w sprawie: ustalenia dla terenu Gminy Gorzów Śląski ilości punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Nr XXX/233/2009 z dnia 20 maja 2009r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Uszycach.
 
-Nr XXX/232/2009 z dnia 20 maja 2009r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXVIII /213/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 marca 200r. w sprawie przystąpienia Gminy Gorzów Śląski do realizacji w 2009 roku projektu systemowego p.n „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Gorzów Śląski „w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
-Nr XXX/231/2009 z dnia 20 maja 2009r. w sprawie: zawarcia porozumienia w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na remont chodnika w Zdziechowicach w ciągu drogi powiatowej 1908 O .Zdziechowice-Krzyżanowice-Praszka”.
 
-Nr XXX/230/2009 z dnia 20 maja 2009r. w sprawie : zmiany uchwały Nr VI/44/2007 rady miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 2 kwietnia 2007r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu
 
-Nr XXX/229/2009 z dnia 20 maja 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/19/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23.04.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gorzów Śląski, zmienionej Uchwałą Nr II/12/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 grudnia 2006r i uchwałą Nr XVII/142/2008r. Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 maja 2008r
 
-Nr XXX/228/2009 z dnia 20 maja 2009r. w sprawie: zmiany uchwały nr VI/27/2004 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Gorzów Śląski oraz granic ich obwodów.
 
-Nr XXX/227/2009 z dnia 20 maja 2009r. w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Gorzów Śl. za 2008 rok.
 
-Nr XXX/226/2009 z dnia 20 maja 2009r. w sprawie : uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
 
-Nr XXX/225/2009 z dnia 20 maja 2009r. w sprawie :zmiany budżetu gminy na 2009 rok
 
-Nr XXIX/224/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gorzów Śląski
 
-Nr XXIX/223/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie : przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Gorzów Śl.
-Nr XXIX/222/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie:  likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Pakoszowie, wchodzącego w strukturę organizacyjną Przedszkola Publicznego Gorzów Śląski.
 
-Nr XXIX/221/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. do ścieków .
 
 
-Nr XXIX/220/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie: dopłaty do ścieków dla grupy I
 
 
-Nr XXIX/219/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie : zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 
-Nr XXIX/218/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie : zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 
-Nr XXIX/217/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji .
 
-Nr XXIX/216/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
 
-Nr XXIX/215/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śl.
 

-Nr XXIX/215/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śl.


Nr XXVIII/214/2009 z dnia 25 marca 2009r. w sprawie : zawarcia porozumieniaz Gminą Kluczbork w zakresie dofinansowania wyścigu kolarskiego.
 

Nr XXVIII/213/2009 z dnia 25 marca 2009r. w sprawie : przystąpienia Gminy Gorzów Śląski do realizacji w 2009 roku projektu systemowego p.n „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Gorzów Śląski „w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Nr XXVIII/212/2009 z dnia 25 marca 2009r. w sprawie : podziału gminy Gorzów Śląski na stałe obwody głosowania
 
Nr XXVIII/211/2009 z dnia 25 marca 2009r. w sprawie : trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Gorzów Śląski za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
 
Nr XXVIII/210/2009 z dnia 25 marca 2009r. w sprawie : ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
 
Nr XXVIII/209/2009 z dnia 25 marca 2009r. w sprawie : zawarcia porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie wspólnej realizacji w roku 2009 zadań z zakresu ochrony zdrowia tj. dofinansowania działalności statutowej Warsztatów Terapii Zajęciowej
 
Nr XXVIII/208/2009 z dnia 25 marca 2009r. w sprawie : nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
 
Nr XXVIII/207/2009 z dnia 25 marca 2009r. w sprawie : przystąpienia miejscowości Gorzów Śląski do programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim    
 
Nr XXVIII/206/2009 z dnia 25 marca 2009r. w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2009 rok
 
Nr XXVIII/205/2009 z dnia 25 marca 2009r. w sprawie : uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego            
 
Nr XXVII/204/2009 z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie : sprzedaży gruntu położonego w Uszycach            
 
-Nr XXVII/203/2009 z dnia 25 lutego 2009r w sprawie:zamiaru likwidacji Oddziału
Zamiejscowego w Pakoszowie, wchodzącego w strukturę organizacyjną Przedszkola
Publicznego Gorzów Śląski.
 
