logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Uchwały Rady Miejskiej -kadencja 2002-2006, dodana 2003-07-16

Nr IX/79/2006 z dnia 2006-10-27 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r.Nr IX/78/2006 z dnia 2006-10-27 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 07-06-2006r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Gorzowie Śląskim i we wsi Jamy.


 

Nr IX /77/ 2006 z dnia 2006-10-27 w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze planu finansowego samorządowych instytucji kultury.


 

Nr IX/76/2006 z dnia 2006-10-27 w sprawie : trybu postępowania o udzielenie dotacji  z budżetu gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .


 

Nr IX/75/2006 z dnia 2006-10-27 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Gorzów Śl. za 2005 rok.


Nr IX/74/2006 z dnia 2006-10-27 w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/47/2006 z dnia 20 lipca 2006 roku Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2006.
 
                                                                                                         

Nr IX/73/2006 z dnia 2006-10-27 w sprawie: odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Gorzów Śl.  nieruchomości położonej w Kobylej Górze.


Nr IX/72/2006 z dnia 2006-10-27 w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Gorzów Śl. nieruchomości położonej w Pawłowicach.

 

 

Nr VIII/71/2006 z dnia 2006.09.20 w  sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie  na rzecz Polskiego  Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Kluczbork Sekcja Gorzów Śl. gruntu znajdującego się  w Gorzowie Śl.

 

Nr VIII/70/2006 z dnia 2006.09.20 w sprawie: zawarcia porozumienia  w celu wspólnej realizacji inwestycji „Przebudowa drogi 1903 O Goła - Tęczynów”

 

Nr VIII/69/2006 z dnia 2006.09.20 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r.

                                        

Nr VIII/68/2006 z dnia 2006.09.20 w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Nr VIII/67/2006 z dnia 2006.09.20 w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gorzów Śląski.

 

Nr VIII/66/2006 z dnia 2006.09.20 w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych na wysypisku gminnym.


Nr VIII/65/2006 z dnia 2006.09.20 w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gorzów Śląski za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych.

 

Nr VIII/64/2006 z dnia 2006.09.20 w sprawie: skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim.

 

Nr VIII/63/2006 z dnia 2006.09.20 w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Gorzów Śl. nieruchomości położonej w Uszycach.

 

Nr VIII/62/2006 z dnia 2006.09.20 w  sprawie: nabycia na rzecz Gminy Gorzów Śl. gruntu położonego w Jastrzygowicach z przeznaczeniem na drogę gminną.

 

Nr VIII/61/2006 z dnia 2006.09.20 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Gorzów Śl.

 

Nr VII/60/2006 z dnia 2006.08.10 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śl.

 

Nr VII/59/2006 z dnia 2006.08.10 w sprawie: zawarcia porozumienia w celu opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej.

 

Nr VII/58/2006 z dnia 2006.08.10 w sprawie: zawarcia porozumienia  w celu realizacji inwestycji „Budowa drogi Jastrzygowice – Prosna - Kościeliska ”

 

Nr VII/57/2006 z dnia 2006.08.10 w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów  informacyjnych  towarzyszących projektowi budżetu.

 

Nr VII/56/2006 z dnia 2006.08.10 w sprawie:  zmiany uchwały  Nr VI/33/2004  z dnia 30 czerwca 2004 r Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. i uchwały Nr IX/53/2004 z dnia 24 listopada 2004 r. Rady Miejskiej  w Gorzowie Śl.  w sprawie przystąpienia przez Gminę Gorzów Śl.  do projektu „eurząd  dla mieszkańca Opolszczyzny .”

 

Nr VII/55/2006 z dnia 2006.08.10 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

                

Nr VII/54/06 z dnia 2006.08.10 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/23/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 21 czerwca 2002r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

  

Nr VI/53/2006 z dnia 2006-07-20 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/25/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. do ścieków.

 

Nr VI/52/2006 z dnia 2006-07-20 w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim.

 

Nr VI/51/2006 z dnia 2006-07-20 w sprawie: nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Gorzowie Śląskim.

 

Nr VI/50/2006 z dnia 2006-07-20 w sprawie: utworzenia związku gmin pod nazwą: „ Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami”

 

Nr VI/49/06 z dnia 2006-07-20 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/23/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 21.06.2002r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Nr VI/48/06 z dnia 2006-07-20 w sprawie : zmiany  uchwały Nr IV/24/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 21.06.2002r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania.

 

Nr VI/47/06  z dnia 2006-07-20 sprawie: zmiany   uchwały  Nr  III/ 17/ 2006  z  dnia  26  kwietnia  2006  roku  Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2006.

 

Nr VI/46/2006 z dnia 2006-07-20 w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.