-Nr XXVII/202/2009 z dnia 25 lutego 2009r w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
 
-Nr XXVII/201/2009 z dnia 25 lutego 2009r w sprawie:  zmiany budżetu gminy na 2009 rok
 
-Nr XXVI/200/2009 z dnia 28 stycznia 2009r  w sprawie:uchylenia uchwały Nr XXIV/187/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w Oczyszczalni Ścieków Praszka sp. z o.o.        
 
-Nr XXVI/199/2009 z dnia 28 stycznia 2009r  w  sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Gorzów Śl. nieruchomości niezabudowanych, położonych w Gorzowie Śl. i  Skrońsku
 
-Nr XXVI/198/2009 z dnia 28 stycznia 2009r  w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gorzów Śląski”
 
-Nr /197/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie : udzielenia pożyczki długoterminowej Fundacji Górna Prosna z siedzibą w Rudnikach .
 
-Nr XXV/196/2008 z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie:uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
 
-Nr XXV/195/2008 z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pawłowice”
 
-Nr XXV/194/2008 z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie:zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Skrońsko”
 
-Nr XXV/193/2008 z dnia 30 grudnia 2008r  w sprawie:uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok
2009r.
 
-Nr XXV/192/2008 z dnia 30 grudnia 2008r  w  sprawie: uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie
Gorzów Śląski na rok 2009.
 
-Nr XXV/191/2008 z dnia 30 grudnia 2008r  w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
 
 
 
 
-Nr XXIV/189/2008 z dnia 2008-12-17 w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009.
 
Nr XXIV/188/2008 z dnia 2008-12-17 w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
 
Nr XXIV/187/2008 z dnia 2008-12-17 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie udziałów w Oczyszczalni Ścieków Praszka sp. z o.o.            
 
Nr XXIV/186/2008 z dnia 2008-12-17 w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania , zbywania udziałów i akcji   spółek kapitałowych przez Burmistrza Gorzowa Śląskiego
_zalacznik 2342_
 
Nr XXIV/185/2008 z dnia 2008-12-17 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego z Gminą Praszka w sprawie odbioru i oczyszczania ścieków.
_zalacznik 2341_
 
Nr XXIV/184/2008 z dnia 2008-12-17 w sprawie:  ustalenia wysokości diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli.
 
Nr XXIV/183/2008 z dnia 2008-12-17 w  sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gorzowie Śl.  
           
 
Nr XXIV/182/2008 z dnia 2008-12-17 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/174/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 27.11.2008 dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i                    Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w   Rodzonie Gorzów Śląski na rok 2008.
      
  
-Nr XXIII/181/2008 z dnia 27 listopada 2008r w sprawie:upoważnienia Burmistrza Gorzowa Śl. do zawierania umów i wnoszenia zabezpieczeń na dofinansowanie inwestycji w ramach ZPORR-U i Kontraktu Wojewódzkiego.
 
-Nr XXIII/180/2008 z dnia 27 listopada 2008r w sprawie:uchylenia uchwały Nr XXII/164/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w sprawie udzielenia 90 % bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego  użytkowania w prawo własności nieruchomości.
 
-Nr XXIII/179/2008 z dnia 27 listopada 2008r w sprawie: przystąpienia sołectwa Dębina do programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim
 
-Nr XXIII/178/2008 z dnia 27 listopada 2008r w sprawie:ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.
 
-Nr XXIII/177/2008 z dnia 27 listopada 2008r  w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabudowanego, położonego w Budzowie
 
-Nr XXIII/176/2008 z dnia 27 listopada 2008r  w  sprawie: ustalenia górnych stawek opłat w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych na wysypisku gminnym
 
-Nr XXIII/175/2008 z dnia 27 listopada 2008r  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/166/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 05.11.2008 dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2008r
 
-Nr XXIII/174/2008 z dnia 27 listopada 2008r w sprawie : zmiany uchwały Nr XXII/165/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 05-11-2008 dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2008
 
-Nr XXIII/173/2008 z dnia 27 listopada 2008r w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gorzów Śląski
 
-Nr XXIII/172/2008 z dnia 27 listopada 2008r w sprawie: podatku od środków transportowych
 
- Nr XXIII /171/ 2008 z dnia 27 listopada 2008r w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
 
-Nr XXIII/ 170 / 2008 z dnia 27 listopada 2008r w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2008 rok

XXIV/190/2008 z dnia 2008-12-17 w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

Nr XXI/161/2008 z dnia 30 września 2008r.w sprawie:  wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.
 
Nr XXI/160/2008z dnia 30 września 2008r.w sprawiezmiany Uchwały Nr II/9/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Gorzów Śląski
 
Nr XXI/159/2008 z dnia 30 września 2008r w  sprawie: przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego w Uszycach                
 
Nr  XXI/158/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu  Gminy Gorzów Śl. za 2007 rok.
 
Nr XXI / 157/ 2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
 
Nr XX/156/2008 z dnia 31 lipca 2008r.w sprawie :przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Goła, Zdziechowice , Krzyżanowice

Nr XX/155/2008 z dnia 31 lipca 2008r.w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
 

Nr XIX/154/2008 z dnia 09 lipca 2008r. w sprawie: przystąpienia sołectwa Nowa Wieś do programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim.


Nr XIX/153/2008 z dnia 09 lipca 2008 r. w sprawie: zasad używania symboli samorządowych gminy Gorzów Śląski herbu , flagi i banneru.


Nr XIX/152/2008 z dnia 09 lipca 2008r.w  sprawie: przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabudowanego, położonego w Gorzowie Śl.              


Nr XIX/151/2008 z dnia 09 lipca 2008r.w sprawie :  zmiany budżetu gminy na 2008 rok.


 

Nr XIX/150/2008 z dnia 09 lipca 2008r.w sprawie: zawarcia porozumienia w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na remont chodnika w Gorzowie Śląskim w ciągu drogi powiatowej 1907 O Gorzów Śląski - Budzów – Pakoszów – Kobyla Góra”.


Nr
XIX/149/2008 z dnia 09 lipca 2008r.w sprawie :przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Goła, Zdziechowice , Krzyżanowice

Nr XIX/148/2008 z dnia 09 lipca 2008r.w sprawie: przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Gorzów Śl.

 

Nr XVIII/147/2008 z dnia 13 czerwca 2008r.w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/19/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim  z dnia 23.04.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gorzów Śląski, zmienionej Uchwałą Nr II/12/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 grudnia 2006r i Uchwałą Nr XVII/142/2008 z  dnia 28 maja 2008r.


Nr XVIII/146/2008 z dnia 13 czerwca 2008r.w sprawie: przyjęcia herbu, flagi, banneru, pieczęci z wizerunkiem herbu Gorzowa Śląskiego.


Nr XVII/145/2008 z dnia 28 maja 2008r.w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/127/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16.04.2008 dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2008.


 N

r XVII/144/2008 z dnia 28 maja 2008r.w  sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie  na rzecz Polskiego  Związku Hodowców Gołębi Pocztowych  gruntu znajdującego  się w Gorzowie.


Nr XVII/143/2008
z dnia 28 maja 2008r.w  sprawie: przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego w Jamach                


Nr XVII / 142/2008
z dnia 28 maja 2008r. w sprawie : zmiany uchwały Nr IV/19/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim  z dnia 23.04.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gorzów Śląski, zmienionej Uchwałą Nr II/12/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 grudnia 2006r.


 
Nr XVII/141/2008 z dnia  28 maja  2008r. w sprawie : zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację  inwestycji .


Nr XVII/140/2008 z dnia  28 maja  2008r.
w sprawie : zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację  inwestycji  .


Nr  XVII/139/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie : uchylenia uchwały Nr XVI/120/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia   16 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na  realizację inwestycji.


Nr  XVII/138/2008 z dnia   28 maja  2008 r.
w sprawie :  zmiany budżetu gminy na 2008 rok

 
 


Nr XVI/137/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r.
w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Kluczbork w zakresie dofinansowania wyścigu kolarskiego.


Nr XVI/136/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r.w sprawie: powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzowie Śląskim.


Nr XVI/135/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r.w sprawie: przystąpienia  sołectwa Uszyce do programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim   

 


Nr XVI/134/2008 z dnia 16 kwietnia  2008r.w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania.


Nr XVI/133/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie wspólnej realizacji w roku 2008 zadań z zakresu ochrony zdrowia tj. dofinansowania działalności statutowej Warsztatów Terapii Zajęciowej.