 

Nr VI/45/2006 z dnia 2006-07-20 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 07-06-2006r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Gorzowie Śląskim    i we wsi Jamy.

 

Nr  VI/ 44/ 2006 z dnia 2006-07-20 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/28/2006  Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia  7 czerwca 2006 r. w sprawie  zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji  „ termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z przebudową kotłowni i  instalacji centralnego ogrzewania  w Gorzowie Śl.”

 

Nr VI/43/2006 z dnia 2006-07-20 w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/49/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji „termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z przebudową kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Gorzowie Śl.”

 

Nr VI/42/2006 z dnia 2006-07-20 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji.

  

Nr VI/41/2006 z dnia 2006-07-20 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

                          

 

Nr VI/40/2006 z dnia 2006-07-20 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gorzów Śl.

 

 

 

NR V/38/2006 z dnia 2006-06-17 w sprawie: nawiązania współpracy pomiędzy gminami Gorzów Śl. i Landsberg. 

 

NR IV/37/2006 z dnia 2006-06-07 w sprawie: wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności poprawienia konkursowej metody podziału środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

 

NR IV/36/2006 z dnia 2006-06-07 w sprawie: wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności zastosowania algorytmicznego podziału pomiędzy gminy połowy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

 

NR IV/35/2006 z dnia 2006-06-07 w sprawie: wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności zmiany algorytmu podziału środków z Unii Europejskiej pomiędzy 16 regionalnych programów operacyjnych.

 

NR IV/34/2006 z dnia 2006-06-07 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Gorzowie Śl. i we wsi Jamy.

 

Nr V/39/2006 z dnia 2006-06-17 w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gorzowa Śląskiego.

NR IV/33/2006 z dnia 2006-06-07 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/19/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 04 2005 roku w sprawie modernizacji oświetlenia dróg i ulic w Gminie Gorzów Śląski.

 

NR IV/32/2006 z dnia 2006-06-07 w sprawie: powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

NR IV/31/2006 z dnia 2006-06-07 w sprawie: odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

NR IV/30/2006 z dnia

 

NR IV/29/2006 z dnia 2006-06-07 w sprawie: statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim.

 

 

2006-06-07 w sprawie: Statutu Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim.
 NR IV/28/2006 z dnia 2006-06-07 w sprawie:   zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji „termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z przebudową kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Gorzowie Śl.”

 

NR IV/27/2006 z dnia 2006-06-07 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006r.

 

NR IV/26/2006 z dnia 2006-06-07 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania ,odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Gorzów Śl. oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa ,  oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 

NR IV/25/2006 z dnia 2006-06-07 w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. do ścieków . 

NR IV/23/2006 z dnia 2006-06-07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śl.

 

NR IV/24/2006 z dnia 2006-06-07 w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. na 2006 r. na utrzymanie lokali komunalnych.

NR III/22/2006 z dnia 2006-04-26 w sprawie: dopłaty do ścieków dla grupy I.

 

NR III/21/2006 z dnia 2006-04-26 w sprawie: zmiany uchwały Nr I/6/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 22.02.2006r.w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Gorzów Śląski za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.


 

NR III/20/2006 z dnia 2006-04-26 w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

NR III/19/2006 z dnia 2006-04-26 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 

NR III/18/2006 z dnia 2006-04-26 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2006.

 

NR III/17/2006 z dnia 2006-04-26 w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/54/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Gorzów Śląski na rok 2006.

 

NR III/16/2006 z dnia 206-04-26 w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania  wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości.


NR III/15/2006 z dnia w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śl.

 

NR II/14/2006 z dnia 2006-03-29 w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 28.11.2002 r. w sprawie powołania osobowego składu Stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz zakresu jej

działania.

 

NR II/13/2006 z dnia 2006-03-29 w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gorzów Śląski za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

 

 

NR II/12/2006 z dnia 2006-03-29 w sprawie:  zmiany budżetu gminy na 2006r.

 

NR  I /11/2006z dnia 2006-02-22 w sprawie:  uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.

 

 

NR  I/10/2006 z dnia 2006-02-22 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006r.

 

NR  I/ 9/2006 z dnia 2006-02-22 w sprawie : wynagrodzenia Burmistrza Gorzowa Śl.

 

Nr  I/ 8/2006 z dnia 2006-02-22 w sprawie:       poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

NR  I/  7/2006 z dnia 2006-02-22 w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gorzowa Śl. w 2006 roku.

 

NR  I/ 6/2006 z dnia 2006-02-22 w sprawie: trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Gorzów Śląski za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 

 

NR  I/ 5/2006 z dnia 2006-02-22  w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków.

 

NR  I/ 4/2006 z dnia 20006-02-22  sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gorzów Śląski.