Nr XVI/132/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie: zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych


Nr XVI/131/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie: przystąpienia  sołectwa Kozłowice do programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim


Nr XVI/130/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r.w sprawie: przystąpienia  sołectwa Jamy do programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim

 


Nr XVI/129/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie: przystąpienia sołectwa Skrońsko do programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim   

 


Nr
XVI/128/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r.w sprawie: przyjęcia do realizacji „Programu opieki nad zabytkami gminy Gorzów Śląski


Nr XVI/127/2008 z dnia 16.04.2008r.w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/105/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28.12.2007 dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2008.


Nr XVI/126/2008 z dnia 16.04.2008r.w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/106/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28.12.2007 dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2008r.


Nr XVI/125/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r.
w sprawie: rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli


Nr XVI/124/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w placówkach oświatowych oraz w Biurze Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim


Nr XVI/123/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. do ścieków .


Nr XVI/122/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r.
w sprawie: dopłaty do ścieków dla grupy I


Nr XVI/121/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Nr XVI/120/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r.w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.


Nr XVI/119/2008 z dnia16 kwietnia 2008r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Nr XVI/118/2008 z dnia z dnia 16 kwietnia 2008r.w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śl.

 

Nr XV/117/2008 z dnia 06 lutego 2008r w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Gorzowa Śl.
 
Nr XV/116/2008 z dnia 06 lutego 2008r w sprawie :przeznaczenia do sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe                   
 
Nr XV/115/2008 z dnia 06 lutego 2008r w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim.
 
Nr XV/114/2008 z dnia 06 lutego 2008r w sprawie:  ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w Zakładzie Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.
 
Nr XV/113/2008 z dnia 06 lutego 2008r w sprawie: odwołania Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.              
 
Nr XV/112/2008 z dnia 06 lutego 2008r w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
 
Nr XV/111/2008 z dnia 06 lutego 2008r w sprawie: uchylenia uchwały Nr XII/92/2007Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 listopada 2007r. w zmiany uchwały Nr VIII/67/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 września 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gorzów Śląski .
 
Nr XV/110/ 2008 z dnia 06 lutego 2008r w sprawie : wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedzi na skargę   Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr XII/92/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/67/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 września 2006r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzów Śląski.
 
Nr XV/109/2008 z dnia 06 lutego 2008r w sprawie: : uchylenia uchwały Nr XII/86/2007Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.
 
Nr XV/108/2008 z dnia 06 lutego 2008r w sprawie: wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedzi na skargę   Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr XII/86/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.
 
 
Nr XIV/107/2007 z dnia 28 grudnia 2007r.w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008.
 
Nr XIV/106/2007 z dnia 28 grudnia 2007r.w sprawie: uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2008.
 
Nr XIV/105/ 2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2008.
 
Nr XIV/104/2007 z dnia 28 grudnia 2007r.w sprawie: : zmiany budżetu gminy na 2007 rok.
 
 
Nr XIV/103/2007 z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie: wystąpienia Gminy Gorzów Śląski ze Związku Gmin Śląska Opolskiego.
 
 
Nr XIII/102/2007 z dnia 19 grudnia 2007r.w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.
 
 
Nr XIII/101/2007 z dnia 19 grudnia 2007r.w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr XIII/100/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie:  zmiany budżetu gminy na 2007 rok.
 
 
 
Nr XIII/99/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie: wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego.
 
 
 
Nr XII /98/2007 z dnia 28 listopada 2007r.w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie wspólnej realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia tj. dofinansowania działalności statutowej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach.
 
 
Nr XII /97/ 2007 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie : rozwiązania rozumienia zawartego pomiędzy Gminą Praszka, a Gmina Gorzów Śląski z dnia 6 lutego 2004r. w sprawie zasad finansowania pobytu i kształcenia specjalnego dzieci w Zespole Placówek Specjalnych.
Nr XII/96/2007 z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gorzów Śląski za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych.
 
Nr XII/95 /2007 z dnia 28 listopada 2007r w sprawie : powiadomienia Sekretarza i Skarbnika   Miasta o obowiązku przedłożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku
 
Nr XII/94/2007 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
 
  
Nr XII/93/2007 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie:trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w    placówkach oświatowych na terenie Gminy Gorzów Śląski za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 
Nr XII/92/ 2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/67/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 września 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gorzów Śląski.
 
Nr XII /91/2007 z dnia 28 listopada 2007 r w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.
 
Nr XII/90/2007 z dnia 28 listopada 2007r w  sprawie: nabycia na rzecz Gminy Gorzów Śl. nieruchomości pod budownictwo  mieszkaniowe                     
 
Nr XII/89/2007 zdnia  28 listopada 2007r w  sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Gorzowie Śl.                     
 
Nr XII/88/2007 z dnia 28 listopada 2007r w  sprawie: nabycia na rzecz Gminy Gorzów Śl. drogi  położonej w Gorzowie Śl.                    
 
Nr XII/87/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2007 rok.
 
Nr XII/86/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
 
Nr XII/ 85/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie : określenia stawek opłaty targowej.
 
Nr XII/84/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w   sprawie: podatku od środków transportowych
 
 
Nr XII / 83 / 2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
 

Nr XI/82/2007 z dnia 2007-10-24 w sprawie: wyboru ławników na kadencję w latach 2008-2011.

 

  

Nr XI/81/2007 z dnia 2007-10-24 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/22/2006  z dnia 28.12.2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2007.

 

Nr XI/80/2007 z dnia 2007-10-24 w sprawie: zmiany uchwały  Nr VIII/58/2007  z dnia 30.05.2007 roku  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów  Śląski na rok 2007.

 

Nr XI/79/2007 z dnia 2007-10-24 w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Kluczbork w zakresie finansowania kosztów nauczania religii ewangelicko-augsburskiej.

 

 

Nr XI/78/2007 z dnia 2007-10-24 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.            

 

Nr XI/77/2007 z dnia 2007-10-24 w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych na wysypisku gminnym.

                                                          

Nr XI/76/2007 z dnia 2007-10-24 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

 

Nr XI/75/2007 z dnia 2007-10-24 w sprawie: powołania zespołu do wyboru ławników.

 

 

Nr X /74/2007 z dnia 13 września 2007 r w sprawie: zawarcia porozumienia w celu opracowania dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej.

 

 

Nr X/73/2007 z dnia 13 września 2007r w sprawie : zmiany uchwały Nr VIII/37/2001  Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 24.10.2001r w sprawie   przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Gorzów Śl.

 

Nr X/72/2007 z dnia 13 września 2007r w sprawie : oddania w użyczenie stowarzyszeniom sportowym nieruchomości stanowiących  własność  Gminy Gorzów Śl.

 

Nr X/71/2007 z dnia 13 września 2007r w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Pawłowicach

 

Nr X/70/2007 z dnia 13 września  2007r.w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji .

 

Nr X/69/2007 z dnia 13 września  2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

 

 
Nr IX/68/2007 z dnia 20 lipca 2007r. w sprawie :zmiany Uchwały Nr VII/59/2006r. Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 10 sierpnia 2006r w sprawie zawarcia porozumienia w celu opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej.
2007-068-IX.doc
 
Nr IX/67/2007 z dnia 20 lipca 2007r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr VI/52/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 20 lipca 2006roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 22 lutego 2006r w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śl.
2007-067-IX.doc
 
NrIX/66/2007z dnia 20 lipca 2007r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum,prowadzonych przez Gminę Gorzów Śląski oraz granic ich obwodów.
2007-066-IX.doc
 
Nr IX/65/2007 z dnia 20 lipca 2007r.w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2007 z dnia 02 kwietnia 2007r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu.
2007-065-IX.doc Zał 2007-65-IX Nr 01.doc 
Nr IX/64/2007 z dnia 20 lipca 2007r.w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego.
2007-064-IX.doc
 
Nr IX/63/2007 z dnia 20 lipca 2007r. w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Budzowie stanowiącej współwłasność Gminy Gorzów Śl.
2007-063-IX.doc
 
Nr IX /62/2007 z dnia 20 lipca 2007r. w sprawie : uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.
2007-062-IX.doc Zał 2007-062-IX Nr 01.doc Zał 2007-062-IX Nr 02.doc
 
Nr IX/61/2007 z dnia 20 lipca 2007r. w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2007 rok.
2007-061-IX.doc
 
Nr VIII/60/2007 z dnia 2007-05-30 w sprawie: zmiany uchwały Nr I/3/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 27 listopada 2006 r w    sprawie powołania osobowego składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

2007-060-VIII.doc


Nr VIII/59/2007 z dnia 2007-05-30 w sprawie: zmiany uchwały Nr I/5/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim  z dnia 27 listopada 2006 r w sprawie powołania osobowego składu Stałej Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia oraz zakresu jej działania.