 

 

NR  I/ 3/2006 z dnia 2006-02-22 w  sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Towarzystwa Społeczno -Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim części budynku znajdującego  w Gorzowie Śl. przy ul. Kluczborskiej 5.

 

NR  I/ 2/2006 z dnia 2006-02-22 w sprawie: zmiany uchwały nr I/1/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 23.02.2005r

w sprawie „przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Gorzów Śl.” zmienionej Uchwałą Nr V/29/05 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 20.07.2005r


NR  I / 1/2006
z dnia   2006-02-22 w sprawie : statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury   w Gorzowie Śląskim.

 

NR IX/55/2005 z dnia 2005-12-28 w sprawie: określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych przez Burmistrza Gorzowa Śl. w podróżach służbowych.

 

NR IX/54/2005 z dnia 2005-12-28 w sprawieuchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2006.

  

 

NR IX/53/2005 z dnia 2005-12-28 w sprawieuchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2006.

  

 

NR IX/52/2005 z dnia 2005-12-28 w sprawie  zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

 

NR IX/51/2005 z dnia 2005-12-28 w sprawieuchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.

  

 

NR IX/50/2005 z dnia 2005-12-28 w sprawie:  zmiany uchwały VIII/47/2005 z dnia 30 listopada Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Gorzów Śląski na rok 2005.

  

 

NR IX/49/2005 z dnia 2005-12-28 w sprawiezaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji z przebudową kotłowni i instalacji centralnego ogrzewana w Gorzowie Śl.”


 

NR IX/48/2005 z dnia 2005-12-28 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

  
                             

 

 

NR VIII/47/2005 z dnia 2005-11-30 w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/36/2005 z dnia 03 listopada 2005 roku Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Gorzów Śląski na rok 2005.

  

Nr VIII /46/ 2005 z dnia 2005-11-30 w sprawie: wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim.


 

Nr VIII/45/2005 z dnia 2005-11-30 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.


 

Nr VIII/44/2005 z dnia 2005-11-30 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok.


Nr VIII/43/2005 z dnia 2005-11-30 w sprawie: podatku od środków transportowych.

 
 

Nr VIII/42/2005 z dnia 2005-11-30 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.Nr VIII/41/ 2005 z dnia  2005-11-30 w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Gorzów Śl. gruntu położonego w Jastrzygowicach z przeznaczeniem na drogę gminną.Nr VII/40/2005 z dnia 2005-11-03 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok.Nr VII/39/2005 z dnia 2005-11-03 w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/32/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.Nr VII/38/2005 z dnia 2005-11-03 w sprawie: uchylenia uchwały Nr VI/31/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 września 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej .Nr VII/37/2005 z dnia 2005-11-03 w sprawie : przedłużenia  obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Usług Komunalnych  Gorzów Śl.Nr VII/36/2005 z dnia 2005-11-03 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/16/2005  z dnia 20.04. 2005 roku Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Gorzów Śląski na rok 2005Nr VII/35/2005 z dnia 2005-11-03 w  sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu mienia komunalnego


 

Nr VI/34/2005 z dnia 2005-09-28 w sprawie:  zmiany budżetu gminy na 2005 rok.Nr VI/ 33 /2005 z dnia 2005-09-28 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego i Domu Przedpogrzebowego  w Gorzowie Śląskim.Nr VI /32/2005 z dnia 2005-09-28 w sprawie: zmian w statutu Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.
 

 

Nr VI/31/2005 z dnia  2005-09-28 w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej .

Nr VI/30/2005  z dnia 2005-09-28 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej  położonej w  Gołej.


Nr V-29-2005 z dnia 2005-07-20 w sprawie:zmiany uchwały nr I/1/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23.02.2005 w sprawie "Przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości komunalnych stanowiących własność gminy Gorzów Śląski"


Nr V-28-2005 z dnia 2005-07-20 w sprawie:zmiany budżetu gminy na 2005 rok.


Nr V-27-2005 z dnia 2005-07-20 w sprawie:zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamy - IV etap.


Nr V-26-2005 z dnia 2005-07-20 w sprawie:uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.


Nr V-25-2005 z dnia 2005-07-20 w sprawie:
przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 29.


Nr IV-24-2005 z dnia 2005-06-30 w sprawie: zmiany bydzetu gminy na 2005 rok.


Nr IV-23-2005 z dnia 2005-06-30 w sprawie: pozbawienia dróg gminnych dotychczasowej kategorii i zaliczenia ich do kategorii dróg wewnętrznych.


Nr IV-22-2005 z dnia 2005-06-30 w sprawie: nabycia na rzecz gminy Gorzów Śląski nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej .


Nr IV-21-2005 z dnia 2005-06-30 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w Gorzowie Śląskim i Kozłowicach.