2007-059-VIII.doc

                   

Nr VIII/58/2007 z dnia 2007-05-30 w sprawie:  zmiany uchwały  Nr III/23/06 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia  28.12.2006 roku  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów  Śląski na rok 2007.

2007-058-VIII.doc Zał 2007-058-VIII Nr 01.doc

 

Nr VIII/57/2007 z dnia 2007-05-30 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  położonych w Gorzowie Śl. i  Jamach, stanowiących własność Gminy Gorzów Śl.

2007-057-VIII.doc

 

Nr VIII/56/2007 z dnia 2007-05-30 w sprawie : ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. do ścieków .

2007-056-VIII.doc   Zał 2007-056-VIII Nr 01.doc

 

Nr  VIII/55/2007 z dnia 2007-05-30 w sprawie :  zmiany budżetu gminy na 2007 rok

2007-055-VIII.doc

 

Nr VIII/54/2007 z dnia 2007-05-30 w sprawie : udzielenia pożyczki długoterminowej Fundacji Górna Prosna  z siedzibą w Rudnikach  .

2007-054-VIII.doc                   

 

Nr VII/53/2007 z dnia  2007-04-27 w  sprawie: zmiany uchwały Nr I/6/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim  z dnia 27 listopada 2006 r w sprawie powołania  osobowego składu Stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej ,Ochrony  Środowiska i Rolnictwa oraz zakresu jej działania.

2007-053-VII.doc

 

Nr VII/52/2007 z dnia  2007-04-27 w  sprawie : zmiany uchwały Nr I/4/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim  z dnia 27 listopada 2006 r w sprawie powołania osobowego składu Stałej Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności  Gospodarczej  oraz zakresu jej działania.

2007-052-VII.doc 

                  

Nr VII/51/2007 z dnia 2007-04-27 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w placówkach oświatowych oraz w Biurze Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim.

2007-051-VII.doc

Zał.2007-051-VII Nr1.doc 

 

Nr VII/50/2007 z dnia 2007-04-27 w sprawie: dopłaty do ścieków dla grupy I.

2007-050-VII.doc 

 

Nr VII/49/2007 z dnia 2007-04-27 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i   zbiorowe odprowadzanie ścieków.

2007-049-VII.doc

Zał.2007-049-VII Nr 1.doc

 

Nr VII/48/ 2007 z dnia 2007-04-27 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

2007-048-VII.doc

 

Nr VII/47/2007 z dnia 2007-04-27 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śl.

2007-047-VII.doc

 

Nr VI/46/2007 z dnia 2007-04-02 w sprawie : powiadomienia Sekretarza i Skarbnika   Miasta o obowiązku przedłożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku

2007-046-VI.doc

 

Nr VI/45/2007 z dnia 2007-04-02 w sprawie: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Gorzowie Śląskim i we wsi Jamy.

2007-045-VI.doc Zał 2007-045-VI Nr 01.pdf Zał 2007-045-VI Nr 02.pdf Zał 2007-045-VI Nr 03.pdf Zał 2007-045-VI Nr 04.pdf Zał 2007-045-VI Nr 05.doc

 

Nr VI/44/2007 z dnia 2007-04-02 w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu.

2007-044-VI.doc Zał 2007-044-VI Nr 01.doc Zał 2007-044-VI Nr 02.doc

 

Nr VI/43/2007 z dnia 2007-04-02 w sprawie: wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego. 

2007-043-VI.doc

 

Nr VI/42/2007 z dnia 2007-04-02 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

2007-042-VI.doc

 

Nr VI/41/2007 z dnia 2007-04-02 w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno -Gimnazjalnego w Gorzowie Śląskim.

2007-041-VI.doc Zał 2007-041-VI Nr 01.doc Zał 2007-041-VI Nr 02.doc

 

Nr V/40/2007 z dnia 2007-02-28 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/16/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw. 
2007-040-V.doc 
 

Nr V/39/2007 z dnia 2007-02-28 w sprawie: wygaśniecia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim.
2007-039-V.doc 

Nr V/38/2007 z dnia 2007-02-28 w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 stycznia 2007 r.
2007-038-V.doc 

 

Nr V/37/2007 z dnia 2007-02-28 w sprawie: uchylenia   uchwały Nr I/7/2004 Rady Miejskiej w  Gorzowie Śl. z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie  ustalenia cen za usługi cmentarne świadczone przez  Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim.
2007-037-V.doc 

 

 

Nr V/36/2007 z dnia 2007-02-28 w sprawie: upoważnienia Burmistrza Gorzowa Śl. do zawarcia porozumienia z Gminą Byczyna dotyczącego wspólnego opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej.