Nr III-20-2005 z dnia 2005-04-20 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok.


Nr III-19-2005 z dnia 2005-04-20 w sprawie:modernizacji oświetlenia dróg i ulic w Gminie Gorzów Śląski.


Nr III-18-2005 z dnia 2005-04-20 sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Gołej.


Nr III-17-2005 z dnia 2005-04-20 w sprawie: określenia zasad zbywania nieruchomości gruntowych  na rzecz wieczystych użytkowników.


Nr III-16-2005 z dnia 2005-04-20 w sprawie:zmiany   uchwały   Nr I/69/2004   z dnia 30.12.2004 r.   Rady Miejskiej w  Gorzowie Śląskim w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  w   gminie Gorzów  Śląski na rok 2005.
 

Nr III-15-2005 z dnia 2005-04-20 w sprawie:zgłoszenia kandydata na stanowisko nieetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.


Nr III-14-2005 z dnia 2005-04-20 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śl.


Nr II-13-2005 z dnia 2005-03-29 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok.


Nr II-12-2005 z dnia 2005-03-29 w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Gorzów Śląski.  
 

Nr II-11-2005 z dnia 2005-03-29 w sprawie:  zmiany uchwały Nr VI/25/2004 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi mienie komunalne. 


Nr II-10-2005 z dnia 2005-03-29 w sprawie: przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 


Nr II-9-2005 z dnia 2005-03-29 w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla  uczniów  zamieszkałych w Gminie Gorzów Śląski. 


Nr I-8-2005 z dnia 2005-02-23 w sprawie:zmiany uchwały Nr VIII / 48/ 2004 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim  z  dnia 13 października 2004r. w sprawie uchwalenia  stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Gorzów Śląski. 

Nr I-7-2005 z dnia 2005-02-23 w sprawie:wynagrodzenia Burmistrza Gorzowa Śl. 

Nr I-6-2005 z dnia 2005-02-23 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Nr I-5-2005 z dnia 2005-02-23 w sprawie:ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw. 

Nr I-4-2005 z dnia 2005-02-23 w sprawie:zmiany  uchwały Nr XI/66/2004 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego 

Nr I-3-2005 z dnia 2005-02-23 w sprawie: przyjęcia Strategii  Rozwoju Gminy Gorzów SL. na lata 2005-2013.

Nr I-2-2005 z dnia 2005-02-23 w sprawie:nabycia na rzecz Gminy Gorzów Śl. gruntu położonego w Uszycach i Zdziechowicach  z przeznaczeniem na drogi gminne.

Nr I-1-2005 z dnia 2005-02-23 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości                  stanowiących własność Gminy Gorzów Śl. 

Nr XI-72-2004 z dnia 2004-12-30 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

 

 
 

Nr XI-71-2004 z dnia 2004-12-30 w sprawie:zmiany uchwały nr X/60/2004 Rady Miejskiej w Gorzowie Ślaskim z dnia 8 grudnia 2004 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przedszkoli publicznych. 

Nr XI-70-2004 z dnia 2004-12-30 w sprawie:uchylenia Uchwały Nr IX/51/2004 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 listopada 2004r.w sprawie  szczegółowych warunków realizacji  w  2005r. Rządowego Programu „posiłek dla potrzebujących” na terenie gminy Gorzów   Śląski.

Nr XI-69-2004 z dnia 2004-12-30 w sprawie:uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Gorzów Śląski na rok 2005.

Nr XI-68-2004 z dnia 2004-12-30 w sprawie:uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2005. 

Nr XI-67-2004 z dnia 2004-12-30 w sprawie:zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

Nr XI-66-2004 z dnia 2004-12-30 w sprawie:zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego. 
   

Nr XI-65-2004 z dnia 2004-12-30 w sprawie:przystąpienia przez Gminę Gorzów Śląski do projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”

Nr XI-64-2004 z dnia 2004-12-30 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy. 

Nr XI-63-2004 z dnia 2004-12-30 w sprawie:nadania nazwy ulicy w Gorzowie Śląskim.

Nr XI-62-2004 z dnia 2004-12-30 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski.

Nr X-61-2004 z dnia 2004-12-08 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok.


Nr X-60-2004 z dnia 2004-12-08 w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przedszkoli publicznych.


Nr X-59-2004 z dnia 2004-12-08 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/22/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.


Nr X-58-2004 z dnia 2004-12-08 w sprawie: określenia stawek opłaty targowej.


Nr X-57-2004 z dnia 2004-12-08 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień z tego podatku.


Nr X-56-2004 z dnia 2004-12-08 w sprawie: podatku od środków transportowych.


Nr X-55-2004 z dnia 2004-12-08 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.


Nr IX-54-2004 z dnia 2004-11-24 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w Zakładzie Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.


Nr IX-53-2004 z dnia 2004-11-24 w sprawie: zmiany uchwały VI/33/2004 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie przystąpienia przez Gminę Gorzów Śląski do projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”.


Nr IX-52-2004 z dnia 2004-11-24 w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.


Nr IX-51-2004 z dnia 2004-11-24 w sprawie: szczegółowych warunków realizacji w 2005r. Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących” na terenie gminy Gorzów ŚL..


Nr IX-50-2004 z dnia 2004-11-24 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok.


Nr VIII-49-2004 z dnia 2004-10-13 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Nr VIII-48-2004 z dnia 2004-10-13 w sprawie: uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Gorzów Śląski.


Nr VIII-47-2004 z dnia 2004-10-13 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Gorzów Śl.


Nr VIII-46-2004 z dnia 2004-10-13 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/13/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 13.12.2002r w sprawie „ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gorzów Śl.”


Nr VIII-45-2004 z dnia 2004-10-13 w sprawie: trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.


Nr VIII-44-2004 z dnia 2004-10-13 w sprawie: zawarcia porozumienia ze Starostwem w Kluczborku na doradztwo metodyczne nauczycieli gminy Gorzów Śląski


Nr VII-43-2004 z dnia 2004-09-08 w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałami.


Nr VII-42-2004 z dnia 2004-09-08 w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.


Nr VII-41-2004 z dnia 2004-09-08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Gorzów Śl.


Nr VII-40-2004 z dnia 2004-09-08 w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gorzów Śl. prawem przejazdu.


Nr VII-39-2004 z dnia 2004-09-08 w sprawie: zmiany uchwały Nr II/10/2004 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Gorzów Śląski na rok 2004.


Nr VII-38-2004 z dnia 2004-09-08 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przedszkoli publicznych.


Nr VII-37-2004 z dnia 2004-09-08 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok.


Nr VI-36-2004 z dnia 2004-06-30 w sprawie: zmiany uchwały Nr X/56/2003 z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od środków transportowych.


Nr VI-35-2004 z dnia 2004-06-30 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej wsi miejscowości Kozłowice - III etap.


Nr VI-34-2004 z dnia 2004-06-30 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok.


Nr VI-33-2004 z dnia 2004-06-30 w sprawie: przystąpienia przez Gminę Gorzów Śląski do projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”.


Nr VI-32-2004 z dnia 2004-06-30 w sprawie: ustalenia wysokości diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli.


Nr VI-31-2004 z dnia 2004-06-30 w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.


Nr VI-30-2004 z dnia 2004-06-30 w sprawie: statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim.


Nr VI-29-2004 z dnia 2004-06-30 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzowie Śl.


Nr VI-28-2004 z dnia 2004-06-30 w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.


Nr VI-27-2004 z dnia 2004-06-30 w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Gorzów Śląski oraz granic ich obwodów.


Nr VI-26-2004 z dnia 2004-06-30 w sprawie: zmiany uchwały Nr X/63/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu.


Nr VI-25-2004 z dnia 2004-06-30 w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi mienie komunalne.


Nr VI-24-2004 z dnia 2004-06-30 w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Gorzów Śl. nieruchomości stanowiącej drogę, położonej w Gorzowie Śl.


Nr VI-23-2004 z dnia 2004-06-30 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości położonej w Zdziechowicach, stanowiącej własność Gminy Gorzów Śl.


Nr V-22-2004 z dnia 2004-04-28 w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śl. prawem przejazdu.


Nr V-21-2004 z dnia 2004-04-28 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na rok 2004.


Nr V-20-2004 z dnia 2004-04-28 w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim do załatwiania spraw związanych z wypłatą zasiłków rodzinnych.


Nr V-19-2004 z dnia 2004-04-28 w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Gorzów Śl. nieruchomości niezabudowanej położonej w Gorzowie Śl.


Nr V-18-2004 z dnia 2004-04-28 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok.


Nr V-17-2004 z dnia 2004-04-28 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śl.


Nr IV-16-2004 z dnia 2004-03-24 w sprawie: współdziałania ze Starostwem Powiatowym w Oleśnie w zakresie utrzymania Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej przy Starostwie Powiatowym w Oleśnie.


Nr IV-15-2004 z dnia 2004-03-24 w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/40/2000 z dnia 17.08.2000 roku dotyczącej ustalonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół na terenie Gminy Gorzów Śląski.


Nr IV-14-2004 z dnia 2004-03-24 w sprawie: zmiany wynagrodzenia Burmistrza Gorzowa Śl.