2007-036-V.doc


Nr V/35/2007 z dnia 2007-02-28 w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego.

2007-035-V.doc  Zał 2007-035-V Nr 01.doc

 

Nr V/34/2007 z dnia 2007-02-28 w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Gorzów Śl. nieruchomości niezabudowanej położonej w Gorzowie Śl. stanowiącej własność RSP Zdziechowice.
2007-034-V.doc 

 

 

Nr V/33/2007 z dnia 2007-02-28 w sprawie: zmiana budżetu gminy na 2007 rok.

2007-033-V.doc 

 

 

 

Nr V/32/2007 z dnia 2007-02-28 w sprawie: przystąpienia gminy Gorzów Śl. do  Stowarzyszenia Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.  

2007-032-V.doc 

 

 

Nr V/31/2007 z dnia 2007-02-28 w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno -Gimnazjalnego w Gorzowie Śląskim.

2007-031-V.doc  Zał 2007-031-V Nr 01.doc Zał 2007-031-V Nr 02.doc


Nr IV/30/2007 z dnia 2007-01-25 w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.
2007-030-IV.doc

                                                                                                                                     Nr IV/29/2007 z dnia 2007-01-25 sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. na I półrocze 2007r.
2007-029-IV.doc

 

Nr IV/28/2007 z dnia 2007-01-25 w sprawie: wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim.
2007-028-IV.doc

 

Nr IV/27/2007 z dnia 2007-01-25 w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Gorzowa Śl.
2007-027-IV.doc

 

Nr IV/26/2007 z dnia 2007-01-25 w sprawie: uchylenia uchwały Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia  13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.
2007-026-IV.doc

 

Nr IV/25/2007 z dnia 2007-01-25 w sprawie: uchylenia uchwały Nr X/57/2004 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia  8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania  psów oraz zwolnień z tego podatku.
2007-025-IV.doc


Nr IV/24/2007 z dnia 2007-01-25 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.
2007-024-IV.doc

 

Nr III/23/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2007.

2006_023_III.doc  Zał 2006_023_III Nr 01.doc

 

Nr III/22/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2007.

2006_022_III.doc  Zał 2006_022_III Nr 01.doc

 

Nr III/21/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie: przystąpienia sołectwa Pawłowice do programu odnowy wsi w województwie opolskim.

2006_021_III.doc

 

Nr III/20/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie : zmiany uchwały  w sprawie przystąpienia przez Gminę Gorzów Śl. do projektu  " eurząd  dla mieszkańca  Opolszczyzny „ .

2006_020_III.doc

                                                            

 

Nr III/19/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania lokalami użytkowym stanowiącymi mienie komunalne.

2006_019_III.doc

 

 

Nr III/18/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r.

2006_018_III.doc

 

Nr III/17/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie: trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Gorzów Śląski za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

2006_017_III.doc

 

Nr III/16/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.

2006_016_III.doc

 

Nr III/15/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007.

2006_015_III.doc  Zał 2006_015_III Nr 01.doc

 

Nr III/14/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.

2006_014_III.doc  Zał 2006_014_III Nr 01.doc

 

Nr III/13/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na  2007 rok.

2006_013_III.doc 

Zał 2006_013_III Nr 01.doc Zał 2006_013_III Nr 02.doc Zał 2006_013_III Nr 03.doc Zał 2006_013_III Nr 04.doc Zał 2006_013_III Nr 05.doc Zał 2006_013_III Nr 06.doc Zał 2006_013_III Nr 6a.doc Zał 2006_013_III Nr 07.doc Zał 2006_013_III Nr 08.doc Zał 2006_013_III Nr 09.doc Zał 2006_013_III Nr 10.doc Zał 2006_013_III Nr 11.doc

Zał 2006_013_III Nr 12.doc

Nr II/12/2006 z dnia 2006-12-06  w sprawie : zmiany uchwały Nr IV/19/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim  z dnia 23.04.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gorzów Śląski.

2006-011-II.doc

 

Nr II/11/2006 z dnia 2006-12-06 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r.