Nr IV-13-2004 z dnia 2004-03-24 w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Gorzów Śl. nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych


Nr IV-12-2004 z dnia 2004-03-24 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok.


Nr IV-11-2004 z dnia 2004-03-24 w sprawie: zmiany nazwy miejscowości Krzyżańcowice na Krzyżanowice w Gminie Gorzów Śl.


Nr II-10-2004 z dnia 2004-02-18 w sprawie: Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gorzów Śląski na rok 2004.Nr II-9-2004 z dnia 2004-02-18 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Gorzów Śląski na 2004 rok.

Nr I-8-2004 z dnia 2004-01-28 w sprawie: zmiany uchwały Nr I/8/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 08 lutego 2001 r. w sprawie diet radnych i członków komisji stałych spoza Rady zmienionej uchwałą nr VI/35/2003 z dnia 18 czerwca 2003 w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 08 lutego 2001 r.


Nr I-7-2004 z dnia 2004-01-28 w sprawie: ustalenia cen za usługi cmentarne świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie ŚląskimNr I-6-2004 z dnia 2004-01-28 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. na I półrocze 2004 r.Nr I-5-2004 z dnia 2004-01-28 w sprawie: współdziałania z Gminą Praszka w zakresie utrzymania Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce.


Nr I-4-2004 z dnia 2004-01-28 w sprawie: obniżenia wskaźnika procentowego sumy wydatków mieszkaniowych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego wraz z ryczałtem na zakup opału.


Nr I-3-2004 z dnia 2004-01-28 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Krzyżańcowice w Gminie Gorzów Śl. oraz powołania komisji ds. konsultacji z mieszkańcami


Nr I-2-2004 z dnia 2004-01-28 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych i określenie zasad ich zbycia


Nr I-1-2004 z dnia 2004-01-28 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Gorzów Śl.


Nr XI-59-2003 z dnia 2003-12-29 w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2003 rok.


Nr X-58-2003 z dnia 2003-12-10 w sprawie: zmiany uchwały Nr 27/V/99 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 1999-03-25 w sprawie programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój infrastruktury gminy Gorzów Śl. w latach 1999-2008” zmienionej uchwałami Rady Miejskiej: Nr IX/52/2001 z dnia 29.11.2001r. i Nr III/23/2002r. z dnia 13.12.2002r.


Nr X-57-2003 z dnia 2003-12-10 w sprawie: podatku od posiadania psów.


Nr X-56-2003 z dnia 2003-12-10 w sprawie: podatku od środków transportowych.


Nr X-55-2003 z dnia 2003-12-10 w sprawie: podatku od nieruchomości.


Nr X-54-2003 z dnia 2003-12-10 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2003 rok.


Nr IX-53-2003 z dnia 2003-11-26 w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim do wydawania w imieniu Burmistrza Gorzowa Śląskiego decyzji administracyjnych.


Nr IX-52-2003 z dnia 2003-11-26 w sprawie: przejęcia do realizacji przez Gminę Gorzów Śląski zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Oleskiego.


Nr IX-51-2003 z dnia 2003-11-26 w sprawie: określenia zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych.


Nr IX-50-2003 z dnia 2003-11-26 w sprawie: uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Gorzów Śląski.


Nr IX-49-2003 z dnia 2003-11-26 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2003 rok.


Nr VIII-48-2003 z dnia 2003-10-13 w sprawie: Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śl.


Nr VIII-47-2003 z dnia 2003-10-13 w sprawie: Ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gorzów Śl. za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.


Nr VIII-46-2003 z dnia 2003-10-13 w sprawie: Określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na przyznany posiłek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.


Nr VIII-45-2003 z dnia 2003-10-13 w sprawie: Zmiany uchwały Nr IV/27/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 27.12.2002 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.Nr VIII-44-2003 z dnia 2003-10-13 w sprawie: Zmiany budżetu Gminy na 2003 rok.


Nr VIII-43-2003 z dnia 2003-10-13 w sprawie: Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie.


Nr VII-42-2003 z dnia 2003-08-28 w sprawie: Nabycia na rzecz Gminy Gorzów Śl. nieruchomości zabudowanej położonej w Jamach.


Nr VII-41-2003 z dnia 2003-08-28 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śl.


Nr VII-40-2003 z dnia 2003-08-28 w sprawie: Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości komunalnych.


Nr VII-39-2003 z dnia 2003-08-28 w sprawie: Powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników..


Nr VII-38-2003 z dnia 2003-08-28 w sprawie: Waloryzacji kaucji mieszkaniowych.


Nr VII-37-2003 z dnia 2003-08-28 : Zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Gorzów Śląski oraz granice ich obwodów.


Nr VII-36-2003 z dnia 2003-08-28 w sprawie: Zmiany budżetu gminy na 2003 rok.


Nr VI-35-2003 z dnia 2003-06-18 w sprawie: Zmiany uchwały Nr I/8/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 08 lutego 2001 r. w sprawie diet radnych i członków komisji stałych spoza Rady.


Nr VI-34-2003 z dnia 2003-06-18 w sprawie: Zmiany budżetu gminy na 2003 rok.


Nr VI-33-2003 z dnia 2003-06-18 w sprawie: Zmiany uchwały Nr IX/53/2001 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Gorzów Śl. liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.


Nr VI-32-2003 z dnia 2003-06-18 w sprawie: Zmiany uchwały Nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gorzów Śląski.


Nr VI-31-2003 z dnia 2003-06-18 w sprawie: Nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Gorzów Śl. nieruchomości położonej w Uszycach stanowiącej drogę publiczną.


Nr VI-30-2003 z dnia 2003-06-18 w sprawie: Przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śl.


Nr V-29-2003 z dnia 2003-05-07 w sprawie: Zasad okreslania stawek za 1 km przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych przez radnych oraz wskazania osoby Wiceprzewodniczacego do dokonywnia czynności w zakresie podruży służbowych wobec Przewodniczacego.


Nr V-28-2003 z dnia 2003-05-07 w sprawie: Zasad wynajmu holu kina "KOSMOS" w Gorzowie Śląskim i pomieszceń przynależnych.


Nr V-27-2003 z dnia 2003-05-07 w sprawie: Uchylenia uchwały Nr IX/54/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29.11.2001 r. dotyczacej zasad wydawania i cofania zeswoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedaży oraz przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.


Nr V-26-2003 z dnia 2003-05-07 w sprawie: Szczególowych zasad przyznawania, trybu ustalania oraz pobierania opłat za usługi opiekuńcze.


Nr V-25-2003 z dnia 2003-05-07 w sprawie: Zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej II etap dla miejscowości Pawłowice - Kozlowice.


Nr V-24-2003 z dnia 2003-05-07 w sprawie: Zaciągnięcia pozyczki na realizację inwestycji "odwiert studni awaryjnej w Gorzowie Ślaskim wraz z zagospodarowaniem."


Nr V-23-2003 z dnia 2003-05-07 w sprawie: Zmiany budżetu Gminy na rok 2003.


Nr V-22-2003 z dnia 2003-05-07 w sprawie: Likwidacji Szkoły Filialnej w Zdziechowicach.


Nr V-21-2003 z dnia 2003-05-07 w sprawie: Szczegółowych zasad i trubu umażania ulg w spłacaniu wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy.


Nr V-20-2003 z dnia 2003-05-07 w sprawie: Uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


Nr IV-19-2003 z dnia 2003-04-23 w sprawie: Uchwalenia statutu Gminy Gorzów Śląski.


Nr IV-18-2003 z dnia 2003-04-23 w sprawie: Zmiany wynagrodzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego.


Nr IV-17-2003 z dnia 2003-04-23 w sprawie: Wyboru formy konsultacji z mieszkańcami oraz powołania komisji ds. zmiany nazewnictwa miejscowości w Gminie Gorzów Śląski.


Nr IV-16-2003 z dnia 2003-04-23 w sprawie: Zmiany budżetu Gminy na 2003 rok.


Nr IV-15-2003 z dnia 2003-04-23 w sprawie: Wyboru formy konsultacji z mieszkańcami oraz powołania komisji ds. zmiany nazewnictwa miejscowości w Gminie Gorzów Śląski.


Nr III-14-2003 z dnia 2003-02-26 w sprawie: Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości połozonej w Kozłowicach i będacej własnością CERPOL.


Nr III-13-2003 z dnia 2003-02-26 w sprawie: Zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Zdziechowicach z klasami I -III.


Nr II-12-2003 z dnia 2003-02-19 w sprawie: Zmiany uchwałyNr 23/IV/99 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 11 marca 1999r. w sprawie przystąpienia Gminy Gorzów Śląski do Związku Gmin Ślaska Opolskiego z siedzibą w Opolu, zmienionej uchwała Nr I/6/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z 8.02.01.


Nr II-11-2003 z dnia 2003-02-19 w sprawie: Zwolnień podatkwych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Gorzów Śląski.


Nr II-10-2003 z dnia 2003-02-19 w sprawie: Uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


Nr II-9-2003 z dnia 2003-02-19 w sprawie: Uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski.


Nr I-8-2003 z dnia 2003-01-29 w sprawie: Uchwalenia statutu Gminy Gorzów Śląski.


Nr I-7-2003 z dnia 2003-01-29 w sprawie: Zasad i trubu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzów Śląski.


Nr I-6-2003 z dnia 2003-01-29 w sprawie: Przyjęcia statutu Związku Miast i Gmin Żródla Rzeki Prosny.