2006-011-II.doc

 

 

 

 

Nr II/10/2006 z dnia 2006-12-06 w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.

2006-010-II.doc

 

Nr II/9/2006 z dnia 2006-12-06 w sprawie:  określenia stawek opłaty targowej.

2006-009-II.doc

 

 

Nr II/8/2006 z dnia 2006-12-06 w sprawie:  podatku od środków transportowych.

2006-008-II.doc

 

 

 

 

Nr I/6/2006 z dnia 2006-11-27 w  sprawie: powołania  osobowego składu Stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony  Środowiska oraz zakresu jej działania.

2006-006-I.doc

  

Nr I/5/2006 z dnia 2006-11-27 w sprawie: powołania osobowego składu Stałej Komisji Kultury i Oświaty oraz zakresu jej  działania. 

2006-005-I.doc

 

 

 

2006-002-I.doc

 

 

 

 

 


 

informację wytworzył(a):

Mariola Zoremba

za treść odpowiada:

Mariola Zoremba

data wytworzenia:

2007-09-03

 

 

 

 
Nr XIII/101/ 2007 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie : uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.
 
 
 
 
Nr XIII/100/2007 z dnia 19 grudnia 2007r.w sprawie: : zmiany budżetu gminy na 2007 rok.
 
Nr XIII/99/2007 z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie: wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego.
 

 

Nr I/1/2006 z dnia 2006-11-27 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

2006-001-I.doc

 

Nr  I/4/2006 z dnia 2006-11-27 w  sprawie: powołania  osobowego składu Stałej Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej oraz zakresu jej działania.

2006-004-I.doc

 

Nr I/3/2006  z dnia 2006-11-27 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

2006-003-I.doc

 

 

 

 

Nr II/7/2006 z dnia 2006-12-06 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  i zwolnień od tego podatku.

2006-007-II.doc

 

Nr I/2/2006 z dnia 2006-11-27 sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej.

 

-Nr XXX/234/2009 z dnia 20 maja 2009r. w sprawie: ustalenia dla terenu Gminy Gorzów Śląski ilości punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 
-Nr XXX/233/2009 z dnia 20 maja 2009r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Uszycach.
 
-Nr XXX/232/2009 z dnia 20 maja 2009r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXVIII /213/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 marca 200r. w sprawie przystąpienia Gminy Gorzów Śląski do realizacji w 2009 roku projektu systemowego p.n „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Gorzów Śląski „w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
-Nr XXX/231/2009 z dnia 20 maja 2009r. w sprawie: zawarcia porozumienia w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na remont chodnika w Zdziechowicach w ciągu drogi powiatowej 1908 O .Zdziechowice-Krzyżanowice-Praszka”.
 
-Nr XXX/230/2009 z dnia 20 maja 2009r. w sprawie : zmiany uchwały Nr VI/44/2007 rady miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 2 kwietnia 2007r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu
 
-Nr XXX/229/2009 z dnia 20 maja 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/19/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23.04.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gorzów Śląski, zmienionej Uchwałą Nr II/12/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 grudnia 2006r i uchwałą Nr XVII/142/2008r. Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 maja 2008r
 
-Nr XXX/228/2009 z dnia 20 maja 2009r. w sprawie: zmiany uchwały nr VI/27/2004 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Gorzów Śląski oraz granic ich obwodów.
 
-Nr XXX/227/2009 z dnia 20 maja 2009r. w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Gorzów Śl. za 2008 rok.
 
-Nr XXX/226/2009 z dnia 20 maja 2009r. w sprawie : uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
 
-Nr XXX/225/2009 z dnia 20 maja 2009r. w sprawie :zmiany budżetu gminy na 2009 rok
 
-Nr XXIX/224/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gorzów Śląski
_z
alacznik2527_
 
-Nr XXIX/223/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie : przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Gorzów Śl.
 
-Nr XXIX/222/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie:  likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Pakoszowie, wchodzącego w strukturę organizacyjną Przedszkola Publicznego Gorzów Śląski.
 
-Nr XXIX/221/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. do ścieków .
 
 
-Nr XXIX/220/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie: dopłaty do ścieków dla grupy I
 
 
-Nr XXIX/219/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie : zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 
-Nr XXIX/218/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie : zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 
-Nr XXIX/217/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji .
 
-Nr XXIX/216/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
 
-Nr XXIX/215/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śl.
 
Do pobrania