Nr I-5-2003 z dnia 2003-01-29 w sprawie: Zasad iwarunków wyłapywania bezdomnych zwierzat na terenie Gminy Gorzów Śląski.


Nr I-4-2003 z dnia 2003-01-29 w sprawie: Ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gorzów Ślaski.


Nr I-3-2003 z dnia 2003-01-29 w sprawie: Nabycia na rzecz Gminy Gorzów Śląski nieruchoności zabudowanej położonej w Jamach.


Nr I-2-2003 z dnia 2003-01-29 w sprawie: Ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jdnego punktu w Biurze Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim.


Nr I-1-2003 z dnia 2003-01-29 w sprawie: Zmiany budzetu Gminy na rok 2003.


Nr IV-28-2002 z dnia 2002-12-27 w sprawie: Uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok.


Nr IV-27-2002 z dnia 2002-12-27 w sprawie: Uchwalonenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .na 2003.


Nr IV-26-2002 z dnia 2002-12-27 w sprawie: Zmiany uchwały Nr X/61/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 27.12.2001 r. w sprawie uchwalonego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002 zmienionej uchwałą nr V/28/2002 .


Nr IV-25-2002 z dnia 2002-12-27 w sprawie: Zmiany budżetu Gminy na 2002 rok..


Nr III-24-2002 z dnia 2002-12-13 w sprawie: Dokonia zmiany budżetu Gminy na 2002 rok.


Nr III-23-2002 z dnia 2002-12-13 w sprawie: Zmiany uchwały Nr 27/V/99 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 1999-03-25 zmienionej uchwałą Nr IX/52/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie programu inwestycyjnego pod nazwą "Rozwój infrastruktury Gminy Gorzów Śląski w latach 1999-2008".


Nr III-22-2002 z dnia 2002-12-13 w sprawie: Określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatków : od nieruchomości, rolnego i leśnego.


Nr III-21-2002 z dnia 2002-12-13 w sprawie: Ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przedszkoli publicznych.


Nr III-20-2002 z dnia 2002-12-13 w sprawie: Ustalenia opłaty administracyjnej.


Nr III-19-2002 z dnia 2002-12-13 w sprawie: Ustalenia stawek opłaty targowej.


Nr III-18-2002 z dnia 2002-12-13 w sprawie: Ustalenia stawek opłaty targowej.


Nr III-17-2002 z dnia 2002-12-13 w sprawie: Ustalenia rocznych stawek podatku od środów transportu.


Nr III-16-2002 z dnia 2002-12-13 w sprawie: Wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.


Nr III-15-2002 z dnia 2002-12-13 w sprawie: Zmiany uchwały Nr IX/63/2000 z dnia 03.11.2000r zmienionej uchwałą Nr I/5/2002 r. z dnia 27.II.2002 r. wsprawie przystapiąnia dosporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski .


Nr III-14-2002 z dnia 2002-12-13 w sprawie: Przystapienia do spożadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gorzów Śląski.


Nr III-13-2002 z dnia 2002-12-13 w sprawie: Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gorzów Śląski.


Nr II-12-2002 z dnia 2002-11-28 w sprawie: Powołania Sekretarza Miasta Gorzowa Śląskiego.


Nr II-11-2002 z dnia 2002-11-28 w sprawie: Dokonania zmiany bużetu Gminy na 2002 r.


Nr II-10-2002 z dnia 2002-11-28 w sprawie: Powołania osobowego składu Stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz zakresu jej działania.


Nr II-9-2002 z dnia 2002-11-28 w sprawie: Powołania osobowego składu Stałej Komisji Kultury i Oświaty oraz zakresu jej działalnosci.


Nr II-8-2002 z dnia 2002-11-28 w sprawie: Powołania osobowego składu Stałej Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej oraz zakres jej działania.


Nr II-7-2002 z dnia 2002-11-28 w sprawie: Powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.


Nr II-6-2002 z dnia 2002-11-28 w sprawie: Powołania doraźniej komisji ds. zmiany Statutu Gminy.


Nr II-5-2002 z dnia 2002-11-28 w sprawie: Wynagrodzenie Burmistrza.


Nr II-4-2002 z dnia 2002-11-28 w sprawie: Upoważniwenia Przewodniczacego Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim jako "pracodawcę samorządowego " do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.


Nr I-3-2002 z dnia 2002-11-15 w sprawie: Odwołania ze stanowiska Sekretarza Miasta Pana Artura Tomalę.


Nr I-2-2002 z dnia 2002-11-15 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.


Nr I-1-2002 z dnia 2002-11-15 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.


Uchwały Rady MIejskiej, dodana 2003-07-16

 

 
 
Do pobrania